Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Porez na registrovano oružje iznosi od 4.070 do 20.290 dinara


U Centrali Poreske uprave, u drugoj polovini meseca novembra 2022. godine, nakon obrade i filtriranja dostavljenih podataka iz MUP, izvršila se masovna štampa rešenja kojima se utvrđuje porez na registrovano oružje za 2022. godinu. Datum predaje pošti rešenja poreza na registrovano oružje poreskim obveznicima je 01.12.2022. godine, i isti je jedinstven za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije.

Dostavljanje rešenja vrši se u skladu sa odredbom člana 36. stav 4. i 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021), kojom je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave. Obveznici koji će biti obuhvaćeni ovom akcijom su pravna lica/preduzetnici kao i fizička lica koja imaju aktivne elektronske sandučiće na portalu eUprava. Pravnim licima se elektronska rešenja dostavljaju na portalu ePorezi. Poreski obveznici koji rešenje dobijaju u elektronsko sanduče, datum uručenja rešenja je datum slanja u sanduče, odnosno 15.11.2022. godine. Datum predaje rešenja pošti je naznačen na rešenju.

U svrhu utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na registrovano oružje za 2022. godinu, obaveštavamo o sledećem:

Usklađeni dinarski iznosi za plaćanje poreza na registrovano oružje za 2022. godinu iznose:

1) automatska puška 15.010

2) poluautmatska puška 6.020

3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja 4.070

4) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružani list za pravna lica i preduzetnike) 20.290

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 21.11.2022.
Naslov: Redakcija