Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE ZA PERIOD 2017-2020. GODINE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine donela Zaključak kojim se usvaja Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017-2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe).

Podsećamo da je Plan razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017-2020. godine usvojen zaključkom Vlade 24. novembra 2017. godine i objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 108/17 od 1. decembra 2017. godine.

Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe donet je na osnovu člana 45. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014). Donošenje Plana razvoja carinske službe i Akcionog plana za njegovo sprovođenje je neophodno iz razloga da se dokument koji propisuje razvoj carinske službe, učini dostupnim svim organima i institucijama čije se nadležnosti odvijaju na granici, kao i poslovnoj zajednici.

Ova dva strateška dokumenta od važnosti za Upravu carina i Ministarstvo finansija u celini se pominju u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU iz jula 2014. godine i Pregovaračkoj poziciji RS za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije EU za Poglavlje 29 "Carinska unija. Takođe su navedeni u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu pridruživanja EU.

 Plan razvoja carinske službe za period 2017 – 2020 sadrži nekoliko delova: uvod, ključne izjave, strateški kontekst, standarde poslovanja, strateške ciljeve, mere za realizaciju ciljeva, implementaciju i završne odredbe. Plan razvoja carinske službe obuhvata osam ciljeva i mnogobrojne mere u okviru njih.

Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe razrađuje detaljno ciljeve i mere obuhvaćene Planom razvoja carinske službe. Akcionim planom su određene organizacione jedinice Uprave carina i službenici/rukovodioci iz tih organizacionih jedinica odgovorni za realizaciju pojedinih aktivnosti, detaljni indikatori za praćenje realizacije aktivnosti, odnosno procenu uspešnosti realizacije Akcionog plana, kao i rokovi i procenjeni indikativni troškovi. Utvrđene mere i aktivnosti će se redovno pratiti i ocenjivati. Uprava carina će podnositi Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog Plana na godišnjem nivou.

Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe sadrži i pregled planiranih finansijskih sredstava, kako iz budžeta Republike Srbije, tako i iz budžeta Evropske unije, odnosno sredstva kroz programe IPA i TAIEX.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 22.12.2017.