Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O IZMENA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI


Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji. U toku je proces prikupljanja mišljenja od nadležnih organa državne uprave.

Kao osnovni razlog za izradu i predlaganje izmena i dopuna Zakona o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), predlagač propisa je u Obrazloženju Nacrta zakona naveo potrebu da se komunalna policija obrazuje i u opštinama.

Stoga, kao jedna od glavnih predloženih izmena i dopuna važećeg zakona jeste da, u skladu sa načelom ekonomičnosti, u svim gradovima koji prema poslednjem popisu stanovništva imaju preko 100.000 stanovnika, na  svakih 3.500 stanovnika ne može biti više od jednog komunalnog policajca, dok u gradovima i u opštinama koje prema poslednjem popisu stanovništva imaju manje od 100.000 stanovnika, na svakih 2.500 stanovnika ne može imati više od jednog komunalnog policajca. Unutrašnja organizaciona jedinica komunalne policije ne može imati manje od tri komunalna policajca, pri čemu se minimalan broj komunalnih policajaca odnosi i na opštine koje imaju manji broj stanovnika od potrebnog za obrazovanje unutrašnje organizacione jedinice komunalne policije.

Prema predloženim izmenama, komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije, poslove komunalne policije obavljaju uniformisani komunalni policajci, a izuzetno - poslove komunalne policije mogu obavljati i komunalni policajci bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne policije. Nacrtom zakona predviđeno je i da načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena Nacrtom zakona, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

U pogledu saradnje između komunalnih policajaca i policije, Nacrt zakona predviđa da će policija, kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne policije, na obrazložen zahtev, dostaviti tražene podatke i evidentirati ko je tražio podatke, razlog za njihovo traženje i način dostavljanja tih podataka. Takođe, predviđeno je i da komunalna policija opština i gradova u obavljanju poslova međusobno sarađuje, razmenjuje podatke i obaveštenja i ostvaruje druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći.

Predviđeno je da se poslovi komunalne policije obavljaju u posebno obrazovanim unutrašnjim organizacionim jedinicama u okviru opštinskih, odnosno gradskih uprava. Ostavljena je mogućnost obrazovanja područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za područje opštine, odnosno grada određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne policije (u daljem tekstu: organizacione jedinice). Predloženo je da organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju načelniku komunalne policije. Kao izuzetak, predviđeno je da opštine, odnosno gradovi, mogu zajedničkom odlukom da obrazuju zajedničku službu komunalne policije. Takođe, opština se može ugovorom zaključenim sa drugom opštinom, odnosno gradom, sporazumeti da komunalna policija opštine, odnosno grada obavlja poslove komunalne policije na njenoj teritoriji.

Proširena su ovlašćenja komunalnih policajaca prilikom obavljanja poslova komunalne policije, i to na traženje obaveštenja od građana i zaustavljanje vozila autotaksi prevoza. Kada je u pitanju traženje obaveštenja, komunalni policajac može zatražiti obaveštenje od građanina da bi sprečio kršenje propisa ili otkrio učinioca prekršaja iz delokruga komunalne policije, ali građanin nije dužan da pruži traženo obaveštenje, niti mu se ono može ponovo tražiti. Kada je u pitanju zaustavljanje vozila autotaksi prevoza, komunalni policajac može izvršiti zaustavljanje vozila autotaksi prevoza isticanjem saobraćajnog znaka "zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "stop".

Nacrtom zakona, takođe, predviđeno je da će komunalni policajac proveravati identitet lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije, lica koje svojim ponašanjem izaziva sumnju da je to učinilo ili namerava da učini, kao i lica koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne policije. Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne policije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta, komunalni policajac će bez odlaganja dovesti nadležnom prekršajnom sudu.

Prema važećem zakonu, prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda. Međutim, prema Nacrtu zakona, radi vršenja pregleda vozila komunalni policajac će zadržati vozača na mestu pregleda vozila za vreme dok ovaj pregled traje, a ukoliko postoji opasnost da će vozač pokušati da pobegne sa tog mesta upravljajući vozilom, upotrebiće sredstva za vezivanje. Pod opasnošću se smatra sedanje vozača za upravljač vozila, uključivanjem motora u rad ili preduzimanje druge radnje kojom vozač pokazuje očiglednu nameru da pokušava da pobegne upravljajući vozilom.

Nacrtom zakona predviđeno je da ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima primenjuju komunalni policajci posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima, a izuzetno, ovlašćenja komunalne policije primeniće drugi komunalni policajac ako zbog okolnosti slučaja ne može da postupa komunalni policajac posebno osposobljen za rad sa maloletnicima. Nacrtom zakona, takođe, predviđeno je i na koji način se primenjuju ovlašćenja komunalne policije prema maloletnom licu.

Zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova komunalnog policajca i stručno osposobljavanje kandidata za komunalne policajce takođe su uređeni Nacrtom zakona, pri čemu su opštine, odnosno gradovi, obavezni da deo sastava komunalne policije upute na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima.

Samostalni članovi Nacrta zakona predviđaju da će u opštinama koje obrazuju komunalnu policiju, opštinsko veće, na predlog načelnika komunalne policije, doneti prvi strateški plan komunalne policije najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije. Konačno, predviđeno je da predložena rešenja iz Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"

Izvor: Redakcija, 24.11.2014.