Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA DONELO SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE KOJI VRŠE DELATNOST POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Obveznici imaju rok od 30 dana da prilagode poslovanje i izrade interna akta u skladu sa Smernicama i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u cilju utvrđivanja minimalnog standarda postupanja obveznika, pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a radi uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.

Izrada novih Smernica je bila neophodna, zbog neusaglašenosti važećih sa nastalim promenama na tržištu nekretnina, pošto su se, donošenjem i stupanjem na snagu izmena Zakona o pranju novca i finansiranju terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014), i primenom drugih podzakonskih akata, uz intenzivno praćenje napretka Republike Srbije od strane Evropskog komiteta „MONEYVAL“, stvorili uslovi za izradu novog pravnog akt kao obavezujućeg za sve obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Obveznici moraju do 30 dana od dana donošenja Smernica da usklade svoje poslovanje sa sadržajem i izrade interne akte, saglasno odredbama Zakona.

Smernice za sprečavanje pranja para i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu nepokretnosti, koje se primenjuju od 10. februara 2010. godine, prestaju da važe danom donošenja ovih Smernica, koje stupaju na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na web sajtu Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 18.08.2017.
Naslov: Redakcija