Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Član 1.

U Zakonu o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012), u članu 5. stav 1. menja se i glasi:

"Šuma je prostor obrastao šumskim drvećem, minimalne površine 5 ari, sa minimalnom pokrivenošću zemljišta krunama drveća od 30%."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Pod šumom se takođe smatraju i mlade prirodne i veštačke sastojine, kao i ljudskim delovanjem ili iz prirodnih razloga privremeno neobrasle površine na kojima se očekuje da će se prirodno ili veštački ponovo uspostaviti šuma."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: "odvojene grupe šumskog drveća na površini manjoj od 5 ari," brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

U članu 6. stav 7. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečju: "šumske oblasti".

Član 3.

U članu 9. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

"Čista seča šuma može da se vrši radi izgradnje objekata koji služe gazdovanju šumama, u skladu s planovima gazdovanja šumama."

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, čista seča šuma koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama može da se vrši uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) radi:

1)         prosecanja prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, naučnoistraživačkih ogleda, postavljanja cevovoda PTT, elektro i drugih vodova i sličnih radova, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume;

2)         otvaranja protivpožarnih linija pri gašenju visokog šumskog požara, suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, sprovođenja aktivnosti u cilju sprečavanja pojave i otklanjanja posledica ekoloških akcidenata, ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije, kao i kada je usled drugih prirodnih pojava ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume utvrđene planovima gazdovanja šumama."

Član 4.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečima: "šumske oblasti".

Stav 2. menja se i glasi:

Promena namene šuma i šumskog zemljišta iz stava 1. tač. 4) - 6) ovog člana vrši se uz saglasnost Ministarstva.

Stav 4. menja se i glasi:

"Promenom namene šuma ne smatra se čista seča šuma radi izvođenja radova iz člana 9. st. 2. i 3. ovog zakona."

U stavu 5. posle reči: "Šumom" dodaju se reči: "i šumskim zemljištem".

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Za zemljište u svojini sopstvenika površine do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma ili šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju, na zahtev sopstvenika može se izvršiti promena namene korišćenja šumskog zemljišta uz saglasnost Ministarstva.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 6. ovog člana podnosi se:

1)         dokaz o vlasništvu šumskog zemljišta koje se menja u poljoprivredno zemljište;

2)         zapisnik šumarskog i poljoprivrednog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korišćenja;

3)         dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi."

Član 5.

U nazivu člana 11. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta".

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

"Za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, osim za promenu namene šuma i šumskog zemljišta iz člana 10. stav 1. tač. 3) - 5) ovog zakona, plaća se naknada.

U stavu 2. posle reči: "jednokratno" dodaju se reči: "pre krčenja šume".

U stavu 3. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta."

Član 6.

U nazivu člana 12. i u članu 12. st. 1. i 2. posle reči: "šuma" dodaju se reči: "i šumskog zemljišta".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

"Utvrđivanje osnovice i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene iz st. 1. i 2. ovog člana vrši stručna služba korisnika šuma, sopstvenika šuma, odnosno ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Rešenje o visini naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta iz st. 1. i 2. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljem tekstu: ministar), koje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 6. reči: "stava 1." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2.", a posle reči: "zakona" dodaje se reč: "prioritetno".

Član 7.

U članu 14. stav 1. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečima: "šumske oblasti".

Član 8.

Naziv člana 15. i član 15 menjaju se i glase:

"Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja

Član 15.

"Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja jeste sistem stalnog praćenja i analize ukupnog stanja šumskih ekosistema izazvanog uticajem prekograničnog aerozagađenja, u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo.

Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo može da poveri organizaciji koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru, u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Poslovi iz stava 1. ovog člana finansiraju se iz budžeta Republike Srbije."

Član 9.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

"Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da izvrši sanaciju, i to: neobrasle površine nastale dejstvom prirodnih nepogoda (požar, vetar, sneg i slično); površine na kojima nije uspelo podmlađivanje i pošumljavanje; površine na kojoj je izvršeno pustošenje - bespravna čista seča ili krčenje šuma ili bespravna seča retkih vrsta drveća."

U stavu 2. reči: "od tri godine od dana utvrđivanja potrebe za sanacijom" zamenjuju se rečima: "predviđenom planskim dokumentom gazdovanja šumama ili sanacionim planom".

Stav 3. menja se i glasi:

"Sanacija površine koja je oštećena dejstvom prirodnih nepogoda, a koja nije planirana planskim dokumentom gazdovanja šumama, vrši se na osnovu sanacionog plana."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4 - 7, koji glase:

Sanacioni plan donosi sopstvenik, odnosno korisnik za šume za koje se izrađuje osnova.

Sanacioni plan za šume za koje se izrađuje program donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Sanacioni plan donosi se najkasnije tri meseca nakon prestanka dejstva prirodne nepogode, a sadrži naročito: podatke o mestu; istorijat nastanka šteta; površinu; vrstu drveta; zapreminu; potrebno vreme za sanaciju; plan gajenja; plan korišćenja; plan zaštite; plan izgradnje šumskih saobraćajnica; dinamiku izvođenja radova; tehnologiju izvođenja radova na gajenju i korišćenju šuma; evidenciju izvršenih radova; karte; zapisnik nadležnog šumarskog inspektora i drugo.

Ministarstvo daje saglasnost na sanacioni plan iz stava 3. ovog člana."

U dosadšnjem stavu 4. koji postaje stav 8. posle reči: "koriste" dodaje se reč: "šumska".

Član 10.

U Glavi "III. PLANIRANjE" u nazivu poglavlja 1. reč: "Teritorijalne" zamenjuje se rečju "Prostorne".

Naziv člana 17. menja se i glasi: "Šumska oblast".

U članu 17. stav 1. reči: "šumska područja" zamenjuju se rečima "šumske oblasti".

Stav 2. menja se i glasi:

"Šumska oblast jeste planska, geografska i prirodna celina koja obuhvata šume i šumska zemljišta šumskih područja i nacionalnih parkova."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Šumske oblasti su:

1.         Jugoistočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Južnomoravskog, Jablaničkog, Nišavskog, Moravskog i Topličkog šumskog područja;

2.         Istočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Timočkog, Severnokučajskog i Južnokučajskog šumskog područja, Nacionalnog parka "Đerdap" i Nastavne baze "Majdanpečka domena" Univerziteta u Beogradu - Šumarski fakultet;

3.         Jugozapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja, Nacionalnog parka "Kopaonik", Nastavne baze "Goč" Univerziteta u Beogradu - Šumarski fakultet i zaštitne šume Vrnjačke banje;

4.         Zapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Golijskog, Tarsko - zlatiborskog i Limskog šumskog područja i Nacionalnog parka "Tara";

5.         Centralna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Šumadijskog, Posavsko - podunavskog i Podrinjsko - kolubarskog šumskog područja;

6.         Severna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Sremskog, Banatskog, Severnobačkog i Južnobačkog šumskog područja i Nacionalnog parka "Fruška gora";

7.         Južna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Pomoravskog, Nerodimsko-lepenačkog, Šarsko-podrimskog, Prokletijsko-bistričkog, Kosovskog, Ibarskog šumskog područja i Nacionalnog parka "Šar planina."

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Šume i šumska zemljišta koja su obuhvaćena šumskim područjima i nacionalnim parkovima određena su u Popisu šuma i šumskih zemljišta šumskih područja, koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 11.

U članu 18. stav 1. reči: "šumskog područja" zamenjuju se rečima: "šumske oblasti".

Stav 2. menja se i glasi:

"Gazdinska jedinica po pravilu čini teritorijalnu celinu šuma i šumskog zemljišta, osim šuma sopstvenika - fizičkog lica, a obuhvata čitav šumski kompleks ili samo njegov deo."

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Gazdinska jedinica obuhvata šume i šumsko zemljište istog svojinskog oblika, površine pod šumom do 5000 hektara."

Dosadašnji stav 3. briše se.

Član 12.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

,,Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije je strateški planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa akcionim planom za njegovo sprovođenje."

U stavu 3. reči: "Narodna skupština" zamenjuju se rečju: "Vlada".

St. 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 5.

Dosadašnji st. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 11. briše se.

Član 13.

U članu 20. tačka 1) menja se i glasi:

"1) plan razvoja šumske oblasti;"

U tački 3) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Tač. 4) - 7) brišu se.

Član 14.

U članu 21. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Plan razvoja šumske oblasti (u daljem tekstu: plan razvoja) je planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa planom za njegovo sprovođenje za šumsku oblast.

Plan razvoja naročito sadrži: zakonski, strateški i planski okvir; prikaz i analizu stanja šuma i dosadašnjeg gazdovanja; funkcije šuma i ciljeve gazdovanja šumama; program mera i aktivnosti i smernice za realizaciju planiranih radova; projekciju očekivanih efekata; indikatore za praćenje realizacije plana razvoja; priloge i dr."

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

Plan razvoja mora biti usklađen sa programom iz člana 19. ovog zakona i sa Prostornim planom Republike Srbije.

Dosadašnji stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 4. reči: "a za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine izvršni organ autonomne pokrajine," brišu se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. posle reči: "fonda" briše se zapeta i reči: "a plana razvoja za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine iz Budžetskog pokrajinskog fonda".

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu plana razvoja, način i postupak njegovog donošenja i izrade."

Član 15.

U članu 22. u stavu 1. reč: "operativni" briše se, a posle reči: "jedinicu" tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: "osim za šume sopstvenika - fizičkih lica".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Ako se izmene i dopune osnove rade zbog postupanja po zahtevu ili aktu drugog organa, troškove izmene i dopune snosi taj organ."

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu osnove, način i postupak njenog donošenja i izrade, bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna osnove."

Član 16.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

"Program gazdovanja šumama (u daljem tekstu: program) jeste planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za šume većeg broja sopstvenika šuma - fizičkih lica."

U stavu 4. zagrade i reči u zagradi brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu programa, način i postupak njegovog donošenja i izrade, kao i bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna programa."

Član 17.

U članu 25. stav 1. reči: "uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine" brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Na osnovu iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine."

U stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: "nadležni organ autonomne pokrajine" dodaju se reči: "uz saglasnost Ministarstva".

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Osnove i programi za šume koje obuhvataju zaštićena područja nacionalnog nivoa donose se i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode."

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Ako se u toku sprovođenja osnova, odnosno programa, izmene okolnosti ili utvrde bitni nedostaci na kojima su zasnovani, izvršiće se njihova izmena i dopuna u roku od godinu dana od dana utvrđivanja izmenjenih okolnosti, odnosno bitnih nedostataka, na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje."

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

"Ministar rešenjem nalaže izradu izmena i dopuna osnova iz stava 5. ovog člana."

Član 18.

Naziv člana 26. i član 26. menjaju se i glase:

"Izrada plana razvoja, osnove i programa

Član 26.

Plan razvoja može da izrađuje pravno lice koje je stručno i tehnički osposobljeno za obavljanje tih poslova i ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Osnovu i program može da izrađuje pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima zaposleno stručno lice koje poseduje odgovarajuću licencu."

Član 19.

U članu 27. stav 2. reč: "pre" zamenjuje se rečju: "posle".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

"U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, zabranjena je seča šume, osim sanitarne seče i seče predviđene sanacionim planom.

U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, korisnik, odnosno sopstvenik šuma dužan je da sprovodi mere zaštite šuma." 

Dosadašnji st. 3 - 5. brišu se.

Član 20.

U članu 29. stav 2. u tački 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom. Tač. 3) i 4) brišu se.

Član 21.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

"Godišnji plan gazdovanja šumama (u daljem tekstu: Godišnji plan) za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu sa programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona najkasnije do 30. novembra tekuće za narednu godinu."

U stavu 2. posle reči "infrastrukture" zapeta i reči: "a za šume u državnoj svojini i sredstva za izvršenje tih radova" brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"Sastavni deo godišnjeg plana su izvođački projekti, osim za šume za koje se donosi program."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Godišnji plan mora biti usklađen sa osnovama, odnosno programima i sanacionim planovima."

Dosadašnji stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. reč: "elementarnih" zamenjuje se rečju: "prirodnih".

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu godišnjeg plana, način i postupak njegovog donošenja i izrade."

Član 22.

U članu 31. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, u slučaju kada planirani radovi nisu izvršeni u periodu od jedne kalendarske godine, izvođački projekat može da važi najduže dve kalendarske godine."

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Izvođački projekat izrađuje se za odsek ili odeljenje, a izuzetno za više odseka ili odeljenja (sliv)."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom, i dodaju reči: "osim izvođačkog projekta koji se izrađuje na osnovu sanacionog plana i izvođačkog projekta za realizaciju slučajnog prinosa."

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu izvođačkog projekta, način i postupak njegovog donošenja i izrade, kao i period važenja."

Član 23.

Naziv člana 32. i član 32. brišu se.

Član 24.

Član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Nacionalna inventura šuma obavlja se radi utvrđivanja stanja šuma za potrebe strateškog planiranja, drugih državnih organa, drugih privrednih grana, odbrane zemlje, naučnoistraživačke delatnosti, po pravilu svakih deset godina.

Poslove nacionalne inventure šuma vrši Ministarstvo.

Ministarstvo može da poveri poslove iz stava 1. ovog člana putem konkursa koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:

1)         vrste poslova za koje se konkurs raspisuje;

2)         period na koji se dodeljuju poslovi;

3)         dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu iskustva i rezultata u obavljanju poslova;

4)         rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru po konkursu;

5)         način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 3. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru po konkursu donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na osnovu nacionalne inventure šuma Ministarstvo sastavlja izveštaj o sprovedenoj inventuri šuma koji dostavlja Vladi, najkasnije šest meseci po završetku nacionalne inventure.

Nacionalna inventura šuma se finansira iz budžeta Republike Srbije."

Član 25.

U članu 39. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

"Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, dužan je da organizuje službu čuvanja šuma, radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana, zavisno od površine šuma kojima gazduje, karakteristika terena i drugih uslova."

Dosadašnji st. 5 - 7. brišu se.

Član 26.

U članu 40. stav 1. zapeta posle zagrade i reči: "položeni stručni ispit i koje ispunjava i druge uslove utvrđene posebnim propisima" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi.

"Čuvar šuma je službeno lice koje vrši poslove čuvanja šuma u propisanom službenom odelu i može biti naoružan službenim oružjem u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje držanje i nošenje oružja."

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

"Čuvar šuma može obavljati i ostale čuvarske poslove propisane drugim propisima iz oblasti lovstva, ribarstva, zaštite prirode i dr, ako ispunjava uslove propisane tim propisima.

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji organizuje čuvarsku službu, propisuje izgled službenog odela čuvara šuma.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje obrazac legitimacije čuvara šuma."

Član 27.

U članu 41. stav 1. tačka 2) posle reči: "prekršaja" stavlja se zapeta i dodaju reči: "kao i dokumentaciju koja prati drvo u prometu (propratnicu i otpremnicu) ".

U tački 4) posle reči: "drvo" dodaju se reči: "i drvo stavljeno u promet suprotno odredbama člana 60. stav 1. ovog zakona".

U tački 6) posle reči: "korisnika" dodaju se reči: "i sopstvenika".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga korisniku, odnosno sopstveniku šuma;"

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8) prati i obaveštava o bitnim promenama zdravstvenog stanja šuma, štetama nastalim od abiotičkih i biotičkih činilaca i dr."

Stav 3. briše se.

Član 28.

U članu 42. stav 1. menja se i glasi:

"Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje šumom u skladu sa osnovom dužan je da prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i blagovremeno preduzima mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta."

Posle stava 2. dodaju se st. 3 - 5, koji glase:

"Sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa programom, dužan je da postupa u skladu sa preporukama i uputstvima pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona i pravnog lica iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine izveštaj iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu."

Član 29.

Naziv člana 43. i član 43. brišu se.

Član 30.

U članu 44. stav 1. posle reči: "Ministarstvo" zapeta i reči:,,a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo poverava naučnoistraživačkoj ustanovi iz oblasti šumarstva, u skladu s propisom kojim se uređuje zdravlje bilja."

Stav 4. menja se i glasi:

"Sopstvenik, odnosno korisnik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom dužan je da pravnom licu iz stava 2. ovog člana dostavlja uzorke materijala u roku i po postupku utvrđenom u preporukama i predlozima tog pravnog lica."

Član 31.

U članu 45. reč: "elementarnih" zamenjuje se rečju: "prirodnih".

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

"Prirodna nepogoda u šumama, u smislu ovog zakona, predstavlja značajan poremećaj biološke ravnoteže i nastanak ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvanih pre svega požarima, sušenjem, biljnim bolestima i štetočinama, vetrolomima i vetroizvalama, snegolomima i snegoizvalama, poplavama, bujičnim tokovima, klizištima i drugim nepredviđenim činiocima na velikim površinama šuma i šumskog zemljišta.

Prirodnu nepogodu iz stava 2. ovog člana proglašava ministar na osnovu procenjenog obima i inteziteta potencijalne ili nastale štete."

Član 32.

U članu 46. st. 1- 3. menjaju se i glase:

"U cilju zaštite šuma od požara donosi se plan zaštite šuma od požara za period od deset godina".

Plan zaštite šuma od požara donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom.

Plan zaštite šuma od požara kojima se gazduje u skladu sa programom, donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona i sastavni je deo plana zaštite šuma od požara koji donosi za državne šume."

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumama u skladu sa osnovom, dužan je da prikuplja podatke o šumskim požarima, vodi evidenciju i dostavlja ih Ministarstvu."

U dosadšnjem stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: "Korisnik" stavlja se zapeta i dodaju reči: "odnosno sopstvenik".

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

"Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumama u skladu sa osnovom, dužan je da dostavi Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, izveštaj o nastaloj šteti, najkasnije 30 dana od dana gašenja požara."

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10, koji glase:

"U slučaju bitnih promena stanja šuma za koje je donet plan zaštite šuma od požara, izvršiće se izmene i dopune plana u roku od tri meseca od dana utvrđenih promena.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da obezbedi funkcionisanje i održavanje protivpožarne infrastrukture (protivpožarnih pruga, osmatračnica, vodozahvata i dr)."

Član 33.

U članu 57. stav 1. menja se i glasi:

"Seča stabala u šumama može da se vrši samo posle izvršenog odabiranja, obeležavanja doznačnim žigom i evidentiranja stabala za seču (u daljem tekstu: doznaka)".

Član 34.

U članu 58. stav 3. menja se i glasi:

"Pravo na žig ima stručno lice zaposleno kod korisnika, odnosno sopstvenika šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom, odnosno stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. st 1. i 3. i člana 72. stav 2. ovog zakona."

Član 35.

U članu 59. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. posle reči: "određuje se" dodaju se reči: "planom razvoja".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Korisnik je dužan da korišćenje (seču, izradu i prodaju) drvnih sortimenata u državnim šumama vrši po principu maksimalnog kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja."

U stavu 3. reč: "stabala" zamenjuje se rečju: "šume".

Dosadašnji stav 4. briše se.

Član 36.

Naziv člana 60. i član 60. menjaju se i glase:

"Promet posečenog drveta

Član 60.

Zabranjeno je da se posečeno drvo iz šume i šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom, stavlja u promet, kupuje, prodaje, poklanja, skladišti i prevozi saobraćajnim sredstvima, dok se ne žigoše šumskim žigom i izda propratnica, odnosno otpremnica, koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu.

Žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice vrši korisnik šuma, sopstvenik koji šumom gazduje u skladu sa osnovom, odnosno pravno lice iz člana 72. stav 2. ovog zakona.

Žigosanje posečenog drveta iz šume sopstvenika - fizičkog lica i izdavanje propratnice, vrši pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice za šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom, vrši pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona, uz nadoknadu troškova koje snosi podnosilac zahteva.

Pravo na žig ima lice zaposleno kod korisnika šuma, sopstvenika šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, pravnog lica iz člana 70. stav 1. i člana 72. stav 2. ovog zakona, a koje ima najmanje srednju stručnu spremu (IV stepena obrazovanja) šumarskog smera - šumarski tehničar.

Žigosanje bespravno posečenog drveta za koje je u odgovarajućem postupku nadležni organ utvrdio da su prestali razlozi zbog kojih je drvo privremeno oduzeto, vrši korisnik, odnosno sopstvenik šume, a bespravno posečeno drvo koje je nadležni organ u propisanom postupku oduzeo, žigoše stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Zabranjeno je vršiti preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za preradu drveta ako drvo nije žigosano šumskim žigom i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom.

Ministarstvo dodeljuje broj žiga za žigosanje posečenog drveta korisniku, sopstveniku šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona

Vlasnik postrojenja za mehaničku preradu drveta dužan je da drvo po prijemu evidentira u knjigu evidencije.

Zabranjena je seča stabala i delova stabala za novogodišnje i druge praznike.

Izuzetno od odredbe stava 10. ovog člana, seča može da se vrši:

1)         kada se vrši čišćenje i proreda u podmlađenim šumama predviđena osnovom ili programom;

2)         kada su stabla iz stava 10. ovog člana namenski uzgajana u šumskim rasadnicima, šumskim čistinama ili na zemljištu ispod vodova (elektro i PTT).

Odredbe stava 10. ovog člana ne odnose se na vrhove četinarskih stabala posečenih putem redovnih seča obnavljanja i prorednih seča predviđenih osnovom ili programom.

U slučajevima iz st. 11. i 12. ovog člana, četinarska stabla mogu da se stavljaju u promet ako su na mestu seče žigosana, odnosno obeležena na propisani način i ako je izdata propratnica, odnosno otpremnica.

Za četinarska stabla namenjena za novogodišnje i druge praznike izdaje se propratnica, odnosno otpremnica.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu šumskog žiga, obrazac propratnice, odnosno otpremnice, uslove i način žigosanja posečenog drveta i način vođenja knjige evidencije.

Ministar bliže propisuje način žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala, kao i izgled i sadržinu propratnice, odnosno otpremnice iz stava 13. ovog člana.

Član 37.

U članu 65. stav 1. menja se i glasi:

"Koncepcijska osnova planiranja razvoja mreže šumskih puteva određuje se planom razvoja za šumsku oblast, a mreža šumskih puteva za gazdinsku jedinicu detaljno se planira osnovom gazdovanja šumama."

Član 38.

U članu 70. st. 2 - 4. menjaju se i glase:

"Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, šumama u državnoj svojini može da gazduje i ustanova koja je gazdovala tim šumama do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Šumama u državnoj svojini može da gazduje i javno preduzeće ili privredno društvo čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona gazdovalo tim šumama, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Zaštitnim pojasevima drveća i šuma koje su nastale pošumljavanjem neobraslih površina posle stupanja na snagu ovog zakona, može da gazduje javno preduzeće ili privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koja ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima."

Stav 5. briše se.

Član 39.

Član 71. menja se i glasi:

"Član 71.

Pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona pruža sopstvenicima šuma za koje se donosi program stručnu i savetodavnu podršku i vrši sledeće poslove:

1)         izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama;

2)         izradu programa podizanja novih šuma i unapređenja stanja postojećih šuma;

3)         izradu plana zaštite šuma od požara;

4)         doznaku stabala za seču;

5)         praćenje uticaja biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma;

6)         žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice;

7)         premer, obračun i evidenciju bespravno posečenog drveta;

8)         evidenciju izvršenih radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma u programu;

9)         obaveštava nadležni organ o bespravnim radnjama;

10)       vrši i druge stručno-savetodavne poslove.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da vrši i udruženje sopstvenika šuma iz člana 73. ovog zakona, ako ima zaposleno stručno lice.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Poslovi iz stava 1. ovog člana u šumama sopstvenika za koje se donosi program finansiraju se iz sredstava budžeta Republike Srbije, a za teritoriju autonomne pokrajine iz budžeta autonomne pokrajine."

Član 40.

U članu 72. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Poslove iz člana 71. stav 1. ovog zakona u ime i za račun sopstvenika šume obavlja i drugo pravno lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima."

Član 41.

U članu 76. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Delatnosti od opšteg interesa iz člana 4. ovog zakona mogu se finansirati i iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom."

Član 42.

Naziv člana 80. i član 80. menjaju se i glase:

"2. Sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Član 80.

U budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu autonomne pokrajine, obezbeđuju se sredstva za realizaciju mera iz programa razvoja iz člana 19. ovog zakona, i to za:

1)         podizanje stepena šumovitosti pošumljavanjem;

2)         unapređivanje stanja šumskih zasada;

3)         prevođenje izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik;

4)         proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala;

5)         zaštitu šuma;

6)         negu i obnavljanje prirodnih sastojina;

7)         izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumskih kamionskih puteva;

8)         korišćenje ostalih potencijala šuma;

9)         sanaciju površina oštećenih dejstvom prirodne nepogode;

10)       izradu i realizaciju razvojnih planova u šumarstvu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se u skladu sa godišnjim programom raspodele sredstava koji donosi Vlada, odnosno izvršni organ autonomne pokrajine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave mogu se finansirati aktivnosti na unapređenju opštekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu (komunalne, sportsko-rekreativne i druge aktivnosti i objekti), u skladu sa programom koji donosi nadležni organ lokalne samouprave."

Član 43.

U članu 82. stav 2. tač. 1) i 2) brišu se.

Član 44.

U članu 85. stav 2. reči: "gazdovanjem šumama" zamenjuju se rečima: "korišćenjem šuma".

Posle stava 10. dodaje se stav 11, koji glasi:

"Ne plaća se naknada za korišćenje šuma sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom."

Član 45.

U članu 88. stav 1. reč: "programima" zamenjuje se rečju: "programom".

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. reči: "osnivanje novih šuma, zamenjuju se rečima: "namene utvrđene u članu 80. stav 1. ovog zakona".

Posle stava 2. dodaje se novi st. 3. i 4, koji glase:

"Izveštaj o trošenju sredstava iz stava 2. ovog člana jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 46.

U članu 90. stav 3. reči: "promene namene šuma" brišu se.

Član 47.

U članu 94. stav 1. reči: "naknade za utvrđivanje ispunjenosti uslova" zamenjuje se rečima: "taksa".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Sredstva za osnivanje i početak rada komore obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: "naknade" zamenjuje se rečju: "takse".

Član 48.

U članu 99. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Šumskom zemljištu iz stava 2. ovog člana koje se daje u zakup ne može se menjati namena za vreme trajanja zakupa."

Član 49.

Posle člana 99. dodaje se novi član 99a, koji glasi:

"99a

Vlada na predlog Ministarstva dodeljuje pravo korišćenja šuma u državnoj svojini.

Vlada na predlog Ministarstva oduzima pravo korišćenja šuma u državnoj svojini korisniku koji ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Do okončanja postupka iz stava 1. ovog člana, čuvanje i zaštitu šuma vrši pravno lice iz člana 70. ovog zakona, koga odredi Ministarstvo."

Član 50.

Član 105. menja se i glasi:

"Član 105.

Poslove šumarskog inspektora može da vrši lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama (dipl. inženjer šumarstva, master inženjer šumarstva, specijalista inženjer šumarstva, specijalista strukovni inženjer šumarstva), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

Član 51.

Član 108. menja se i glasi:

"Član 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1)         da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona;

2)         da li se šumom za koju je izvršena promena namene gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom (član 10. stav 5);

3)         izradu i sprovođenje planova gazdovanja šumama;

4)         sprovođenje godišnjeg plana gazdovanja šumama, izvođačkog projekta gazdovanja šumama i sanacionog plana;

5)         da li se u planovima gazdovanja šumama vodi evidencija izvršenih radova u šumi i šumska hronika u skladu sa čl. 34. i 35. ovog zakona;

6)         sprovođenje mera zaštite šuma u skladu sa odredbama čl. 39 - 44. ovog zakona;

7)         sprovođenje mera zaštite šuma od požara u skladu sa odredbama člana 46. stav 10. ovog zakona;

8)         da li se odabiranje, obeležavanje, evidentiranje stabala za seču, odnosno doznaka stabala sprovodi u skladu sa odredbama čl. 57. i 58. ovog zakona;

9)         da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59. ovog zakona;

10)       da li se promet, žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice vrši u skladu sa odredbama člana 60. ovog zakona;

11)       da li se na postrojenjima za preradu drveta skladišti, evidentira i prerađuje žigosano drvo, i da li je za isto izdata otpremnica odnosno propratnica u skladu sa ovim zakonom;

12)       da li se promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike vrši u skladu sa odredbama člana 60. ovog zakona;

13)       održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

14)       da li se šumske saobraćajnice izgrađuju u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

15)       da li se radovi u šumama sopstvenika - fizičkih lica sprovode u skladu sa odredbama člana 71. ovog zakona;

16)       obračun i plaćanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

17)       da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koriste u skladu sa ovim zakonom;

18)       sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budžetskog fonda, odnosno Budžetskog pokrajinskog fonda;

19)       da li su ispunjeni uslovi za obavljanje poslova u šumarstvu u skladu sa odredbom člana 97. ovog zakona;

20)       da li se šumsko zemljište daje u zakup i koristi u skladu sa odredbama člana 99. ovog zakona;

21)       poslovne knjige i ostalu dokumentaciju, radi kontrole primene ovog zakona;

22)       da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom."

Član 52.

U članu 109. stav 1. tač. 3) i 6) brišu se.

U stavu 2. reči: "tač. 1) do 6)" zamenjuju se rečima: "1), 2), 4) i 5)".

Član 53.

Član 111. menja se i glasi:

"Član 111.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1)         vrši ili dozvoli pustošenje i krčenje šuma (član 9. stav 1. tačka 1);

2)         vrši ili dozvoli čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

3)         vrši seču koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 3);

4)         vrši ili dozvoli seču stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća (član 9. stav 1. tačka 4);

5)         vrši ili dozvoli podbeljivanje stabala (član 9. stav 1. tačka 5);

6)         vrši ili dozvoli seču semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 8);

7)         vrši promenu namene šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbi člana 10. stav 1. ovog zakona;

8)         pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);

9)         vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, utvrđenih posebnim propisom (član 13. stav 1);

10)       ne izvrši sanaciju u skladu sa članom 16. stav 1. ovog zakona;

11)       ne vrši sanaciju oštećenih šuma u skladu sa sanacionim planom (član 16. stav 3);

12)       ako ne donese sanacioni plan u skladu sa odredbama člana 16. stav 6. ovog zakona;

13)       ne izvrši rekultivaciju zemljišta na kojem se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija pod uslovima i na način propisan odredbom člana 16. stav 8. ovog zakona;

14)       ne donese osnovu, odnosno program u skladu sa članom 25. ovog zakona;

15)       ne izvrši izmene i dopune osnove, odnosno programa (član 25 stav 5);

16)       ako ne donese osnovu u skladu sa članom 27. stav 2. ovog zakona;

17)       ako se vrši seča šuma posle isticanja roka važenja osnove odnosno programa (član 27. stav 3);

18)       ako ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama člana 27. stav 4. ovog zakona;

19)       ne sprovodi planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29. ovog zakona;

20)       ne donese godišnji plan u skladu sa odredbama člana 30. ovog zakona;

21)       ne donese izvođački projekat u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona;

22)       ne vrši poslove čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 1. ovog zakona;

23)       ne organizuje službu čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 2. ovog zakona;

24)       ne prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i ne preduzima blagovremeno mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta (član 42. stav 1);

25)       ne izgradi i održava protivpožarnu infrastrukturu u skladu sa odredbama člana 46. stav 10. ovog zakona;

26)       vrši ili dozvoli seču šume suprotno odredbi člana 57. ovog zakona;

27)       ako vrši seču šume suprotno odredbi člana 59. ovog zakona;

28)       vrši ili dozvoli izgradnju objekata u šumama suprotno članu 63. ovog zakona;

29)       planiranje, gradnju, održavanje i korišćenje tehničke infrastrukture vrši suprotno članu 64. ovog zakona;

30)       ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma, odnosno sredstva za amortizaciju intenzivnih šumskih zasada u skladu sa osnovom (član 77. stav 2. i član 78);

31)       koristi sredstva za obnovu - reprodukciju šuma suprotno odredbi člana 77. stav 3. ovog zakona;

32)       ne vrši obračun i evidenciju sredstava iz člana 77. ovog zakona, odnosno ne vodi evidenciju korišćenja tih sredstava (član 79);

33)       ne vrši obračun i uplatu naknade u skladu sa članom 85. ovog zakona;

34)       koristi sredstva budžetskog fonda, odnosno budžetskog pokrajinskog fonda suprotno članu 88. ovog zakona;

35)       vrši otuđivanje šume i šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 1. ovog zakona;

36)       vrši zamenu šume ili šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

37)       ako šumu i šumsko zemljište daje u zakup suprotno odredbama člana 99. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 54.

Član 112. menja se i glasi:

"Član 112.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         vrši ili dozvoli pašu, brst stoke, kao i žirenje u šumi (član 9. stav 1. tačka 6);

2)         vrši ili dozvoli sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive, plodovi, lekovito bilje, puževi i drugo) iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona;

3)         koristi kamen, šljunak, pesak, humus, zemlju i treset, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama (član 9. stav 1. tačka 9);

4)         vrši ili dozvoli samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnju objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 10);

5)         vrši ili dozvoli odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 9. stav 1. tačka 11);

6)         preduzima druge radnje kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožavaju funkcije šume (član 9. stav 1. tačka 12);

7)         ne donese projekat za podizanje zasada kratkog proizvodnog ciklusa (član 33);

8)         ne vrši evidentiranje radova, odnosno ne vodi knjigu šumske hronike, u skladu sa odredbama čl. 34. i 35. ovog zakona;

9)         ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama člana 44. st. 3 i 4. ovog zakona;

10)       ne donese plan zaštite šuma od požara u skladu sa članom 46. st. 2 i 3. ovog zakona;

11)       ne prikuplja podatke o šumskim požarima, ne vodi evidenciju i ne dostavlja ih nadležnom ministarstvu (član 46. stav 6);

12)       ne dostavi izveštaj o nastaloj šteti u skladu sa članom 46. stav 8. ovog zakona;

13)       pali otvorenu vatru u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume (član 47. stav 1);

14)       u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);

15)       ne spreči odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi i neposrednoj blizini šume i ne obavesti o tome ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 49. stav 2);

16)       ne spreči u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje i ako ne preduzme sve mere sanacije oštećene šume (član 49. stav 3);

17)       vrši odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak i vitalnost šume (član 50. stav 1);

18)       pri izradi i sprovođenju projekata uređivanja izvorišta voda u šumskim ekosistemima postupa suprotno odredbi člana 50. stav 2. ovog zakona;

19)       za radove iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona nije pribavio saglasnost ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine (član 50. stav 3);

20)       postupi suprotno zabranama iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

21)       ne obeleži deo šume sa ograničenim pristupom vidljivim znakovima upozorenja (član 51. stav 4);

22)       vrši pašu, brst ili žirenje u šumi suprotno odredbama člana 52. ovog zakona;

23)       ne održava brojnost i vrste divljači na takvom nivou da se ne narušava biološka ravnoteža šumskog ekosistema i ako ne sprečava sprovođenje ciljeva gazdovanja šumom (član 53. stav 1);

24)       donosi planske dokumente u lovstvu koji nisu u skladu sa planom razvoja, osnovama i programima (član 53. stav 2);

25)       vrši intenzivno gajenje krupne divljači u ograđenim površinama u šumama u kojima je u toku proces obnavljanja (podmlađivanja) (član 53. stav 3);

26)       vrši gazdovanje semenskim objektima suprotno odredbi člana 54. ovog zakona;

27)       vrši radove u semenskim objektima suprotno odredbi člana 55. ovog zakona;

28)       ne obezbeđuje šumski reproduktivni materijal autohtonih vrsta drveća u skladu sa bilansom (član 56. stav 1);

29)       vrši doznaku suprotno odredbama člana 58. ovog zakona;

30)       vrši ili dozvoli promet kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i drveta iz člana 5. stav 3. ovog zakona koje nije žigosano vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1);

31)       žigosanje posečenog drveta ne vrši stručno lice iz člana 60. stav 5. ovog zakona;

32)       vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7);

33)       ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

34)       vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60 st. 10. i 11. ovog zakona;

35)       vrši ili dozvoli promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60 st. 4 - 13. ovog zakona;

36)       ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

37)       vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

38)       koristi i održava šumske puteve suprotno odredbama člana 66. st. 1. i 2. ovog zakona;

39)       koristi šumske puteve za sportska takmičenja suprotno odredbi člana 66. stav 4. ovog zakona;

40)       ne vodi katastar šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama (član 66. stav 5);

41)       ne vodi i ne održava evidenciju šuma i šumskog zemljišta u skladu sa članom 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

42)       ne sprovodi poslove predviđene u članu 71. ovog zakona;

43)       ne sprovede mere gazdovanje šumama utvrđene programom (član 73. stav 3);

44)       vrši ili dozvoli izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

45)       proda šumu koju nije prethodno ponudio na prodaju korisniku šume, ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini (član 100. st. 1. i 2);

46)       ne dozvoli slobodan pristup licima koja snimaju stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma (član 102. stav 3);

47)       ne uspostavi i ne vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine (član 102. stav 4);

48)       ne donese program ograničavanja i ne izvrši ograničavanje svojih šuma u skladu sa tim programom (član 103. st. 1. i 2);

49)       ne pribavi saglasnost ministarstva, a na teritroriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine na godišnji program ograničavanja šuma (član 103. stav 3);

50)       ne postupi po rešenju šumarskog inspektora u skladu sa ovim zakonom;

51)       onemogući šumarskom inspektoru vršenje radnji iz člana 107. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) i 37) ovog člana pored novčane kazne izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 3. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 4. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja.

Član 55.

Dodaje se naziv člana i novi član 112a, koji glase:

"Prekršaj preduzetnika

Član 112a

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1)         vrši seču stabala suprotno odredbi člana 57. ovog zakona;

2)         vrši ili dozvoli promet, kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i drveta iz člana 5. stav 3. ovog zakona, koje nije žigosano jasno vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1);

3)         vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7);

4)         ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

5)         ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

6)         vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

7)         vrši izgradnju objekata suprotno odredbama člana 63. stav 2. ovog zakona;

8)         vrši izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

9)         vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. st. 10. i 11. ovog zakona;

10)       vrši promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. stav 13. ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 6), 9) i 10) ovog člana, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 2. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 3. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja.

Član 56.

Član 113. menja se i glasi:

"Član 113.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako onemogući izvršenje radnji iz čl. 41. i 107. i dozvoli ili izvrši radnje iz člana 111. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 28) i 33) i člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13),14), 15), 16) 17) 18), 19),20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 45), 46) i 50) ovog zakona.

Za prekršaj iz člana 111. stav 1. tač. 2), 3),4), 5), 6), 9), 26) i 27) i člana 112. stav 1. tač. 2), 3), 30), 32) i 35) ovog zakona, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 2. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 3. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja."

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" dužno je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom usklađivanja poslovanja Javnog preduzeća iz stava 1. ovog člana prestaju da važe odredbe čl. 9 - 20. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93 - ispr., 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon).

Član 58.

Planovi razvoja šumskih oblasti doneće se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja planova razvoja iz stava 1. ovog člana primenjuju se planovi razvoja doneti na osnovu Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012).

Planovi razvoja šumskih područja, čija je izrada započeta do dana stupanja na snagu ovog zakona, doneće se u skladu sa odredbama Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012).

Član 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 47. stav 2. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA ŠUMSKIH PODRUČJA

1.         Južnomoravsko šumsko područje

1)         državne šume i šumska zemljišta (u daljem tekstu: državne šume) obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bosilegrad, Dragovištica, Klisura, Božica, Vardenik, Borovik, Južna Morava, Kukavica I, Kukavica II, Kukavica III, Kopiljak - Kruškar, Granična šuma, Karpina, Petrova Gora, Soboršnica, Trgovište, Zarbinska reka, Rujan, Trnovačka reka, Dupilo, Kijevac i Preševo;

2)         državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a koje nisu obuhvaćene gazdinskim jedinicama (u daljem tekstu: neuređene državne šume), a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Bosilegrad, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo.

2.         Jablaničko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Kukavica -Zelengrad, Kukavica - Nakrivanj, Kukavica - Slatina, Kačer - Zeleničje, Petrova gora - Sokolov vis, Velja Glava - Kopiljak, Zajčevac - Ajkobila - Šajić, Gornja Jablanica, Radevačka česma, Šilovačke šume, Sveti Jovan, Donja Vlasina, Bukova Glava - Čobanac, Barnos - Vidnjište, Gornja Vlasina i Pusta reka;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava.

3.         Nišavsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nišava, Stara Planina II - Topli dol, Stara Planina II - Arbinje, Stara planina I - Široke luke, Stara planina I - Prelesje, Vidlič, Zavoj, Belava, Vlaška planina, Greben, Tumba - Rakitska gora, Tegošnica, Rnjos i Suva planina;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad.

4.         Moravsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Veliki Jastrebac, Mali Jastrebac II, Suva planina - Trem, Šljivovački vis, Rinjska planina, Babička gora, Obla glava, Seličevica - Koritnik, Kamenički vis I, Kamenički vis II, Suva planina - Rakoš, Suva planina -Tri lokve, Bukovik - Aleksinački, Bukovik - Mratinja, Rtanj, Svrljiško - Gulijanske planine, Mali Jastrebac I, Lipovačko - Crnobarske šume, Ozren - Leskovik i Devica;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju grad Niš i opštine: Aleksinac, Bela Palanka, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadžin Han, Doljevac, Svrljig i Sokobanja.

5.         Topličko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Slepi Jelik, Lukovske šume, Babica, Šumata, Rankovica, Sagonjska crna čuka, Alilovica, Dugi deo - Banjska crna čuka, Rudare, Kravare, Dobri do, Ravna planina, Prolom, Sokolovica, Javorac, Veliki Jastrebac - Blački I, Veliki Jastrebac-Blački II, Veliki Jastrebac - Prokupački, Mali Jastrebac - Dobrič, Vidojevica, Pasjača i Radan - Arbanaška;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa.

6.         Timočko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Vrška čuka - Baba Jona - Treći vrh, Šaška - Studena - Selačka reka, Rasovati kamen, Babin zub - Orlov kamen - Golaš, Zaglavak I, Zaglavak II, Tupižnica, Tresibaba, Gari - Veliki vrh, Južni Kučaj II, Južni Kučaj III, Bele vode, Bogovina I, Malinik II, Markov kamen - Mečji vrh, Rtanj, Čestobrodica, Bogovina II, Malinik I, Zlotske šume, Dubašnica, Crni vrh - Kupinovo, Stol, Alija - Bukovo - Vratna, Deli Jovan II, Kamenička reka II, Kamenička reka I, Podvrško - Kameničke šume, Cvetanovac, Štrbačko korito, Miroč, Deli Jovan I, Boljetin - Pecka Bara i Crni vrh II;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju grad Zaječar i opštine: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i šume u privatnoj svojini na teritoriji opštine Majdanpek, koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu.

7.         Severnokučajsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Brodica, Železnik, Pek - Gložana - Komša, Majdan - Kučajna, Donji Pek, Čezava, Ravna reka I, Ravna reka II, Mali Pek, Todorova reka, Pek - Grabova reka, Ujevac, Beljanica,, Crni vrh, Mali kamen, Zdravča, Vukan - Krilaš, Ostrvo - Stig, Gorica - Rujak, Ostrvo, Rečički vrh i Crna reka;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju grad Smederevo i grad Požarevac i opštine: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće i Veliko Gradište, kao i šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

8.         Južnokučajsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Sladajska bučina - Rečke, Jelova kosa, Beljanička reka - Zlotska reka, Vinatovača-Vrtačelje, Sklopovi-Sokolica, Despotovačke šume, Kločanica, Barbušina, Valkaluci -Nekudovo, Troglan bare, Jablaničke šume, Senjsko-Stubičke šume, Javorak, Igrište - Tekuća bara, Čestobrodica, Buljansko-Zabreške šume, Juhor I, Juhor II i Levačke šume - Carina;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.

9.         Rasinsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Poslonske planine, Srndaljska reka, Lomnička reka, Jablanička reka, Žunjačko-Batotske planine, Blaževske šume, Jelensko osoje, Kopaonik, Bruske šume, Željin, Župske šume, Trsteničke šume, Ljubostinske šume, Bukovik I, Bukovik II, Ivljak i Petinska reka;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4)         šume sopstvenika osim šuma u nacionalnom parku na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

10.       Donjeibarsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gledićske šume, Kotlenik, Jastrebar, Troglav-Dubočica, Troglav - Borošnica, Čemerno, Đakovačke planine, Stolovi - Ribnice, Stolovi - Ibar, Sokolja, Gornja Studenica, Radočelo-Crepuljnik, Studenica - Polumir, Gokčanica, Željin; Gračac; Vrnjačka Banja; Goč - Stanišinci; Selište; Goč - Gvozdac A i Goč - Gvozdac B;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opština, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja.

11.       Gornjeibarsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mojstirske šume, Draške planine, Vranjača - Dijelovi, Hum, Đerekavski Omar, Jarut, Ninaja, Žara - Orljanske šume, Crni Vrh - Kamine, Ribarićko - Jablaničke šume, Crni Vrh - Deževski, Debeljak-Medenovac, Blizanac - Debelica, Ninaja-Koznik, Turjak-Vršine, Vinorog, Biser voda - Vranji krš - Lisa - Borje, Divan - Lokva - Breza - Zimovnik, Bukovik - Tlačina - Krstac, Veliki Vlah - Jadovnik - Treska i Vlašica - Treštenac;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

4)         šume sopstvenika osim šuma u Nacionalnom parku "Kopaonik" na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška.

12.       Šumadijsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bešnjaja, Gružansko-Lepeničko-Jaseničke šume, Bukulja, Ješevac I, Kotlenik, Rudnik I, Rogot, Rudnik II, Ješevac II, Vujan - Rožanj, Rajac - Ostrvica i Suvobor;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritoriji grada Kragujevac i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac i Lapovo;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

13.       Golijsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golija, Dajićke planine, Kolješnica, Biser voda - Crni vrh - Radulovac, Brusničke šume, Crepuljnik, Klekovica, Kovilje - Rabrovica, Javor - Koravčina, Mučanj, Jadarevo - Crvena gora, Oštri vrh - Lučka reka, Dubočica - Bare, Koznik - Ninaja, Golija - Javor, Caričina - Žari, Vujan - Bukovik, Rožanj - Jeljen, Jelica, Ovčar - Kablar, Stenjevac - Golubac, Vrljan - Krševi i Mrčajevac, Derventa - Babinjača, Cmiljevac - Vukova glava 1 i Cmiljevac - Vukova glava 2;

 

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani.

14.       Tarsko-zlatiborsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golubac -Dubovac, Dobračko-Latvičke šume, Šuplja Jela, Bukovi, Maljen - Ridovi, Jelje - Tavnik, Murtenica, Tornik, Čavlovac, Borova glava, Semegnjevska gora, Šljivovica, Smišalj, Inventar Požeških šuma, Venac - Blagaja, Jelova Gora, Kremanske kose, Šargan, Mokra gora - Panjak, Mokra gora -Kršanje i Bela zemlja;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Užice i opština Požega, Arilje, Kosjerić i Čajetina.

15.       Limsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Čelinjak - Tmor - Sokolina, Javorje, Poblačnica I, Poblačnica II, Čagljevina, Čemerno - Badnjevi, Gola brda - Ponor, Ožalj - Reštevo, Kijevača, Bić, Lisa stena - Gusinje, Crni vrh - Ljeskovac, Priboj - Pribojska banja, Vučja - Kozomor - Vran, Crni vrh - Gola brda, Bosanje, Jasenovo - Božetići, Plandište, Zlatar I, Zlatar II Gusinje - Suvi Do, Šerbetovac, Savin lakat, Crni vrh - Kamena gora, Rađenovac - Strugovi, Vlasan - Bijelobabe, Jadovnik - Derventa, Dubočica i Lisa - Jasen;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj.

16.       Podrinjsko-kolubarsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Tornička Bobija, Nemić - Baurić, Mačkov kamen, Zapadna Boranja, Istočna Boranja, Gučevo, Tronoša, Miškovac - Ježur, Tomanjska planina, Iverak, Cer - Vidojevica, Drinsko-Savske ade, Maljen I, Maljen II, Jelje - Magleš, Medvednik - Jablanik - Povlen, Podgorina - Vis, Jautina i Rajac - Peštan;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo, opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac i Ub i gradske opštine Lazarevac grada Beograda;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritorijama opštine Kosjerić i gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4)         šume sopstvenika na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritoriji gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

17.       Posavsko-podunavsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Košutnjačke šume, Guberevačke šume, Avala, Kosmaj, Trešnja, Gročanska ada, Draž - Višnjik - Bojčin - Cerova greda - Gibavac, Progarska ada - Crni lug - Zidine - Drenska, Tamiš, Dunav, Rit i Lipovica, Stepin lug, Košutnjak i Makiš - deo Ade Ciganlije-šume uz auto put;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama, gradske opštine i grad Beograd, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac, u kompleksima šuma Makiš, Košutnjak, Zaštitne šume uz autoput Beograd - Zagreb, u KO Zemun i KO Novi Beograd, Titov Gaj, Ada Ciganlija, Skeljanska Ada i Forlandi uz levu obalu reke Save u KO Zemun;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac;

4)         šume sopstvenika na teritoriji grada Beograda izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac.

18.       Sremsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Draganovci - Lopadin - Dubrave - Kablarovac - Đepuš, Neprečava - Varoš - Lazarica, Blata - Malovanci, Raškovica - Smogvica, Vinična - Žeravinac - Puk, Rađenovci - Novi, Radinska - Vranjak, Kućine - Naklo - Klještavica, Smogva - Grabova Greda, Varadin - Županja, Vratična - Cret - Carevina, Banov Brod - Martinački poloj - Zasavica - Stara Rača, Dobreč - Vukoder - Debeljak - Galovača, Senjajske bare II - Karakuša, Grabovačko-Vitojevačko ostrvo - Vitojevački atar, Baradinci - Pavlaka - Vučkovac, Senjajske bare I - Krstac, Jalija - Leget - Turjan, Visoka šuma - Lošinci, Matijevica -Kadionica, Kupinske grede, Jasenska Belilo, Kupinski kut, Čenjin - Obreške širine, Krčedinska ada, gazdinska jedinica Bališa, koja se nalazi na teritoriji opštine Šid i KO Molovin;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci.

19.       Banatsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gornje Potisje, Donje Potisje, Mužljanski Rit, Gornje Potamišje, Donje Potamišje, Donje Podunavlje, SPR Deliblatski pesak, Vršački breg, Karlovačke šume, Majur, Dumača i Mali rit;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac;

4)         šume sopstvenika na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac.

20.       Severnobačko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Subotičke šume, Potiske šume, Karapandža, Kolut - Kozara, Monoštorske šume, Zaštićene šume Apatina, Apatinski rit, Kamarište, Doroslovačka šuma i Branjevina;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odžaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada;

4)         šume sopstvenika na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odžaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada.

21.       Južnobačko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Topolik, Šajkaška, Kamenjar, Dunavske ade, Plavanjske šume, Bođanska šuma, Cerik, Ristovača, Palanačke ade - Čipski Poloj, Bagremara i Kaćka šuma;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel;

4)         šume sopstvenika na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel.

22.       Pomoravsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Velja Glava - Kopinjak - Crni Kamen, Šavarinka, Govedarnica, Velji vrh - Kriva reka, Žegovac - Zeleni vrh i Gušica;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

3)         komplet državnih šuma Kopiljača u KO Kopiljača opština Vitina;

4)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

5)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina.

23.       Nerodimsko-lepenačko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nerodimsko-jezeračke šume, Topilo - devetak, Šara, Štrbačko-gotovuške šume, Vrbeštičko-koštanjevačke šume, Bukovik, Bodošnjak-Dinarica, Bela Voda i Bitinjsko-sušičke šume;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje.

24.       Šarsko-podrimsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Šar planina, Kodža - Balkan, Koritnik, Paštrik, Koritnik II, Borski čestak - Jelak, Crnoljevsko-Biračke šume, Bukoglava-Mušotiške šume i Orahovac - Milanovac planina;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac.

25.       Prokletijsko-bistričko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Hajla, Koprivnik, Žljeb, Dubočak, Loćansko-Dečanske šume, Kožnjar - Raški Do, Juničke planine, Pleće - Ćelije, Streočke planine, Paštrik II, Ćeret, Maja glava, Duškaja, Korenik - Bele vode, Raduša i šume šumskog gazdinstva Klina;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

3)         šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina.

26.       Ibarsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mokra Planina - Oklačka Glava, Kopaonik - Šalja, Denkovac, Dobro brdo - Lokve, Brdija - Letine, Gnježdanske planine, Jarik - Belo brdo, Šatorice-Mala Reka, Dubočak i Stolovi;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

27.       Kosovsko šumsko područje

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Zebinačka bara - Crni potok - Suljević čuka, Čičavica, Bukoglava - Slakovac, Dreničke šume, Lipljanske šume, Mališevske šume, Srbica - Čičavica, Murgula - Belasica, Popovo - Lapaštica, Lipovica i Turučica;

2)         neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

4)         šume sopstvenika na teritorijama opština: Priština, Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić.

28.       Nacionalni park "Tara"

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Crni vrh, Zvezda, Tara, Meliorativno zaštitne šume Rača, Kaluđerske bare i Komunalne šume;

2)         šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, opština Bajina Bašta;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

29.       Nacionalni park "Kopaonik"

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Brzećka reka, Barska reka, Samokovska reka i Gobeljska reka;

2)         šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Raška i Brus;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

30.       Nacionalni park "Đerdap"

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Leva reka, Kožica, Desna reka, Čezava, Boljetinska reka, Zlatica, Pecka bara, Boljetinka, Porečka reka, Crni vrh, Štrbačko korito i Đerdap;

2)         šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Kladovo, Majdanpek i Golubac;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

31.       Nacionalni park "Fruška gora"

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Stražilovo - Paragovo, Čortanovačke šume, Vrdnik - Morintovo, Popovica - Majdan - Zmajevac, Katanske Livade - Osovlje, Andrevlje - Testera - Hajdučki breg, Šuljamačka glavica - Kraljevac, Ravne, Biklav, Janok, Gvozdenjak-Lice, Vorovo - Lipovača - Šidsko cerije i Poloj;

2)         šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Novi Sad, Šid, Ruma, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, Irig, Inđija, Beočin i Bačka Palanka;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

32.       Nacionalni park "Šar planina"

1)         državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Šara, Štrbačko - Gotovuške šume, Vrbeštičko - Berevačke šume, Šar šlanina, Kodža Balkan, Bukova glava - Mušutiške šume i Bukovik;

2)         šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Prizren, Štrpce, Kačanik i Suva reka;

3)         šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 23.09.2015.