Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPANJE NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA 1. JANUARA 2019. GODINE: Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva


Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) koji stupa na snagu prvog dana 2019. godine.

Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji stupa na snagu prvog dana 2019. godine.

To znači da će troškovi za postupak biti obrisani bez obzira što su stranke već pokrenule spor, ako se odluče za mirno rešenje spora do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu.

Iako će se na taj način smanjiti prihod od sudskih taksi, pozitivan efekat država vidi u mirnom rešenju spora, jer će se na taj način ubrzati rad sudova i unaprediti medijacija.

Ovim povodom, Privredna komora Srbije saopštila je da je posvećena razvoju i primeni posredovanja - medijacije, jer je mirno rešenje spora veoma efikasno i korisno za poslovnu zajednicu, kao i za državu.

Kako navodi PKS, u zemljama u kojima se široko primenjuje, medijacija svoje mesto nalazi pre svega u privrednim sporovima, gde u čak 90 odsto slučajeva donosi rešenja zadovoljavajuća za obe strane u sporu.

Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom okviru, čime je ispunilo aktivnost predviđenu u Akcionom planu za unapređenje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Busineš listi), smatra PKS.

Kao asocijacija svih privrednih subjekata koji posluju u zemlji - PKS i Privredni apelacioni sud - najviša pravosudna instanca kada su u pitanju sporovi u privredi, 25. juna ove godine sklopili su Sporazum o saradnji na primeni medijacije u privredi, koji je osnova za saradnju prvostepenih privrednih sudova i regionalnih privrednih komora.

Rešavanjem sporova medijacijom privreda je pošteđena vođenja dugotrajnih, neizvesnih i skupih sudskih postupaka, privrednicima je omogućeno brže ostvarenje prava i poslovnih interesa, uz istovremeno rasterećenje sudova, koji mogu brže i efikasnije da postupaju u parnicama u kojima medijacija nije moguća.

To će, kako smatra PKS, doprineti i unapređenju poslovnog okruženja i konkurentnosti zemlje kao poslovne i investicione destinacije.

Izmene i dopune Zakona o sudskim taksama uticaće kako na pravna lica, tako i na fizička lica koja su stranke u postupku.

Naime, odlaganje plaćanja troškova na tužbu i odgovor na tužbu do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu i oslobađanje od plaćanja takse ako se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva, doprineće smanjenju nepotrebnih troškova stranaka koje stvaraju dugotrajni parnični postupci i doprineće brzom i mirnom rešavanju spornih odnosa.

Jedan od efekata ovih izmena, kako se očekuje, trebalo bi da bude rasterećenje sudova, posebno osnovnih sudova u kojima je povećan priliv predmeta koji se pre svega odnose na takozvane "masovne sporove", potraživanja protiv države, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća čiji je osnivac država i drugih organizacija i pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta.

Na osnovu dosadašnjih godišnjih izveštaja o radu medijatora, u najvećem broju postupaka vreme trajanja postupka medijacije kraće je od mesec dana (65,1 procenat).

U 29,5 odsto slučajeva vreme trajanja postupaka je od jednog do tri meseca, dok u izuzetno malom broju postupaka, 5,4 odsto, postupak traje duže od tri meseca.

To je svakako značajno kraće vreme nego u slučaju "klasičnog" postupka pred sudovima gde "svađa komšija oko međe" može trajati godinama.

Izvor: Vebsajt Novosti, 23.12.2018.
Naslov: Redakcija