Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE: Rasprava će trajati do 11. septembra 2015. godine


Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 17. avgusta 2015. godine, utvrdio Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije i doneo odluku o sprovođenju rasprave o Nacrtu.

Rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005 i 16/2009) trajaće do 11. septembra 2015. godine.

Članovi Inženjerske komore Srbije će svoje primedbe, predloge i sugestije u vreme trajanja rasprave, dostavljati Komori putem elektronske pošte na e-mail: statut@ingkomora.rs ili poštom na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd.

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Na osnovu člana 164. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 77. stav 1. a u vezi člana 79. Statuta Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005 i 16/2009), Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je 17.08.2015. godine utvrdio

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Član 1.

U Statutu Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005 i 16/2009) član 29. menja se i glasi:

"Sud časti (u daljem tekstu: Sud) je nezavistan i samostalan organ za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera članovima Komore za te povrede.

Član 2.

Član 30. menja se i glasi:

Član 30.

Sastav, način izbora i razrešenje sudija Suda, postupak i način rada bliže je propisan pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva."

Član 3.

Član 31. briše se.

Član 4.

Član 32. briše se

Član 5.

Član 33. menja se i glasi:

Član 33.

Upravni odbor imenuje tri zamenika tužioca i tri zamenika branioca sa lista predloga tužioca i branioca koje sadrže po pet članova Komore različitih tehničkih struka. Prilikom imenovanja zamenika Tužioca M zamenika Branioca iz stava 1. ovog člana, Upravni odbor će voditi računa o različitoj strukovnoj zastupljenosti, imajući u VIDU struku tužioca, odnosno branioca."

Član 6.

Član 34. briše se.

Član 7.

U članu 35. u stavu 2. reči: "Pravilnika" zamenjuju se rečima: pravilnika koje donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva u skladu sa Zakonom."

Član 8.

Član 36. briše se.

Član 9.

Član 37. menja se i glasi:

Član 37.

Ako veće utvrdi da je okrivljeni učinio povredu profesionalnih standarda i normativa i moralnih normi, nesavesno i nestručno obavljao poslove za koje mu je izdata licenca, Odlukom utvrđuje njegovu odgovornost i izriče mu jednu od sledećih mera:

1) javnu opomenu sa objavljivanjem na sednici Upravnog odbora Komore;

2) javnu opomenu sa objavljivanjem u štampi;

3) oduzimanje licence.

Mera Oduzimanja licence izriče se za period od šest meseci do pet godina. Pored mera iz stava 1. ovog člana, sud može da izrekne i meru bezbednosti zabrane učešća u radu organa Komore. Mera bezbednosti iz stava 3. ovog člana izriče se u trajanju do 4 godine."

Član 10.

Član 38. menja se i glasi:

Član 38.

Radi izvršenja izrečene mere iz člana 37. stav 1. tč. 1. i 3. ovog statuta, Sud dostavlja izvršnu odluku Upravnom odboru, u roku od tri dana od dana nastupanja izvršnosti. U slučaju iz stava 1. ovog člana, Upravni odbor na prvoj narednoj sednici od dana prijema izvršne odluke:

1) objavljuje izreku odluke;

2) donosi rešenje o oduzimanju licence.

Mera iz člana 37. stav 1. tačka 2. ovog statuta, izvršava se objavljivanjem izreke odluke u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, koje u izreci odluke odredi sudsko veće uz isgovremeno objavljivanje na naslovnoj stranici internet prezentacije Komore."

Član 11.

U članu 39. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: Ukoliko Skupština Komore ne usvoji izveštaj o radu SUDa, predsednik Skupštine je obavezan da o tome obavesti Upravni odbor radi pokretanja postupka za razrešenje predsednika Suda."

Član 12.

U članu 40. stav 1. briše se. Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 13.

Na ovu odluku saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, uz pribavljeno mišljenje pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije." 

Izvor: Vebsajt Inženjerska komora Srbije, 17.08.2015.