Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelagalno sagrađenih objekata.

* Vlasnik sam dela placa, sa još sedam suvlasnika. Placevi su fizički podeljeni već više godina i nema sporova između suvlasnika. Međutim, da bi legalizovao pomoćni objekat u opštini Subotica mi traže saglasnost svih suvlasnika. Problem je što nekoliko suvlasnika već godinama boravi na nepoznatim adresama. Napominjem, da sam u prvoj legalizaciji, pre nekoliko godina, na istoj parceli, legalizovao stambeni objekat. U opštini ne priznaju saglasnosti suvlasnika od pre nekoliko godina za legalizaciju kuće, već traže saglasnosti, sada za legalizaciju pomoćnog objekta.

- U skladu sa Zakonom potrebna je saglasnost svih suvlasnika na građevinskom zemljištu za ozakonjenje i pomoćnog objekta. Od ovog pravila postoji jedan propisani izuzetak, a to je da nadležni organ za ozakonjenje utvrdi u postupku ozakonjenja da se suvlasnici u vreme izgradnje nisu protivili izgradnji. U navedenoj situaciji nije potrebno naknadno pribavljati saglasnost svih suvlasnika.

* Kuća je izgrađena na državnom zemljištu 1982. godine. Nema građevinsku dozvolu niti se plaća naknada za zemljište, ali je tu izgrađeno čitavo naselje. U vlasničkom listu se navodi Grad kao vlasnik i neki bivši korisnici zemljišta kao i 47 izgrađenih objekata bez građevinske dozvole. Na zemljištu postoje i mnoge stambene zgrade koje su zidane bez građevinske dozvole za vreme bivše vlasti. Na kuću se plaća porez, upisana je u katastar, podnet je zahtev za legalizaciju, ali su po starom zakonu govorili da ispunjava sve uslove sem zemljišta, jer je to sporno. Do sada sam dao ogroman novac za geodetski snimak kada je iznosio 200 evra, elaborat o objektu i zemljištu zbog klizišta koji je iznosio čitavih 300 evra, upis u katastar kao i plaćanje mnogih taksa. Da li po ovom Zakonu imam pravo da legalizujem objekat i da konačno živim normalno i da ne ispadne da sam bacio toliki novac?

- Objekat jeste predmet ozakonjenja, a dokaz o odgovarajućem pravu rešićete u skladu sa članom 10 Zakona kojim je predviđen način rešavanja u različitim pravnim situacijama, pa i u situaciji koju ste vi naveli.

* Objekat je izgrađen na zemljištu na kome ima više korisnika (ne suvlasnika pošto nije izvršena konverzija), a podnošeni su u proteklih nekoliko godina zahtevi za legalizaciu. Sa dva korisnika zemljišta je vođen višegodišnji sudski spor koji je okončan u njihovu korist. Da li je moguće legalizovati takav objekat?

- Na osnovu činjenica koje ste naveli vaš objekat svakako jeste predmet ozakonjenja, a dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu po pozivu nadležnog organa za ozakonjenje možete rešiti u skladu sa odredbama člana 10 Zakona.

* Investitor je izgradio i dobio upotrebnu dozvolu, između ostalog, i za dva dupleks stana, a prodao ih je kao četiri stambene jedinice, tako da vlasnici ne mogu da se uknjiže. Da li, s obzirom na stanje na terenu, odstupanja od glavnog projekta vlasnici ove nove četiri stambene jedinice mogu da legalizuju svoje stanove na osnovu novog Zakona i koji je postupak?

- Vlasnici tih nepokretnosti mogu da ozakone svoje posebne delove s obzirom na to da se radi o radovima iz člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Ukoliko ranije nije podnošen zahtev za legalizaciju ovi stanovi biće popisani i prema njima će se primeniti odredbe Zakona o ozakonjenju objekata.

* Koji je postupak za uknjižbu stana u kolektivnom stambenom objektu na Karaburmi, opština Palilula, i koliko taj postupak traje? Objekat, koji ima 25 stanova, izgrađen je pre 40 godina. Stanari su otkupili stanove od firmi u kojima su radili. Naselje se nalazi kod okretnice.

- Postupak upisa prava svojine na stanovima u zgradi koja je izgrađena sa građevinskom dozvolom nisu predmet ozakonjenja u smislu novog Zakona o ozakonjenju već je potrebno da podnesete zahtev službi za katastar nepokretnosti na teritoriji opštine gde se nalazi izgrađeni objekat i u zahtev za upis prava svojine dostavite dokaze propisane Zakonom o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015).

* Posedujem vikend-kuću koja se nalazi na obali Dunava. Zahtev za legalizaciju je podnošen u tri navrata od 2003. godine. Objekat je udaljen od obale, koja nije branjena tj. ne postoji nasip, oko 40 metara. Problem ja vlasnički list, jer po karti "Voda Vojvodine", koja je stara oko 100 godina, objekat se nalazi u vodi. Na koji način će biti moguće ozakoniti ovaj objekat?

- U skladu sa Članom 5 Zakona vaš objekat ne može biti predmet ozakonjenja ako je izgrađen u zoni zaštite vodotoka o čemu po zahtevu organa nadležnog za ozakonjenje saglasnost za ozakonjenje daje upravljač tog javnog dobra, u skladu sa kriterijumima koji su u konkretnom slučaju propisani Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012) kojima je predviđena širina zaštitnog pojasa u zavisnosti da li se radi o branjenom ili nebranjenom području u iznosu od 10 odnosno 40 metara.

* Zemljište sa kućom je kupljeno pre više od 35 godina, na temeljima te kuće sagrađena je nova i malo veća kuća. Sve se vodilo na oca, pre nekoliko godina su se roditelji razveli i tada smo došli do informacija da taj deo placa nije nikada preveden, a prethodni vlasnik je umro. Kako mama da izvrši ozakonjenje i legalizuje kuću?

- Dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu rešava se po pozivu organa nadležnog za poslove ozakonjenja u skladu sa Članom 10 Zakona.

* Prema starom zakonu u stambenim zgradama do 5 ukupno vlasnika stanova, bilo je potrebno 100 odsto saglasnosti vlasnika stanara, radi legalizacije zajedničkih prostorija. Prema novom Zakonu dovoljno je saglasnost 51 odsto stanara za legalizaciju zajedničkih prostorija u zgradama. Da li se to odnosi i na stambene zgrade do 5 vlasnika stanova?

- Odnosi se s tim što nije potrebna saglasnost 51 odsto vlasnika već većine vlasnika na posebnim delovima što u konkretnom slučaju znači da je potrebna saglasnost najmanje tri vlasnika stana.

* Naselje Stare Ledine postoji od 1960. godine. Tipske su kuće, koje su ljudi dobijali od firmi. Svi smo dogradili, ali niko nema papir da je vlasnik zemlje. Kako legalizovati objekat?

- Odgovor na vaše pitanje sadržan je u članu 10 Zakona kojim je propisan način rešavanja imovinsko-pravnih odnosa u različitim situacijama.

* Koja je procedura legalizacije za lokal izgrađen 2009. sa zahtevom za legalizaciju iz 2010. godine koji se nalazi na gradskom građevinskom zemljištu bez ugovora o pravu korišćenja?

- Vaš objekat jeste predmet ozakonjenja, a dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu rešićete u skladu sa Članom 10 Zakona.

* Ugovorom o kupoprodaji stana, kupio sam stan u zgradi iz 1937. godine sa pripadajućim podrumom kako stoji u ugovoru i faktički sam držalac i korisnik tačno određenog podruma u okviru podrumskih prostorija u toj zgradi. Na površinu podruma plaćam porez na imovinu. Zgrada je uknjižena u katastru, ali ne i podrumske prostorije. Zanima me da li po novom Zakonu o ozakonjenju obejakata imam prava da legalizujem podrumsku prostoriju koju koristim i čiji sam faktički držalac?

- Podrum ne može biti predmet posebnog upisa u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i prava odnosno po vrsti i nameni objekta pa podrum ne može biti ni predmet ozakonjenja u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata.

Izvor: Vebsajt Novosti, 22.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija