Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Odgovori SKGO na pitanja gradova i opština o primeni Zakona


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je odgovore na postavljena pitanja gradova i opština o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016 - dalje: Zakon).

• Upućujem vam pitanje u vezi sa privremenim premeštajem službenika u skladu sa Zakonom. Naime, ukoliko se zaposleni privremeno premešta na radno mesto na kome je predviđeno veće zvanje i veća plata od one koju trenutno prima, da li mu se može utvrditi koeficijent prema tom radnom mestu za vreme privremenog premeštaja?

Shodno članu 115. Zakona službenik može da bude privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto zbog zamene odsutnog službenika ili povećanog obima posla, pri čemu zadržava sva prava na svom radnom mestu. Prema članu 113. Zakona, odgovarajuće radno mesto jeste ono radno mesto čiji se poslovi rade u istom zvanju kao poslovi radnog mesta sa koga se službenik premešta i za koje službenik ispunjava sve uslove. Na osnovu navedenih odredbi Zakona proizilazi da privremeni premeštaj podrazumeva, pre svega, premeštaj na odgovarajuće radno mesto, a u odnosu na zaposlenog koji treba da bude premešten, kao i da on zadržava sva prava na svom radnom mestu. Dakle, ne bi trebalo da dolazi do situacije da se zaposleni premešta na radno mesto koje ne odgovara njegovom zvanju i plati, a svakako on zadržava utvrđeno zvanje.

• Po novoj sistematizaciji sam nameštenik. U Opštinskoj upravi su mišlјenja da nameštenike treba raspoređivati ugovorom o radu.

Moje pitanje glasi da li treba da dobijem ugovor o radu, ili rešenje o raspoređivanju?

Shodno čl. 197. Zakona raspoređivanje službenika prema pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, donetim u skladu sa ovim Zakonom i pratećim podzakonskim aktima, izvršiće se do početka primene ovog Zakona.

Ugovori o radu sa nameštenicima, kojima se nastavlјa njihov radni odnos, biće zaklјučeni do početka primene ovog Zakona.

Dakle, do 1. decembra 2016. godine sa nameštenicima su trebali da budu zaklјučeni ugovori o radu.

• Konkretno me interesuje da li pomoćnici predsednika opštine, u slučaju podnošenja ostavke predsednika opštine, ostaju na dužnosti sve do eventualnog izbora novog predsednika opštine ili raspuštanja skupštine i obrazovanja privremenog organa, ili njima prestaje mandat samim činom i danom podnošenja ostavke predsednika opštine?

Članom 70. Zakona je propisano da se radni odnos može zasnovati i za vreme čije trajanje je unapred određeno (radni odnos na određeno vreme) na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine ili predsednika gradske opštine, dok traje dužnost tih izabranih lica (pomoćnici gradonačelnika, odnosno predsednika opštine kao i druga lica koja zasnivaju radni odnos na radnim mestima u kabinetu).

Članom 50. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon) je propisano da predsednik opštine, zamenik predsednika opštine ili član opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika opštine, zamenika predsednika opštine ili člana opštinskog veća.

Iz navedenog proizilazi da dužnost predsednika opštine traje sve do izbora novog predsednika opštine, što znači da tek ovim momentom dolazi do prestanka njegove dužnosti, a time i okončanja radnog odnosa pomoćnika predsednika opštine.

Izvor: Vebsajt SKGO, 24.01.2017.
Naslov: Redakcija