Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O ODBRANI OD GRADA


Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je Nacrt zakona o odbrani od grada, kojim se uređuju: sistem odbrane od grada u Republici Srbiji; prava i obaveze organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalne samouprave; organizacija sistema odbrane od grada, način finansiranja i nadzor nad sprovođenjem Nacrta zakona, kao i druga pitanja od značaja za sistem odbrane od grada.

Nacrt Zakona definiše sistem odbrane od grada kao deo jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, koji predstavlja skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje i sprovođenje metodoloških poslova koji se odnose na:

- radarsko otkrivanje i praćenje olujno-gradonosnih oblaka,
- utvrđivanje stepena opasnosti od grada,
- zasejavanje gradoopasnih oblaka hemijskim reagensima u cilju zaštite poljoprivrednih useva i drugih materijalnih dobara i
- utvrđivanje efikasnosti sprovedene metodologije i razvojno-istraživačke poslove u oblasti modifikacije vremena.

Nacrt zakona definiše i načela na kojima se zasniva sistem odbrane od grada, kao što su načelo preventivne zaštite, naučne zasnovanosti i ekonomske opravdanosti odbrane od grada, načelo jedinstva i načelo javnosti.

Subjekti sistema odbrane od grada su, kako Nacrt zakona predviđa, državni organi, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, i oni obezbeđuju uspostavljanje i funkcionisanje jedinstvenog sistema odbrane od grada na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Nacrtom zakona i drugim propisima. Kada je u pitanju nadležnost državnih organa, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove odbrane od grada (u daljem tekstu: ministarstvo), usvaja: 1) dugoročni program razvoja i rada sistema odbrane od grada; 2) srednjoročni program razvoja i rada sistema odbrane od grada; 3) redovne i vanredne izveštaje o funkcionisanju jedinstvenog sistema odbrane od grada. Svi projekti modifikacije vremena koji se odnose na odbranu od grada i koji se izvode na teritoriji Republike Srbije moraju, kako to nalaže Nacrt zakona, biti odobreni i pod kontrolom Vlade. Nacrtom zakona uređene su nadležnosti ministarstva, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalnih samouprava.

Nacrtom zakona predviđeno je da je za organizovanje, upravljanje, rukovođenje i sprovođenje odbrane od grada na teritoriji Republike odgovorno nadležno ministarstvo, dok funkcionalnu strukturu sistema odbrane od grada čine Republički centar odbrane od grada kao operativno-metodološki centar koji koordinira, rukovodi i obezbeđuje uslove za rad ostalih delova sistema odbrane od grada; mreža radarskih centara, koji rukovode i odgovorni su za operativno sprovođenje metodologije odbrane grada na poverenoj im branjenoj teritoriji; mreža lansirnih stanica, koja obezbeđuje pravilno lansiranje raketa, prikupljanje informacija o meteorološkim pojavama i drugih informacija bitnih za ocenu efikasnosti rada, kao i druge informacije u skladu sa zakonom; i telekomunikaciona mreža, koja obezbeđuje prenos svih vidova informacija i jedinstvenost sprovođenja metodologije odbrane od grada na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Nacrt zakona predviđa da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinica lokalne samouprave, dela premije osiguranja useva, naknade za odbranu od grada i drugih izvora, u skladu sa zakonom. Stoga se društvima za osiguranje nameće obaveza da 20% od plaćene premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih rasada i rasadnika izdvoji kao deo preventive za nabavku sredstava za zasejavanje oblaka i to za one površine gde je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede regresiralo u minimalnom ukupnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i rasadnika. Ova sredstva osiguravajuća društva uplaćuivaće u budžet Republike Srbije.

Obveznik plaćanja naknade za odbranu od grada je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta. Naknada za odbranu od grada, čiji iznos i način plaćanja će utvrditi Vlada, plaćaće se za poljoprivredno zemljište prema površini, klasi  i poljoprivrednoj kulturi. Polovina prikupljenih sredstava biće prihod budžeta jedinice lokalne samouprave na kojoj su prikupljena, a druga polovina ide u budžet Republike Srbije. Jedinice lokalne samouprave obračunavaće i zaduživati vlasnika/korisnika poljoprivrednog zemljišta - obveznika plaćanja naknade, i to na osnovu podataka iz registra poljoprivrednih gazdinstava. Nacrtom je predviđeno i oslobađanje od plaćanje naknade za površine na kojima je obveznik osigurao useve od grada ili izgradio protivgradnu mrežu. Takođe, ukoliko su usled elementarane nepogode u većem obimu oštećeni usevi na poljoprivrednom zemljištu, Vlada može doneti odluku kojom se obveznik plaćanja naknade za odbranu od grada oslobađa obaveza plaćanja iste.

Prema Nacrtu zakona, Republika Srbija će finansirati: rad, opremanje i održavanje Republičkog centra odbrane od grada, mreže radarskih centara i telekomunikacione mreže; opremanje i održavanje opreme mreže lansirnih stanica, nabavku sredstava za zasejavanje gradonosnih oblaka, dok jedinice lokalne samouprave na svojoj teritoriji finansiraju: izgradnju i održavanje mreže lansirnih stanica; angažovanje strelaca; sprovođenje protivpožarnih i drugih bezbednosnih mera na lansirnim stanicama; zaštitnu opremu za strelce. Sredstva za angažovanje strelaca jedinice lokalne samouprave planiraće tako da mesečna nadoknada za rad strelca iznosi minimalno 50% od utvrđene minimalne cene rada na republičkom nivou.

Nacrtom zakona regulisana je i međunarodna saradnja u oblasti odbrane od grada, kao i to da su imovina radarskih centara, objekti i oprema koji su namenjeni za odbranu od grada u jedinstvenom sistemu odbrane od grada u svojini su Republike Srbije. Za nadzor nad primenom odredaba Nacrta zakona i propisa donetih na osnovu njega nadležno je ministarstvo, u skladu sa zakonom, dok Vlada na predlog nadležnog ministarstva i nadležno ministarstvo donose odgovarajuće propise u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona.

Nacrtom zakona regulisane su i kaznene odredbe: novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se pravno lice ako: 1) ograniči prolaz lica koje se bave odbranom od grada i transport raketa i druge opreme za sprovođenje odbrane od grada do radarskog centra ili lansirne stanice; 2) obavlja privrednu ili drugu delatnost, odnosno izvodi radove u zaštitnoj zoni radarskog centra ili lansirne stanice koji sprečavaju radarska merenja ili dejstva raketama bez saglasnosti nadležnog ministarstva. Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se prekršajno preduzetnik ako učini radnje povezane sa ograničavanjem prolaza, a novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se prekršajno fizičko lice ako učini radnje u vezi sa ograničavanjem prolaza i obavljanjem privredne ili druge delatnosti. Pored novčane kazne, može se naložiti i uklanjanje prepreke, emisionih uređaja, građevinskih objekata, drugih objekata ili uređaja koje je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice postavilo u zaštitnoj zoni radarskog centra ili lansirne stanice.

Konačno, Nacrtom zakona predviđeno je da će se lansirne stanice u svojini Republike Srbije, koje se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa posebnim propisima, preneti u vlasništvo te jedinice lokalne samouprave, i to u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predviđeno je i da Nacrt zakona stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 24.11.2014.