Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POJAŠNJENJA U VEZI SA RAČUNOM ZA UPLATU TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: Pravilno popunjavanje polja "svrha uplate"


Komisija za javne nabavke objavila je pojašnjenje načina popunjavanja naloga za uplatu i naloga za prenos na novi (evidencioni) račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava broj 840-30678845-06, koje se odnosi na polje "svrha uplate".

U navedeno polje, potrebno je prvo upisati skraćenicu "ZZP", zatim naziv naručioca i na kraju broj ili oznaku javne nabavke pri čemu nije dozvoljeno upisivati nikakve dodatne reči ili interpunkcijske znake (na pr: "taksa za", "uplata" i sl.), već isključivo navedene pojmove u pomenutom redosledu.

Primeri pravilno popunjenih obrazaca naloga za uplatu ili naloga za prenos mogu se videti u okviru "banera" na internet stranici Republičke komisije ili klikom na sledeći link. (ONLINE)

Izvor: Komisija za javne nabavke, 24.03.2015.