Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SADRŽINA RAČUNA ZA USLUGE PREVOZA POVEZANIM SA UVOZOM DOBARA


Aktom Uprave carina 148-II-439-02-28/2016 od 30.12.2016. godine, sve carinarnice su obaveštene o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016), koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, kao i o izmenama odredbi člana 4., koji se odnosi na određivanje mesta prometa usluga, a koji se primenjuje od 01.04.2017. godine.

Naime, od 01.04.2017. godine, primenjuju se nova pravila za određivanje mesta prometa usluga, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. - dalje. Zakon), gde se u skladu sa navedenim pravilima, mesto prometa usluga određuje u zavisnosti od toga da li se pruža usluga poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik.

Takođe, aktom Uprave carina 148-II-439-02-28/2/2017 od 31.03.2017. godine, sve carinarnice su obaveštene o izmeni člana 2. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017 - dalje: Pravilnik), kojim je propisano da se u računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

S tim u vezi, u praksi se kao sporno postavilo pitanje da li postoji smetnja da obveznik na računu u kojem je dužan da navede ukupan iznos naknade na koju se odnosi napomena o odredbi Zakona u skladu sa kojom nije obračunat PDV, navede posebno podatak za prevoz izvršen van Republike Srbije i posebno za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije (kao specifikaciju naknade za prevoz), a za potrebe utvrđivanja carinske vrednosti, kako bi u istu, u skladu sa Carinskim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016), bili uračunati samo troškovi prevoza uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje Republike Srbije.

Povodom napred navedenog, Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, u svom aktu broj 011-00-320/2017-04 od 17.05.2017. godine, zauzelo je stav u vezi sa sadržinom računa za promet usluge prevoza povezane sa uvozom dobara, koji obveznik PDV vrši poreskom obvezniku, sa aspekta poreskih propisa, o kojem Uprava carina obaveštava radi jednoobrazne primene.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog Zakona, tj. ako obveznik PDV - pružalac usluge prevoza poseduje dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji.

U računu koji obveznik PDV izdaje za predmetnu uslugu prevoza dobara iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za tu uslugu. Međutim, ako obveznik PDV za uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara, a koju pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, pored podatka o ukupnom iznosu naknade za tu uslugu, iskaže i podatke o delu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i delu naknade za prevoz izvršen u Republici Srbiji, Ministarstvo ukazuje da se, sa aspekta Zakona, račun sa tako iskazanim podacima smatra računom koji je izdat u skladu sa Zakonom.

(Akt UC-a, broj 148-II-439-02-28/3/2017 od 22.05.2017. godine)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 22.05.2017.