Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od 8. juna 2016. godine organi uprave su dužni da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka, a od juna 2017. godine stranke će moći da podnose pritužbe protiv neažurne uprave


Da bi majke i očevi ostvarili pravo na dečji ili roditeljski dodatak, više neće morati da obilaze šaltere i da gube vreme u pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, uverenja o državljanstvu, fotokopije overene zdravstvene knjižice i lične karte, potvrde o ličnim i katastarskim prihodima, poreskog uverenja za svakog člana domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja, uverenje Centra za socijalni rad...

Za mesec i po "posao" će im biti prilično olakšan, a i novčanici puniji za iznos taksi koje su do sada plaćali: za njih će sve ovo raditi službenici kojima su dokumenta i neophodna. Ta obaveza proističe iz članova 9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), koja se odnose na službenu razmenu podataka iz službenih evidencija, a koji počinju da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

- I akademski građani će uskoro lakše stizati do dokumenata potrebnih za dobijanje studentskih stipendija. Pribavljanje potvrde sa fakulteta o upisanoj godini, fotokopije tekućeg računa studenta, potvrde o prebivalištu studenta i roditelja, potvrde obaju roditelja da firma u kojoj rade ne stipendira njihovu decu i potvrde iz Nacionalne službe za zapošljavanje, sada su obaveza službenika - kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

To znači da će na šalterima gradskih i lokalnih uprava oni samo podnositi zahteve za, na primer, dobijanje studentske stipendije, roditeljskog i dečjeg dodatka, a podatke koji već postoje u službenim evidencijama moraće da nabave službenici.

- Put ka dobroj upravi, koju nameravamo da izgradimo tako što će, između ostalog, pomoći upravama u primeni pomenutog Zakona, znači da će građani uskoro biti oslobođeni prikupljanja mnogobrojne dokumentacije za ostvarivanje različitih prava - kažu u Ministarstvu.

U praksi će to značiti da će službenici razmenjivati podatke elektronskim putem ili će lično otići do kolege i zamoliti ga da mu odštampa potreban podatak, što će zavisiti od tehničke opremljenosti lokalne uprave. Zakon u tom slučaju nije izričit i potpuno mu je "svejedno" kako će razmena podataka biti obavljena, važno je da građanin bude zadovoljan, a da službenik na što jednostavniji i lakši način obavi posao.

Kada u potpunosti zaživi razmena podataka, uštede u vremenu biće očigledne sa obeju strana šaltera. Pored toga, ni novčane uštede nisu zanemarljive.

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)

Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka

Član 9

(1) Organ je dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese.

(2) Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

(3) Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje.

(4) Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti

Član 103

(1) Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (član 9. stav (3) ovog zakona).

(2) Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

(3) U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona).

Prekršajna odgovornost

Član 207

Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno službeno lice, u smislu ovog zakona, koje po službenoj dužnosti ne izvrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, ne zatraži ih radi pribavljanja i ne obradi, odnosno koje na zahtev organa koji vodi postupak besplatno ne ustupi podatke o kojima se vodi službena evidencija u roku od 15 dana ili drugom roku određenom zakonom (član 103. st. (1) i (2) ovog zakona). 

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 23.04.2016.
Naslov: Redakcija