Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje), u članu 2. stav 1. posle reči: "osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje" dodaju se reči: "i obrazovanje odraslih".

Stav 2. menja se i glasi: "Specifičnosti obavljanja delatnosti iz stava 1. ovog člana uređuju se posebnim zakonima u oblasti obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: poseban zakon)."

U stavu 3. posle reči: "ostvarivanjem ciljeva," dodaje se reč: "ishoda".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Srednje vojno obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja, uređuje se posebnim zakonom u sistemu odbrane i ovim zakonom."   

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 2a) posle reči: "uključivanje u" dodaju se reči: "život zajednice i".

U tački 8) posle reči: "tehnološka znanja" dodaju se reči: "i informaciono-komunikacione tehnologije."

U tački 9) reči: "nisu izolovani" zamenjuju se rečima: "su i oni deo te celine".

U stavu 4. tačka 1) menja se i glasi:

"1) opšte standarde znanja, veština i vrednosnih stavova i kompetencija učenika i odraslih (u daljem tekstu: standardi postignuća);"

U tački 2) posle reči: "nastavnika i vaspitača," dodaju se reči: "stručnih saradnika i vaspitača u školi sa domom i domu učenika".

U tački 3) reči: "prosvetnih inspektora i prosvetnih savetnika" brišu se.

Stav 7. briše se.

St. 8. i 9. koji postaju st. 7. i 8. menjaju se i glase:

"Za učenika kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta i drugih razloga to potrebno, standardi postignuća predstavljaju osnov za definisanje liste ostvarenih ishoda. Ostvareni ishodi su u skladu sa preporukama za prilagođavanje i za podršku u učenju i razvoju, uz stalno praćenje razvoja učenika.

Za učenika sa izuzetnim sposobnostima mogu se na osnovu standarda postignuća definisati dodatni ishodi u skladu sa preporukama za prilagođavanje i za podršku učenju i razvoju, uz stalno praćenje razvoja."

Član 3.

U članu 7. u stavu 3. reči: "(u daljem tekstu: poseban zakon)" brišu se.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:

"Škola može da organizuje obrazovno-vaspitni rad kao poseban oblik rada za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju, u skladu sa posebnim zakonom.

Nastava može da se ostvaruje, na zahtev roditelja, odnosno staratelja i kao nastava kod kuće i nastava na daljinu, u skladu sa posebnim zakonom.

Vojno obrazovanje ostvaruju srednje vojne škole, u skladu sa posebnim zakonom u sistemu odbrane."

Član 4.

Posle člana 7. dodaje se novi član 7a koji glasi:

"Član 7a

U ustanovi može da se organizuje zajednička stručna služba za više ustanova na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odlukom organa upravljanja ustanova i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Organizovanje zajedničke stručne službe uređuje se ugovorom o poslovnoj saradnji između ustanova.

Zajednička stručna služba iz stava 1. ovog člana može da obavlja finansijsko-računovodstvene, administrativne, pomoćno-tehničke i poslove održavanja."

Član 5.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

"Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, u skladu sa posebnim zakonom."

Član 6.

U članu 10. u stavu 2. posle reči: " u skladu sa" dodaju se reči: "ovim i".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Svaka javna isprava sadrži Mali grb Republike Srbije.

Srednje vojne škole vode evidenciju i izdaju javne isprave u skladu sa ovim i posebnim zakonom u oblasti odbrane."

Član 7.

U članu 10a u stavu 3. reči: "deci i učenicima" zamenjuju se rečima: "deci, učenicima i odraslima".

U stavu 4. reči: "ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo)" zamenjuju se rečima: "Ministarstvo, podaci o preuzimanju zaposlenih i raspisanim konkursima u ustanovama i podaci o nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima koji su stekli propisana zvanja."                                                

Član 8.

U članu 10v posle reči: "obrazovno-vaspitnog nivoa dece i učenika" dodaju se reči: "praćenje ostvarivanja podrške i napredovanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, praćenje učenika u riziku od ranog napuštanja obrazovanja,".

Član 9.

U članu 10đ u stavu 1. broj: "30" zamenjuju se brojem: "15".

Član 10.

Posle člana 10đ dodaju se čl. 10e i 10f koji glase:

"Podaci i informacije od javnog interesa

Član 10e

Ustanova je dužna da izradi i redovno održava svoju internet stranicu, koja će odgovarati svim zahtevima transparentnosti rada, javnosti podataka i zaštiti podataka o ličnosti.

Evidencije koje prikupljaju interresorne komisije

Član 10f

Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku, kao organ koga formira lokalna samouprava (u daljem tekstu: Komisija) prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu odnosno učeniku. Podaci se prikupljaju i obrađuju uz poštovanje načela svrsishodnosti, načela srazmernosti, obaveze čuvanja tajne, organizacionih i tehničkih mera, obrade podataka i zaštite podataka o ličnosti dece i članova njihovih porodica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Komisija kao rukovalac podataka u postupku prikupljanja i obrade podataka vrši sledeće radnje:

1) prikuplja i obrađuje podatke o deci za koju je pokrenut postupak procene potrebe za pružanjem pomoći

2) vodi zbirku podataka o deci za koju je pokrenut postupak procene potrebe za pružanjem pomoći i evidenciju o toj zbirci podataka

3) prikuplja i obrađuje podatke i dokumentaciju o radu Komisije i

4) vodi zbirku podataka o radu Komisije i evidenciju o toj zbirci podataka.

U zbirku podataka o deci i učenicima unose se podaci iz zahteva, odnosno inicijative za pokretanje postupka procene za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom učeniku (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev iz predhodnog stava sadrži: ime, prezime i jedinstveni matični broj deteta/učenika; datum i mesto rođenja; prebivalište deteta i učenika, a ako je smešteno u ustanovi socijalne zaštite i podatke o ustanovi; ime i prezime roditelja, odnosno staratelja deteta i učenika i kontakt podatke podnosioca zahteva; podatke za kontakt sa izabranim lekarom, razloge i obrazloženje za pokretanje postupka procene; izjavu da je potpisnik upoznat sa uslovima pod kojima se daju podaci o ličnosti deteta, da podatke daje dobrovoljno i da je upoznat da su neki od podataka o detetu naročito osetljivi podaci, potpis lica koje predlaže pokretanje postupka procene; potpis, odnosno saglasnost roditelja, odnosno staratelja deteta, datum i mesto podnošenja predloga za procenu.

U zbirku podataka o radu Komisije unose se podaci iz zapisnika sa sednica Komisije, mišljenja Komisije, dokumenta, nalazi i mišljenja lica i organa koji nisu članovi Komisije i drugo.

Komisija pre prikupljanja podataka o deci i nicima obaveštava roditelja ili staratelja o obradi podataka o njegovom detetu, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Naročito osetljivi podaci o deci i učenicima iz obe zbirke podataka prikupljaju se i obrađuju se na osnovu saglasnosti njihovih roditelja, odnosno staratelja. U slučaju da roditelj, odnosno staratelj ne želi da da saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti svoga deteta ili povuče saglasnost, članovi i koordinator komisije mogu nastaviti obradu podataka o ličnosti deteta i učenika u saradnji sa organom starateljstva ako je to u najboljem interesu deteta i učenika, u skladu sa zakonom.

Komisija vodi zbirke podataka iz st.3. i 5. ovog člana, elektronski i u papirnom obliku na obrascima.

Komisija čuva podatke o deci i učenicima u zavisnosti od svrhe obrade podataka, a najduže do završetka školovanja učenika. "

Član 11.

U članu 11. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Nadzor nad radom srednjih vojnih škola vrši se u skladu sa posebnim zakonom u sistemu odbrane."

Član 12.

U članu 14. stav 1. tačka 5) u podtački (1) reči: "opšti i posebni" brišu se.

Podtačka (4) menja se i glasi:

"(4) standarde kvaliteta za udžbenike, priručnike i nastavne materijale, udžbenike, priručnike i nastavne materijale za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dodatna nastavna sredstva, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo i elektronski dodatak uz udžbenik;".

U tački 8) posle reči: "obrazovanja odraslih" dodaju se reči: "obrazuje stručnu komisiju koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika, u skladu sa posebnim zakonom;".

Tačka 8a) menja se i glasi: "planira mere i daje preporuke za smanjenje osipanja dece i učenika iz obrazovnog sistema, utvrđuje predloge mera za nastavak obrazovanja osoba koje su napustile sistem i analizira efekte preduzetih mera;".

Član 13.

U članu 16. stav 1. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a. koja glasi:

"2a) donosi:

(1) nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta;

(2) deo nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

(3) programe specijalističkog i majstorskog obrazovanja, po pribavljenim mišljenjima nadležnih ministarstava;

(4) programe drugih oblika stručnog obrazovanja".

U tački 3) podtač. (2) i (6) brišu se.

U podtački (10) reči: "nacionalni okvir" zamenjuju se rečima: "deo nacionalnog okvira".

U tački 3a reči: "i nastavnih sredstva" brišu se.

Posle tačke 3a dodaje se tačka 3b) koja glasi:

"3b) obrazuje stručna tela za utvrđene sektore rada. (u daljem tekstu: Sektorska veća), u skladu sa ovim i posebnim zakonom;"

Član 14.

U članu 17. posle stava 3. dodaju se novi st. 4,5, 6, 7. i 8. koji glase:

"Organi zavoda jesu: direktor, upravni odbor i nadzorni odbor.

Direktora, upravni odbor i nadzorni odbor zavoda imenuje i razrešava Vlada, na period od četiri godine.

Za direktora zavoda može biti imenovano lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijama drugog stepena ili lice koje je završilo osnovne studije na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, a koje je u pogledu prava koja iz njega proizlaze izjednačeno sa akademskim nazivom master i koje ima najmanje 10 godina rada u oblasti obrazovanja.

Direktora zavoda imenuje Vlada posle sprovedenog javnog konkursa. Javni konkurs za imenovanje direktora raspisuje upravni odbor zavoda najkasnije četiri meseca pre isteka mandata direktora. Konkurs se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Upravni odbor zavoda daje mišljenje o svim kandidatima i Vladi dostavlja obrazloženi predlog za imenovanje jednog kandidata preko Ministarstva."

Dosadašnji st. 4-9. postaju st. 9-14.

Član 15.

U članu 19. stav 1. tačka 1) podtačka (1) menja se i glasi:

"(1) kvaliteta udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava i elektronskog dodatka uz udžbenik;".

Posle podtačke (2) dodaje se nova podtačka (3) koja glasi:

"(3) uslova za ostvarivanje posebnih programa za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja."

U tački 5) reči: "i nastavnih sredstava" brišu se.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

"5a) odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva;"

Član 16.

U članu 20. stav 1. tač. 6) i 7) menjaju se i glase:

"6) učestvovanje u pripremi standarda kvaliteta udžbenika, priručnika i nastavnih materijala za stručne predmete u stručnim školama i za obrazovanje odraslih i plana udžbenika;

7) predlaganje ministru odobravanje udžbenika stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;".     

Član 17.

U članu 22. stav 2. tačka 1), u podtački (1) reči: " opštih i posebnih" brišu se.

Podtačka (3) briše se.

U tački 6) reči: " opštih i posebnih" brišu se.  

Član 18.

U članu 23. posle reči: "ustanove", zarez i reči: "uz prethodnu saglasnost Ministarstva" brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Bliže kriterijume za izbor spoljnih stručnih saradnika za potrebe zavoda, propisuje ministar."

Član 19.

U članu 24. naziv člana i član menja se i glasi: "Odnos saveta, ministra i zavoda

Član 24.

Zavodi iz člana 17. ovog zakona, koji su nadležni za pripremu ili učešće u pripremi podzakonskih akata koje donosi Nacionalni prosvetni savet, Savet za stručno obrazoavnje i obrazoavnje odraslih ili ministar, odnosno koje predlaže Savet za stručno obrazoavnje i obrazoavnje odraslih, dužni su da ove poslove obave i pripremljene materijale dostave Ministarstvu u roku koji im odredi ministar. Postupak pokreće ministar dostavljanjem zahteva odgovarajućem zavodu.

Ministar dostavlja savetima iz stava 1. ovog člana na razmatranje ili odlučivanje materijal zavoda iz stava 1. ovog člana.

Ako saveti iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema materijala iz stava 2. ovog člana ne donesu akt iz svoje nadležnosti, akt donosi ministar."

Član 20.

U članu 25. stava 2. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b) koji glase:

"1a) preduzima i prati sprovođenje mera povećanja obuhvata dece, učenika i odraslih na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja i prevencije njihovog osipanja iz sistema;

1b) prati sprovođenje mera za povećanja uključivanja odraslih u programe neformalnog obrazovanja;"

U tački 8) reči: "nacionalni okvir" zamenjuju se rečima: "deo nacionalnog okvira".

Član 21.

Posle člana 25. dodaje se novi član 25a koji glasi:

"Član 25a.

Ministarstvo se stara o usklađivanju sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije sa trendovima razvoja obrazovanja u Evropi.

Radi ispunjenja ovog cilja Ministarstvo preduzima sve potrebne radnje za:

1) obezbeđenje punopravnog učešća u programima Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka i praćenje efekata učešća u ovim programima.

2) ostvarivanje učešća predstavnika Republike Srbije u radnim grupama i aktivnostima koje se organizuju u sklopu Otvorenog metoda koordinacije, Bolonjskog procesa i drugih sličnih inicijativa koje su pokrenute na nivou Evropske unije i Evrope u celini.

U cilju što boljeg i efektivnijeg učešća u navedenenim evropskim inicijativama Ministarstvo ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima, obrazovnim ustanovama, udruženjima građana i ostalim organizacijama ukoliko je to potrebno, a njihove predstavnike može imenovati u radne grupe iz stava 2. tačke 2) ovog člana. "

Član 22.

U članu 26. stav 2. tačka 6) briše se.

Član 23.

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

"Osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; za krivična dela protiv života i tela, protiv ustavnog uređenja Republike Srbije i drugog krivičnog dela počinjenog na štetu deteta ili korišćenjem deteta."

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. 4. i 5. koji glase:

"Ustanova se može osnovati po modelu privatno-javnog partnerstva za oblast obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i javna svojina.

Aktom o osnivanju ustanove iz stava 3. ovog člana uređuje se način rukovođenja i upravljanja ustanovom.

Ustanova iz stava 3. ovog člana počinje sa radom nakon pribavljenog rešenja ministarstva."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 6. i 7.

Član 24.

U članu 29. stav 1. posle reči: "jedinica lokalne samouprave" dodaju se reči: "i ustanova osnovanih po modelu javno-privatnog partnerstva,"

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

"Kada Ministarstvo utvrdi da akt o osnivanju škole ne odgovara kriterijumima za donošenje akta o mreži škola, pokreće incijativu za njegovu izmenu i određuje rok za njegovo donošenje. "

Član 25.

Član 33. menja se i glasi:

"Ustanova koja ima rešenje o verifikaciji može da obavlja i drugu delatnost kojom se unapređuje i doprinosi kvalitetnijem i racionalnijem obavljanju obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja.

Proširena delatnost ustanove može da bude pružanje usluga (smeštaj, ishrana, ketering, obrazovni turizam, tur-operater, kozmetičke usluge i dr.), proizvodnja, prodaja i druga delatnost, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti, kao i realizovanje odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

Proširena delatnost može da se obavlja u okviru učeničke zadruge, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Osnovna i srednja škola može da ostvaruje propisane i odobrene programe obuka i programe stručnog usavršavanja i druge aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Ostvarivanje proširene delatnosti ustanove planira se godišnjim planom rada.

Odluku o proširenju delatnosti donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva. Odluka o proširenju delatnosti ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave sadrži plan prihoda i izdataka za obavljanje te delatnosti, način angažovanja dece, učenika i zaposlenih i način raspolaganja i plan korišćenja ostvarenih sredstava, u skladu sa propisima koji regulišu budžetski sistem.

Sastavni deo odluke o proširenoj delatnosti su: šifra delatnosti, elaborat o realizaciji/ostvarivanju delatnosti, dokazi/isprave o ispunjenosti posebnih uslova za obavljanje delatnosti pribavljenih od nadležnih organa, mišljenje saveta roditelja i odgovarajućeg stručnog organa ustanove.

Zahtev za davanje saglasnosti za proširenu delatnost ustanova podnosi Ministarstvu. Osim odluke, uz zahtev se dostavlja rešenje o verifikaciji osnovne delatnosti.           

Zaposleni u ustanovi mogu da se angažuju u realizaciji proširene delatnosti ako se njihovim angažovanjem ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada.

Ustanova može, osim zaposlenih, da angažuje druge saradnike za potrebe obavljanja proširne delatnosti, koji će se finansirati iz sopstvenih prihoda ustanove, u skladu sa zakonom.

Deca i učenici mogu da se angažuju samo u okviru nastave, vannastavnih aktivnosti i vaspitno-obrazovnog procesa s ciljem podsticanja njihovog pozitivnog odnosa prema radu, profesionalne orijentacije, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu, u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim konvencijama, poveljavama, sporazumima i zakonom."

Član 26.

U članu 34. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Kada je osnivač drugo pravno ili fizičko lice ili je ustanova osnovana po modelu javno-privatnog partnerstva, odluku o promeni naziva ili sedišta ustanove donosi organ upravljanja, uz saglasnost Ministarstva i osnivača."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 27.

U članu 35. posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"Dok inspekcija ne konstatuje da su se stekli uslovi da se ustanovi ukine privremena mera, ovlašćeni predlagači iz ustanove ne mogu vršiti predlaganje svojih predstavnika za novi organ upravljanja, niti ustanova može raspisati konkurs i birati direktora."

Član 28.

U članu 37. stav 1. reči: "pod uslovima predviđenim međunarodnim ugovorom, odnosno pod uslovom reciprociteta," i reči: "stav 1." brišu se.                                                          

Član 29.

Posle člana 38. dodaje se novi član 38a koji glasi:

"Centar za nastavne i vannastavne aktivnosti

Član 38a.

Ustanova i drugo pravno, odnosno fizičko lice može da osnuje centar nastavnih, vannastavnih i naučnih aktivnosti za decu, odnosno učenike i zaposlene u ustanovi.

Centar nastavnih, vannastavnih i naučnih aktivnosti je samostalna organizacija koja je dužna da u ostvarivanju delatnosti poštuje opšte principe, ciljeve i ishode obrazovanja i vaspitanja.

Nastavne, vannastavne i naučne aktivnosti koje ostvaruje centar jesu: izlet, ekskurzija, nastava u prirodi, rekreativna nastava, kamp, radionica i druge aktivnosti za decu, odnosno učenike osnovno školskog i srednješkolskog uzrasta.

Za decu, odnosno učenike, osim aktivnosti iz stava 3. ovog člana, centar može da organizuje obrazovne i naučne aktivnosti u cilju usvajanja primenjivih znanja i razvijanja funkcionalne pismenosti u naučnom domenu.

Izuzetno, za zaposlene u ustanovi centar može da organizuje stručne, odnosno naučne skupove u domenu aktivnog učenja, integrativne i projektne nastave.

Bliže uslove za osnivanje i rad centra propisuje ministar."

Član 30.

U članu 39. stav 2. menja se i glasi:

"Osnovna i srednja škola i druga organizacija može da ostvaruje posebne programe stručnog osposobljavanja i obuke, kao i druge aktivnosti obrazovanja odraslih, ako dobije odobrenje za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa ovim i posebnim zakonom."

Član 31.

U članu 40. u stavu 1. dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

"7) aktivnosti obrazovanja odraslih i javno priznatih organizatora aktivnosti kojima su data ili oduzeta odobrenja, u skladu sa ovim i posebnim zakonom. "

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Registar iz stava 1. tač. 4)-7) ovog člana sadrži podatke za nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i sekretara iz jedinstvenog informacionog sistema. "

Član 32.

U članu 42. stav 3. briše se.

Član 33.

U članu 52. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U ustanovi koja je osnovana po modelu javno-privatnog partnerstva prilikom utvrđivanja sastava organa upravljanja obezbeđuje se ravnopravna zastupljenost roditelja i osnivača, a stručni organi - obrazuju se u skladu sa opštim aktom."

Član 34.

Član 54. menja se i glasi:

"Organ upravljanja ima sedam članova, uključujući i predsednika.

Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja.

Organ upravljanja ustanove čine tri predstavnika nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, i po dva predstavnika roditelja i jedinice lokalne samouprave.

U ustanovi u kojoj se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine članovi organa upravljanja - predstavnici jedinice lokalne samouprave imenuju se uz pribavljeno mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine. Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi mišljenje u roku od 15 dana od prijema zahteva, smatra se da je mišljenje dato.

U ustanovi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet nacionalne manjine predlaže dva člana - predstavnika jedinice lokalne samouprave u organ upravljanja.

Školski odbor osnovne škole za obrazovanje odraslih ima pet članova, uključujući i predsednika, od kojih tri iz reda nastavnika i stručnih saradnika i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Za srednje škole od posebnog interesa za Republiku Srbiju i unikatne škole Ministarstvo predlaže skupštini jedinice lokalne samouprave dva istaknuta predstavnika: privredne komore, zanatlija, udruženja poslodavaca, nacionalne organizacije za zapošljavanje, sindikata i drugih zainteresovanih za rad škole (u daljem tekstu: socijalni partneri). U školski odbor srednje stručne škole skupština jedinice lokalne samouprave imenuje dva predstavnika socijalnih partnera iz područja rada škole.

U srednjoj stručnoj školi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet nacionalne manjine u organ upravljanja od dva člana najmanje jednog predlaže iz reda predstavnika socijalnih partnera iz područja rada škole.

Školski odbor srednje škole za obrazovanje odraslih ima sedam članova, uključujući i predsednika, i to tri predstavnika nastavnika i stručnih saradnika, i po dva predstavnika socijalnih partnera i jedinice lokalne samouprave.

Članove organa upravljanja iz reda nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika predlaže vaspitno-obrazovno, odnosno nastavničko veće, za školu sa domom - nastavničko i pedagoško veće, na zajedničkoj sednici, a iz reda roditelja - savet roditelja, tajnim izjašnjavanjem.

Za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice:

1) koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica ili rodoskrvnjenja; za krivično delo primanja mita ili davanja mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; za krivična dela protiv života i tela, protiv ustavnog uređenja republike Srbije i drugog krivičnog dela počinjenog na štetu deteta ili korišćenjem deteta;

2) koje bi moglo da zastupa interese više struktura, osim članova sindikata;

3) čiji su poslovi, dužnost ili funkcija nespojivi sa obavljanjem poslova u organu upravljanja;

4) koje je već imenovano za člana organa upravljanja druge ustanove;

5) koje je izabrano za direktora druge ustanove;

6) u drugim slučajevima, utvrđenim zakonom.

Skupština jedinice lokalne samouprave odlučuje rešenjem o predlogu ovlašćenog predlagača.

Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa ovim zakonom ili predloži kandidata suprotno odredbama ovog zakona, skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa ovim zakonom.

Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa ovim zakonom, ministar imenuje privremeni organ upravljanja.

Organ upravljanja punopravno odlučuje u starom sastavu, sve dok skupština jedinice lokalne samouprave ne odluči rešenjem u skladu sa stavom 3. odnosno do imenovanja privremenog organa.

Rešenje o imenovanju, odnosno razrešenju organa upravljanja - konačno je u upravnom postupku. "

Član 35.

U članu 55. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Procenu nastupanja uslova iz stava 3. tač. 1)-3) i 5) vrši prosvetni inspektor i ustanova je u obavezi da skupštini jedinice lokalne samouprave dostavi zapisnik prosvetnog inspektora o konstatovanim nepravilnostima i naloženim merama koje nisu izvršene, kao dokaz o osnovu za razrešenje člana organa upravljanja. "

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 5-7.

Član 36.

Posle člana 59. dodaje se novi član 59a koji glasi:    

 "Član 59a

Direktori mogu da se udruže u veće direktora /aktiv direktora/ na nivou Republike, radi razmatranja pitanja od značaja za rad ustanova i radi davanja mišljenja Ministarastvu od značaja za unapređivanje rada ustanova, odnosno za sistem obrazovanja i vaspitanja.

Veće direktora čine predstavnici ustanova (osnovna škola-srednja škola-predškolska ustanova).

Bliži uslovi za izbor direktora u veće direktora, organizovanje i način rada veća direktora propisuje se aktom o organizovanju/udruživanju u veće direktora."

Član 37.

Član 60. menja se i glasi:

"Direktora ustanove bira organ upravljanja na osnovu konkursa, po pribavljenom mišljenju zaposlenih u ustanovi, u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom ustanove.

U ustanovi u kojoj se obrazovni-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, organ upravljanja bira direktora uz pribavljeno mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi mišljenje u roku od 15 dana od prijema zahteva, smatra se da je mišljenje dato.

Mišljenje iz stava 1. ovog člana daje se na posebnoj sednici kojoj prisustvuju svi zaposleni i koji se izjašnjavaju o kandidatima čiji program podržavaju tajnim izjašnjavanjem.

Opštim aktom ustanove bliže se uređuje postupak izjašnjavanja zaposlenih. Na sednici iz stava 4. ovog člana ne izjašnjavaju se zaposleni koji odsustvuju sa rada, u skladu sa zakonom.

Organ upravljanja obavlja izbor direktora sa liste kandidata koji su dobili podršku više od 50% zaposlenih. Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije podršku više od 50% zaposlenih, raspisuje se novi konkurs.

Konkurs za izbor direktora raspisuje se najranije četiri a najkasnije tri meseca pre isteka mandata direktora.

Ustanova je u obavezi da Ministarstvu dostavi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora radi objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Kandidati popunjavaju prijavni formular na internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

Odluku sa dokumentacijom o izabranom kandidatu ustanova oglašava na internet stranici ministarstva i dostavlja ministru na saglasnost.

Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta, odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana oglašavanja odluke iz stava 8. na internet stranici Ministarstva ne donese akt kojim odbija saglasnost.

Organ upravljanja ustanove posle proteka roka iz stava 8. ovog člana donosi rešenje o izboru direktora i dostavlja ga učesnicima konkursa. Rešenjem se utvrđuju i vreme stupanja na dužnost, kao i obaveza polaganja ispita za direktora.

Učesnik konkursa nezadovoljan rešenjem iz stava 9. ovog člana ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove.

Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove, raspisuje se novi konkurs."       

Član 38.

Član 64. menja se i glasi:

"Direktor ustanove kome u prvom mandatu prestane dužnost zbog isteka mandata ili na lični zahtev, raspoređuje se na poslove radnog mesta na kojima mu je mirovao radni odnos.

Direktoru ustanove kome prestane dužnost istekom drugog i svakog narednog mandata u istoj ustanovi, bez obzira da li su mandati uzastopni, raspoređuje se na slobodne poslove u toj ustanovi, a ukoliko nema slobodnih poslova ostvaruje prava radnika za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom.

Direktoru ustanove koji je razrešenu prvom, drugom ili svakom narednom mandatu, prestaje radni odnos u ustanovi uz isplatu otpremnine, osim u slučaju kada je razrešen u skladu sa članom 63. st. 5. i 6. ovog zakona, kada mu prestaje radni odnos bez prava na isplatu otpremnine."

Član 39.

U članu 66. stav 12. menja se i glasi:

"Direktor obrazuje:

1) tim za planiranje i integraciju informaciono-komunikacionih tehnologija i rad na nivou ustanove.

2) tim za izradu procene ugroženosti - rizika od prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških "akcidenata" i planova zaštite, spašavanja i rada u vanrednim situacijama.

3) tim za planiranje i sprovođenje mera za smanjenje ranog napuštanja obrazovanja."

U stavu 13. reči: "obrazuje tim" zamenjuju se rečima: "može da obrazuje i druge timove".

 Član 40.

U članu 69. stav 2. posle reči: " odrasle sa smetnjama u razvoju," dodaju se reči: "individualizovani način rada sa učenikom i odraslim ili individualizovani pristup u radu i program podrške u skladu sa potrebama učenika u riziku od napuštanja obrazovnog sistema,".

U stavu 3. posle reči: "odrasle sa smetnjama u razvoju," dodaju se reči: "individualizovani način rada sa učenikom i odraslim ili individualizovani pristup u radu i program podrške u skladu sa potrebama učenika u riziku od napuštanja obrazovnog sistema,".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju, u skladu sa vrstom smetnje, može da ostvaruje prilagođene i izmenjene/posebne školske programe."

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

" Izuzetno:

1) osnovna škola može da ostvaruje i predškolski program;

2) srednja škola - predškolski program, program osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vaspitni program;

3) osnovna muzička i baletska škola mogu da ostvaruju program srednje muzičke i baletske škole. "

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. broj: " 4" zamenjuju se brojem: " 5".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. broj: " 5" zamenjuju se brojem: " 6".

Član 41.

Posle člana 74. dodaje se novi član 74a koji glasi:    

"Član 74a

Kvalifikacija, u smislu ovog zakona, jeste formalno priznanje stečenih kompetencija. Pojedinac stiče kvalifikaciju kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishode učenja prema zadatom standardu kvalifikacije, što se potvrđuje javnom ispravom - diplomom ili sertifikatom.

Kvalifikacija se može steći formalnim ili neformalnim obrazovanjem odnosno postupkom priznavanja prethodnog učenja.

Standard kvalifikacije je osnov za sticanje kvalifikacije na određenom nivou zahtevnosti. Sadrži ciljeve i ishode učenja i način provere dostignutosti ishoda učenja. U stručnom obrazovanju i obučavanju sadrži i opis stručnih kompetencija potrebnih za obavljanje grupe sličnih poslova i zadataka u okviru jednog ili više srodnih zanimanja.

Standarde kvalifikacija predlažu sektorska veća. "

Član 42.

U članu 76. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U realizaciji školskog programa primenjuju se informaciono-komunikacione tehnologije."

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. tačka 3) menja se i glasi:

"3) lista obaveznih, izbornih predmeta i modula po ciklusima, odnosno obrazovnim profilima i razredima i kao i broj službenih glasila u kome su objavljeni;".

Tačka 4) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) liste fakultativnih nastavnih predmeta i njihove programske sadržaje, kao i broj službenih glasila u kome su objavljeni;".

Član 43.

U članu 77. stav 5. tačka 2) menja se i glasi:

"2) prilagođavanju i izmeni sadržaja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada, u odnosu na standarde postignuća (IOP2) u skladu sa preporukama interresorne komisije i inkluzivnog tima za prilagođene i izmenjene sadržaje planova i programa i preporuka za prilagođene i izmenjene ishode obrazovno-vaspitnog rada;".

Stav 7. menja se i glasi:

"Izuzetno, za učenika koji obrazovanje stiče ostvarivanjem IOP-a 2, osim nastavnog programa, može da se izmeni i nastavni plan, na predlog tima za inkluzivno obrazovanje i mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu i učeniku."

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Javnu ispravu učenika koji je savladao program obrazovanja prema IOP2 i IOP3 prati odgovarajuća dokumentacija o postignućima u odnosu na standarde postignuća."

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: "vaspitač" dodaju se reči: "defektolog određene specijalnosti, koji može biti iz druge ustanove".

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. posle reči: "vaspitač" dodaju se reči: " defektolog određene specijalnosti, koji može biti iz druge ustanove".

Dosadašnji st. 11-14. postaju st. 12-15.

Član 44.

Član 79. menja se i glasi:

"Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa, na predlog ministra, donosi Nacionalni prosvetni savet.

Nacionalni prosvetni savet donosi i deo nastavnog plana i programa opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, po pribavljenom mišljenju Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvetnog saveta, donosi Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Deo nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, na predlog ministra, donosi Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Pre donošenja od strane nadležnih saveta, nastavni plan i program srednjeg stručnog obrazovanja razmatra i usaglašava zajednička komisija sastavljena od predstavnika saveta.

Način rada i izbora članova zajedničke komisije uređuje se poslovnikom o radu saveta.

Program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja za pripadnike nacionalnih manjina na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine i mišljenja Nacionalnog prosvetnog saveta, donosi ministar.

Programe specijalističkog i majstorskog obrazovanja, po pribavljenim mišljenjima nadležnih ministarstava, na predlog ministra, donosi Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Programe drugih oblika stručnog obrazovanja na predlog ministra, donosi Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Programi drugih oblika stručnog obrazovanja odobravaju se u postupku davanja odobrenja za sticanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom."

Član 45.

Posle člana 86. dodaje se novi član 86a koji glasi:

"Nacionalna i međunarodna ispitivanja

Ostvarenost ciljeva i ishoda obrazovanja, standarda postignuća učenika i efekata stručnog usavršavanja nastavnika proveravaju se kroz nacionalna ispitivanja realizovana na uzorku škola i učenika.

Nacionalnim ispitivanjima se mogu proveravati i druga pitanja od značaja za sistem obrazovanja.

Direktor je dužan da obezbedi uslove za ispitivanje i regularnost ispitivanja.

Rezultati nacionalnog ispitivanja služe za procenu stanja i napretka obrazovanja u Republici Srbiji i koriste ih Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave, obrazovne i naučne ustanove i građani, u skladu sa zakonom.

Škola rezultate koristi za unapređivanje svog razvojnog plana, školskog programa, plana stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika.

Bliže uslove za sprovođenje nacionalnog ispitivanja utvrđuje ministar.

Međunarodna ispitivanja se sprovode u skladu sa potpisanim protokolima i metodologijama koje su obavezujuće za sve zemlje učesnice."

Član 46.

U članu 88. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Način realizacije vannastavnih aktivnosti - ekskurzije, nastave u prirodi i rekreativne nastave, način izbora izvođača ekskurzije, nastave u prirodi i rekreativne nastave i druga pitanja od značaja za realizaciju navedenih vannastavnih aktivnosti propisuje ministar."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 47.

U članu 90. stav 4. reči: "uputstvo o organizaciji i radu škole i određuje škole koje nastavljaju sa radom" zamenjuju se rečima: "a škola ga ostvaruje u skladu sa programom zaštite u vanrednim situacijama iz člana 66. ovog zakona."

Član 48.

U članu 91. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) vaspitanje i obrazovanje dece u godini pred polazak u školu, ostvarivanje predškolskog programa za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i programa za rad sa decom na bolničkom lečenju, u skladu sa ovim i posebnim zakonom;"

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, lice iz osetljivih društvenih grupa može da bude redovan učenik u prvom razredu srednjeg obrazovanja i ako je starije od 17 godina uz saglasnost ministra."

Dosadašnji st. 4-7. postaju st. 5-8.

Član 49.

U članu 98. u stavu 2. dodaju se reči: "Troškovi zdravstvenog pregleda obuhvaćeni su obaveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu sa zakonom, kada se zdravstveni pregled obavlja u zdravstvenoj ustanovi."

U stavu 8. posle reči: "socijalne podrške učeniku," dodaju se reči: "koja određuje vrstu podrške koja je potrebna učeniku sa smetnjama u razvoju,".

Posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"Na osnovu mišljenja interresorne komisije, učenik sa smetnjama u razvoju može preći iz osnovne škole u školu za učenike sa smetnjama u razvoju, odnosno iz škole za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnu školu, kada se proceni da je to u najboljem interesu učenika, uz saglasnost roditelja."

Dosadašnji st. 8-17. postaju st. 9-18.

U dosadašnjem stavu 18. koji postaje stav 19. posle reči: " u skladu sa posebnim zakonom." dodaju se reči: "U okviru prijemnog ispita vrši se provera psihološke spremnosti učenika. Proveru psihološke spremnosti vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije."

Dosadašnji stav 19. postaje stav 20.

U dosadašnjem stavu 20. koji postaje stav 21. posle reči: "ministar nadležan za poslove socijalne politike," dodaju se reči: "ministar nadležan za poslove lokalne samouprave".

Član 50.

U članu 99. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Uz dokumentaciju za upis, kada je to potrebno, dostavlja se i dokaz o obavljenom zdravstvenom pregledu. Troškovi zdravstvenog pregleda učenika obuhvaćeni su obaveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu sa zakonom, kada se zdravstveni pregled obavlja u zdravstvenoj ustanovi."

Član 51.         

U članu 101. stav 3. posle reči: "i način" dodaje se reč: "praćenja i".

U stavu 4. reči: "može da pribavi" zamenjuju se rečju: "pribavlja".   

Stav 7. menja se i glasi:

"Praćenje sprovođenja programa ogleda vrši Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i prosvetni savetnici, a ocenu ostvarenog cilja i očekivanih ishoda na kraju ogleda daje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja."

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Na osnovu rezultata praćenja i vrednovanja Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja priprema izveštaj o sprovedenom ogledu i njegovoj oceni, kao i predlog ministru i nadležnom savetu. "

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: "i ocene ogleda" dodaju se reči: "od strane nadležnog saveta,".

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

Član 52.         

U članu 102. stav 1. reči: "na predlog nadležnog zavoda" brišu se.  

U stavu 2. reči: "kao i strani udžbenik" brišu se.        

U stavu 6. reči: "druga nastavna sredstva i pomagala" zamenjuju se rečima: "priručnici i nastavni materijali, dodatna nastavna sredstva, didaktička sredstva, didaktička igrovna sredstva i nastavna pomagala odobrena".           

U stavu 7. posle reči: "u skladu sa njihovim potrebama" dodaju se reči: "i mogućnostima, u skladu sa posebnim zakonom".

Član 53.

U članu 107. stav 1. menja se i glasi:

"Ocenjivanjem u osnovnoj i srednjoj školi procenjuje se ostvarenost propisanih ciljeva, ishoda, standarda postignuća i stepena razvijenosti kompetencija u toku savladavanja školskog programa, a za učenike sa smetnjama u razvoju - prilagođenih standarda postignuća u savladavanju individualnog obrazovnog plana."

Stav 4. menja se i glasi:

"U toku školske godine ocenjivanje je opisno i brojčano i vrši se na osnovu praćenja napredovanja učenika u ostvarivanju ciljeva, dostizanju ishoda i standarda i razvijanju kompetencija u toku savlađivanja školskog programa."

U stavu 7. reči: "standardima postignuća i propisanim" brišu se.

Posle stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:

"Zaključnu ocenu izvodi predmetni nastavnik, a utvrđuje je odeljensko veće. Ukoliko se utvrđena ocena razlikuje od ocene koju je izveo predmetni nastavnik, odeljenjsko veće je u obavezi da je obrazloži pisanim putem nastavničkom veću.

U slučaju da predmetni nastavnik ne izvede zaključnu ocenu, odeljenjsko veće izvodi ocenu, a utvrđuje je nastavničko veće."

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

"Učenik sa smetnjama u razvoju za koga su na osnovu standarda postignuća definisani ishodi, ocenjuje se na osnovu ostvarenih ishoda."

Član 54.         

U članu 110. stav 3. reči: "u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom i odeljenskim starešinom," zamenjuju se rečima: "na predlog komisije u sastavu: odeljenski starešina, stručni saradnik i nastavnik stručan za oblast predmeta,". 

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Direktor je dužan da u postupku odlučivanja o prigovoru i žalbi, pribavi izjašnjenje predmetnog nastavnika."           

Dosadašnji st. 6-10. postaju st. 7-11.

Član 55.

U članu 112. stav 3. briše se.

Član 56.

Posle člana 112. dodaju se naziv člana i član 112a koji glase:

"Prava, obaveze i odgovornost roditelja odnosno staratelja

Član 112a

Roditelj ili staratelj ima pravo da bude biran u savet roditelja, organ upravljanja i stručne organe ustanove, u skladu sa ovim zakonom.

Roditelj ili staratelj ostvaruje punu saradnju sa ustanovom radi uspešnog ostvarivanja ciljeva i ishoda obrazovanja i vaspitanja.

U slučaju nepostojanja saradnje sa roditeljima ili starateljima, škola je dužna dao tome u pisanoj formi obavesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno centar za socijalni rad.

Roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da dostavlja potpune i tačne kontakt informacije.

Roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da u roku od dva dana od početka izostajanja obavesti odeljenjskog starešinu o sprečenosti učenika da dolazi u školu, a u roku od tri dana od dana prestanka sprečenosti pravda izostanak učenika.

Ukoliko roditelj ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, škola je dužna da u roku od dva dana obavesti roditelja, odnosno staratelja da učenik ne pohađa nastavu."

Član 57.

U članu 120. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; za krivična dela protiv života i tela, protiv ustavnog uređenja republike Srbije i drugog krivičnog dela počinjenog na štetu deteta ili korišćenjem deteta;"            

Član 58.

U članu 121. u stavu 3. posle reči: "stava 3. ovog zakona" tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "odnosno srednjim obrazovanjem.".

U stavu 4. reči: "petogodišnjom praksom" brišu se.

U st. 6. i 7. reči: "osim za romski jezik" brišu se.

Stav 8. briše se.

Dosadašnji st. 9-17. postaju st. 8-16.

Član 59.

U članu 123. stav 4. reči: "Nastavnik - pripravnik za vreme prva tri meseca ne ocenjuje učenike." brišu se.

Član 60.

U članu 127. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Rešenje o suspenziji donosi ministar, na osnovu konačnog rešenja o prestanku radnog odnosa."

Dosadašnji st. 2-13. postaju st. 3-14.

Član 61.

U članu 128. u stavu 5. reči: "otkazu ugovora o radu" zamenjuju se rečima: "prestanku radnog odnosa", a posle reči: "vaspitaču i stručnom saradniku" dodaju se reči: "i zapisnik prosvetnog inspektora, kojim je konstatovano da postoje očigledne povrede propisa."

Član 62.

Član 130. menja se i glasi:

"Prijem u radni odnos

Član 130.

Prijem u radni odnos u ustanovi vrši se na osnovu preuzimanja zaposlenog u ustanovi čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i konkursa.

Prijem u radni odnos na neodređeno vreme na osnovu konkursa može se izvršiti ukoliko se nije moglo izvršiti preuzimanje zaposlenog u skladu sa ovim zakonom.

Ustanova je u obavezi da Ministarstvu dostavi podatke o potrebi za angažovanjem nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, preuzimanju zaposlenih kao i odluku o raspisivanju konkursa, radi objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Odluku o raspisivanju konkursa donosi direktor. Kandidati popunjavaju prijavni formular na internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi.

Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Komisiju čine sekretar i predstavnici nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika predloženi od strane nastavničkog/vaspitno-obrazovnog veća. Komisija ima najmanje tri člana.

Konkursna komisija vrši uži izbor kandidata i predlaže direktoru listu od najviše tri kandidata za prijem u radni odnos, u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidate sa liste iz stava 6. ovog člana direktor upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u roku od osam dana od dana formiranja predloga iz stava 6. ovog člana. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.

Direktor donosi odluku o izboru kandidata sa liste iz stava 6. ovog člana u roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima.

Kandidat nezadovoljan odlukom o izabranom kandidatu može da podnese prigovor organu upravljanja, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. U postupku odlučivanja po prigovoru ne može da učestvuje član konkursne komisije.

Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs.

Ako organ upravljanja u utvrđenom roku ne odluči o prigovoru ili ako je kandidat nezadovoljan drugostepenom odlukom, može da se obrati nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana isteka roka za donošenje drugostepene odluke, odnosno od dana dostavljanja drugostepene odluke.

Odluka iz stava 8. ovog člana oglašava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, nakon isteka roka iz stava 9. ovog člana, odnosno roka iz stava 11. ovog člana, odnosno nakon donošenja drugostepene odluke organa upravljanja."

Član 63.

Član 131. menja se i glasi:

"Član 131.

Zaposleni koji je u ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vreme, a ostao je neraspoređen ili ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom, ostvaruje pravo na preuzimanje, stavljanjem na listu zaposlenih sa koje se vrši preuzimanje.

Preuzimanje zaposlenog vrši se na neodređeno vreme, uz prethodno potpisan sporazum o preuzimanju uz saglasnost zaposlenog i to:

1) za procenat radnog vremena za koji je utvrđeno da je prestala potreba za njegovim radom;

2) za procenat radnog vremena kojim uvećava njegovu nepunu normu najviše do pune norme.

Lista iz stava 1. ovog člana utvrđuje se do 15. avgusta za svaku narednu školsku godinu, i redovno se ažurira u okviru školske uprave,po jedinicama lokalne samouprave i na internet stranici Ministarstva, u toku školske godine, a na osnovu podataka o zaposlenima koji imaju pravo na preuzimanje, dostavljenih od strane ustanova.

Lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o zaposlenima koji se odnose na vrstu i stepen obrazovanja, predmet koji predaju, procenat radnog vremena sa kojim su zasnovali radni odnos, procenat radnog vremena za koji je utvrđeno da je prestala potreba za radom zaposlenog, i opštinu stanovanja, bez podataka o ličnosti.

Lista slobodnih radnih mesta utvrđuje se do 15. avgusta za svaku narednu školsku godinu i redovno se ažurira u toku školske godine, u roku od 8 dana od dana nastupanja promene, u okviru školske uprave po jedinicama lokalne samouprave i na internet stranici Ministarstva, a na osnovu podataka o slobodnim radnim mestima, dostavljenih od strane ustanova.

Preuzimanje zaposlenih iz stava 2. ovog člana, nakon formiranja liste slobodnih radnih mesta vrši se do početka školske godine, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana ažuriranja lista iz stava 1. i 5. ovog člana.

Ustanova može izvršiti i preuzimanje na neodređeno vreme zaposlenog koji radi u drugoj ustanovi, a nije ostao neraspoređen, uz prethodno potpisan sporazum o preuzimanju uz saglasnost zaposlenog, za procenat u kojem je angažovan na neodređeno vreme u ustanovi iz koje se preuzima ili manji procenat.

Zaposleni koji se preuzima mora da ispunjava uslove za poslove za koje se preuzima."

Član 64.

U članu 132. stav 1. tačka 2) posle reči: "izboru kandidata po" dodaju se reči: "već raspisanom".

U stavu 6. dodaju se nove tač. 4) i 5) koje glase:

"4) radi obavljanja poslova koje je obavljao direktor škole, do isteka prvog mandata direktora;

5) radi obavljanja poslova koje je obavljao pomoćnik direktora, za svaku školsku godinu."

Član 65.

U članu 141. stav 1. tačka 12) menja se i glasi: "odbijanje davanja na uvid evidencije licu koje vrši nadzor nad radom ustanove, spoljašnje vrednovanje, roditelju, odnosno staratelju, kao i drugim licima koja dolaze u ustanovu po ovlašćenju ministra;".

Posle tačke 12) dodaje se nova tačka 12a) koja glasi:

"12a) neovlašćeno prisvajanje, objavljivanje i iznošenje podataka bez ovlašćenja direktora ustanove;"

Član 66.

U članu 144. stav 2. briše se.

Član 67.

U članu 146. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Odredbe ovog zakona koje se onose na inspekcijski i stručno - pedagoški nadzor ustanove, shodno se primenjuju i na javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom koji uređuje obrazovanje odraslih."

Član 68.

U članu 152. stav 1. tačka 4) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"stručne radove objavljene u pisanim ili elektronskim međunarodnim i domaćim časopisima, zbornicima i publikacijama sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili nastavni materijal."

Član 69.

U članu 154. posle reči: "ustanove" dodaje se reč: "i nastavnika".

Član 70.

U članu 155. stav 2. briše se.

Stav 4. postaje stav 3.

Član 71.

U članu 156. stav 2. posle reči: "školarine," dodaju se reči: "proširene delatnosti,".

Član 72.

U članu 157. stav 1. reči: "dece i učenika" zamenjuju se rečima: " dece, učenika i odraslih".

Posle tačke 4) dodaju se nove tač. 4a i 4b koje glase:

"4a) finansiranje, odnosno sufinansiranje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, u skladu sa posebnim zakonom;

4b) finansiranje, odnosno sufinansiranje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, u skladu sa posebnim zakonom;"

Član 73.

U članu 159. stav 2. u tački 4) posle reči: "od sedišta škole" dodaju se reči: "a može finansirati i prevoz učenika srednje škole na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole;".

Posle tačke 7) dodaju se nove tač. 8) i 9) koje glase:

"8) dodatnu podršku učeniku u porodici u redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, u posebnoj predškolskoj grupi ili školi koja učeniku obezbeđuje prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka ka nesmetanom obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uključivanje u obrazovni proces, život u zajednici i uspešno napredovanje;

9) uslove za rad i naknade za rad stalnih članova interresornih komisija."

Tačka 8) postaje tačka 10).

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U budžetu jedinice lokalne samouprave mogu da se obezbede i materijalna sredstva za nagrade i jednokratnu pomoć deci i učenicima."

Član 74.

U članu 160. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ustanova može da obezbedi sredstva za viši kvalitet predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i na osnovu drugih sopstvenih prihoda uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva."

Član 75.

U članu 166. stav 1. reči: " st. 7, 8, 11. i 12." zamenjuju se rečima: " st. 8, 9, 10. 13. i 14.".

Član 76.

Član 44. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 55/13) menja se i glasi:

"Vlada će doneti akt o osnivanju Agencije iz člana 10. ovog zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija počinje sa radom i obavljanjem delatnosti od 1. januara 2017. godine. "

Član 77.

Članovi organa upravljanja ustanove izabrani do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavljaće dužnost do isteka mandata.

Član 78.

Veće direktora iz člana 59a stav 1. ovog zakona konstituisaće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 59a stav 2. ovog člana.

Podzakonski akt iz člana 59a stav 2. ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana donošenja ovog zakona.

Član 79.

Ogledi čije je sprovođenje započelo pre stupanja na snagu ovog zakona, vrednovaće se na način propisan članom 101. ovog zakona.

Član 80.

Podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Član 81.

Ministar će doneti podzakonske akte u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 82.

Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut, organizaciju i način rada sa ovim zakonom.

Član 83.

Saveti i zavodi će usaglasiti organizaciju i rad sa ovim zakonom, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 84.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 19.06.2015.