Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Primedbe, predlozi i sugestije Sindikata organizacija pravosudnih organa na izmene i dopune


Sindikat organizacija pravosudnih organa uputio je primedbe, predloge i sugestije na izmene i dopune Zakona o državnim službenicima:

U članu 2. st. 3 umesto "Nameštenik je lice čije se radno mesto sastoji od pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnom organu" upisati "Nameštenik je lice čije se radno mesto sastoji isključivo od pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnom organu"

OBRAZLOŽENjE: Dodati pojam isključivo kako u praksi ne bi dolazilo do situacije da nameštenici obavljaju poslove iz delokruga organa državne uprave sudova, javnih tužilaštva, što je do sada u RS bio slučaj.

U članu 5. umesto naslova Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost upisati "Zakonitost" a umesto "Državni službenik dužan je da postupa u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno. "Državni službenik ne sme da na radu izražava i zastupa svoja politička uverenja." Upisati "Državni službenik dužan je da postupa u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke i kodeksu ponašanja državnih službenika."

OBRAZLOŽENjE : U ovom načelu potrebno je uputiti državne službenike da postupaju i u skladu sa Kodeksom ponašanja državnih službenika pošto mnogima nije poznat sadržina istog.

Nepristrasnost i politička neutralnost se pre svega tiču dužnosti državnih službenika, a ne načela pa smatram da je ova dav pojam potrebno prebaciti u deo zakona kojim su propisane dužnosti državnih službenika.

U čl. 10 st. 1 umesto "Napredovanje državnog službenika zavisi od RADNE USPEŠNOSTI i potreba državnog organa." Upisati umesto "Napredovanje državnog službenika zavisi prvenstveno (isključivo) od RADNE USPEŠNOSTI i potreba državnog organa."

OBRAZLOŽENjE: Navesti pojam isključivo kako bi se napredovanje državnog službenika povezalo isključivo sa njegovom radnom uspešnosti, bez uticaj drugih faktora.

U čl. 12 posle stava 1. dodati novi stav koji će glasiti " Rukovodilac i nadređeni službenik dužni su da poštuju i štite dostojanstvo svakog državnog službenika i nameštenika."

OBRAZLOŽENjE: Imajući u vidu stalni problem "mobinga" i drugog uznemiravanja i narušavanje dostojanstva državnih službenika od strane rukovodioca na radnom mestu treba posebno naglasiti dužnost rukovodioca da poštuju i štite dostojanstvo svakog državnog službenika i nameštenika.

U čl. 12 umesto "Rukovodilac je dužan da na zahtev državnog službenika preduzme mere za zaštitu njegove bezbednosti na radu" upisati umesto "Rukovodilac je dužan da na zahtev državnog službenika hitno preduzme mere za zaštitu njegove bezbednosti na radu."

OBRAZLOŽENjE: Dodati pojam "hitno" kako bi rukovodilac u najkraćem mogućem roku morao da preduzme mere zaštite.

U čl. 13 umesto "Državni službenik ima pravo na platu, naknade i druga primanja prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima." upisati "Državni službenik ima pravo na platu, naknade i druga primanja prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima i Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe."

OBRAZLOŽENjE: Posebno naglasiti da državni službenici imaju pravo na platu i druga primanja i prema PKU.

 U odeljku Prava državnih službenika dodati novi član koji će nositi naslov "Pravo na štrajk" i glasiti "Državni službenici imaju pravo na štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku i PKU"

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je naglasiti ovo pravo državnih službenika kako bi se otklonile sve nedoumice i tumačenja za ovo bitno pravo državnih službenika i Sindikata.

 U odeljku Prava državnih službenika dodati novi član koji će nositi naslov "Pravo na predstavku" koji će glasiti "Državni službenik ima pravo da daje predloge u vezi ostvarivanja prava iz delatnosti državnih organa, uputiti predstavku i pritužbu, i na iste dobiti odgovor u primerenom roku."

OBRAZLOŽENjE: Propisati ovo pravo državnih službenika kako bi se što više državnih službenika stimulisalo da doprinese radu svog državnog organa, ali se i prituži na rad istog, odnosno da aktivnije učestvuje u sistemu državne uprave RS.

 U odeljku Prava državnih službenika dodati novi član koji će nositi naslov "Pravo na zaštitu od neopravdanog premeštaja" koji će glasiti "Državnom službeniku se garantuje zaštita od svakog neopravdanog ili nepotrebnog premeštaja sa radnog mesta."

OBRAZLOŽENjE: Posebno propisati ovo pravo kako bi se sprečilo da se neopravdanim ili nepotrebnim premeštajem državnog službenika praktično vrši zloupotreba prava rukovodioca i bez ikakve potrebe premešta određeni državni službenik na određeno radno mesto koje možda neće biti odgovarajuće njegovim kompetencijama.

U čl. 24 st. 2. umesto "Ako je sprečen da radi, državni službenik dužan je da o razlozima obavesti neposredno pretpostavljenog u roku od 24 sata od nastanka razloga." upisati "Ako je sprečen da radi, državni službenik dužan je da o razlozima obavesti neposredno pretpostavljenog u roku od 24 sata od nastanka razloga, osim ako to nije bilo moguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kojem slučaju je dužan obavestiti neposredno pretpostavljenog odmah po prestanku razloga koji su onemogućili ranije obaveštavanje".

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je detaljnije precizirati ovu obavezu državnog službenika kako ne bi došlo do različitih tumačenja u praksi.

 Izbrisati st.2 čl.63 "RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČ. 1) I 3) OVOG ČLANA ZASNIVA SE BEZ OBAVEZE SPROVOĐENjA INTERNOG ILI JAVNOG KONKURSA.

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je i ovim slučajevima potrebno sprovoditi konkurs imajući u vidu da rad na određeno vreme u ovim situacijama može potrajati duže vremena.

 U čl. 63 dodati novi stav koji će glasiti "Radi obavljanja projektnih zadataka sa određnim vremenom trajanja, za vreme trajanja projekta, a najduže dve godine."

OBRAZLOŽENjE: Imajući u vidu Evropske integracije, zadate ciljeve i rokove državnih organa, smatramo da je zapošljavanje dodatnih službenika potrebno predvideti posebno za slučaj određivanja i sprovođenja konkretnih projekata državnih organa.

 U čl.63 dodati novi stav ili dodati novi čl.63B koji će glasiti "POSLE ISTEKA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME, DRŽAVNI SLUŽBENIK MOŽE DA NASTAVI DA RADI NA NEODREĐENO VREME NA RADNOM MESTU ČIJE JE POSLOVE OBAVLjAO NA ODREĐENO VREME AKO JE OBAVLjAO POSLOVE TOG RADNOG MESTA NAJMANjE DVE GODINE, AKO JE RADNO MESTO UPRAŽNjENO I RASPOREĐIVANjE UKLAPA U DONESENI KADROVSKI PLAN, A SVE NA OSNOVU SPROVEDENOG INTERNOG KONKURSA U ODREĐENOM ORGANU DRŽAVNE UPRAVE NA KOME BI UČESTOVALI DRŽAVNI SLUŽBENICI ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME."

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je potrebno omogućiti državnim službenicima zaposlenim na određeno vreme koji su dugi niz godina obavljali mnoge važne poslove za svoje državne organe u statusu na određeno vreme putem internog javnog konkursa prevesti u zasluženi status državnih službenika na neodređeno vreme.

 U čl. 84 dodati novi stav ili u glavi 6. Dodati novi član koji će glasiti " Postupak vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika sprovodi se planiranjem poslova koje državni službenik treba obaviti, pri čemu službenik i njegov rukovodilac dogovorno utvrđuju radne ciljeve, kontrolom radne uspešnosti, pri čemu službenik i njegov pretpostavljeni periodično vrše predlog ostvarenih radnih ciljeva, i po potrebi menjaju radne ciljeve, i najzad ocenjivanjem radne uspešnosti od strane pretpostavljenog službenika prema postignutoj radnoj uspešnosti."

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je potrebno bliže opisati proces vrednovanje radne uspešnosti kroz navedene faze i bliže uputite ocenjivača i ocenjenog u ove procese.

 Izbrisati st. 3. čl. 112 Zakona.

OBRAZLOŽENjE: Mišljenja smo da bi davanjem prava na inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv određenog državnog službenika svakom državnom službeniku moglo da dođe do velikih pritiska na određene državne službenike i mogućih zloupotreba ovog prava, i da je stoga dovoljno pravo rukovodioca i neposredno pretpostavljenog da se koristi ovim pravom.

 U čl. 112 dodati novi stav koji će glasiti "Pismeni zaključak sadrži sastav disciplinskog organa, podatke o podnosiocu zahteva, podatke o službeniku protiv koga je pokrenut postupak, činjenični opis povreda službene dužnosti (način, vreme i mesto počinjene povrede, i ostale okolnosti iz kojih proističe zakonske obeležje povrede dužnosti), dokaze, čije se izvođenje predlaže, potpis podnosioca zahteva i pečat državnog organa."

OBRAZLOŽENjE: Imajući u vidu značaj ovog akta rukovodioca, smatramo da je potrebno tačno odrediti šta mora da sadrži pismeni zaključak.

 U čl. 122 st.1 umesto "Postojanje štete, visinu štete i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana utvrđuje rukovodilac ili lice koje on za to pismeno ovlasti." upisati "Postojanje štete, visinu štete i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana utvrđuje rukovodilac ili lice koje on za to pismeno ovlasti, rešenjem koje nema svojstvo upravnog akta".

OBRAZLOŽENjE: Definisati obavezu rukovodioca da o šteti koju eventualno državni službenik prouzrokuje svome državnom organu odluči posebni rešenjem imajući u vidu da nekada ista šteta može biti u visokom iznosu.

 U čl.123 umesto "Državni službenik se oslobađa od odgovornosti za štetu koju je prouzrokovao izvršenjem naloga pretpostavljenog ako je pretpostavljenom saopštio da izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu. " upisati "Državni službenik se oslobađa od odgovornosti za štetu koju je prouzrokovao izvršenjem naloga pretpostavljenog ako je pretpostavljenog pismenim putem obavestio da izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu."

OBRAZLOŽENjE: Propisati obavezu državnog službenika da pismenim putem mora d obavesti pretpostavljenog da izvršenje njegovog naloga može prouzrokovati štetu jer smatramo daje izraz saopštio neodređen.

 Izmeniti čl. 143 st.1 Zakona pa umesto" Žalbena komisija je dužna da odluči o žalbi u roku od 30 dana od dana njenog prijema ako ovim zakonom nije drukčije određeno, inače se smatra da je žalba odbijena" upisati "Žalbena komisija je dužna da odluči o žalbi u roku od 15 dana od dana njenog prijema ako ovim zakonom nije drukčije određeno, inače se smatra da je žalba odbijena."

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je smanjiti rokove za odlučivanje o pravima državnih službenika kako se ne bi suviše odugovlačilo sa rešavanjem spornih situacija.

 U čl.150 dodati novi stav koji će glasiti "Vlada je u postupku imenovanja članova Žalbene komisije i predsednika žalbene komisije, dužna da zatraži pismeno mišljenje reprezentativnih sindikata."

OBRAZLOŽENjE: Imajući u vidu značaj članova ovih Komisija Vlade, smatramo da je u cilju transparentnosti i ostvarenja socijalnog dijaloga između Vlade i reprezentativnih sindikata, moguće zatražiti mišljenje Sindikata o predmetnim imenovanjima.

 U čl.171 st.1 umesto "Nameštenik zasniva radni odnos ugovorom o radu." upisati "Nameštenik zasniva radni odnos na osnovu rešenja rukovodioca državnog organa."

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je izjednačiti pravni položaj nameštenika i državnih službenika pošto bi se i odnos državnih službenika i nameštenik zasnivao na osnovu rešenja rukovodioca.

 Izbrisati st.2 čl.171 Zakona ako se prihvati izmena čl.171 st.1.

 Ako se prihvati izmene čl. 171, izmeniti ili izbrisati st. 3,4 čl. 172.

 Izmeniti st. 6. Čl.172 tako da umesto "IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA, NAMEŠTENICI KOJI SU U RADNOM ODNOSU NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, A KOJI SU STATUS NAMEŠTENIKA STEKLI PRIMENOM ČLANA 182. STAV 3. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. Glasnik RS"), MOGU BEZ KONKURSNOG POSTUPKA DA SE RASPOREDE NA RADNA MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA AKO ISPUNjAVAJU USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA TIH RADNIH MESTA I AKO SU ISPUNjENI USLOVI U POGLEDU DOPUŠTENOSTI POPUNjAVA RADNOG MESTAupisati "IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA, NAMEŠTENICI KOJI SU U RADNOM ODNOSU NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, MOGU BEZ KONKURSNOG POSTUPKA DA SE RASPOREDE NA RADNA MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA AKO ISPUNjAVAJU USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA TIH RADNIH MESTA I AKO SU ISPUNjENI USLOVI U POGLEDU DOPUŠTENOSTI POPUNjAVA RADNOG MESTA."

OBRAZLOŽENjE : Sindikat je mišljenja da je potrebno svim kategorijama nameštenika koji su u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovog zakona, omogućiti da se bez konkursa rasporede na odgovarajuća radna mesta državnih službenika jer bi postavljanjem uslova kako je to predviđeno u nacrtu zakona, veći broj nameštenika koji dugi niz godina obavlja važne i odgovorne poslove državnih službenika na kojima ima znatno manja prava i niže plate nego isti državni službenici opet bio neopravdano zanemaren i diskriminisan.

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa, 23.05.2018.
Naslov: Redakcija