Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU – TEKST PROPISA


Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), u članu 1. stav 4. posle reči: „pravno lice” dodaju se zapeta i reči: „osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 83/08 i 12/14 – u daljem tekstu: Sporazum)”.

Član 2.

U glavi V. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u odeljku 2. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini naziv pododeljka 2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini menja se i glasi:

„2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta”.

Član 3.

Posle člana 72d dodaju se naziv člana i član 72đ, koji glase:

„Uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini

Član 72đ

Državljanin države članice Evropske unije poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, polazeći od Sporazuma, može steći pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini lice iz stava 1. ovog člana može steći ako:

1) je najmanje deset godina stalno nastanjeno u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta;

2) obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade;

3) ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina;

4) ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako:

1) nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište;

2) ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima;

3) ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne graniči se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.

Lice iz stava 2. ovog člana može steći u svojinu najviše do 2 ha poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Dužina perioda propisana u stavu 2. tač. 1) – 3) ovog člana utvrđuje se počevši od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini koje je predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju iz stava 8. ovog člana obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Pravni posao iz stava 1. ovog člana kojim se vrši promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini zaključen suprotno odredbama ovog zakona, ništav je.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.08.2017.
Naslov: Redakcija