Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Mišljenje Zaštitnika građana za otklanjanje nedorečenosti u zakonskim rešenjima za ostvarivanje nadzorne funkcije građevinskih inspektora u punom kapacitetu


Kako bi se u budućnosti otklonile eventualne nedoumice u postupanju urbanističkih inspektora, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture treba da preduzme mere iz svoje nadležnosti u cilju izmene/dopune Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon), kako bi se sa aspekta ovlašćenja i postupanja nadležnih inspektora na jasan i nedvosmislen način predvidela supsidijarna primena odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018), stoji u Mišljenju Zaštitnik građana koje je uputio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zakonom o planiranju i izgradnji, urbanističkom inspektoru koji je utvrdio da urbanistički projekat nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom i zakonom, jedini pravni mehanizam za uvođenje takvog projekta u zakonske okvire predstavlja ulaganje prigovora, a o prigovoru odlučuje nadležni organ iste jedinice lokalne samouprave, koja je takav projekat prethodno potvrdila.

Takva pravna situacije i činjenica da Zakonom o planiranju i izgradnji u pogledu ovlašćenja i postupanja nadležnih inspektora nije na jasan i nedvosmislen način predviđena supsidijarna primena odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru, za krajnju posledicu ima da u pojedinim slučajevima nadležni inspektori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ne mogu u punom kapacitetu da vrše svoju nadzornu funkciju propisanu odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Usled zakonske nedorečenosti, restriktivnim tumačenjem odredaba Zakona o planiranju i izgradnji nadležni urbanistički inspektori smatraju da se ulaganjem prigovora na Urbanistički projekat, iscrpljuju sve zakonske mogućnosti da se planski dokument dovede u zakonske okvire. Zauzimanje ovakvog stava u značajnoj meri onemogućava da Republika Srbija posredstvom svojih organa nadzire način postupanja jedinice lokalne samouprave, prilikom obavljanja poslova koje im je zakonom poverila. Ovakvo tumačenje zakonom propisanih ovlašćenja inspektora, u konkretnom slučaju je za ishod imalo da je predmetni Urbanistički projekat, ipak ostao na pravnoj snazi, uprkos činjenici da je nadležni republički inspektor ustanovio njegovu neusklađenost sa GUP-om grada Užica i Zakonom o planiranju i izgradnji.

Zaštitnik građana je mišljenja da urbanistički inspektor u budućem radu, u svim situacijama u kojima utvrdi da se posledica utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju kontrolisanog organa, ne može otkloniti samo primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, primeni i mere propisane Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 22.07.2019.
Naslov: Redakcija