Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Zdravstveni radnici ubuduće će smeti da prime poklon, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti. Predviđeno je da pojedinačna vrednost iskazivanja zahvalnosti ne prelazi pet odsto prosečne plate, što je 2.726 dinara, odnosno 23 evra, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu


Odredbom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Zakon) zdravstveni radnici u Srbiji će ubuduće smeti da prime poklon, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti. Predviđeno je da pojedinačna vrednost iskazivanja zahvalnosti ne prelazi pet odsto prosečne plate, što je 2.726 dinara, odnosno 23 evra, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu.

To znači da se više neće tretirati kao korupcija (krivična dela primanje i davanje mita) ako pacijenti lekare nagrade poklonima u pomenutim vrednostima, ali nikako u novcu.

Taj izuzetak od pravila da lekari ne smeju ni da traže ni da prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice, predviđen je odredbama Zakona, koji je Skupština usvojila 3. aprila 2019. godine.

Pravilo je da zdravstveni radnik i saradnik, kao i članovi njihovih užih porodica, "ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti".

"Izuzetno od stava 5. Člana 234, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi pet odsto, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom", navodi se u Članu 234. novog Zakona.

Ukoliko zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge, prema Zakonu oni su dužni da o tome najkasnije narednog radnog dana obaveste etički odbor zdravstvene ustanove.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

XXII SUKOB INTERESA

Član 234

Korupcija, u smislu ovog zakona, je odnos koji se zasniva zloupotrebom obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno poslova zdravstvene zaštite, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. 

Sukob interesa je situacija u kojoj zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na nepristrasnost i objektivnost zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika u obavljanju zdravstvene delatnosti, odnosno poslova zdravstvene zaštite. 

Privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, članove njegove uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim. 

Pod članovima uže porodice u smislu ovog člana smatraju se: supružnik ili vanbračni partner, deca, braća, sestre, roditelji, usvojitelj, usvojenik i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu. 

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik koji obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno poslove zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, član organa, odnosno stručnih organa u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, kao i članovi njihovih užih porodica, ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti. 

Izuzetno od stava 5. ovog člana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5%, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom. 

Lica iz stava 5. ovog člana, dužna su da preduzmu sve što je u njihovoj mogućnosti kako bi izbegli bilo kakvu situaciju sukoba interesa. 

Na članove organa zdravstvene ustanove u javnoj svojini primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad Agencije za borbu protiv korupcije. 

Ukoliko zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik koji obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno poslove zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, odnosno član stručnih organa u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge u smislu stava 5. ovog člana, dužan je da o tome najkasnije narednog radnog dana obavesti etički odbor zdravstvene ustanove. 

Etički odbor zdravstvene ustanove, osim nadležnosti iz člana 131. ovog zakona, nadležan je i za: 

1) davanje saveta i smernica u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa i korupcije; 

2) identifikovanje i smanjenje rizika za nastanak sukoba interesa i korupcije; 

3) obuku i podizanje svesti zaposlenih o sprečavanju sukoba interesa i korupcije; 

4) davanje mišljenja u slučajevima sumnje na sukob interesa i korupciju; 

5) preduzimanje mera neophodnih za zaštitu lica koja su pružila informacije o slučajevima sukoba interesa i korupcije. 

Postupanje lica iz stava 9. ovog člana suprotno odredbama ovog člana, predstavlja povredu radne obaveze, koja povlači disciplinsku odgovornost. 

O sumnji na sukob interesa, etički odbor zdravstvene ustanove odmah obaveštava direktora zdravstvene ustanove u javnoj svojini, radi pokretanja disciplinskog postupka, kao i nadležnu komoru zdravstvenih radnika. 

Sumnja na korupciju prijavljuje se etičkom odboru zdravstvene ustanove, odnosno tužilaštvu ili ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, u skladu sa zakonom. 

Etički odbor zdravstvene ustanove u javnoj svojini podnosi nadzornom odboru zdravstvene ustanove izveštaje o svom radu u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa najmanje dva puta godišnje.

Izvor: Vebsajt Politika, S. Stuparušić, 19.04.2019.
Naslov: Redakcija