Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Pravna lica i preduzetnici sa poreskim dugovanjima do dva miliona dinara moći će da ih otplate na rate u roku od pet godina, uz mogućnost otpisa kamate redovnim izmirivanjem obaveza. Porez će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali i konverzijom poreskih dugova u vlasnički udeo u kapitalu poreskog dužnika


Pravna lica i preduzetnici koji za poreze i doprinose duguju do dva miliona dinara moći će svoje obaveze da otplate na rate u roku od pet godina, umesto dosadašnje dve. Redovnim namirivanjem rata stiču i pravo da im se kamata otpiše - u celosti. Preduzeća sa većim dugovanjem, svoje obaveze mogu da plate u istom roku, ali im se otpisuje samo 50 odsto kamate. Ove novine predviđene su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 24. februara 2016. godine.

Kako bi se olakšala naplata zaostalih dugovanja, podiže se i prag poreskog duga na 1,5 miliona dinara, za koji će dužniku moći da se odobri reprogram, ali se neće zahtevati obezbeđenje - ni hipoteke, ni zaloge, ni menice, ni bankarske garancije.

Ovo će posebno pogodovati preduzetnicima kojima je Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015), do sada tražio obezbeđenje za reprogram dugova iznad 200.000 dinara, dok je ova granica za preduzeća bila milion dinara. I građani neće morati da polažu garancije ukoliko reprogramiraju svoj poreski dug, koji ne prelazi 200.000 dinara, što je duplo veći iznos od dosadašnje granice za koju se zahtevalo obezbeđenje duga.

Kamata na poreski dug biće u iznosu referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, koja je sada 4,25 odsto. Porez će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali i konverzijom poreskih dugova u vlasnički udeo u kapitalu poreskog dužnika. Ko će moći da koristi ove beneficije, određivaće Vlada Republike Srbije, dok će procedura biti definisana posebnim aktima.

Otpis dugova odobravaće se poreskim dužnicima koji redovno izmiruju dugove i tekuće obaveze, tako što se, po isteku 12 meseci redovne isplate, otpisuje 50 odsto kamate. Oni koji pre vremena, predviđenog reprogramom, otplate zaostale obaveze moći će da računaju na otpis kompletne kamate.

Svi dužnici koji sada imaju aktivan program reprograma duga, moći će da podnesu zahtev za odlaganje po novim uslovima.

Zakon predviđa i da Poreska uprava ima obavezu da samo dva puta godišnje objavljuje spiskove poreskih dužnika, a do sada je ta obaveza postojala na svaka tri meseca.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 23.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija