Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Forum sudija predlaže izmene koje se odnose na mogućnost da se presude u "sporovima male vrednosti" donose i van ročišta za glavnu raspravu ukoliko su u pripremi glavne rasprave pribavljeni svi relevantni dokazi, dostavljanje sudskih pismena vezanih za ove postupke strankama elektronskim putem, osnaživanje medijacije-rešavanje sporova građana uz pomoć medijatora, a ne u sudu, uvođenje jedinstvene vrednosti takse i poboljšanje naplate kroz softverska rešenja koja bi smanjila potrebu za administriranjem, kao i izvesne izmene koje bi podigle efikasnost rada veštaka i notara ukoliko je njihovo angažovanje u ovim postupcima neophodno


Forum sudija Srbije je, 28 oktobra 2019. godine, obeležio završetak projekta "Analiza sporova male vrednosti" koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatsko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018) .

Da li su sudije nedovoljno efikasne, ili se građani previše sude, pitanje je na koje je odgovor podjednako teško pronaći kao i na pitanje: "Šta je starije, kokoška ili jaje?" U svakom slučaju, odgovor leži među brojkama. Od ukupnog broja predmeta koje rešavaju sudije osnovnih sudova, procenti kažu da su takozvani "sporovi male vrednosti" najzastupljeniji u Osnovnom sudu u Kragujevcu, čak 85%, zatim slede, Prvi Osnovni sudu u Beogradu sa 70%, Niš sa 65% Drugi osnovni sud u Beogradu sa 45%, dok je u Novom Sadu 38%, a u Novom Pazaru svega 6% ovakvih predmeta. Ove brojke su rezultat analize urađene početkom marta ove godine, a objavljene nedavno, u okviru projekta koje je sproveo Forum sudija Srbije uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS). Ova analiza je rađena na uzorku od šest sudova, a njen cilj je povećanje efikasnost u rešavanju "sporova malih vrednosti" i doprinos poboljšanju rezultata rada pravosuđa u celini.

Analiza je još pokazala da, u preko 80% predmeta "male vrednosti" u kojima je vrednost predmeta spora između 1.000 do 5.000,00 dinara, troškovi postupka prevazilaze vrednosti predmeta spora, a slično je i sa predmetima vrednosti spora između 5.000,00 dinara i 10.000,00 dinara. Svakako, kako se vrednost spora povećava, ovaj procenat je manji, ali nikako zanemarljiv, pa čak u trećini od ukupnog broja sudskih predmeta u kojima je vrednost spora između 70.000,00 do 80.000,00 dinara troškovi postupka takođe prelaze vrednost predmeta spora.

Osim toga što građane skupo koštaju ovakvi postupci, sud svakako ima mnogo više posla. Analiza je pokazala da se samo u 29 % slučajeva postupak okonča na jednom ročištu. Zbog opterećenosti sudija, razmak između dva suđenja može biti od 3 do 6 meseci, tako da se na konačne sudske presude po pravilu čeka jako dugo. Osim "čekanja na pravdu", stranke bez obzira na ishod spora, moraju da "odreše kesu", jer minimalni troškovi u ovakvim sporovima premašuju 150 evra. Ako se svemu ovome doda i to, da u skladu sa propisanom advokatskom tarifom, advokati naplaćuju najmanje 6.000 dinara za pisanje tužbe, i za svaki izlazak pred sud po 7.500 dinara, i da je za sudske takse za pokretanje spora potrebno izdvojiti od 2.300 do čak 20.000 dinara, računica je jednostavna.

Zbog ovakvog stanja, Forum sudija Srbije, kao strukovno udruženje koje se isključivo bavi podizanjem kvaliteta rada sudija i vraćanju ugleda i poverenja u sudstvo, je u okviru Projekta, sačinilo konkretne predloge za ubrzavanje postupka u sporovima male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku. Paralelno su predložene i izmene u tzv. AVP softveru, preko koga svi sudovi na teritoriji Srbije, prate realizaciju svih predmeta pa i tzv. predmeta "male vrednosti".

Među brojnim promenama koje Forum sudija predlaže, najvažnije su one koje se odnose na mogućnost da se presude u "sporovima male vrednosti" donose i van ročišta za glavnu raspravu ukoliko su u pripremi glavne rasprave pribavljeni svi relevantni dokazi, dostavljanje sudskih pismena vezanih za ove postupke strankama elektronskim putem, osnaživanje medijacije-rešavanje sporova građana uz pomoć medijatora, a ne u sudu, uvođenje jedinstvene vrednosti takse i poboljšanje naplate kroz softverska rešenja koja bi smanjila potrebu za administriranjem, kao i izvesne izmene koje bi podigle efikasnost rada veštaka i notara ukoliko je njihovo angažovanje u ovim postupcima neophodno, i mnoge druge.

Ukoliko se ove predložene izmene usvoje, građani bi mogli očekivati brže i jeftinije suđenje, dok bi za sudije to značilo rasterećenje i podizanje efikasnosti u radu.

Preuzmite:

  • Analizu sporova male vrednosti možete preuzeti na našem sajtu na sledećem linku
  • Anekse uz analizu sporova male vrednosti možete preuzeti na sledećem linku
Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 30.10.2019.
Naslov: Redakcija