Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, u periodu od 14. juna do 5. jula 2018. godine.

Uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, upućen je poziv organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici i drugim zainteresovanim stranama da učestvuju u javnoj raspravi i dostave svoje predloge, sugestije i komentare na pripremljeni tekst Nacrta zakona.

Javna rasprava o pomenutom Nacrtu sprovedena je u obliku diskusija u pet gradova: u Novom Sadu, 25. juna 2018. godine, Beogradu, 26. juna 2018. godine, Kragujevcu, 28. juna 2018. godine, Nišu, 29. juna 2018. godine i Novom Pazaru, 3. jula 2018. godine.

Radna grupa je, na osnovu sprovedene evaluacije, utvrdila potrebu da se u okviru dorade Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti izvrši: usklađivanje Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima i pravnim tekovinama Evropske unije, tako što je u Nacrt zakona izbrisan u delu I Osnovne odredbe član broj 3. sa navedenim sadržajem, a dogovoreno da se navedeni podaci o usklađenosti ugrade u Obrazloženje Nacrta zakona.

Kada je u pitanju usklađivanje Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti sa Ustavom Republike Srbije i ostalim zakonima Republike Srbije navedeni zadatak je realizovan tokom evaluacije i sadržan je u komentarima Radne grupe u listama za evaluaciju. Podaci o ovoj usklađenosti detaljnije će se precizirati u Obrazloženju Nacrta zakona;

U skladu sa dostavljenim mišljenjima, primedbama i sugestijama u javnoj raspravi izbrisana su tri člana iz prethodnog Nacrta zakona (čl. 3, 5 i 9.), a formulisani i uneti novi članovi i to: u deo II Politika jednakih mogućnosti i mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, u član broj 7. (koji se odnosi na politiku jednakih mogućnosti). U deo V Oblasti u kojima se određuju i sprovode posebne mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, uvršten je novi član 34. (koji se odnosi na rodnu ravnopravnost u oblasti odbrane i bezbednosti) i član 35. (koji se odnosi na rodnu ravnopravnost u oblasti zaštite životne sredine), a u skladu sa iznetim mišljenjima, predlozima i sugestijama tokom realizovane javne rasprave.

Takođe, delovi II i III su zamenili svoja mesta u odnosu na stari Nacrt zakona, tako da u novom Nacrtu zakona deo II se sada odnosi na Politiku jednakih mogućnosti i mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, a deo III na Planske akte u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanje o realizaciji planskih akata. U skladu sa navedenim izmenama, izvršeno je prenumerisanje svih članova Nacrta zakona.

Povodom zahteva za usklađivanjem pojedinih odredaba Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije Radna grupa je bila mišljenja da se ovo usklađivanje izvrši u "dva koraka" kako ne bismo usporavali trenutnu proceduru donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Stoga su u Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti unete nove odredbe u delu VII Sudska zaštita kao član 52a, 52b, 52v, 52g, 52d. Radna grupa uvrstila u Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti ove dopune, kako bi se regulisala zabrana diskriminacije pojedinaca i grupa po osnovu pola, odnosno roda, čime je ostavljena mogućnost da se prilikom sledeće izmene i dopune oba zakona ili tokom izrade novog zakona ova materija izmesti u Zakon o zabrani diskriminacije.

Poboljšana je definicija ključnih pojmova u oblasti rodne ravnopravnosti u delu I Osnovne odredbe u članu 6 (ranije član 8.) Nacrta zakona u vezi pojma "rod" i unet je novi pojam "osetno neuravnotežena zastupljenost", kako bi se bliže objasnila mera vezana za podsticajne kvote od 40% manje zastupljenog pola u skladu sa direktivom Evropske unije iz 2003. godine.

Izvršena je dorada rešenja u Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti u vezi kojih ne postoji konsenzus socijalnih partnera, organa državne uprave i organizacija civilnog društva, a koja se odnose na obaveze organa javne vlasti i poslodavaca koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica da određuju i sprovode posebne mere koje se odnose na ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i to u okviru godišnjih planova i programa rada, odnosno poslovanja, a koje, u skladu sa posebnim zakonom, pripremaju i donose organi javne vlasti i navedeni poslodavci, zatim u pogledu njihovog izveštavanja resornog Ministarstva o navedenoj obavezi, kao i sankcionisanja zbog neispunjavanja predviđenih obaveza. Ova izmena je izvršena na način koji je moguć u ovoj fazi dorade Nacrta zakona zbog suprotstavljenih stavova ključnih aktera iz Republičkog sekretarijata za javne politike, Privredne komore Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije i organizacija civilnog društva.

Izvršena je dorada rešenja u Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti u vezi kojih ne postoji konsenzus organa državne uprave i organizacija civilnog društva u pogledu predviđenih posebnih mera koje se određuju i sprovode u svim sferama društvenog života u kojima postoji osetno neuravnotežena zastupljenost lica jednog pola u odnosu na lica drugog pola.

Izvršena je dorada rešenja u Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti u vezi kojih ne postoji konsenzus socijalnih partnera, organa državne uprave i organizacija civilnog društva, a koja se odnose na obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u pogledu predviđenih mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Izvršena je dorada rešenja u Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti u vezi kojih ne postoji konsenzus organa državne uprave i organizacija civilnog društva, a koja se odnose na zabranu i sprečavanje rodno zasnovano nasilja i nasilje prema ženama i, u vezi sa tim, obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u pogledu predviđenih mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i produžen rok za realizaciju ovu odredbe kroz izradu odgovarajućih podzakonskih akata iz nadležnosti više resornih ministarstva i drugih institucija

Izvršeno je usklađivanje kaznenih odredaba Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti sa postojećom domaćom regulativom.

Izvršena je dorada dela X Kaznene odredbe koja se odnosi na prenumeraciju članova u novom Nacrtu zakona.

Izvršena je dorada rešenja u Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti u delu XI Nadzor nad primenom zakona u članu broj 64. u vezi određivanja nadležnosti inspekcije rada, upravne inspekcije, prosvetne inspekcije, a u skladu sa iznetim mišljenjima, predlozima i sugestijama tokom realizovane javne rasprave u pet gradova u Republici Srbiji.

Izvršena je dorada dela XII Prelazne i završne odredbe u smislu određivanja novih optimalnih rokova za sprovođenje ovog zakona za sve aktere u skladu sa predlozima iz javne rasprave ii na osnovu mišljenja članova Radne grupe.

Izvršena je dorada i ostalih odredaba Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, u skladu sa rezultatima evaluacije dostavljenih primedaba, mišljenja i sugestija na Nacrt navedenog zakona.

Ministarstvo je pripremilo Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, kao i novi Nacrt sa unetim izmenama, koji su dostupni za preuzimanje:

Izvor: Vebsajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, 20.07.2018.
Naslov: Redakcija