Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ODLUKE O DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI PO ZONAMA ZA OBJEKTE KOJI SE NALAZE U POSTUPKU OZAKONJENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Odluka će biti usvojena na prvoj narednoj sednici Skupštine grada, koja će biti održana do kraja novembra 2015. godine. Prema Predlogu ove odluke, Grad će biti podeljen na četiri zone


Grad Beograd, kao najveća lokalna samouprava u Srbiji, spreman je da odmah primeni Zakon o ozakonjenju objekata (dalje: Zakon) kako bi se konačno rešio problem većine od preko 230 hiljada nelegalnih objekata koji su izgrađeni na teritoriji Grada.

Grad očekuje prihod od ozakonjenja koji će biti uložen u infrastrukturu i javne objekte, kao i povećani prihod od poreza na imovinu, pošto će se na ozakonjene objekte sada plaćati porez.

Kako bi primena Zakona u Beogradu bila efikasna, Sekretarijat za legalizaciju će dobiti iz drugih sekretarijata i preduzeća pravnike jer je namera da se predmeti rešavaju brzo i efikasno. U skladu sa obavezom Beograda koju predviđa Zakon, Sekretarijat za urbanizam je pripremio Predlog odluke o dozvoljenoj spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja. Ova odluka će biti usvojena na prvoj narednoj sednici Skupštine grada, koja će biti održana do kraja novembra 2015. godine. Prema Predlogu ove odluke, Grad će biti podeljen na četiri zone. Prvu zonu će činiti rubna područja gradskih opština i prigradske opštine. Druga zona obuhvata poslovno-trgovačke ulice, a treća zona najuže gradsko jezgro, opštine Stari grad i Savski venac. Četvrtu zonu čine svi ostali delovi gradskih opština koji nisu obuhvaćeni u prve tri zone.

Sve nadležne komisije koje Zakon predviđa, nalaziće se na gradskom nivou kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe u njegovom sprovođenju.

Grad Beograd je svojim sugestijama i predlozima aktivno učestvovao u procesu pripreme Zakona zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Svi amandmani Grada Beograda su prihvaćeni od republičke Vlade. Amandmani su se ticali dozvoljene spratnosti odnosno davanju ovlašćenja lokalnoj samoupravi da sama propiše spratnost, obavezi svih koji imaju zaključene ugovore o plaćanju naknade za građevinsko zemljište da iste ugovore izvrše do kraja, kao i preciziranju da lokalna samouprava nema obavezu da naplaćenu nadoknadu za građevinsko zemljište vrati bilo kom investitoru koji je u procesu ozakonjenja.

Grad Beograd će u 2016. godini odvojiti više sredstava za rad inspekcija, posebno građevinske. Radi se na tome da se bolje koordinira i objedini rad sa opštinskim inspekcijama, a prema Zakonu o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) Grad ima pravo da preuzme svaki predmet iz nadležnosti opštinske inspekcije za koji utvrdi da se po njemu ne postupa. 

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 21.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija