Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: Propisom koji je na snazi od 12. avgusta 2015. godine, propisano je da se u roku od tri meseca od stupanja Zakona na snagu, donese Plan udžbenika, što još uvek nije učinjeno


Od sledeće školske godine radne sveske neće biti obavezne, a i sami udžbenici biće svedeni na manji broj strana. Đačka torba će tako biti lakša, ali nastavnici se pribojavaju da će ta novina uticati i na znanje koje deca dobijaju u školi. Problem vide, naime, u novom Planu udžbenika, koji donosi ove promene.

Članom 44. Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, predviđeno je da se, u roku od tri meseca od stupanja Zakona na snagu, donese podzakonski akt, odnosno Plan udžbenika. Dakle, rok za donošenje Plana udžbenika je istekao, a ovaj dokument u kome će biti pobrojani svi udžbenici koji mogu da se koriste u osnovnim i srednjim školama još nije objavljen.

Član 13. Zakona predviđa da Nacionalni prosvetni savet donese Plan udžbenika, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ako Nacionalni prosvetni savet ne donese Plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, Zakon je predvideo da plan udžbenika donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Predstavnici stručnih društava nadaju se da će ministar ipak odustati od plana da se ukinu radne sveske, jer će, kako navode, to pokvariti kvalitet srpskog obrazovanja.

- Nisu se sa nama konsultovali kada je donošen Plan udžbenika, koji bi morao da ima potporu i u praksi - kaže Nataša Nikolić Gajić, predsednica Saveza učitelja. - Nemoguća je nastava bez radnih materijala u kojima će deca u nižim razredima crtati i pisati. Anketirali smo 399 učitelja u 25 okruga i 84,7 odsto reklo je da su im za kvalitetan rad potrebne radne sveske. Postoji i opcija samostalne pripreme radnih materijala, ali ista ova anketa pokazala je da 73,5 odsto učitelja mora da uloži sopstvena sredstva za kupovinu papira i štampanje.

Ona napominje da su u tom uzrastu posebno važne radne sveske za nastavu matematike i srpskog jezika.

Ogroman je problem, posebno u starijim razredima, što smanjivanje broja stranica u udžbenicima nije praćeno smanjenjem obima gradiva - nastavnih planova i programa. Neće biti moguće, kažu, da se u udžbeniku nađe sve što bi moralo. Među važećim udžbenicima za većinu predmeta, nijedan se ne uklapa u obime koje predviđaju Zakon i Plan udžbenika.

Radne sveske, napomenula je Ana Blečić iz Društva biologa Srbije, zadržane su samo u nastavi na jezicima nacionalnih manjina.

- Limitiran broj strana predstavlja atak na kvalitet udžbenika - napominje Ana Blečić. - Uvodi se elektronski dodatak udžbenicima, ali je pitanje kolikom procentu učenika bi on mogao da bude dostupan. A smanjivanje obima udžbenika, recimo, biologije za peti i osmi razred na 120 stranica, odstraniće najmanje trećinu udžbenika. Smanjenje obima je nemoguće bez revizije nastavnih programa.

A ograničavanje obima knjiga, Dušanka Milojković Opsenica iz Srpskog hemijskog društva, smatra najretrogradnijom merom koja se pominje u Planu udžbenika. Napomenula je da nijedan od postojećih udžbenika hemije ne ispunjava potrebne uslove. Isto je i sa udžbenicima za geografiju, naglasio je Dejan Šabić iz Srpskog geografskog društva. O istim problemima govorio je i Ivan Dojčinović, predsednik Društva fizičara Srbije.

Jedan od predmeta koji će imati najveći problem je srpski jezik. Vesna Lompar, autorka gramatike srpskog jezika od 5. do 8. razreda, objasnila je da je učenje gramatike nemoguće bez vežbanja i radnih svezaka.

Nastavnici u donošenju Plana udžbenika vide problem, ali sporno je i to što, ako već dokument treba da bude usvojen, nema ko to da uradi. Naime, njega bi trebalo da izglasa Nacionalni prosvetni savet (NPS), koji se nije sastao još od marta 2015. godine. Čekali su da Narodna skupština Republike Srbije izabere nove članove. I kada su konačno imenovani, nema ko da sazove sednicu NPS, jer je i predsednici mandat istekao. Istina, ministar može da "preskoči" NPS i sam usvoji plan.

ZAKON O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

III PRIPREMANJE UDŽBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika

Član 13

Planom udžbenika propisuju se udžbenici po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, koji se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, planom udžbenika može se propisati i priručnik i nastavni materijal.

Planom udžbenika definiše se sastav udžbeničkog kompleta, vodeći se principom da je svaka komponenta udžbeničkog kompleta neophodan uslov za ostvarivanje ciljeva određenog nastavnog predmeta. Svaka komponenta udžbeničkog kompleta ima jasnu funkciju, a sve komponente kompleta čine koherentnu celinu.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) donosi plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih.

Nacionalni prosvetni savet, uz pribavljeno mišljenje Zavoda, donosi plan udžbenika za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine, donosi plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika za predmete od interesa za nacionalne manjine.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih na predlog Zavoda donosi plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.

Plan udžbenika donosi se istovremeno sa donošenjem nastavnog plana i programa, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika.

Predlog iz st. 4-7. ovog člana, Zavod istovremeno dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu, odnosno Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Nadležni savet) i Ministarstvu.

Ako Nadležni savet ne donese plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, plan udžbenika donosi ministar.

Nadležni savet dužan je da o razlozima za nepostupanje iz stava 10. ovog člana podnese izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Vladi.

Plan udžbenika objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku" i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo). 

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 23.11. 2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija