Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ZA PRIJAVLJIVANJE NARUČILACA


U vezi sa članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012) Uprava za javne nabavke objavljuje poziv ѕa prijavljivanje naručilaca:

Poziv za prijavljivanje naručilaca
radi utvrđivanja spiska naručilaca
u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga

Saglasno članu 117. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 - dalje: ZJN), naručilac u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, je:

1) naručilac iz člana 2. ZJN koji obavlja delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, kada sprovodi nabavku za potrebe obavljanja tih delatnosti;

2) lice koje obavlja delatnost u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, na osnovu isključivih ili posebnih prava, kada sprovodi nabavku za potrebe obavljanja tih delatnosti.

Delatnosti iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, propisane su čl. 118 - 121. ZJN.

Članom 117. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012), propisano je da Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za vodoprivredu, energetiku i saobraćaj i Uprave za javne nabavke, utvrđuje spisak naručilaca koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. Shodno članu 117. stav 3. i lica koja nisu na spisku iz stava 2. ovog člana, koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana dužna su da primenjuju ZJN.

U cilju utvrđivanja ovog spiska Uprava za javne nabavke poziva sve naručioce koji ispunjavaju uslove iz člana 117. stav 1. ZJN, a koji obavljaju delatnosti propisane čl. 118-121. ZJN, da Upravi za javne nabavke elektronskim putem, na e-mail adresu posebansektor@ujn.gov.rs dostave sledeće podatke:

1.Puno i skraćeno ime naručioca

2.Matični broj i PIB

3.Sedište naručioca

4.Delatnost/i koju obavlja (vodoprivreda, energetika, saobraćaj i/ili poštanske usluge)

5.Informaciju da li pored delatnosti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, obavlja druge delatnosti

6.Ime osobe za kontakt, e-mail adresa i kontakt telefon

Molimo da prijave dostavite najkasnije do 07.05.2014. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona broj 011/ 2888-714

Kontakt osobe: Miloš Jović i Uroš Ušćumlić

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 24.4.2014.