Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O UČEŠĆU CIVILA U MIROVNIM MISIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


I.          OSNOVNE ODREDBE

1.1       Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se učešće civila u mirovnim misijama van granica Republike Srbije, nadležnosti odgovarajućih organa, prava i obaveze učesnika, planiranje, odabir, obuka, evidencija i upućivanje civila u mirovne misije, kao i druga pitanja u vezi sa učešćem civila u mirovnim misijama.

Na sve što nije uređeno ovim zakonom primenjuje se Zakon o radu, Zakon o spoljnim poslovima, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u mirovnim misijama van granica Republike Srbije, podzakonski akti Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), podzakonski akti Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i drugi propisi kojima se uređuju pojedina pitanja od značaja za učešće civila u mirovnim misijama.

1.2       Definisanje pojmova

Član 2.

Pod pojmom civili u smislu ovog zakona, podrazumevaju se državni službenici, zaposleni u organima autonomnih pokrajina (u daljem tekstu AP) i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS), kao i druga lica koja poseduju odgovarajuću stručnu osposobljenost, znanja i veštine, odnosno kompetencije relevantne za mirovne misije.

Član 3.

Pod pojmom mirovne misije van granica Republike Srbije (u daljem tekstu: mirovne misije), u smislu ovog zakona, podrazumevaju se misije i zadaci očuvanja nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i međunarodnog mira. Mirovne misije mogu biti:

1)         misije očuvanja, održavanja i izgradnje mira;

2)         misije prevencija kriza;

3)         misije post-konfliktne stabilizacije;

4)         zajedničke bilateralne ili multilateralne misije u skladu sa međunarodnim sporazumima;

5)         misije pružanja pomoći u otklanjanju posledica međunarodnog terorizma;

6)         humanitarne misije u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća većih razmera i pružanja pomoći u kriznim situacijama;

7)         ostale misije kojima se postiže ostvarivanje zadataka očuvanja nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i mira u svetu.

Član 4.

Pod vrstama mirovnih misije u smislu ovog zakona podrazumevaju se misije Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, misije drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, misije koalicije država, kao i bilateralne misije od značaja za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti.

1.3       Cilj angažovanja civila u mirovnim misijama

Član 5.

Doprinos regionalnoj i globalnoj bezbednosti u skladu sa spoljnopolitičkim i nacionalnim interesima Republike Srbije najvažniji je cilj angažovanja civila u mirovnim misijama.

1.4       Principi i obaveze angažovanja civila u mirovnim misijama

Član 6.

Upućivanje civila u mirovne misije zasniva se na sledećim principima:

1)         da je učešće civila u konkretnoj mirovnoj misiji u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i zakonima Republike Srbije;

2)         da je učešće civila u konkretnoj mirovnoj misiji u skladu sa nacionalnim, bezbednosnim, odbrambenim i spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije;

3)         da je obezbeđena zaštita učesnika u mirovnim misijama.

Član 7.

Republika Srbija može uputiti civile u mirovne misije na osnovu zaključenih multilateralnih ili bilateralnih ugovora, članstva u međunarodnim organizacijama ili na drugi način u skladu sa međunarodnim pravom i Ustavom.

Član 8.

Civili angažovani u mirovnim misijama dužni su da postupaju u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, aktima Vlade, Ministarstva i drugih nadležnih organa, principima međunarodnog prava i pravilima angažovanja donetih za konkretnu mirovnu misiju.

1.5       Uslovi za učešće civila u mirovnim misijama

Član 9.

Civil mora ispunjavati sledeće uslove kako bi se kvalifikovao za učešće u mirovnim misijama:

1)         da je državljanin Republike Srbije;

2)         da je punoletan;

3)         da je neosuđivan;

4)         da poseduje specifična znanja i veštine potrebne u radu u mirovnim misijama;

5)         da je prošao bezbednosnu proveru;

6)         da je adekvatnog zdravstvenog stanja;

7)         da poseduje odgovarajuće znanje jezika potrebnog radi angažovanja u mirovnim misijama.

Proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 1-4 vrši Ministarstvo, dok ispunjenost uslova iz stava 1. tačke 5-7 vrše specijalizovane institucije iz domena svoje nadležnosti.

II.         PLANIRANjE, PRIPREMA, UPUĆIVANjE I POVLAČENjE IZ MIROVNIH MISIJA

2.1       Planiranje

Član 10.

Na predlog Ministarstva, Vlada usvaja Godišnji plan učešća civila u mirovnim misijama van granica Republike Srbije (u daljem tekstu Godišnji plan).

Ministarstvo     blagovremeno podnosi            Vladi    Predlog            godišnjeg         plana   sa obrazloženjem.

2.2       Institucionalni mehanizam za slanje civila u mirovne misije

Član 11.

Vlada, na osnovu Godišnjeg plana učešća civila u mirovnim misijama i predloga Ministarstva, donosi odluku o angažovanju civila u pojedinačnim mirovnim misijama.

Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar), odlučuje o nastavku angažovanja, odnosno, u izuzetnim i opravdanim okolnostima, o povlačenju civila iz mirovne misije pre isteka mandata.

Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova, može vanredno odobriti dodatno upućivanje civila u mirovne misije koje nisu obuhvaćene odlukom iz stava 1. ovog člana, ako je to neophodno za ostvarenje nacionalnih interesa, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije.

2.3       Odabir, obuka i upućivanje

Član 12.

Odabir civila za obuku i upućivanje u mirovne misije vrši se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Vlade i Ministarstva.

Proces odabira i upućivanja lica u mirovne misije vrši Komisija Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu Komisija MSP), čiji sastav i nadležnosti propisuje ministar.

Član 13.

Obuka civila za upućivanje u mirovne misije vrši se prema programu odobrenom Godišnjim planom angažovanja civila u mirovnim misijama.

Član 14.

Ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom odbrane i drugim nadležnim organima organizuje i koordinira aktivnosti u vezi sa obukom i pripremama civila koji se upućuju u mirovne misije.

Završetkom obuke civili koji učestvuju u mirovnim misijama dobijaju sertifikat koji važi pet godina od dana završetka obuke.

Ministarstvo vodi evidenciju lica koja su završila odgovarajuću obuku (u daljem tekstu: evidencija).

U mirovne misije upućuju se, po pravilu, lica iz evidencije.

Lice iz evidencije koje tri puta odbije ponudu Ministarstva za učešće u mirovnoj misiji briše se iz evidencije.

2.4       Dužina boravka i prevremeno vraćanje

Član 15.

Civili se upućuju u mirovne misije u trajanju do 12 meseci, sa mogućnošću produženja do 12 meseci.

Ukoliko postoji potreba za profesionalnim profilom civila u konkretnoj mirovnoj misiji, Vlada na predlog Ministarstva može odobriti produžetak angažovanja za dodatnih 12 meseci, s tim da ukupna kumulativna dužina boravka u pojedinačnoj mirovnoj misiji ne može biti duža od 36 meseci. U ovom slučaju civil ne može započeti novi mandat u novoj mirovnoj misiji pre isteka 12 meseci od poslednjeg angažovanja.

Odluku o povlačenju civila iz mirovne misije, bez obzira na okolnosti koje su je prouzrokovale, donosi Vlada na predlog Ministarstva.

2.5       Izveštavanje

Član 16.

Ministarstvo podnosi Vladi Izveštaj o učešću civila u mirovnim misijama za prethodnu godinu.

Prilikom usvajanja izveštaja iz stava 1. ovog člana, Vlada razmatra ostvarene rezultate radi preduzimanja odgovarajućih aktivnosti u angažovanju ljudskih i materijalnih resursa u mirovnoj misiji.

Izveštaj o učešću civila u mirovnim misijama prosleđuje se, radi informisanja, Narodnoj skupštini i predsedniku Republike.

2.6       Koordinacija aktivnosti unutar državnih organa Republike Srbije

Član 17.

Nadležna ministarstva i druge državne institucije dužne su da u okviru svojih nadležnosti pruže stručnu i tehničku pomoć neophodnu radi učešća civila u mirovnim misijama.

III.        PRAVA I OBAVEZE CIVILA U MIROVNIM MISIJAMA

3.1 Prava i obaveze civila za vreme učešća u mirovnim misijama

Član 18.

Na zahtev zaposlenog državnog službenika, zaposlenog u organima AP i JLS, a na osnovu odluke Komisije MSP, poslodavac donosi rešenja o upućivanju na obuku u MSP. Po uspešno završenoj obuci, poslodavac donosi rešenje o upućivanju zaposlenog u mirovnu misiju.

Zaposleni iz stava 1, tokom obuke za odlazak, kao i tokom boravka u mirovnoj misiji, ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa kod poslodavca.

Druga lica u smislu čl. 2 ovog zakona, ostvaruju pravo na mirovanje radnog odnosa za vreme obuke za odlazak i tokom učešća u mirovnoj misiji, a na osnovu odluke Komisije MSP i uz saglasnost poslodavca.

Član 19.

Prava i obaveze zaposlenog državnog službenika, odnosno zaposlenog u AP i JLS, angažovanog u mirovnoj misiji, uređuju se ugovorom o angažovanju sa poslodavcem.

Prava i obaveza drugih lica u smislu čl. 2 ovog Zakona uređuju se ugovorom o angažovanju koji se zaključuje sa MSP.

Lica koja nisu u radnom odnosu, a čije je angažovanje potrebno zbog njihove stručne osposobljenosti, znanja i iskustava relevantnih za mirovne misije, zaključuju ugovor sa MSP kojim se regulišu prava i obaveze tokom obuke i boravka u mirovnoj misiji.

Član 20.

Civili angažovani u mirovnim misijama imaju pravo na:

1)         mesečnu naknadu za učešće u mirovnoj misiji;

2)         uvećan staž osiguranja;

3)         naknadu troškova prevoza za jedno putovanje do mesta stanovanja i nazad ukoliko su u mirovnu misiju upućeni na period duži od šest meseci;

4)         lično osiguranje od bolesti, rizika ranjavanja, težih povreda, invaliditeta ili smrti za vreme učestvovanja u mirovnoj misiji;

5)         naknadu putnih troškova za odlazak i povratak iz mirovne misije;

Član 21.

Civili za vreme učešća u mirovnim misijama imaju pravo na naknadu troškova u skladu sa podzakonskim aktima za izvršenje ovog Zakona.

Član 22.

Civili upućeni u mirovne misije obavezni su da:

1)         učešćem u mirovnoj misiji štite i promovišu ugled Republike Srbije;

2)         savesno i odgovorno izvršavaju poverene dužnosti i zadatke;

3)         snose troškove u slučaju samovoljnog prekida angažovanja u mirovnoj misiji i odgovaraju po opštim pravilima o naknadi štete.

Civili upućeni u mirovne misije podležu krivičnoj, prekršajnoj, disciplinskoj i građanskoj odgovornosti.

Za materijalna sredstva Republike Srbije koja se koriste u mirovnoj misiji civili koji se upućuju u mirovne misije odgovaraju po propisima o odgovornosti lica za štetu koju učine u obavljanju službe.

Član 23.

Vreme koje civil provede u mirovnoj misiji računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, tako što se svakih 12 meseci efektivno provedenih u mirovnoj misiji računa kao 18 meseci.

U slučaju da civil u mirovnoj misiji provede vreme u efektivnom trajanju manjem od 12 meseci, ono se računa u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem srazmerno uvećanju iz stava 1. ovog člana.

IV.        FINANSIJSKI ASPEKTI ANGAŽOVANjA CIVILA U MIROVNIM MISIJAMA 4.1

Finansiranje i troškovi upućivanja civila u mirovne misije

Član 24.

Vlada, u okviru budžeta Republike Srbije, obezbeđuje sredstva za izvršavanje Godišnjeg plana angažovanja civila u mirovnim misijama i opredeljuje posebna sredstva za tu namenu.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sredstva za finansiranje mirovnih misija iz člana 10. stav 3. ovog zakona Vlada obezbeđuje dodatno, u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Troškovi iz ovog člana obuhvataju:

1)         odabir civila za mirovne misije, kao i njihovu obuku, pripreme, lekarske preglede i testiranja;

2)         nabavku ili iznajmljivanje opreme i tehnike potrebne za izvršenje zadataka u mirovnim misijama;

3)         upućivanje civila u mirovne misije;

4)         naknadu plate i mesečnu naknadu za učešće u mirovnoj misiji;

5)         transportne troškove;

6)         troškove osiguranja;

7)         troškove lečenja u inostranstvu;

8)         ukupne troškove nabavke posmrtne opreme, organizaciju sahrane lica koje je izgubilo život u mirovnoj misiji, pripremu službenih dokumenata i socijalno zbrinjavanje članova porodice preminulog;

9)         ostale troškove koji se odnose na pripremu, obuku, učešće i zaštitu učesnika u mirovnim misijama.

Vlada finansira troškove iz stava 3. ovog člana, ukoliko oni nisu pokriveni na osnovu ugovora koji civili potpisuju sa međunarodnim organizacijama iz čl. 4.

V.         PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1.         Mirovne misije predstavljaju važan instrument spoljnopolitičkog delovanja koji se koristi radi izbegavanja potencijalnog sukoba, prekida postojećeg sukoba, kao i čuvanja uspostavljenog mira u post-konfliktnim oblastima. Mirovne misije predstavljaju važan element delovanja UN u čuvanju uspostavljenog mira, instrument OEBS u upravljanju krizama i izgradnji poverenja, kao i jedan od glavnih elemenata sprovođenja spoljne, bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije (EU).

2.         Civilni aspekt mirovnih misija se u kontinuitetu pokazao kao važan instrument za uspostavljanje održivog mira u post-konfliktnim sredinama, čime je posledično uloga civila u mirovnim operacijama dobila na značaju. Angažovanje civila u mirovnim misijama doprinosi procesu obnavljanja institucija, uspostavljanju i jačanju vladavine prava, zaštiti ljudskih prava, medijaciji, podršci ekonomskoj obnovi, kao i izgradnji institucionalnih kapaciteta. Učešće civila u mirovnim misijama se u osnovi, danas obavlja u okviru operacija UN i EU, i u manjoj meri OEBS. Potreba usvajanja pravnog okvira za učešće u mirovnim misijama EU se navodi i u Poglavlju 31 pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU (Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika), u kontekstu neophodnosti unapređenja kapaciteta Republike Srbije kao buduće države članice EU. Republika Srbija je dosadašnjim angažovanjem vojnih i policijskih struktura u mirovnim misijama UN i EU dala značajan doprinos u realizaciji svojih spoljnopolitičkih ciljeva, istovremeno doprinoseći regionalnoj i kolektivnoj bezbednosti, čime je stekla odgovarajući ugled i kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Međutim, do sada, civili nisu učestvovali u mirovnim misijama, osim kao deo vojnih i policijskih misija, prvenstveno zbog nepostojanja institucionalnog mehanizma koji bi to omogućio. Donošenjem posebnog Zakona o učešću civila u mirovnim misijama van granica Republike Srbije zaokružuje se normativni okvir i jačaju institucionalni kapaciteti za upućivanje civila u mirovne misije. Predlog Zakona je u velikoj meri kompatibilan sa normativnim rešenjima koje sadrži Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane van granica Republike Srbije, što dodatno doprinosi institucionalnoj koherentnosti i uspostavljanju neophodne koordinacije unutar nadležnih državnih organa, kako bi se dodatno unapredio proces učešća civila u mirovnim misijama.

3.         Polazeći od potrebe sveobuhvatnog i sistemskog regulisanja učešća Republike Srbije u mirovnim misijama, kao i značajnog iskustva i rezultata koje su Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvarili angažovanjem u mirovnim misijama, kao osnov za izradu posebnog Zakona o učešću civila u mirovnim misijama, poslužio je Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u mirovnim misijama van granica Republike Srbije. Mnoga rešenja, kao i struktura tog Zakona, inkorporirana su u predlog ovog Zakona, kako bi se ostvarila normativna saobraznost i omogućila ujednačena primena. U toku procesa pripreme za pregovore za pristupanje Republike Srbije EU, marta 2016. godine formirana je “Podgrupa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zadužena za obezbeđivanje zakonskog okvira i jačanje institucionalnih kapaciteta za učešće Republike Srbije u civilnim misijama EU”, a u okviru Pregovaračke grupe za Poglavlje 31

- Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, čiji rad koordinira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. Vlada Republike Srbije je juna 2018. godine usvojila Akcioni plan za razvoj civilnih doprinosa Republike Srbije u mirovnim misijama UN, EU i OEBS. U cilju primene Akcionog plana i daljeg jačanja normativnog okvira u ovoj oblasti, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je juna 2019. godine osnovalo Radnu grupu za izradu podzakonskih akata za primenu Akcionog plana za razvoj civilnih doprinosa Republike Srbije u mirovnim misijama UN EU i OEBS. Prilikom procene postojećeg stanja i razloga za donošenje posebnog Zakona o učešću civila u mirovnim misijama, uočena je potreba za uspostavljanjem institucionalnog sistema za upućivanje civila u mirovne misije obzirom da Republika Srbija nije raspolagala pomenutim sistemom. Posle detaljne analize postojećih rešenja sadržanih u Zakonu o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane van granica Republike Srbije i uporedne analize prakse drugih država, Radna grupa je zaključila da je normativni okvir koji pruža postojeći Zakon veoma restriktivan, te da ne omogućava upućivanje civila u mirovne misije na sveobuhvatan način. Stoga je potrebno doneti poseban zakon i izraditi podzakonske akte koji će podrobnije urediti ovu oblast. Obzirom da postojeći Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane van granica Republike Srbije vrlo usko definiše kategoriju “druge snage odbrane”, veliki broj civilnih lica bio bi onemogućen da učestvuje u mirovnim misijama. Stoga bi donošenje posebnog zakona obezbedilo neophodan normativni okvir i organizacionu strukturu koja bi omogućila koordinaciju, planiranje, odabir i obuku civila, stvaranje jedinstvenog, efikasnog i koordiniranog sistema, dok bi istovremeno poštovao Ustav Republike Srbije.

4.         U skladu sa navedenim, zaključeno je da su se stekli neophodni uslovi da Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pristupi izradi posebnog Zakona o učešću civila u mirovnim misijama. Predlog Zakona, polazeći od preporuka Radne grupe za izradu Nacrta zakona o učešću civila u mirovnim misijama van granica Republike Srbije i drugih nadležnih organa, kao i uporedne međunarodne prakse, predviđa da Ministarstvo spoljnih poslova bude nosilac i koordinator svih pripadajućih aktivnosti vezanih za sprovođenje Zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti. Predlog Zakona predviđa da Ministarstvo spoljnih poslova vrši odabir, stvaranje i vođenje baze civilnih stručnjaka, dok bi se obuka vršila u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Odabir kandidata vršila bi Komisija Ministarstva spoljnih poslova. Zakon predviđa da Ministarstvo spoljnih poslova vrši primenu svih ključnih aktivnosti vezanih za planiranje, odabir, obuku, upućivanje i praćenje rada civila angažovanih u mirovnim misijama, što je u skladu sa međunarodnom praksom. Pomenute aktivnosti biće bliže uređene podzakonskim aktima koje će doneti Ministarstvo spoljnih poslova najkasnije 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.

III. STRUKTURA ZAKONA

5.         Zakon je podeljen u pet glava: I. Osnovne odredbe, II. Planiranje, priprema, upućivanje i povlačenje iz mirovnih misija, III. Prava i obaveze civila u mirovnim misijama, IV. Finansijski aspekti angažovanja civila u mirovnim misijama, V. Prelazne i završne odredbe. Zakon ima ukupno 26 članova, koji su grupisani u pet glava, u zavisnosti od sadržaja i tematike koju pokrivaju.

6.         Glava I definiše pojam mirovnih misija u kojima učestvuju civili, ciljeve, kao i principe na kojima se zasniva učešće u tim misijama (čl.1-8). Pored toga, glava I bliže određuje pojmove, termine, ciljeve, kao i uslove učešća u mirovnim misijama (čl.1-9). Prilikom bližeg određivanja termina civila u smislu ovog Zakona, predlagač se opredelio za ekstenzivni pristup, predvidevši mogućnost da pored zaposlenih u državnoj upravi, autonomnim pokrajinama i lokalnoj samoupravi budu angažovana i lica van struktura državne uprave, ali uz uslov da poseduju specifična znanja i veštine neophodne za mirovne misije (čl.2). Na ovaj način mogu biti angažovani stručnjaci raznih profila, akademski eksperti, kao i penzionisana i nezaposlena lica za čijim se specifičnim znanjima pojavi potreba.

7.         Glava II bliže uređuje institucionalne mehanizme za planiranje i upućivanje civila u mirovne misije, kao i postupak odabira, obuke i evidencije kandidata (čl.10 - 17). Poglavlje precizira šta sadrži odluka o upućivanju, kao i ulogu Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova. Za razliku od Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane van granica Republike Srbije, predlog ovog Zakona ne vezuje upućivanje civila u mirovne misije za Godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane. Obzirom da civili nisu naoružani i samim tim ne predstavljaju oružane snage, niti su uniformisana službena lica (vojska i policija), za njihovo upućivanje van teritorije Republike Srbije nije potrebna odluka Narodne skupštine Republike Srbije, niti predsednika Republike Srbije. S druge strane, Ministarstvo spoljnih poslova dostavlja Vladi Godišnji plan učešća civila u mirovnim misijama, na osnovu koga Vlada donosi odluku o učešću Republike Srbije u pojedinačnim mirovnim misijama (čl.10-11). Ovakav način odlučivanja mnogo je fleksibilniji i brži od rešenja koje predviđa Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane van granica Republike Srbije, koji predviđa usvajanje Godišnjeg plana od strane Narodne skupštine, kao neophodan preduslov za upućivanje u mirovnu misiju. Glava II takođe definiše i ulogu Ministarstva spoljnih poslova u postupku odabira, obuke, vođenja baze podataka i upućivanja civila u mirovne misije (čl.12-14). Pored navedenog, Glava II uređuje i mehanizme izveštavanja (čl.16), koji omogućuju Vladi da ima uvid u ostvarene rezultate i bolje sagledavanje efekata angažovanja ljudskih i materijalnih resursa. Predviđeni su i mehanizmi koordinacije između nadležnih državnih organa (čl.17).

8.         Glava III obrazlaže prava i obaveze civila u mirovnim misijama, a naročito radno-pravna pitanja koja se tiču radnog odnosa tokom angažovanja u mirovnoj misiji. Precizira se dužina angažovanja, kao i radno-pravna pitanja (čl.18-23).

9.         Finansiranje i troškovi angažovanja u mirovnim misijama definisani su Glavom IV. Taksativno su nabrojani svi troškovi vezani za postupak odabira, obuke, upućivanja i rada izabranog lica u mirovnoj misiji, kao i mehanizmi finansiranja tih troškova (čl.24).

10.       Poslednja, V Glava, precizira vreme stupanja na snagu Zakona, kao i rokove za donošenje podzakonskih akata koji problematiku učešća civila u mirovnim misijama bliže uređuju (čl.25-26).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU ZAKONA

Za sprovođenje ovog akta nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u 2022. godini. Sredstva potrebna za realizaciju Zakona u narednim godinama planirana su u okviru limita određenim od strane Ministarstva finansija i u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo spoljnih poslova, 17.09.2021.