Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KAMATA ZA KAŠNJENJE U PLAĆANJU POREZA I DOPRINOSA OBRAČUNAVA SE PO STOPI OD 1,75% OD 15.MARTA DOK TRAJE VANREDNO STANJE: Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 38/2020


Vlada je, uz supotpis predsednika Republike Srbije, donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020 - dalje: Uredba), koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 38/2020 od 20.3.2020. godine. Uredba je stupila na snagu istog dana kada je objavljena, dakle, 20.3.2020. godine.

Uredbom se utvrđuju poreske mere za vreme vanrednog stanja, radi ublažavanja ekonomskih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika.

S tim u vezi, predmetnom Uredbom se propisuju dve poreske mere:

1. olakšice za obveznike kojima je odloženo plaćanje poreskog duga, u skladu sa čl. 73 - 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019 - dalje: ZPPPA);

2. obračun kamate na neplaćene ili manje plaćene poreze i sporedna poreska davanja po smanjenoj kamatnoj stopi za vreme trajanja vanrednog stanja.

Olakšice za obveznike kojima je odloženo plaćanje poreskog duga

U skladu sa odredbama člana 2. Uredbe, prema poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73 - 74b ZPPPA, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7 - 9. ZPPPA, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA.

Dakle, suština je u tome da ako obveznik ne izmiruje redovno rate (počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine), u skladu sa sporazumom ili rešenjem o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odnosno ako u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiruje redovno tekuće obaveze, Poreska uprava neće:

- poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza;

- naplatiti dugovani porez iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate;

- obračunavati kamatu na iznos dugovanog poreza čije je plaćanje odloženo.

Obračun kamate po nižoj stopi za vreme vanrednog stanja

Prema odredbi člana 3. Uredbe, poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Dakle, suština je da će se za vreme vanrednog stanja, kamata na neplaćeni iznos poreza i sporednih poreskih davanja, obračunavati samo po referentnoj kamatnoj stopi NBS, bez uvećanja za deset procentnih poena (kako je to inače propisano u članu 75. stav 1. ZPPPA). Trenutna referentna kamatna stopa NBS iznosi 1,75%. Dakle, za vreme vanrednog stanja, kamata na iznos neplaćenog ili manje plaćenog poreza, obračunava se po stopi od 1,75%.

Imajući u vidu da je vanredno stanje uvedeno 15. marta 2020. godine, to znači da se snižena kamata obračunava od tog datuma, pa sve do ukidanja vanrednog stanja. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li se snižena kamata primenjuje samo na iznos neplaćenog poreza koji je dospeo počev od 15. marta 2020. godine, ili na sve neplaćene ili manje plaćene poreze, nezavisno od toga da li su dospeli pre ili posle vanrednog stanja. Ovo pitanje nije uređeno Uredbom, ali bi, prema našem mišljenju, bilo logično da se po sniženoj stopi obračunava kamata za sve neplaćene ili manje plaćene poreze dok traje vanredno stanje, nezavisno od toga da li je obaveza dospela pre ili nakon proglašenja vanrednog stanja.

Podsetimo da se, u skladu sa članom 2. stav 1. ZPPPA, taj zakon primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (dalje: porez).

Dakle, odredba člana 3. Uredbe ne odnosi se samo na poreze u užem smislu, već i na sve ostale javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava. Drugim rečima, po sniženoj kamatnoj stopi obračunava se i kamata na neplaćene ili manje plaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kao i na druge javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava.

Pored toga, iz člana 3. Uredbe proizlazi da će se kamata po sniženoj stopi obračunavati i kada obveznik ima pravo na kamatu po osnovu više plaćenog poreza.

Izvor: Redakcija, Aleksandar Milanović, 24.03.2020.