Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU: Tekst propisa


NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

1. U Odluci o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 38/2015) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 2. stav 1, odredba pod 2) menja se i glasi:

"2) najmanje šest meseci radnog iskustva u oblastima ekonomije, prava, finansija, osiguranja ili bankarstva;".

Stav 2. briše se.

2. U tački 3. stav 1, odredba pod 2) menja se i glasi:

"2) najmanje tri meseca radnog iskustva u oblastima ekonomije, prava, finansija, osiguranja ili bankarstva;".

Stav 2. briše se.

3. U tački 5. stav 1, menja se i glasi:

"Pre polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika ili za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: stručni ispit), kandidati za polaganje stručnog ispita dužni su da se obučavaju kod profesionalne organizacije koja poseduje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione kapacitete koji obezbeđuju kvalitet obuke, u skladu sa programom za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju, sa kojom Narodna banka Srbije zaključi sporazum.".

4.         U tački 9. stav 3, posle reči: "više ili visoko obrazovanje" dodaju se zapeta i reči: "odnosno dokaz da je započet postupak nostrifikacije te isprave kod nadležnog državnog organa.".

5.         Tačka 11. stav 2, menja se i glasi:

"Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ako je ostvario najmanje 75 od 100 bodova na stručnom ispitu. ".

6. U tački 13, posle stava 4, dodaje se stav 5, koji glasi:

"Narodna banka Srbije licu koje je položilo stručni ispit, a nije dostavilo dokaz o nostrifikaciji isprave o završenoj školi, odnosno fakultetu iz tačke 9. stav 3. ove odluke, izdaje ovlašćenje iz stava 4. ove tačke - nakon dostavljanja te isprave.".

7. Tačka 16, menja se i glasi:

"16. Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da se kontinuirano profesionalno usavršava u cilju održavanja i unapređenja teorijskog i praktičnog znanja i sposobnosti, kao i profesionalnih veština, odnosno vrednosti.

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da se, u svakoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, profesionalno usavršava najmanje 15 časova, osim u kalendarskoj godini u kojoj je dobio ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćenje).

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik nije dužan da se kontinuirano profesionalno usavršava u kalendarskoj godini u kojoj ne obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Narodna banka Srbije na svojoj internet strani objavljuje informacije o tome koja organizacija iz tačke 5. stav 1. ove odluke vrši usavršavanje iz ove tačke odluke, kao i o visini naknade za pružanje usluge tog usavršavanja.".

8. Tačka 17, menja se i glasi:

"17. Organizacija iz tačke 5. stav 1. ove odluke dužna je da po završetku usavršavanja iz tačke 16. ove odluke, ovlašćenom posredniku, odnosno ovlašćenom zastupniku izda dokaz o obavljenom usavršavanju, a Narodnoj banci Srbije dostavi spisak tih lica, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka usavršavanja.

Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik ne može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju, ako se ne usavršava u skladu sa tačkom 16. ove odluke, odnosno ako nije dostavio dokaz tom subjektu o započetom postupku usavršavanja (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.).

Subjekti nadzora iz stava 2. ove tačke dužni su da obezbede ažurne podatke o licima koja za njih obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (ime i prezime, broj ovlašćenja i podatak o godini kontinuiranog profesionalnog usavršavanja).".

9. Lica koja su dobila ovlašćenje 2015. i 2016. godine, u skladu sa Odlukom, i obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, nisu dužna da se profesionalno kontinuirano usavršavaju do 1. januara 2018. godine, od kada su dužni da se usavršavaju na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lice iz stava 1. ove tačke ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju, dok se ne usavrši na način propisan ovom odlukom, odnosno dok ne dostavi tom subjektu dokaz o započetom postupku usavršavanja (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.), i to počev od 1. januara 2018. godine.

10. Lice iz tačke 21. stav 1. Odluke koje se kontinuirano usavršilo i o tome dostavilo dokaz Narodnoj banci Srbije na način i u roku iz tog stava a koje obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, nije dužno da se profesionalno kontinuirano usavršava do 1. januara 2018. godine, od kada je dužno da se usavršava na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lice iz stava 1. ove tačke ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju, dok se ne usavrši na način propisan ovom odlukom, odnosno dok ne dostavi tom subjektu dokaz o započetom postupku usavršavanja (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.), i to počev od 1. januara 2018. godine.

11. Lice iz tačke 21. stav 1. Odluke, koje nije dostavilo Narodnoj banci Srbije dokaz da se kontinuirano usavršavalo, na način i u roku iz tog stava, ne može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, dok se profesionalno ne usavrši na način propisan st. 2. i 3. ove tačke.

Lice iz stava 1. ove tačke može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pod uslovom da se profesionalno usavršava najmanje 30 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove, u skladu sa tačkom 7. ove odluke.

Izuzetno, lice iz stava 1. ove tačke koje iz opravdanih razloga (teža bolest, porodiljsko odsustvo, drugo odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju rad i dr.) nije ispunilo obavezu kontinuiranog usavršavanja i o tome dostavilo odgovarajuće dokaze Narodnoj banci Srbije na način i u roku propisanim Odlukom, može da obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pod uslovom da se profesionalno usavršava najmanje 20 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove, u skladu sa tačkom 7. ove odluke.

Lica iz ove tačke koja se profesionalno usavrše saglasno st. 2. i 3. ove tačke dužna su da se pri daljem obavljanju poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju usavršavaju na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Lica iz ove tačke, ne mogu obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju kod subjekata nadzora iz člana 86.

stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju, dok se ne usavrše na način propisan ovom odlukom, odnosno dok ne dostave tom subjektu dokaz o započetom postupku usavršavanja (dokaz o uplati naknade za usavršavanje i sl.).

12. Prilog 1, koji je odštampan uz Odluku, zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovu odluku.

13. Subjekti nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju dužni su da obezbede propisane podatke o licima koja za njih obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

14. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Prilog 1

Program polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju

I. Osnove osiguranja

a) Osnovni pojmovi re/osiguranja b) Subjekti koji obavljaju poslove osiguranja i reosiguranja v) Osnove tržišta osiguranja

g) Osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društva za re/osiguranje

d) Finansijsko poslovanje društva za re/osiguranje, tehničke rezerve i imovina društva za re/osiguranje

đ) Primena propisa o privrednim društvima, o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa na delatnost osiguranja

II. Posredovanje u osiguranju

a) Poslovi posredovanja u re/osiguranju i subjekti koji obavljaju te poslove

b) Pravni položaj i uloga posrednika u re/osiguranju

v) Obaveze posrednika u re/osiguranju (posebno obaveza pružanja informacija, zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja) i obaveza kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih posrednika u osiguranju

g) Odgovornost posrednika u re/osiguranju d) Obavezno osiguranje posrednika u re/osiguranju đ) Nadzor posrednika u re/osiguranju

e) Registar posrednika u osiguranju i ovlašćenih posrednika u osiguranju

III. Zastupanje u osiguranju

a) Poslovi zastupanja u osiguranju i subjekti koji obavljaju te poslove

b) Pravni položaj i uloga zastupnika u osiguranju

v) Obaveze zastupnika u osiguranju (posebno obaveza pružanja informacija i zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja) i obaveza kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih zastupnika u osiguranju

g) Odgovornost zastupnika u osiguranju d) Nadzor zastupnika u osiguranju

đ) Registar zastupnika u osiguranju i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

IV. Ugovor o osiguranju

1. Životno osiguranje

a) Vrste i rizici životnog osiguranja

b) Ugovor o životnom osiguranju i isplata naknade iz osiguranja

v) Posebna pravila koja se odnose na osiguranje lica

g) Životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova (posebno finansijski rizici i prednosti i mane različitih investicionih opcija za ugovarača osiguranja)

2. Neživotno osiguranje

a) Vrste i rizici neživotnog osiguranja b) Načela neživotnog osiguranja

v) Ugovor o neživotnom osiguranju i isplata naknade iz osiguranja

g) Posebna pravila koja se odnose na osiguranje imovine i na osiguranje od odgovornosti

d) Osiguranje od auto-odgovornosti

V. Poslovna praksa i etika u osiguranju

a) Praksa posredovanja i zastupanja u osiguranju b) Procena potreba potrošača

v) Upravljanje sukobima interesa i neophodna finansijska stručnost posrednika i zastupnika u osiguranju

g) Tržišno ponašanje posrednika i zastupnika u osiguranju

d) Standardi poslovne etike posrednika i zastupnika u osiguranju.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 19.01.2017.