Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBJAVLJEN IZVEŠTAJ VENECIJANSKE KOMISIJE O POSLEDNJEM NACRTU USTAVNIH AMANDMANA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI PRAVOSUĐA


Ministarstvo pravde objavilo je, 24. oktobra 2018. godine, na svojoj internet prezentaciji novi izveštaj Venecijanske komisije o poslednjem Nacrtu ustavnih amandmana Republike Srbije u oblasti pravosuđa.

Na 116. redovnom zasedanju, članovi Venecijanske komisije razmatrali su Nacrt ustavnih amandmana koje je Ministarstvo pravde nakon usaglašavanja sa komentarima koje je stručna javnost iznela na poslednjem okruglom stolu održanom u Beogradu i septembru 2018. godine prosledilo ovoj instituciji.

Venecijanska komisija je razmatrala usklađenost amandmana sa njihovim glavnim preporukama i to o:

- sastavu Visokog saveta sudstva (VSS), Visokog saveta tužilaštva (VST) i uloge Narodne skupštine, raspuštanju VSS, razrešenju zbog nestručnosti, načinu obezbeđivanja ujednačene primene prava, kao i

- o položaju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Takođe, iznete su i ostale preporuke Komisije u vezi sa međusobnim ograničavanjem i ravnotežom sve tri grane vlasti, sastavom VSS, VST, Pravosudnom akademijom, premeštajem sudija, političkim delovanjem sudija, kao i preporukama koja se odnosi na kontinuitet/rotaciju u mandatu predsednika i članova VSS.

Na kraju izveštaja, Venecijanska komisija je iznela zaključak kojim se potvrđuje da su sve preporuke koje je ova komisija iznela na Nacrt ustavnih amandmana Republike Srbije u oblasti pravosuđa usklađene.

Novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je unapređen sa komentarima stručne javnosti koji su bili izneti na okruglom stolu Ministarstva pravde održanom 18. oktobra 2018. godine u hotelu Metropol.

Ministarstvo pravde podseća da je od maja 2017. godine do danas organizovalo dve faze javnih rasprava u okviru kojih je održano više od 10 okruglih stolova širom Srbije.

Prva verzija radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe je objavljen 22. januara 2018, nakon čega je sproveden drugi krug javne rasprave.

Na osnovu zaključaka javne rasprave radni tekst amandmana je revidiran, a veliki deo iznetih sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Ministarstvo pravde je objavilo 13. aprila 2018. godine i isti je prosleđen Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Komisija je detaljno razmotrila tekst Nacrta ustavnih amandmana i na određene odredbe dala komentare i preporuke. Ministarstvo pravde je 11. septembra 2018. godine objavilo novi Radni tekst predloga ustavnih amandmana koji je u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije.

Povodom novog Nacrta, Ministarstvo pravde je organizovalo okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija kojima su predstavljeni amandmani.

Nakon detaljnih razmatranja komentara koji su se mogli čuti na okruglom stolu, Ministarstvo pravde objavilo je četvrtu revidiranu verziju Nacrta ustavnih amandmana.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 24.10.2018.
Naslov: Redakcija