Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane


Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Minsku, 10. novembra 2014. godine, u originalu na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije (u daljem tekstu: "Strane"),

U želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu,

Naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom jačanjem poverenja,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj ovog sporazuma je da se unapredi saradnja između Strana u oblasti odbrane, u okviru njihovih nadležnosti i u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom i preuzetim međunarodnim obavezama.

Član 2.

Saradnja između Strana na osnovu ovog sporazuma zasniva se na principima jednakosti i zajedničkih interesa i neće uticati na prava i obaveze Strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma koje su potpisale bilo pojedinačno ili zajedno sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Saradnja između Strana na osnovu ovog sporazuma neće se sprovoditi na štetu ni jedne države.

Član 3.

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1. Strana pošiljalac je Strana koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju države Strane primaoca;

2. Strana primalac je Strana na teritoriji čije države se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

3. Osoblje podrazumeva vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 4.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Belorusije.

Član 5.

Strane ostvaruju saradnju u sledećim oblastima:

1. vojnoekonomska saradnja;

2. vojnonaučna saradnja;

3. vojno školovanje i obuka;

4. zakonodavstvo u oblasti odbrane;

5. vojna medicina;

6. mirovne operacije;

7. zaštita životne sredine u okviru vojnih potreba i

8. druge oblasti od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 6.

Saradnja između Strana ostvaruje se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana kroz:

1. zvanične posete;

2. radne sastanke;

3. razmenu iskustava i konsultacije;

4. učešće na vežbama;

5. učešće na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

6. razmenu potrebnih informacija i dokumenata;

7. istraživačke projekte od obostranog interesa i

8. druge oblike saradnje o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

Za potrebe sprovođenja ovog sporazuma kao i razvijanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore u pogledu pojedinačnih projekata i aktivnosti. Takvi posebni ugovori neće sadržati nova prava i obaveze Strana.

Posebni ugovori iz stava 1. ovog člana, zaključuju se u skladu sa ovim sporazumom i ne čine njegov sastavni deo.

Član 8.

U svrhu sprovođenja odredaba ovog sporazuma, nadležni organi Strana izrađuju godišnji plan bilateralne saradnje.

Član 9.

Strane obezbeđuju zaštitu podataka koji se razmene u okviru saradnje u oblasti odbrane, saglasno njihovom nacionalnom zakonodavstvu.

Ukoliko jedna Strana ustupa trećoj strani podatke koje je dobila u okviru saradnje saglasno ovom sporazumu, ustupanje se vrši nakon dobijanja pisane saglasnosti druge Strane.

Strane su saglasne da pitanja razmene i zaštite tajnih podataka budu predmet posebnih ugovora.

Član 10.

Strane i/ili njihovi nadležni organi, po principu reciprociteta, snose sve troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti saglasno ovom sporazumu, kao i aktivnosti na osnovu posebnih ugovora i godišnjih planova.

Strana pošiljalac snosi troškove transporta za svoju delegaciju na zajednički dogovoreno mesto na teritoriji države Strane primaoca i obrnuto. Strana primalac snosi sve troškove transporta za delegaciju Strane pošiljaoca na svojoj teritoriji, kao i troškove njihovog smeštaja i ishrane.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu da se dogovore o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 11.

Strana primalac, u slučaju potrebe, pruža bez naknade, hitnu medicinsku i stomatološku zaštitu osoblju Strane pošiljaoca u vojnim medicinskim ustanovama dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma.

Član 12.

Ako se tokom realizacije aktivnosti na osnovu ovog sporazuma nanese bilo kakva šteta imovini Strana ili dođe do povrede ili smrti osoblja Strana, svaka od Strana snosi troškove štete nanete njenoj imovini, povrede ili smrti koji su se desili osoblju. Ukoliko je do povrede došlo namerno ili usled grube nepažnje, Strana čije su osoblje ili imovina naneli štetu, izazvali povredu ili smrt, snosi troškove naknade štete drugoj Strani.

Član 13.

Dok boravi na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca obavezno je da poštuje zakone, procedure, propise i običaje države Strane primaoca.

Dok boravi na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom pretpostavljenom starešini, odnosno vojnom izaslaniku na teritoriji države Strane primaoca. Pretpostavljeni starešina, odnosno vojni izaslanik na teritoriji države Strane primaoca ima pravo da preduzima disciplinske mere protiv svog osoblja na odgovarajući način, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 14.

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili sprovođenja ovog sporazuma, strane i/ili njihovi nadležni organi rešavaće isključivo konsultacijama i pregovorima.

Član 15.

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću, posebnim ugovorima koji će se smatrati sastavnim delom ovog sporazuma. Usvojene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 16. ovog sporazuma.

Član 16.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ispunile sve uslove neophodne za stupanje na snagu Sporazuma.

Sporazum se zaključuje na neodređeni period.

Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest (6) meseci nakon slanja takvog pisanog obaveštenja.

Prestanak važenja Sporazuma neće uticati ni na jednu od obaveza koje zahteva sprovođenje zajedničkih programa, projekata i drugih aktivnosti započetih u vreme dok je Sporazum na snazi, osim ukoliko se Strane i/ili njihovi nadležni organi drugačije ne dogovore.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, posebni ugovori iz člana 7. ovog sporazuma, ostaju na snazi do njihovog ispunjenja, odnosno isteka perioda važnosti, osim ukoliko tim ugovorima nije drugačije određeno.

Potpisano u Minsku, dana 10. novembra 2014. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su sve verzije podjednako verodostojne. U slučaju različitog tumačenja odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 23.06.2015.