Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA – BEOGRAD (BATAJNICA) - Tekst propisa


UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA –BEOGRAD (BATAJNICA)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA –BEOGRAD (BATAJNICA)

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd (Batajnica) ("Sl. glasnik RS", br. 69/2003, 36/2010 i 143/2014), u tekstualnom delu Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd (Batajnica), glava IV. POLOŽAJ MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U INFRASTRUKTURNOM KORIDORU, odeljak 1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema, tačka 1.1. Položaj koridora autoputa E-75 i puta Kelebija – autoput E-75, podtačka 1.1.1. Plan razmeštaja pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75, deo pod nazivom Naplata putarine, menja se i glasi:

"Naplata putarine

Naplata putarine je racionalna eksploataciona varijanta samo na putevima najvišeg ranga (tzv. daljinski internacionalni putevi), ali i na autoputevima sa značajnim saobraćajnim opterećenjem. Uvođenjem naplate putarine duž autoputa E-75 menjaju se planerski i projektantski uslovi za odvijanje saobraćaja, jer se menjaju eksploatacioni uslovi za odvijanje saobraćaja. Obezbediće se saobraćajni kapacitet u bližem okruženju koji će omogućiti odlazak u odredište po sličnom dužinskom itinereru kao autoput, a to je u ovom slučaju M-22.1 (DP br. 100) Horgoš – Subotica – Novi Sad – Beograd i DP II reda. Planirane su sledeće stanice za naplatu putarine:

Broj

Stacionaža

Izgrađenost

Tip

Katastarska opština

Naziv

1.

km 27+650

planirana

čeona

Bikovo

"Subotica jug"

2.

km 160+060

izgrađena

čeona

Stara Pazova

"Stara Pazova"

Bočne priključne naplate upravljač puta će organizovati po svim petljama u koridoru autoputa E-75, što će zahtevati rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih petlji, i to na deonici autoputa između čeonih naplatnih stanica.

Na autoputu E-75 Subotica – Beograd (Batajnica) planiraju se u perspektivi dve čeone naplate, i to:

- na km 27+650 "Subotica jug",

- km 160+060 "Stara Pazova" koju treba rekonstruisati i proširiti,

kao i bočna naplata u zoni Novog Sada, koja se planira na servisnoj saobraćajnici između petlji "Zrenjanin" i "Novi Sad centar".

Naplatna stanica u izgradnji na km 10+000 se ukida po izgradnji naplatne stanice na km 27+650 u zoni petlje "Subotica-jug" i prenamenjuje u parkiralište.

Postojeća čeona naplata "Sirig" ukida se i prenamenjuje u parkiralište.

Koncepcija naplate putarine na autoputevima je opredeljena kroz zatvoreni sistem.

Zatvoreni sistem naplate putarine znači da svaki ulazno izlazni saobraćajni tok sa i na autoput prolazi kroz naplatno mesto. Sadašnji način rada ovog sistema je da se pri ulasku na autoput dobije identifikaciona kartica koja beleži podatke o ulazu na autoput, da bi se po napuštanju autoputa, a na osnovu podataka iz kartice plaćao određeni tarifni iznos.

Osnovna prednost zatvorenog sistema je što se obuhvataju svi korisnici autoputa bez obzira da li se radi o tranzitnom, regionalnom ili lokalnom saobraćaju, a zaobilazak naplate putarine se isključuje.

Zatvoreni sistem naplate putarine uvodi se na deonici autoputa između naplatne stanice "Subotica jug" i naplatne stanice "Stara Pazova".

U cilju povećanja obima finansijskog efekta naplate putarine, ali i skraćenja vremena zadržavanja, nastali su novi sistemi koji skraćuju vreme zadržavanja (pretplatne kartice, čip kartice i sl.) ili uopšte ne zadržavaju vozila radi naplate putarine (TAG – uređaj za elektronsku naplatu putarine).Tehnologija elektronske naplate putarine omogućava da se vozila ne zaustavljaju na naplatnim rampama, već se identifikuje njihov prolaz putem transpondera koji emituju signal i na osnovu šifre identifikacije vozila automatski se vrši naplata ili dostavlja račun na naplatu korisniku."

U delu pod nazivom Parkirališta stav 12. menja se i glasi:

"Duž autoputa E-75 planirane su osnovne baze za održavanje puteva i sledeće stanice za naplatu putarine:

Br.

Sadržaj

Stacionaža14

Izgrađenost

Radni naziv

 

1.

Baza za održavanje

km 23+114

planirana

"Subotica istok"

 

2.

Baza za održavanje

km 50+100

planirana

"B. Topola"

 

3.

Baza za održavanje

km 112+200

planirana

"Novi Sad"

 

4.

Baza za održavanje

km 151+800

planirana

"Inđija"

 

5.

Baza za održavanje

km 184+783-188+680

planirana15

"Batajnica"

 

Br.

Sadržaj

Stacionaža

Izgrađenost

Radni naziv

 

1.

Naplata putarine

čeona

km 27+650

planirana

"Subotica jug"

 

2.

Naplata putarine

čeona

km 160+060

izgrađena

"Stara Pazova"

 

."

Član 2.

Grafički prikazi, referalne karte, i to: referalna karta broj 3. - "Režim uređenja, korišćenja i zaštite prostora" i referalna karta broj 4. - "Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana", izrađene u razmeri 1:100.000, izmenjene u skladu sa ovom uredbom, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U Beogradu, 24. septembra 2015. godine 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 24.09.2015.