Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI PROPISANI ZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2020. GODINE


ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje, 8/2015 - odluka US i 88/2019)

Podnošenje izveštaja o radu Agencije

Član 26

Agencija je dužna da podnese godišnji izveštaj o radu Narodnoj skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obaveza obaveštavanja i vođenje evidencije o poklonu

Član 41

Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba iz stava 1. ovog člana obavezni su da o poklonima iz stava 1. ovog člana vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon)

Izveštaj proizvođača, uvoznika, pakera/punioca i isporučioca

Član 39

Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac iz člana 23. ovog zakona dužan je da do 31. marta tekuće godine dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini.

Krajnji korisnik iz člana 27. ovog zakona dostavlja Agenciji izveštaj iz stava 1. ovog člana do 31. marta tekuće godine, koji sadrži podatke o vrsti i količini ambalaže koju je sam uvezao za sopstvene potrebe.

Izveštaj operatera

Član 40

Operater je dužan da dostavi Agenciji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u toku prethodne godine do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Član 26

Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja dužan je da vodi evidenciju o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini, količinama zaliha i količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta, kao i o licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen. 

Podatke iz evidencije lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih čuva najmanje 10 godina.

VIII UVOZ BIOCIDNIH PROIZVODA

Član 38

Carinski organ dužan je da Ministarstvu dostavi do 31. marta tekuće godine izveštaj o realizovanom uvozu biocidnih proizvoda u prethodnoj godini.

2. Prekršaji

Član 60

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 

2) podatke iz evidencije ne dostavi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno ne čuva ih najmanje 10 godina (član 26. stav 3);

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon)

Vođenje dokumentacije i izveštaja

Član 22

Podatke iz stava 1. ovog člana centar za BMPO, odnosno Banka dostavljaju Upravi u godišnjem izveštaju o aktivnostima iz stava 1. ovog člana do marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Srednjoročni prioriteti javnih investicija

Član 27j

Budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu srednjoročne prioritete javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja najkasnije do 15. marta.

Budžetski kalendar

Član 31

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

 (2) 15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije iz podtačke (1) ove tačke dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu;

Fiskalna godina i privremeno finansiranje

Član 46

Izuzetno, period privremenog finansiranja se može produžiti za još tri meseca, tako da ukupno traje šest meseci, ako se budžet ne donese ni do 15. marta tekuće budžetske godine. U periodu privremenog finansiranja januar - jun u pogledu obima i rasporeda rashoda i izdataka primenjuje se ograničenje iz stava 5. ovog člana srazmerno periodu privremenog finansiranja.

Član 68b

Ministarstvo dostavlja Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima iz stava 1. ovog člana, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće godine za prethodnu budžetsku godinu.

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 78

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

 (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor, a direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor; Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor;

2) Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti:

 (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

Član 79a

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna je da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu - Upravi za trezor, izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, sa spiskom tih korisnika koji se objavljuje na internet stranici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

Sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana propisaće ministar.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Član 81

Rukovodilac iz stava 4. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Interna revizija

Član 82

Rukovodilac iz stava 1. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.

Izveštavanje

Član 91

Ministar dostavlja godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije Vladi, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće za prethodnu budžetsku godinu.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o budžetskom sistemu

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 16[s7]

Odredbe ovog zakona koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje primenjivaće se na budžetske korisnike u skladu sa godišnjim planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja, a u celini do donošenja budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih vlasti za 2020. godinu.

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja iz stava 1. ovog člana, odnosno broj programa i broj budžetskih korisnika donosi ministar nadležan za finansije, pokrajinski sekretar za finansije, odnosno organ nadležan za budžet jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa institucijama nadležnim za unapređenje rodne ravnopravnosti, najkasnije do 31. marta tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 95/2018 - dr. zakon)

Značenje izraza

Član 4

18) lovna godina je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine;

Godišnji plan gazdovanja lovištem

Član 48

Godišnji plan donosi se za period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine.

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007, 36/2010 i 44/2018 - dr. zakon)

Godišnji izveštaj o radu Institucije

Član 45

Institucija je dužna da do 31. marta tekuće godine podnese Skupštini, godišnji izveštaj o radu Institucije za prethodnu godinu.

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn. i 91/2019)

Kooperativni ugovor

Član 9a

Ugovor iz člana 9. stav 9. ovog zakona zaključuje se za period od godinu dana, najkasnije do 31. marta. Ugovor mora biti u pisanoj formi i zaključuje se za jednu proizvodnu godinu.

Obaveze proizvođača duvana

Član 16a

Predaja, odnosno preuzimanje duvana u smislu stava 4. ovog člana vrši se najkasnije: 

2) za ostale tipove duvana, do 31. marta naredne godine, za proizvodnju iz prethodne godine.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon)

Garancija porekla

Član 82

Zahtev za izdavanje garancije porekla iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku ne dužem od šest meseci od poslednjeg dana perioda proizvodnje električne energije za koju se zahteva izdavanje garancije porekla, a najkasnije do 15. marta tekuće godine za proizvodnju iz prethodne godine.

Član 136

12) svake godine, najkasnije do 31. marta, utvrdi listu kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca, na osnovu ostvarene potrošnje u prethodnoj kalendarskoj godini i podataka iz finansijskog ili drugog relevantnog izveštaja i o tome obavesti male kupce i garantovanog snabdevača;

ZAKON O FONDU ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 13

Poslovi Upravnog odbora Fonda: 

6) dostavlja ministarstvu nadležnom za naučnoistraživačku delatnost periodične izveštaje o radu Fonda, kao i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine;

ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

VI INTEGRALNI REGISTAR HEMIKALIJA

Član 38

Organ nadležan za zaštitu bilja dostavlja ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podatke iz stava 2. ovog člana jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet u prethodnoj godini.

Član 40

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik (u daljem tekstu: lice koje upisuje hemikalije) dužan je da podnese prijavu ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.

3. Ostale odredbe koje se odnose na uvoz i izvoz hemikalija

Član 58

Izvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalija i proizvoda koji sadrže supstancu sa tog spiska, dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informacije o izvezenim količinama, zemlji u koju je izvozio hemikalije odnosno proizvode i opšte podatke o uvozniku. 

Uvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi pored podataka iz člana 42. stav 1. ovog zakona i informaciju o zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku. 

Uvoznik proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak dužan je da ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informaciju o uvezenim količinama, zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku. 

Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine na osnovu podataka iz st. 1, 2. i 3. ovog člana vodi Evidenciju uvezenih i izvezenih hemikalija odnosno proizvoda po postupku prethodnog obaveštenja i PIC postupku u vidu elektronske baze podataka.

Član 67

Nadležan organ jedinice lokalne samouprave dostavlja jednom godišnje izveštaj o izdatim dozvolama iz stava 2. ovog člana ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013)

Programi Fonda

Član 44

Fond dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine, kao i u drugo vreme na zahtev Ministarstva.

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)

Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

Član 44

Inspekcija, radi dobijanja saglasnosti, dostavlja Koordinacionoj komisiji godišnji izveštaj o radu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Po pribavljenoj saglasnosti Koordinacione komisije, godišnji izveštaj o radu inspekcije objavljuje se na veb prezentaciji inspekcije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015)

Sadržina Registra proizvođača

Član 9

Proizvođač je dužan da do 1. marta tekuće godine dostavi Ministarstvu godišnji izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu o promeni podataka o proizvodnji, prometu i zalihama iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018)

Izveštaj o radu javne agencije. Finansijski izveštaj

Član 46

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 103/2015 i 108/2016)

3.2 Finansiranje iz sredstava budžeta

Član 43

Odluku o predlogu projekta donosi upravni odbor javnog medijskog servisa do 1. marta tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ga republičkom, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove javnog informisanja.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Izveštaji o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti

Član 131

O sprovedenim nabavkama iz čl. 127. i 128. ovog zakona naručilac dostavlja godišnji izveštaj Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Izveštaji o javnim nabavkama

Član 133

Uprava za javne nabavke je dužna da polugodišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici do 30. septembra, a godišnji izveštaj do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Odgovornost za rad

Član 147

Republička komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. 

Republička komisija dostavlja Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu u kojem posebno navodi: 

1) postupke koji su delimično ili potpuno poništeni; 

2) postupke u kojima je donela odluku da podneti zahtev za zaštitu prava ne zadržava, odnosno zadržava dalje aktivnosti u postupku javne nabavke; 

3) naručioce koji nisu dostavili traženu dokumentaciju i izveštaje; 

4) kontrole koje je izvršila kod naručilaca, rezultate tih kontrola i mere koje je preduzela da se utvrđene nepravilnosti otklone; 

5) naručioce koji nisu poštovali uputstva Republičke komisije i nisu otklonili nepravilnosti; 

6) nepravilnosti koje su česte u postupcima javnih nabavki i aktivnosti koje je preduzela da se uočene nepravilnosti otklone; 

7) ugovore koje je poništila; 

8) naručioce i odgovorna lica naručioca kojima je izrečena novčana kazna; 

9) prekršajne postupke koje je pokrenula; 

10) rešenja u prekršajnom postupku koje je donela; 

11) odluke Upravnog suda i Višeg prekršajnog suda u vezi sa odlukama Republičke komisije; 

12) druge aktivnosti koje preuzima radi zaštite prava; 

13) postupke u kojima nije postupila u rokovima koje predviđa ovaj zakon i razlozima za kašnjenje; 

14) statistiku koja je od značaja za praćenje pojava u postupku zaštite prava; 

15) probleme na koje nailazi u svom radu. 

Ako je nadležnom odboru dostavljena predstavka naručioca ili ponuđača, odnosno drugog zainteresovanog lica koje smatra da su njegova prava ozbiljno povređena u postupku pred Republičkom komisijom, ili ako na drugi način dođe do saznanja koja ukazuju na nestručno i nesavesno obavljanje funkcije od strane članova tog organa, nadležni odbor može zahtevati od Republičke komisije da u određenom roku dostavi izveštaj o svakom pojedinačnom predmetu u kojem je odlučivala. 

U slučaju iz stava 3. ovog člana Republička komisija je u obavezi da nadležnom odboru u ostavljenom roku dostavi celokupnu dokumentaciju o određenom predmetu, a član veća Republičke komisije koje je odlučivalo u tom predmetu može biti pozvan da pred nadležnim odborom usmeno obrazloži stav Republičke komisije o predmetu i donetoj odluci.

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018)

Dostavljanje izveštaja

Član 71

Direkcija podnosi Vladi godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u javnoj svojini, najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podnose Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)

Sadržina Registra i predmet registracije

Član 39

Podaci o prosečno prodatom tiražu iz stava 1. tačke 11) ovog člana, za prethodnu kalendarsku godinu prijavljuju se Registru do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)

Finansiranje kulturnih programa i projekata

Član 10

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obavezna je da do 1. marta tekuće godine izvesti ministarstvo nadležno za kulturu o aktivnostima realizovanim u okviru plana razvoja kulture, kao i o sredstvima izdvojenim za tu svrhu za prethodnu godinu.

Izveštaj

Član 78

Ustanova je dužna da najkasnije do 15. marta tekuće godine, podnese izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)

3. Utvrđivanje cena lekova

Član 58

Vlada utvrđuje kriterijume za formiranje cena lekova koji su dobili dozvolu za lek i koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept, kao i najviše cene tih lekova, na osnovu zajedničkog predloga ministra nadležnog za poslove zdravlja i ministra nadležnog za poslove trgovine.

Nosilac dozvole za lek formira cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta i dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavlja podatke o cenama tih lekova najmanje jednom u toku kalendarske godine najkasnije do 1. marta za prethodnu godinu na obrascu izveštaja koji propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Radi pripreme predloga akata iz stava 1. ovog člana Agencija je dužna da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavi podatke o prometu i potrošnji lekova koje prikuplja i obrađuje u skladu sa ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, kao i sve druge potrebne podatke po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Uvoz lekova koji nemaju dozvolu za lek

Član 141

Agencija je dužna da do 1. marta tekuće godine dostavi podatke nadležnom ministarstvu o vrsti i količini uvezenih lekova za koje je izdala odobrenje za uvoz, odnosno o nosiocima dozvole za promet lekova na veliko koji su uvezli lekove iz st. 1. i 2. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini.

ZAKON O LJUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)

Godišnji izveštaji

Član 39

Banka ljudskih ćelija i tkiva i zdravstvena ustanova, odnosno druga ustanova sa dozvolom iz člana 9. ovog zakona Upravi za biomedicinu dostavlja godišnji izveštaj o aktivnostima iz člana 38. stav 2. ovog zakona najkasnije do marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

Član 18

Upravljač je dužan da dostavi Ministarstvu i zavodima Izveštaj o stanju prirodnih vrednosti i radom stvorenih vrednosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koji sadrži: 

1) poslove i zadatke koje u funkciji zaštite i razvoja Upravljač obavlja u skladu sa dugoročnim planskim osnovama, Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog parka, Planom detaljne regulacije za teritoriju Nacionalnog parka, Planom upravljanja i Programom upravljanja; 

2) pregled radova i aktivnosti na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih i radom stvorenih vrednosti; 

3) pregled radova i aktivnosti koji predstavljaju faktor ugrožavanja i oštećenja Nacionalnog parka; 

4) pregled naučnoistraživačkih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti; 

5) pregled aktivnosti na promociji vrednosti Nacionalnog parka, kao i aktivnosti na uspostavljanju saradnje sa lokalnim stanovništvom i drugim korisnicima na području Nacionalnog parka; 

6) pregled aktivnosti i delatnosti, koje su u suprotnosti sa aktom o zaštiti i predstavljaju faktor ugrožavanja i devastacije Nacionalnog parka, izvršene u saradnji sa republičkom inspekcijom i organima bezbednosti; 

7) pregled nepokretnosti sa podacima koji su od značaja za upravljanje Nacionalnim parkom; 

8) evidenciju o stanju biljnih i životinjskih vrsta, kao i drugih vrednosti Nacionalnog parka; 

9) evidenciju o kretanju i aktivnostima posetilaca i drugih korisnika Nacionalnog parka; 

10) podatke o naplati i korišćenju naknada u skladu sa aktom o naknadama. 

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo sa mišljenjem podnosi Vladi.

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 6/2020)

Agencija

Član 14

Agencija podnosi Vladi izveštaj o radu za prethodnu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine, a izuzetno podnosi i periodične izveštaje ili izveštaj o izvršenju nekog posla, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, u roku koji ne može biti kraći od 20 dana.

Sektorsko veće

Član 21

Sektorsko veće podnosi godišnji izveštaj o radu Agenciji, ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i Vladi, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. izn.)

VIII NAKNADA ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI

Obveznik naknade

Član 69

Lovna godina iz stava 2. ovog člana je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine.

Član 122

Obveznik je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama emisija SO2, NO2, praškastih materija i otpada u Nacionalni registar izvora zagađivanja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 132

Obveznik naknade je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije unosom podataka u nacionalni registar izvora zagađivanja životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 144

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana, obveznik dostavlja agenciji za zaštitu životne sredine unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Oslobođenje

Član 146

Proizvođači, odnosno uvoznici mineralnih i sintetičkih ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, dostavljaju ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine, dokumentaciju kojom se potvrđuje da se proizvodi koriste kao sirovine u proizvodnji novog proizvoda koji posle upotrebe postaje posebni tok otpada, da se koriste kao dodatak benzinima kod dvotaktnih motora, za skidanje kalupa i građevinskih oplata, za podmazivanje lanaca motornih testera i kliznih staza odnosno da je mineralno i sintetičko ulje iskorišćeno kao elektroizolaciono ulje u proizvodnji distributivnih i energetskih transformatora i prigušnica, nazivne snage preko 50 kVA, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 151

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana obveznik naknade dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine, unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja za prethodnu kalendarsku godinu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 160

Obveznik naknade za neposredno zagađivanje voda dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj najkasnije do 31. marta tekuće godine unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja za prethodnu kalendarsku godinu.

Član 161

Obveznik naknade za posredno zagađivanje vode koji proizvodi ili uvozi na tržište Republike Srbije mineralna đubriva, odnosno sredstva za zaštitu bilja, odnosno deterdžente sa fosfatima, dužan je da, na propisanom obrascu, njihovu vrstu i količinu prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010)

Član 48

Narodna skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.

Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može trajati duže od 90 dana.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US)

Član 72

Udruženje podnosi Vladi godišnji izveštaj o vršenju javnih ovlašćenja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018)

VI GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Član 21

Vlada podnosi godišnji izveštaj o sprovođenju ovog zakona Narodnoj skupštini do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)

V IZVEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

Izveštavanje o sprovođenju srednjoročnih planova

Član 42

Obveznici srednjoročnog planiranja izrađuju izveštaj o sprovođenju svojih srednjoročnih planova za prethodnu fiskalnu godinu do 15. marta tekuće godine.

ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)

Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave

Član 13

Organi iz stava 1. ovog člana podnose ministarstvu izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon)

2. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspolaganje i upravljanje

Član 60

Program iz stava 2. ovog člana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019)

Član 33v

Izuzetno od člana 33b ovog zakona i stava 1. ovog člana, obveznik koji vodi poslovne knjige za imovinu za koju je, u periodu od 1. januara poreske godine do 31. marta poreske godine nastala poreska obaveza ili je došlo do druge promene iz stava 1. tač. 2) do 6) ovog člana, poresku prijavu podnosi u okviru prijave kojom prijavljuje utvrđeni porez za poresku godinu za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, ili prijavu podnosi nakon podnošenja te prijave, do 31. marta poreske godine. 

Član 33g

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Član 39v

Obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za prvo tromesečje, plati do 31. marta poreske godine.

Obveznik koji vodi poslovne knjige, za imovinu za koju poreska obaveza nastane, odnosno koju počne da evidentira u poslovnim knjigama, odnosno za koju prestane pravo na poresko oslobođenje u skladu sa članom 12. st. 3. i 4. ovog zakona, u toku poreske godine, i to: 

1) u prvom tromesečju poreske godine - porez za prvo tromesečje plaća do 31. marta poreske godine, u srazmernom iznosu od dana te promene do 31. marta poreske godine;

ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

Obaveštenja i izveštaji

Član 14

Državno pravobranilaštvo najkasnije do 31. marta tekuće godine podnosi Vladi izveštaj o radu za prethodnu godinu.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015)

Korisnici početne obuke

Član 26

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Akademiju.

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA ("Sl. list SCG", br. 20/2006)

Član 2

Letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu i završava se poslednje nedelje u oktobru.

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 10/2019)

Izveštaj o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini

Član 92

Nosilac ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od zračenja koji sprovodi monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini je dužan da Direktoratu dostavi izveštaj o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini najkasnije do 31. marta tekuće godine za prošlu godinu, ili odmah u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije ili na zahtev Direktorata.

Mere inspektora

Član 216

Inspektor je ovlašćen da naredi mere radijacione sigurnosti i bezbednosti i to:

24) naredi nosiocu ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od zračenja koji sprovodi monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini da dostavi Izveštaj o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini do 31. marta tekuće godine za prošlu godinu;

Prekršaji

Član 235

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

44) ne dostavi Direktoratu izveštaj o monitoringu radioaktivnosti najkasnije do 31. marta tekuće godine za prošlu godinu, ili odmah u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije ili na zahtev Direktorata (član 92. stav 1.);

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

Član 44

O sprovedenom nadzoru, nadzorni organi dostavljaju godišnji izveštaj Ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Član 132

Upravni odbor podnosi izveštaj o poslovanju Fonda Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 134

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

9. Bilans mineralnih resursa i rezervi, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa

Član 53

Nosilac istraživanja i nosilac eksploatacije dužan je da vodi knjigu o stanju resursa i rezervi mineralnih sirovina i resursa i rezervi podzemnih voda, kao i geotermalnih resursa na odobrenom istražnom prostoru, odnosno eksploatacionom polju i da o stanju resursa i rezervi svake godine dostavlja podatke Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine do 15. marta tekuće godine, prema stanju resursa i rezervi na dan 31. decembar prethodne godine, u pisanoj i elektronskoj formi.

Član 95

Godišnji izveštaj o poslovanju iz stava 1. ovog člana nosilac eksploatacije izrađuje najkasnije do 28. februara tekuće godine i dostavlja ga nadležnom organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 91/2019)

b) Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje

Obaveza redovnog obrazovanja

Član 53

Obveznik je dužan da izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.

5. Ostale obaveze

Izveštavanje o radu

Član 85

Uprava podnosi izveštaj o radu Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Odlučivanje o broju učenika za upis

Član 35

Ministarstvo donosi odluku o broju učenika za upis u škole iz stava 1. ovog člana do 31. marta.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019)

X EVIDENCIJA, PRIKUPLJANJE I RAZMENA PODATAKA

Vođenje evidencija i izveštavanje

Član 64

Podaci iz evidencije iz st. 2, 3. i 5. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu dva puta godišnje za tekuću godinu, i to do 31. marta i do 30. septembra tekuće godine. 

Podaci iz evidencije iz stava 4. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)

V POPIS ŠUMA I INFORMACIONI SISTEM U ŠUMARSTVU

Popis šuma i šumskog zemljišta

Član 67

Korisnik šuma dužan je da podnese zahtev državnom organu nadležnom za vođenje evidencije nepokretnosti za evidentiranje promena nastalih u prethodnoj godini, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Korišćenje sredstava Budžetskog fonda, Budžetskog pokrajinskog fonda i budžeta jedinice lokalne samouprave

Član 88

Izveštaj o trošenju sredstava iz stava 2. ovog člana jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon)

II SAVETNIK ZA BEZBEDNOST

Član 36

Učesnik u transportu sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da dostavi ministarstvu godišnji izveštaj savetnika za bezbednost, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 113/2017 - dr. zakon)

Član 218

Lice koje je u toku kalendarske godine primilo ukupnu količinu koja premašuje 150.000 tona nafte koja podleže obavezi plaćanja doprinosa u skladu sa članom 217. ovog zakona, obaveštava ministarstvo najkasnije do 1. marta tekuće godine o količini nafte koju je primilo tokom prethodne kalendarske godine.

ZAKON O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

Finansiranje udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije

Član 10

Vlada, u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije, u cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja donosi odluku o finansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele, odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele udžbenika i priručnika, a naročito za učenike i polaznike koji su socijalno i materijalno ugroženi, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. 

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se do 1. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Niskotiražni udžbenici

Član 11

Izdavač udžbenika ima obavezu da učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini i da navedena sredstva obračuna i uplati na namenski račun javnog izdavača, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

VI IZDAVANJE UDŽBENIKA

Obaveze izdavača udžbenika

Član 38

Obaveza izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog udžbenika, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija i propisima o obaveznom primerku publikacija, jeste da: 

6) uplati sredstva u visini od 2% od neto prihoda ostvarenog od prodaje udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. marta tekuće godine, ukoliko ne izdaje niskotiražne udžbenike.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)

Uvoz, izvoz i tranzit otpada

Član 72

Izvoznik, odnosno uvoznik je dužan da do 31. marta tekuće godine dostavi ministarstvu podatke o izvršenom izvozu, odnosno uvozu otpada za prethodnu godinu.

X IZVEŠTAVANJE O OTPADU I BAZA PODATAKA

Izveštaji o upravljanju otpadom

Član 74

Izveštaj o upravljanju otpadom na teritoriji Republike Srbije sastavni je deo Izveštaja o stanju životne sredine i podnosi se jedanput godišnje Narodnoj skupštini. 

Skupština autonomne pokrajine jedanput godišnje razmatra izveštaj o realizaciji regionalnih i lokalnih planova na svojoj teritoriji i izveštaj dostavlja ministarstvu i Agenciji. 

Dve ili više jedinica lokalne samouprave koje su donele regionalni plan upravljanja otpadom razmatraju izveštaj o realizaciji plana jedanput godišnje i izveštaj dostavljaju ministarstvu, Agenciji i nadležnom organu autonomne pokrajine. 

Jedinica lokalne samouprave razmatra izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom jedanput godišnje i izveštaj dostavlja ministarstvu, Agenciji i nadležnom organu autonomne pokrajine. 

Izveštaji iz st. 2, 3. i 4. ovog člana dostavljaju se Agenciji do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012)

Rokovi za promet vina

Član 49

Vino sa geografskim poreklom može se staviti u promet od datuma koji je naveden u elaboratu za to vino sa geografskim poreklom. 

Vino sa dodatnom tradicionalnom oznakom "mlado" vino može biti u prometu najkasnije do 31. marta u godini koja sledi godini berbe grožđa.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 59

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

40) da li je vino sa dodatnom tradicionalnom oznakom "mlado" vino u prometu posle 31. marta u godini koja sledi, godini berbe grožđa;

ZAKON O VOLONTIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

IX IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU

Član 30

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 104/2013)

Član 5

O proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci sa Liste 1, 2. i 3, o postrojenjima za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje kao i o postrojenjima za proizvodnju diskretnih organskih supstanci mora se podneti deklaracija Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (u daljem tekstu: Organizacija), najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

6. Deklaracije

Član 31

Ministarstvo nadležno za odbranu odnosno ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama na osnovu izveštaja i informacija iz člana 16. ovog zakona, kao i organ nadležan za izdavanje dozvole iz člana 17. stav 3. ovog zakona, za izvoz i uvoz na osnovu izveštaja i informacija dužni su da sačine nacrt deklaracija u skladu sa Konvencijom i da ih najkasnije do 1. marta tekuće godine dostave Komisiji.

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 i 95/2018 - dr. zakon)

II RIBARSKA PODRUČJA

Ustanovljavanje i proglašavanje ribarskih područja

Član 3

Korisnici ribarskih područja dužni su da dostave ministarstvu podatke za vođenje katastra ribolovnih voda, do 1. marta za tekuću godinu.

Izveštaj o korišćenju ribarskog područja

Član 21

Korisnik ribarskog područja dužan je da pripremi godišnji izveštaj o korišćenju ribarskog područja i dostavi ga ministarstvu odnosno nadležnom pokrajinskom organu i Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

Član 5

Lica iz stava 5. ovog člana koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini dužna su da ministarstvu, a za teritoriju autonomne pokrajine i nadležnom organu autonomne pokrajine, dostavljaju godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja odmah.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

Aktivnosti organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Član 129

Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavljaju godišnji izveštaj Ministarstvu o sprovedenim aktivnostima na unapređenju zaštite potrošača, u skladu sa stavom 1. tač. 1)-5) ovog člana, najkasnije do 15. marta svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Finansiranje udruženja i saveza

Član 136

Evidentirana udruženja odnosno savezi dužni su da dostave Ministarstvu finansijski izveštaj o aktivnostima finansiranim u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a Ministarstvo te izveštaje objavljuje na svojoj internet stranici.

Brisanje iz Evidencije

Član 137

Udruženje odnosno savez briše se iz Evidencije ako: 

4) ne dostavi godišnji izveštaj Ministarstvu o sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima u oblasti zaštite potrošača, uključujući i prateći finansijski izveštaj, u skladu s članom 132. stav 3. ovog zakona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

XIII POTROŠAČKI PRIGOVORI I VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Nacionalni registar potrošačkih prigovora

Član 139

Jednom godišnje, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvo javno objavljuje i dostavlja Nacionalnom savetu izveštaj o radu Nacionalnog registra potrošačkih prigovora.

ZAKON O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Izveštavanje o sprovođenju Godišnjeg programa

Član 17

Jedinice lokalne samouprave dužne su da podnesu Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izveštaj o sprovođenju mera i aktivnosti utvrđenih u Godišnjem programu, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o monitoringu zemljišta

Član 33

Ovlašćeno pravno lice koje vrši monitoring dostavlja Ministarstvu i Agenciji izveštaj o monitoringu državne mreže najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Zagađivač zemljišta izveštaj o monitoringu dostavlja Ministarstvu, na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, jedinici lokalne samouprave i Agenciji najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu. 

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon)

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Član 100

Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave dostavljaju Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno na zahtev Ministarstva. 

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007)

V IZVEŠTAJ SKUPŠTINI I SARADNJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA SA DRUGIM ORGANIMA

Član 33

Izveštaj o radu se podnosi najkasnije do 15. marta naredne godine i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Zaštitnika građana, a dostavlja se i sredstvima javnog informisanja.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon)

Član 35

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene individualne izveštaje iz člana 34. ovog zakona dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje objedinjene zbirne izveštaje dostavljaju u elektronskom obliku, zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje sa područja autonomnih pokrajina objedinjene zbirne izveštaje dužni su da dostavljaju u elektronskom obliku i zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju autonomne pokrajine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

4. Centar za kontrolu trovanja

Član 71

Centar za kontrolu trovanja dužan je da do 31. marta tekuće godine dostavi prikupljene podatke o trovanjima za prethodnu godinu Ministarstvu, kao i ministarstvu nadležnom za poslove upravljanja hemikalijama.

4. Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Član 133

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je stručni organ koji se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u zdravstvenoj ustanovi. 

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite: 

5) donosi godišnji plan unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu godišnjeg izveštaja o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite iz tačke 3) ovog stava i godišnjeg plana unapređenja kvaliteta stručnog rada iz člana 128. stav 1. tačka 6) ovog zakona, koji se dostavlja direktoru zdravstvene ustanove do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Član 214

Svaka strana u sporu iz člana 213. stav 1. ovog zakona, može zahtevati zaključivanje sporazuma o arbitraži u roku od 30 dana od dana nastanka spora, a najkasnije do 1. marta naredne godine u odnosu na godinu za koju je zaključen ugovor povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu, a u vezi sa kojim je nastao spor. 

Strane u sporu dužne su da se izjasne o zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana od dana dostavljanja zahteva.

Član 241

Izveštaje iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana Upravni odbor podnosi Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

2.2. Nadzorni odbor

Član 244

Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izveštaj o izvršenom nadzoru Upravnom odboru i Vladi.

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)

Poslovne knjige i izveštavanje društva za upravljanje

Član 27

Društvo za upravljanje dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavlja: 

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 38

Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

Obaveštavanje članova dobrovoljnog penzijskog fonda

Član 52

Društvo za upravljanje je dužno da jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi svakom članu dobrovoljnog penzijskog fonda, sa stanjem na poslednji dan prethodne godine, obaveštenje o:

1) datumima i iznosu uplata penzijskog doprinosa;

2) broju investicionih jedinica u vlasništvu člana i njihovoj pojedinačnoj vrednosti u momentu uplate penzijskog doprinosa;

3) naknadama za usluge isplaćenim sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

4) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da članu dobrovoljnog penzijskog fonda, na njegov zahtev, dostavi obaveštenje iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Obaveze obveznika sistema

Član 18

Obveznik sistema dostavlja godišnji izveštaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana na propisanom obrascu, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak građana

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 24[s13]

Prihod isplaćen preduzetniku ili preduzetniku paušalcu u smislu člana 31. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon), zaključno sa 1. martom 2020. godine, smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na prirodu njegovog odnosa sa nalogodavcem u smislu odredaba člana 85. Zakona, odnosno člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18).

Član 25[s13]

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 5. i člana 10. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - odluka US i 95/2018)

Akontacija obeštećenja

Član 37

Akontacija obeštećenja po odredbama ovog zakona utvrđuje se i isplaćuje počev od 31. marta 2020. godine.

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine, osim odredbe člana 40. i odredaba koje su u vezi sa tim članom, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i ostalih odredaba čl. 3-8. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.)

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7[s12]

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 1. i člana 6. u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Član 247

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim odredaba: 

2) člana 128. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine;

Izvor: Redakcija, 24.02.2020.