Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Odredbama Nacrta zakona propisano je da je javna nabavka male vrednosti nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara. Kod pojedinih vrsta usluga predviđena je mogućnost sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke.


Ministarstvo finansija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Nacrtom zakona predviđene su značajne izmene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 - dalje: Zakon).

Odredbama Nacrta zakona pojam naručioca usklađuje se sa Direktivom 2014/24/EU i definiše se da naručilac može biti državni organ, organ teritorijalne autonomije i organ lokalne samouprave, odnosno pravno lice osnovano u cilju obavljanja delatnosti koje su u opštem interesu, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter.

Predlagač zakona je preciznije definisao i značenje pojedinih izraza kao što su ugovor o javnoj nabavci, zainteresovano lice, predstavnik naručioca i javna nabavka male vrednosti.

Kada je u pitanju predmet ugovora,odredbama Nacrta zakona uvedeni su novi izuzeci po pitanju nabavki na koje se Nacrt zakona ne primenjuje, kao što su:

  • zasnivanje radnog odnosa i rad van radnog odnosa u smislu zakona koji uređuje rad,
  • usluge kredita,
  • određene pravne usluge,
  • nabavka nepokretnosti i ugovori između povezanih pravnih lica ukoliko su ispunjeni uslovi koji su precizirani Nacrtom zakona.

Nacrtom zakona predviđeno je i da se komunikacija u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki, pored načina definisanih Zakonom, odvija i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki.

Izmene i dopune postojećeg Zakona predviđene su i u odredbama koje se odnose na sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

  • Nacrtom zakona propisuje se da je Uprava za javne nabavke dužna da sačini model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama i da je naručilac dužan da interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama donese i objavi na svojoj internoj stranici u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Nacrta zakona.
  • Takođe, predviđenim izmenama i dopunama Zakona propisuje se da su naručioci dužni da interni akt kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke objave na svojoj internet stranici.

Nacrtom zakona predviđeno je brisanje odredaba koje se odnose na građanskog nadzornika, s obzirom na to da se, kako je predlagač naveo u Obrazloženju Zakona, u praksi pokazalo da broj organizacija civilnog društva zainteresovanih za vršenje poslova građanskog nadzornika nije adekvatan broju postupaka javnih nabavki na godišnjem nivou čija je procenjena vrednost javne nabavke veća od milijardu dinara.

Kada su u pitanju vrste postupaka javne nabavke, odredbama Nacrta zakona koje se odnose na KVALIFIKACIONI POSTUPAKpropisuje se:

  • obaveza naručioca da objavi odluku o priznavanju kvalifikacije na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, kao i odluku o isključenju kanditata sa liste kanditata.

Takođe, predviđena je i obaveza naručioca da nakon donošenja odluke o pokretanju PREGOVARAČKOG POSTUPKA, istovremeno sa slanjem poziva za podnošenje ponuda:

  • objavi obaveštenje o pokretanju postupka i konkursnu dokumentaciju,

kao i obaveza naručioca da u postupku konkurentnog dijaloga:

  • objavi odluku o priznavanju kvalifikacije na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, kao što je predviđeno i u drugim postupcima javne nabavke, u cilju povećanja transparentnosti.

Odredbama Nacrta zakona propisano je da je:

  • javna nabavka male vrednosti nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara /ranije 3.000.000 din..

Takođe, predviđena je mogućnost sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke, u slučaju nabavki sledećih vrsta usluga:

1) zdravstvene i socijalne usluge;

2) određene vrste pravnih usluga;

3) usluge hotela i restorana;

4) usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja i

5) usluge u oblastima rekreacije, kulture i sporta.

SADA VAŽEĆI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015)

Javna nabavka male vrednosti

Član 39

Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 3.000.000 dinara.

Na nabavke istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 400.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona.

Kada sprovodi nabavke iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

Postupak javne nabavke sprovodi službenik za javne nabavke, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, osim ukoliko složenost predmeta javne nabavke zahteva učešće i drugih stručnih lica.

Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti poziva najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke i koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude i istovremeno objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

U pojedinačnom postupku javne nabavke male vrednosti čija vrednost nije veća od iznosa iz stava 2. ovog člana, naručilac može umesto zaključenja ugovora o javnoj nabavci, najpovoljnijem ponuđaču izdati narudžbenicu ako sadrži bitne elemente ugovora.

 

 

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na posebne oblike postupka javne nabavke preciznije se definiše kada i pod kojim uslovima naručilac može zaključiti okvirni sporazum i dozvoljeno trajanje okvirnog sporazuma, kao i koji su to načini zaključenja ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma.

U slučaju centralizovane javne nabavke propisuje se da telo za centralizovane nabavke može biti obrazovano od strane više naručilaca i da je dužno da postupak javne nabavke oblikuje po partijama uvek i kada je to moguće.

Nacrtom zakona propisana je i obaveza naručioca da donese godišnji plan javnih nabavki i precizno je definisan sadržaj plana nabavki. Takođe, predviđeno je i da se plan javnih nabavki u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, pri čemu formu plana javnih nabavki i način objavljivanja na portalu javnih nabavki bliže uređuje Uprava za javne nabavke.

Odredbama Nacrta zakona kojima se uređuje pokretanje postupka propisano je da naručilac može da pokrene postupak javne nabavke samo ako je nabavka predviđena godišnjim planom javnih nabavki osim u slučajevima kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati iz razloga hitnosti.

Nacrtom zakona preciznije su definisane i odredbe kojima se uređuje priprema i sadržina konkursne dokumentacije, kao i izmene i dopune konkursne dokumentacije.

Nacrtom zakona propisano je da naručilac ne sme određivati procenjenu vrednost javne nabavke, niti sme deliti istovrsnu javnu nabavku na više nabavki s namerom izbegavanja primene Zakona ili pravila određivanja vrste postupka u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke. Takođe, odredbama Nacrta zakona predviđene su značajne izmene Zakona kada su u pitanju oznake i propisuje se da naručilac može u tehničkim specifikacijama, kriterijumima za dodelu ugovora ili uslovima za izvršenje ugovora, zahtevati određene oznake kao dokaz da dobra, usluge ili radovi odgovaraju traženim karakteristikama, pod propisanim uslovima.

Kada su u pitanju uslovi za učešće u postupku javne nabavke odredbama Nacrta zakona se preciznije definišu obavezni uslovi, dokazivanje ispunjenosti uslova i način dostavljanja dokaza. Takođe, izmenama i dopunama postojećeg Zakona propisuje se uvođenje socijalnog i kriterijuma troškova životnog ciklusa kao dodatnih kriterijuma za dodelu ugovora. Odredbama Nacrta zakona kojima se uređuju dodela ugovora preciznije se definiše izveštaj o stručnoj oceni ponuda, uslovi za dodelu ugovora, odluka o dodeli ugovora, odluka o obustavi postupka javne nabavke, rok za zaključenje ugovora, izmene ugovora o javnoj nabavci i izmene tokom trajanja ugovora.

Kada su u pitanju javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga,izmenama i dopunama postojećeg Zakona se otklanjaju nedoumice koje se odnose na izuzeća u pogledu nabavke energije i goriva za proizvodnju energije, a granična vrednost za javne nabavke male vrednosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga određuje se na 10.000.000 dinara. Takođe, preciznije su uređene javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća - udesa i precizno su definisani pojmovi elementarne nepogode i tehničko tehnološke nesreće, odnosno udesi.

Odredbama Nacrta zakona definišu se i predmet i način utvrđivanja predmeta javne nabavke, posebna pravila postupka javne nabavke koja se sprovodi radi otklanjanja posledica nepogode i nesreće, rok za podnošenje ponuda i način dokazivanja ispunjenosti uslova, zaštita prava, kao i nabavke radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća na koje se ne primenjuje Nacrt zakona.

Kada je u pitanju zaštita prava u postupku javne nabavke odredbama Nacrta zakona precizirana je nadležnost i način rada Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija). Takođe, izmenama i dopunama Zakona preciznije se definišu rokovi i način podnošenja zahteva i posledice podnetog zahteva na zaštitu prava i privremene mere, postupanje naručioca posle prethodnog ispitivanja zahteva za zaštitu prava, postupak pred Republičkom komisijom, kao i takse i troškovi postupka.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama precizira se da će podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama Nacrta zakona biti usklađeni sa odredbama Nacrta zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Takođe, predviđeno je da se na postupke javnih nabavki koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju propisi po kojima su započeti, kao i da se na postupke zaštite prava započete do dana stupanja na snagu Nacrta zakona primenjuju propisi po kojima su započeti postupci javnih nabavki na koje se zaštita prava odnosi.

Precizirano je da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom Glasniku Republike Srbije". 

Izvor: Redakcija, 23.07.2015.