Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti: Rok za uklanjanje gromobrana istekao je 2014. godine


80-ih godina prošlog veka ugrađeno je 4.000 radioaktivnih gromobrana, a u međuvremenu 3.300 njih je uklonjeno. Inspekcija je obišla 1.200 lokacija i popisala mesta gde postoje gromobrani, koji u narednom periodu moraju biti uklonjeni.

"Gromobrani su smešteni onako kako je propisano i tako kako se sada nalaze nisu opasni, opasni su ako ih neovlašćeno skine ili baci na nepoznatu lokaciju", naveo je direktor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Slađan Velinov, dodajući da je važno da ih uklone stručna lica.

Prema Zakonu o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 93/2012), rok za uklanjanje preostalih gromobrana je istekao 2014. godine.

Član 90

Pravna lica i preduzetnici dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvori jonizujućih zračenja iz člana 2. st. 4. i 5. ovog zakona moraju se ukloniti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Troškove uklanjanja izvora jonizujućih zračenja iz stava 2. ovog člana snosi pravno lice ili preduzetnik koji ih poseduje, odnosno koristi.

 

Član 2

Zabranjeno je obavljanje delatnosti sa izvorima jonizujućih zračenja i nuklearnim materijalima bez prethodno pribavljenog odobrenja koje izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Zabranjeno je svako istraživanje i delatnost u cilju razvoja, proizvodnje i upotrebe nuklearnog oružja, kao i korišćenje nuklearnog materijala za proizvodnju nuklearnog oružja i drugih eksplozivnih naprava.

Zabranjen je uvoz na teritoriju Republike Srbije radioaktivnog otpada i isluženog nuklearnog goriva inostranog porekla.

Zabranjena je ugradnja radioaktivnih gromobrana na teritoriji Republike Srbije.

Zabranjena je ugradnja jonizujućih detektora dima koji imaju izvor jonizujućih zračenja u gasovitom stanju ili izvor jonizujućih zračenja čiji su produkti raspada u gasovitom stanju.

 

 

"Trenutno postoji 726 gromobrana koje smo kao država bili dužni da skinemo", rekao je Velinov, navodeći da se zahvaljujući sredstvima Agencije može skinuti njih sedam ili osam i to sa škola, domova za stare i ustanova za smeštaj dece ometene u razvoju, dok se za ostale moraju pronaći sredstva donatora koji bi to finansirali u okviru evropskih projekata.

"Očekujemo da će biti pomoći od zemalja koje su zainteresovane da učestvuju u tome, a vrednost posla uklanjanja gromobrana procenjena je na oko dva miliona evra", precizirao je Velinov.

U Srbiji je počelo merenje nivoa radona, a zahvaljujući "mapiranju" tog gasa i njegovom uklanjanju iz boravišnih prostorija, čuva se zdravlje građana. U okviru programa takozvanog "mapiranja radona" podeljeno je 6.000 detektora kojima će se meriti nivo tog gasa, naveo je Velinov.

Procedura se obavlja u stanovima na prizemlju ili prvom spratu, merenje traje od tri do šest meseci, nakon čega se merni uređaj predaje stručnim licima na očitavanje, na osnovu čega se konstatuje moguće prisustvo radona.

Agencija je pokrenula nekoliko projekata sa Međunarodnom organizacijom za atomsku energiju, a između ostalog, aplicirala je i za novac za uvođenje radijacionih kartona kako bi se pacijentima, ali i profesionalno izloženim licima, pomoglo da saznaju koliko doza zračenja su primili prilikom snimanja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.06.2015.