Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Obrazovana Radna grupa za izradu Nacrta Statuta AKB


Skupština Advokatske komore Beograda, na sednici održanoj 23. aprila 2016. godine, kojoj je prisustvovalo oko 300 advokata, članova Skupštine, na osnovu odredbe člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i člana 18. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2000, 11/2001, 29/2007, 34/2007 i 3/2011), većinom glasova, donela je sledeću:

ODLUKU

I

Obrazuje se Radna grupa sa zadatkom da sačini tekst Nacrta Statuta Advokatske komore Beograda u roku od 30 dana, od dana održavanja ove Skupštine, koji će biti objavljen na sajtu Komore radi razmatranja i davanja mišljenja, primedaba i predloga.

Javna rasprava o Nacrtu Statuta u trajanju od 30 dana, započinje danom njegovog objavljivanja.

U sastav navedne Radne grupe izabrani su sledeći advokati

1. Slobodan Stojanović, advokat iz Beograda

2. Nebojša Avlijaš, advokat iz Beograda, sekretar Upravnog odbora AK Beograda

3. Jovica Kosić, advokat iz Beograda, član Upravnog odbora AK Srbije

4. Jugoslav Tintor, advokat iz Beograda, sekretar Upravnog odbora AK Srbije

5. Jovica Todorović, advokat iz Beograda

6. Zoran Lončar, advokat iz Beograda

7. Vesna Dimitrijević, advokat iz Beograda.

II

Nakon održane javne rasprave, Radna grupa za izradu teksta Nacrta Statuta Advokatske komore Beograda, razmotriće dostavljene primedbe i predloge na Nacrt Statuta i konačni tekst Nacrta Statuta Advokatske komore Beograda proslediti Upravnom odboru AK Beograda, koji se obavezuje da isti utvrdi kao svoj predlog i da zakazaže sednicu Skupštine radi donošenja novog Statuta Advokatske komore Beograda za 17.09.2016. godine.

III

Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na predlog Skupštine Advokatske komore Beograda, koja je održana dana 23.04.2016. godine, nakon donošenja Statuta Advokatske komore Beograda, zakazaće 29.10.2016. godine Izbornu Skupštinu Advokatske komore Beograda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 20.05.2016.
Naslov: Redakcija