Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o javnim nabavkama


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o javnim nabavkama kako bi se obezbedila usaglašenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, blagovremeno, pre pristupanja naše zemlje EU.

Efekti primene ovog zakona ogledaće se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, smanjenju troškova i administrativnih procedura, zaštiti malih i srednjih preduzeća od negativnih posledica centralizacije javnih nabavki, kao i efikasnijoj zaštiti prava u toku same procedure.

Predložena rešenja imaju za cilj sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolju konkurentnost i potpuno otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke.

Privrednim subjektima će se novim zakonom ukazivati na poslovne prilike i omogućiti proširivanje baze ugovarača na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, što će u velikoj meri uticati i na razvoj tržišta.

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije – povećanjem transparentnosti i staranjem o tome da privredni subjekti, javnost, mediji i drugi učesnici, budu obavešteni o mogućnostima za dodelu ugovora, kao i o ponuđačima kojima su ugovori dodeljeni.

Novim zakonom predviđeno je i besplatno objavljivanje svih oglasa o javnim nabavkama na Portalu za javne nabavke, čime se dodatno obezbeđuje transparentnost postupka.

Članovi Vlade doneli su Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2019. godini.

Cilj ovog dokumenta je institucionalna podrška i jačanje kapaciteta regionalnih institucija u kontekstu sprovođenja politike regionalnog razvoja.

Delatnost razvojnih agencija bazira se na pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja, analizi i obezbeđivanju podataka i informacija za unapređenje politike u ovom domenu, kao i akreditovanje i koordinacija RRA.

Vlada je obezbedila sredstva za novih 200 stipendija u školskoj 2019/20. godini za nastavak realizacije Projekta "Svet u Srbiji", imajući u vidu dosadašnju uspešnu praksu u sprovođenju ovog programa.

Vlada Republike Srbije donela je, na osnovu preporuka Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, Zaključak kojim se dodatno unapređuje izborni proces u Republici Srbiji.

Zaključkom se ukazuje svim članovima Vlade, državnim sekretarima, direktorima posebnih organizacija, direktorima službi Vlade i svim drugim državnim službenicima na položaju, direktorima i drugim rukovodiocima u javnim preduzećima i javnim ustanovama, funkcionerima u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, na obavezu poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) u periodu od raspisivanja do okončanja izbora.

Ovim dokumentom se precizira da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se ističe da funkcioner javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera ne sme koristiti u svrhu javnog predstavljanja učesnika na izborima, njihovih izbornih programa, pozivanja birača da glasaju ili ne glasaju za određene učesnike na izborima.

Takođe, kako se ističe u pomenutom zaključku, funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara državnih organa, pokrajinskih i lokalnih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova.

Izuzetno, javni resursi se mogu koristiti u izbornoj kampanji radi zaštite lične bezbednosti, ako je takva upotreba određenih javnih resursa uređena odgovarajućim propisima ili odlukom nadležnih službi.

Vlada Srbije ukazuje gore navedenim licima na dužnost poštovanja ovih zakonskih odredaba navedenih u Zaključku, a onima koji ne pripadaju ovoj grupi preporučuje da sve aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, kao i za izbornu kampanju ne obavljaju u radno vreme organizacije kojoj pripadaju.

Takođe, u cilju pravilnog sprovođenja navedenih mera, Vlada posebno ukazuje na dužnost javnog funkcionera da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši takvu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političnog subjekta.

Vlada posebno naglašava da kršenje dužnosti iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije povlači prekršajnu odgovornost. Istovremeno, Vlada ukazuje i na to da nepoštovanje ovog člana od strane državnih službenika predstavlja težu povredu dužnosti.

U Zaključku koji je Vlada usvojila, navodi se i da nepoštovanje pravila iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije od strane direktora javnih preduzeća i javnih službi predstavlja nesavesno obavljanje dužnosti koje ima za posledicu znatno odstupanje od ostvarivanja osnovnog cilja javnog preduzeća, odnosno javne službe.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.09.2019.
Naslov: Redakcija