Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Javni beležnik dužan da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate. Taj iznos raspodeljuje se za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove


S obzirom na to da član 134. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015) propisuje da je javni beležnik dužan, između ostalog, i da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate, kao i to da je istim članom propisano da se taj iznos raspodeljuje za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove, Sindikat pravosuđa Srbije od Ministarstva pravde zahteva sledeće informacije:

- Da li javni beležnici poštuju zakonski rok od 15 dana i uplaćuju 30% od svoje nagrade na propisan račun?

- Koliki je ukupan iznos novčanih sredstava a na ime 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a koji su javni beležnici uplatili na propisan račun u periodu od 2015. do dana podnošenja ovog zahteva?

- Koliko iznose prihodi od notara na ime 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a pojedinačno za svaku godinu – 2015, 2016. i 2017. godine to jest do danas?

- Koji su tekući rashodi sudova bili u prethodne tri godine i koliko ste od javnobeležničkih prihoda izdvojili za te namene - ukupno i pojedinačno za svaku godinu?

- Koji su drugi rashodi i investicije i koliko ste od notarskih prihoda za to izdvojili?

- Koliko ste notarskih prihoda izdvojili za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima – pojedinačno za svaku godinu.

Imajući u vidu član 141. Zakona, odnosno da je Ministarstvo pravde ovlašćeno za vršenje nadzora u pogledu obračuna i naplate nagrade i naknade za obavljeni posao javnih beležnika, Sindikat smatra da je ovaj zahtev opravdan.

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015)

II NAGRADA ZA RAD I NAKNADA TROŠKOVA

Nagrada za rad i naknada troškova

Član 134

Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom, u skladu sa Javnobeležničkom tarifom.

Zabranjeni su sporazumi kojima se određuje veća nagrada od one koja je propisana Javnobeležničkom tarifom.

Javnom beležniku ne pripada nagrada za javnobeležničku ispravu koja je manjkava u pogledu forme ili sadrži neki drugi nedostatak za koji je odgovoran javni beležnik.

Ako je naknada iz stava 3. ovog člana već plaćena, stranka može tražiti njen povraćaj.

Javni beležnik je ovlašćen da na osnovu zakona, nezavisno od nagrade i naknade troškova, naplati taksu za obavljenu uslugu koja predstavlja javni prihod, a čija visina je određena zakonom.

Javni beležnik je dužan da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate.

Iznos iz stava 6. ovog člana raspodeljuje se za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove, u skladu sa zakonom.

Nadzor plaćanja javnobeležničkih naknada i nagrada

Član 141

Ministarstvo i Komora vrše nadzor javnih beležnika u pogledu obračuna i naplate nagrade i naknade za obavljeni posao.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 21.11.2017.
Naslov: Redakcija