Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Asocijacija pravosudnih savetnika tvrdi da propis ne prepoznaje sudsko osoblje kao zasebnu kategoriju, što je u direktnoj suprotnosti sa Akcionim planom za Poglavlje 23, kojim je predviđeno da sudsko osoblje od 1. juna 2016. godine bude pod nadležnošću Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca


Za razliku od zaposlenih u policiji, zdravstvu i prosveti, Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ne prepoznaje sudsko osoblje kao zasebnu kategoriju. To praktično znači da će ubuduće sudijski i tužilački pomoćnici, zapisničari i referenti biti tretirani kao bilo koji državni službenici, što ih stavlja pod kontrolu Vlade Republike Srbije.

Prema tvrdnji Asocijacije pravosudnih savetnika, ovo rešenje je u direktnoj suprotnosti sa Akcionim planom za Poglavlje 23 kojim je predviđeno da sudsko osoblje od 2016. godine bude pod nadležnošću Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

"Kategorija sudskog osoblja kao što su sudijski i javnotužilački pomoćnici, zapisničari, referenti apsolutno nisu konstatovani kao kategorija zaposlenih po Nacrtu zakona. To znači da bez obzira što rade izuzetno obiman i složen posao mogu u svakom trenutku biti tretirani kao bilo koji državni službenik koji radi neuporedivo manji obim posla", navodi se u dopisu koji je Asocijacija pravosudnih savetnika poslala Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

U Asocijaciji navode da je apsolutno neprihvatljivo da se sa ljudima bez kojih srpsko pravosuđe ne bi moglo svakodnevno da funkcioniše postupa kao sa opštom kategorijom zaposlenih u javnom sektoru, što će pre svega značiti da garancije za bolji položaj i plate neće postojati, jer jednom kada budu podvedeni pod opšti pojam biće teško da se onda napravi ta bitna razlika, te će i njihovo radno mesto zavisiti od toga da li Vlada Republike Srbije smatra da treba da postoji i u kom obimu.

"Iako se u reformi pravosudnog sistema ide ka tome da od 1. juna 2016. godine sudsko osoblje ne bude pod nadležnošću izvršne vlasti već da se prebacuje na Visoki savet sudstva, tj. Državno veće tužilaca ovim Nacrtom zakona se ide totalno suprotno od toga, jer Vlada Republike Srbije će biti ta koja će određivati broj sudskog osoblja kao i njihove plate i zvanja", navodi se u dopisu Asocijacije.

Prema navodima Asocijacije, ovo rešenje iz Nacrta zakona je apsolutno suprotno od onoga što se navodi u Akcionom planu za Poglavlje 23, a to je da će sudska vlast sa finansijama i ljudstvom biti nezavisna od izvršne vlasti.

"Ako VSS i DVT još uvek nemaju potrebne kapacitete da preuzmu nadležnost nad sudskim i tužilačkim osobljem onda u najmanju ruku to osoblje mora da postoji kao zasebna kategorija u Nacrtu zakona, jer je to minimalna garancija da će složenost i obim posla biti uzeti u obzir kada se budu određivale njihove plate i zvanja", navodi Asocijacija pravosudnih savetnika.

Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, slaže se sa predlogom Asocijacije pravosudnih savetnika, navodeći da je Sindikat pravosuđa godinama unazad iznosio slične predloge.

- Izmene statusa sudijskog osoblja se odlažu iz godine u godinu. Nije isto raditi u pravosuđu i u opštini. O nama odluke donose ljudi koji nogom nisu kročili u pravosudne institucije - kaže Miloševićeva i dodaje da su postojali predlozi da se status sudijskog osoblja uredi izmenama Zakona o sudijama("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015 i 63/2015 - odluka US) i Zakona o javnom tužilaštvu("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014), ali da su ti zakonski članovi "ispali na putu do Narodne skupštine Republike Srbije".

Prema njenim rečima, Sindikat pravosuđa je doneo odluku da formira Radnu grupu koja će izraditi Nacrt zakona o pravosudnim službenicima, koji će u gotovom obliku dostaviti Vladi Republike Srbije.

Prema rečima predsednice Sindikata pravosuđa Srbije, velika mana Nacrta zakona je to što se ne bavi platama zaposlenih u javnim preduzećima. "Ovaj zakon je izuzetno loš, zato što ne uređuje zarade onih koji najviše troše i prave ogromne gubitke", navodi Miloševićeva.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 23.11.2015.
Naslov: Redakcija