Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Predviđena zatvorska kazna za neovlašćeno korišćenje neregistrovanih softvera i fiskalnih uređaja


Vlada Republike Srbije predložila je izmene i dopune niza finansijskih i poreskih zakona, među kojima je i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021).

Predložena je nova odredba prema kojoj će se lice koje neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nabavlja radi prodaje, drži ili prenosi ili posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet elektronske uređaje, opremu i softver koji nisu evidentirani u registru proizvođača elektronskih fiskalnih uređaja, a koji služe za izbegavanje evidentiranja prometa na malo, kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina, i u tom slučaju elektronski uređaji, oprema i softver biće oduzeti.

Predsednica Udruženja “Računovodstvena komora Srbije” (RKS) Snežana Mitrović kaže da se nelegalni softveri mogu koristiti za evidentiranje proizvedenih gotovih proizvoda koji nisu stavljeni u legalan promet, zatim za evidentiranje nabavke i prodaje robe na crno i za druge nezakonite poslove, vezano za izbegavanje plaćanja poreza.

“Iz Računovodstvene komore Srbije podsećamo računovođe da ne bi smeli da učestvuju u ovim nedozvoljenim poslovima i raditi u računovodstvenim i drugim softverima koji služe za izbegavanje evidentiranja prometa, odnosno izbegavanje plaćanja poreza, jer bi mogli biti kvalifikovani i osuđeni kao saučesnici za krivična dela, gde bi trajno izgubili pravo da pružaju računovodstvene usluge”, ističe Mitrović.

Takođe, jedna od novina je i način dostavljanja poreske prijave za godišnji porez na dohodak za fizička lica, na obrascu PPDG-2R.

U članu 38 zakona definiše se da se dostavljanje poreske prijave više ne vrši neposredno ili putem pošte, već isključivo u elektronskom obliku.

“U skladu sa navedenom izmenom u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji podsećam i na izmene u članu 92 Zakona o porezu na dohodak građana koje podrazumevaju da će, na osnovu podataka iz službenih evidencija, poreski organ uneti podatke u poresku prijavu i postaviti je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana”, objašnjava ona.

Neophodno je da poreski obveznik izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ukoliko obveznik ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava je podnosi za njega. Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na obrascu PPDG-2R je 15. maj tekuće godine za prethodnu godinu.

“Dakle, novina jeste da će po usvajanju izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji obveznici za godišnji porez na dohodak za 2022. godinu poresku prijavu podnositi u elektronskom obliku, najkasnije do 15. maja 2023. godine”, zaključuje predsednica Udruženja “Računovodstvena komora Srbije” Snežana Mitrović.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 21.11.2022.
Naslov: Redakcija