Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: Predlog zakona uređuje da Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa


Ministarstvo finansija (dalje: predlagač propisa) izradilo je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: Predlog zakona). Prema Planu rada Narodne skupštine, na petoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, predviđenoj za petak, 24. oktobar 2014. godine, biće održana rasprava u načelu o rešenjima iz Predloga zakona.

Predlog zakona, pre svega, predviđa da će se sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđivati u budžetu Republike Srbije, ali na razdelu ministarstva nadležnog za poslove finansija, umesto (kao što je bilo do usvajanja novog Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)) - na razdelu ministarstva nadležnog za socijalnu politiku. Ova izmena važećeg Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010) predviđena je, prema navodima predlagača propisa, u cilju usklađivanja Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o ministarstvima, koji je donet u periodu od donošenja važećeg Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a kojim se uređuje da Ministarstvo finansija vrši i nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Shodno tome, Predlog zakona predviđa da će nadzor nad sprovođenjem Zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vršiti ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Predlog zakona uređuje da Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa, dok se jedinstvena baza podataka uspostavlja na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i poreska uprava. Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji. Predlog zakona, takođe, uređuje i koje podatke sadrži registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka. Konačno, predviđeno je da se jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

Predlogom zakona, predloženo je i da se oprema i sredstva za rad koja koristi Centralni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo javne svojine evidentiraju u poslovnim knjigama ministarstva nadležnog za poslove finansija, s obzirom da, prema odredbama Zakona o ministarstvima, Ministarstvo finansija vrši nadzor nad radom Centralnog registra. Do stupanja na snagu tog zakona, nadzor nad radom Centralnog registra vršilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je neophodno, prema navodima predlagača propisa, propisati da se oprema i sredstva za rad Centralnog registra, koja su u državnoj svojini, evidentiraju u poslovnim knjigama Ministarstva finansija, kako bi se obezbedila dosledna primena Zakona o ministarstvima, a što ujedno predstavlja pravni osnov da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isknjiži iz poslovnih knjiga opremu i sredstva za rad koja koristi Centralni registar, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Predloga zakona.

U Obrazloženju Predloga zakona, predlagač propisa naveo je da za sprovođenje predloženih rešenja nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu. Međutim, predlagač propisa je predložio razmatranje i donošenje Predloga zakona po hitnom postupku, kako bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja primene u rebalansu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu. Takođe je predloženo i da Predlog zakona stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", pri čemu je kao naročito opravdan razlog za ranije stupanje na snagu predloženih rešenja navedena potreba da se obezbedi nesmetano funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Stoga je, kako navodi predlagač propisa u Obrazloženju Predloga zakona, u cilju finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti utvrđenih zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka, jer bi u suprotnom bila dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda i izdataka Centralnog registra, a posebno bi bilo ugroženo finansiranje preuzetih obaveza i plata.

Izvor: Redakcija, 23.10.2014.