>
Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a)    izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje;".

Član 2.

Član 8a briše se.

Član 3.

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

"Izvršni odbor i guverner odgovorni su za ostvarivanje ciljeva Narodne banke Srbije u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.".

Član 4.

Član 13. menja se i glasi:

"Član 13.

Izvršni odbor čine guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: viceguverneri).".

Član 5.

U članu 14. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        način obračuna, naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu;".

U stavu 3. posle reči: "monetarne politike" dodaju se zapeta i reči: "kao i način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije".

Član 6.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

"Izvršni odbor, u skladu sa zakonom, donosi propise i druge opšte akte u oblasti kontrolne i nadzorne funkcije nad licima koja obavljaju delatnosti iz člana 4. tač. 6) do 10) ovog zakona (u daljem tekstu: finansijske institucije), kao i u oblastima zaštite prava i interesa korisnika usluga iz tačke 11) tog člana i izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za menjačke poslove i kontrole iz tačke 13a) tog člana.".

U st. 2. i 3. reči: "na predlog Uprave za nadzor" – brišu se.

Član 7.

U članu 15a stav 3. briše se.

Član 8.

Posle člana 15a dodaje se član 15b, koji glasi:

"Član 15b

Izvršni odbor daje smernice za jedinstvenu primenu propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije.".

Član 9.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

"Sednice Izvršnog odbora održavaju se ako je prisutna većina članova Izvršnog odbora.".

Član 10.

U članu 18. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        donosi propise, opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora i Saveta;".

Član 11.

Član 21a briše se.

Član 12.

Član 21b briše se.

Član 13.

U članu 24. stav 1. reči: "davanju i oduzimanju dozvola iz člana 59. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "nadzoru nad finansijskim institucijama i davanju i oduzimanju dozvola iz člana 59. ovog zakona".

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: "člana 15a ovog zakona" zamenjuju se rečima: "čl. 15. i 15a ovog zakona".

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: "Izvršnog odbora, guvernera i Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "Izvršnog odbora i guvernera".

Član 14.

Član 26. menja se i glasi:

"Član 26.

Guverneru, viceguvernerima i članovima Saveta (u daljem tekstu: funkcioner Narodne banke Srbije) prestaje funkcija istekom mandata, a pre isteka mandata – ako podnesu pismenu ostavku, kao i u slučaju razrešenja s funkcije.

Novi funkcioner Narodne banke Srbije bira se najkasnije do isteka mandata funkcionera kome ističe mandat, a najranije 120 dana pre dana isteka mandata. Mandat novog funkcionera počinje da teče narednog dana od dana prestanka funkcije prethodnog funkcionera.

Ako funkcioneru Narodne banke Srbije funkcija prestane pre isteka mandata, novi funkcioner bira se u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije, osim ako je novi funkcioner već izabran u skladu sa stavom 2. ovog člana.".

Član 15.

U članu 28. st. 2. i 3. reči: "guvernera, viceguvernera i direktora Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "guvernera i viceguvernera".

U stavu 4. reči: "guvernera, viceguvernera, odnosno direktora Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "guvernera, odnosno viceguvernera".

U stavu 5. reči: "guvernera, viceguvernera i direktora Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "guvernera i viceguvernera".

Član 16.

U članu 29. stav 1. reči: "a direktor Uprave za nadzor u periodu od godinu dana," – brišu se.

U stavu 2. reči: "Guverner, viceguverneri i direktor Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "Guverner i viceguverneri".

Član 17.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Kamatne stope iz stava 2. ovog člana Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji.".

Član 18.

U članu 63. stav 1. reči: "preko Uprave za nadzor" ‒ brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Poslovi nadzora nad finansijskim institucijama obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju operativna samostalnost organizacionih jedinica u kojima se obavljaju ti poslovi i njihova razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije i kojim se sprečava sukob interesa.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 19.

U članu 65. stav 1. reči: "preko Uprave za nadzor" ‒ brišu se.

Član 20.

Posle člana 65b dodaje se član 65v, koji glasi:

"Član 65v

Poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju njihova operativna samostalnost i organizaciona razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije i kojim se sprečava sukob interesa.

Poslovi nadzora nad finansijskim institucijama i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i njihova organizaciona razdvojenost i kojim se sprečava sukob interesa.

Narodna banka Srbije unutrašnjim opštim aktima bliže uređuje saradnju i razmenu podataka između organizacionih jedinica u čijem su delokrugu poslovi iz stava 2. ovog člana, kao i između tih organizacionih jedinica i drugih organizacionih jedinica Narodne banke Srbije.".

Član 21.

U članu 72a stav 2. reči: "odnosno direktor Uprave za nadzor" i zapeta ispred tih reči – brišu se.

Član 22.

U članu 81a stav 3. reči: "Saveta, Izvršnog odbora, guvernera ili direktora Uprave za nadzor" zamenjuju se rečima: "Saveta, Izvršnog odbora ili guvernera".

Član 23.

U članu 86b stav 1. reči: "direktor Uprave za nadzor" i zapeta ispred tih reči – brišu se.

Član 24.

Naslov iznad člana 91. i član 91. menjaju se i glase:

"3. Mere i novčane kazne

Član 91.

"Narodna banka Srbije izriče mere i novčane kazne banci u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka:

1)         ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 40. ovog zakona;

2)         ako banka ne sprovodi mere koje je Narodna banka Srbije propisala radi održavanja likvidnosti banaka iz člana 42. ovog zakona;

3)         ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 45. ovog zakona;

4)         ako se banka ne pridržava mera koje je Narodna banka Srbije propisala radi održavanja likvidnosti u plaćanjima sa inostranstvom iz člana 46. ovog zakona;

5)         ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 58. stav 4. ovog zakona;

6)         ako banka ne postupa u skladu s propisima Narodne banke Srbije iz člana 58a stav 3. ovog zakona;

7)         ako banka ne dostavi odgovarajuće podatke u skladu s propisima iz člana 68. ovog zakona.".

Član 25.

Posle člana 91. dodaje se naslov iznad člana 91a, koji glasi:

"4. Prekršaji".

Član 26.

Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama obrazovana u okviru Narodne banke Srbije u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010 i 76/2012) ‒ prestaje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona, a osnovne organizacione jedinice u sastavu ove uprave nastavljaju da obavljaju poslove kao osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije u skladu s delokrugom utvrđenim na dan stupanja na snagu ovog zakona unutrašnjim opštim aktom Narodne banke Srbije kojim se uređuje njena unutrašnja organizacija.

Član 27.

Guverner, viceguverneri i članovi Saveta guvernera Narodne banke Srbije koji su obavljali funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće da obavljaju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani.

Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama koji je obavljao funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona – nastaviće da obavlja funkciju člana Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, kao vršilac dužnosti viceguvernera, s pravima i dužnostima viceguvernera utvrđenim zakonom, Statutom Narodne banke Srbije i ovlašćenjem guvernera Narodne banke Srbije, i to do izbora novog viceguvernera u skladu sa ovim zakonom, a najduže 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Narodna banka Srbije uskladiće Statut Narodne banke Srbije i svoje unutrašnje opšte akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a član 1. ovog zakona primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US ‒ u daljem tekstu: Zakon) sveobuhvatno su i sistematično uređeni položaj, ciljevi, funkcije, organi i organizacija Narodne banke Srbije, kao i odnos Narodne banke Srbije prema organima i organizacijama Republike Srbije, a učinjen je i ključan iskorak ka približavanju međunarodnim institucijama i uporednopravnoj praksi centralnog bankarstva, što je pozitivno ocenjeno i u pregovaračkom procesu s predstavnicima nadležnih institucija Evropske unije.

Međutim, pojedina rešenja propisana Zakonom koja se odnose na organizaciju kontrolne funkcije Narodne banke Srbije zahtevaju izmene kako bi se, u skladu s dosadašnjim iskustvom, stvorili optimalni uslovi za dalje unapređenje te funkcije unutar Narodne banke Srbije. S tim u vezi, predlaže se da se ukine Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama (u daljem tekstu: Uprava za nadzor), koja je obrazovana kao posebna organizaciona celina unutar Narodne banke Srbije (bez svojstva pravnog lica), ali da se poslovi nadzora i dalje obavljaju u Narodnoj banci Srbije u okviru organizacionih jedinica koje su trenutno u sastavu Uprave za nadzor a koje bi nastavile s radom kao osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije i bile neposredno odgovorne organima Narodne banke Srbije i nadležnom viceguverneru. To su Sektor za kontrolu poslovanja banaka, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Centar za superviziju informacionih sistema i Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga. Naime, usled razvoja tehnologije u oblasti pružanja platnih usluga i pojave novih, nebankarskih pružalaca platnih usluga u Republici Srbiji (platnih institucija i institucija elektronskog novca), kao i usled preuzimanja novih nadležnosti od 1. januara 2019. godine (izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrola menjačkog i deviznog poslovanja), pojavila se potreba za unapređenjem i jačanjem supervizijske funkcije Narodne banke Srbije. U poslednjih nekoliko godina primetno je jačanje supervizijske funkcije centralne banke, odnosno preuzimanje, centralizovanje ili vraćanje ove funkcije tamo gde je ona ranije bila poverena posebnim agencijama (npr. Evropska centralna banka, Banka Engleske ili Centralna banka Mađarske). Imajući u vidu da se poslovi iz nadležnosti Uprave za nadzor obavljaju u organizacionim jedinicama koje su u njenom sastavu, a koje bi nastavile s radom kao osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije – ne bi bilo potrebe za premeštanjem zaposlenih u tim organizacionim jedinicama, nego bi oni nastavili da obavljaju poslove koje trenutno obavljaju. U pitanju je ukupno 220 zaposlenih, i to 124 u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, 55 u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, 9 u Centru za superviziju informacionih sistema i 32 u Sektoru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Pored toga, predlaže se rešenje kojim bi se obezbedio kontinuitet u radu organa i obavljanju funkcija Narodne banke Srbije u slučaju isteka mandata funkcionera Narodne banke Srbije. S tim u vezi, predlaže se da se propiše da se izbor novog funkcionera Narodne banke Srbije mora izvršiti najkasnije do isteka mandata funkcionera kome ističe mandat, kako bi novi funkcioner počeo da obavlja funkciju odmah po prestanku funkcije njegovog prethodnika. Ističemo da je izbor novog funkcionera centralne banke pre isteka mandata njegovog prethodnika radi obezbeđenja kontinuiteta u radu centralne banke uobičajen u uporednoj praksi (npr. Evropska centralna banka, Banka Engleske i Banka Slovenije), a nesporno je da ovo rešenje ima pozitivan uticaj i na stabilnost finansijskog sistema.

Budući da će na osnovu izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) Narodna banka Srbije 1. januara 2019. godine preuzeti nadležnosti Poreske uprave za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja – predlaže se i preciziranje odredbe kojom se propisuju funkcije Narodne banke Srbije. S tim u vezi, Narodna banka Srbije će 1. januara 2019. godine preuzeti i deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji na dan 31. decembra 2018. godine obavljaju navedene poslove (oko 60 zaposlenih). Pored toga, predlaže se i preciziranje pojedinih odredaba koje se odnose na način objavljivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije i delokrug organa Narodne banke Srbije.

Obrazloženje ovog zakona ne sadrži analizu njegovih efekata imajući u vidu obim predloženih izmena i dopuna, kao i to da eventualno usvajanje predloženih odredaba neće uticati na privredni sistem, a posebno ne na troškove privrede i odnose između tržišnih subjekata. U svakom slučaju, usvajanje predloženih odredaba trebalo bi da dovede do određenog smanjivanja troškova Narodne banke Srbije pošto se stvaraju adekvatni uslovi da njena organizacija bude još efikasnija.

U pripremi ovog zakona razmatrane su mogućnosti da se uočeni problemi reše i bez predlaganja, odnosno donošenja ovog zakona, ali je ipak zaključeno da bi jedino izričite zakonske odredbe mogle otkloniti poteškoće u tumačenju i primeni pojedinih postojećih zakonskih rešenja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. vrši se dopuna člana 4. Zakona imajući u vidu da će na osnovu izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju Narodna banka Srbije 1. januara 2019. godine preuzeti nadležnosti Poreske uprave za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja.

Članom 2. briše se član 8a Zakona jer Uprava za nadzor prestaje s radom radi daljeg unapređenja organizacije kontrolne funkcije unutar Narodne banke Srbije.

Članom 3. menja se član 12. stav 2. Zakona tako što se, zbog ukidanja Uprave za nadzor, iz lica odgovornih za ostvarivanje ciljeva Narodne banke Srbije izostavlja direktor Uprave za nadzor.

Članom 4. promenjen je član 13. Zakona, jer će zbog ukidanja Uprave za nadzor Izvršni odbor činiti guverner i viceguverneri.

Članom 5. vrši se usklađivanje u članu 14. Zakona pošto je u stavu 3. tog člana predviđeno da Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike. S tim u vezi, predloženo je da se u istom stavu propiše i da Izvršni odbor utvrđuje i način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije, imajući u vidu povezanost ove dve odredbe.

Članom 6, kojim se menja član 15. stav 1. Zakona, precizirano je da Izvršni odbor donosi propise u oblasti kontrolne funkcije i zaštite korisnika finansijskih usluga, a to će činiti na predlog guvernera u skladu s članom 18. stav 1. tačka 4) Zakona. Budući da se ukida Uprava za nadzor, vrše se pravnoredakcijske izmene u st. 2. i 3. člana 15. Zakona.

Članom 7. briše se stav 3. u članu 15a Zakona, za kojim više nema potrebe, s obzirom na izmenjeni član 15. stav 2. Zakona, tj. činjenicu da će Izvršni odbor sada u svim situacijama donositi rešenja o oduzimanju dozvole za rad i odgovarajuća rešenja o stečaju i likvidaciji na predlog guvernera, a ne na predlog Uprave za nadzor.

Članom 8. vrši se dopuna u vidu novog člana, kojim je predviđeno da Izvršni odbor daje smernice za jedinstvenu primenu propisa iz nadležnosti Narodne banke Srbije, radi unapređenja pravne izvesnosti u primeni ovih propisa.

Članom 9. menja se član 16. stav 2. Zakona. Naime, minimalni broj članova Izvršnog odbora prema predloženom rešenju je tri, a ne četiri, pa je stoga neophodno propisati i novi kvorum za održavanje sednice.

Članom 10. vrši se pravnoredakcijsko uređivanje člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona koje se odnosi na ovlašćenja guvernera za donošenje pravnih akata, imajući u vidu da Uprava za nadzor prestaje s radom.

Članom 11. briše se član 21a Zakona, kojim su bliže uređene nadležnosti Uprave za nadzor.

Članom 12. briše se član 21b Zakona radi pravnoredakcijskog usklađivanja usled ukidanja Uprave za nadzor. Naime, ova pitanja bi sada bila uređena u čl. 63. i 65v Zakona, imajući u vidu da se odnose na organizaciju kontrolne funkcije i funkcije restrukturiranja.

Članom 13. prilagođena je sadržina izveštaja koje Savetu dostavljaju guverner i Izvršni odbor u skladu s članom 24. Zakona. Naime, Izvršni odbor će Savetu kvartalno dostavljati i izveštaj o datim i oduzetim licencama finansijskim institucijama, kao i o usvojenoj regulativi u oblasti kontrolne funkcije, dok će guverner dostavljati izveštaje o nadzoru nad tim institucijama.

Članom 14. vrši se izmena člana 26. Zakona radi pravnoredakcijskog usklađivanja usled brisanja odredaba koje se odnose na Upravu za nadzor. Pored toga, propisuje se da se novi funkcioner Narodne banke Srbije mora izabrati najkasnije do isteka mandata funkcionera kome ističe mandat, ali najranije 120 dana pre dana tog isteka mandata, pri čemu bi mandat novog funkcionera počeo da teče tek po prestanku funkcije njegovog prethodnika. Svrha ove odredbe jeste obezbeđivanje kontinuiteta u radu organa Narodne banke Srbije i obavljanju njenih funkcija.

Članom 15. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 28. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 16. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 29. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 17. predviđena je dopuna člana 41. Zakona tako da je propisano da Narodna banka Srbije i druge kamatne stope, pored referentne kamatne stope, objavljuje na svojoj internet prezentaciji, imajući u vidu da se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno koridor kamatnih stopa, utvrđuje prema visini referentne kamatne stope. S tim u vezi, objavljivanje ovih kamatnih stopa treba da bude vremenski usklađeno, što će biti obezbeđeno na ovaj način.

Članom 18. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 63. stav 1. Zakona s predloženim rešenjima. Pored toga, u tom članu dodaje se stav kojim je predviđena operativna samostalnost organizacionih jedinica u kojima se obavljaju poslovi nadzora nad finansijskim institucijama i njihova razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije. Predloženim rešenjem su, pored pravnoredakcijskog usklađivanja usled ukidanja Uprave za nadzor i brisanja člana 21b, i precizirana važeća rešenja.

Članom 19. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 65. stav 1. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 20. dodaje se novi član, kojim su predviđene operativna samostalnost i organizaciona razdvojenost poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije. Pored toga, uređen je odnos organizacionih jedinica u čijem delokrugu su poslovi nadzora nad finansijskim institucijama i restrukturiranje banaka, te stvoren osnov da se bliže urede saradnja i razmena podataka između tih organizacionih jedinica, kao i između tih organizacionih jedinica i drugih organizacionih jedinica Narodne banke Srbije. Predloženim rešenjem su, pored pravnoredakcijskog usklađivanja usled ukidanja Uprave za nadzor i brisanja člana 21b, i precizirana važeća rešenja.

Članom 21. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 72a stav 2. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 22. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 81a stav 3. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 23. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje člana 86b stav 1. Zakona s predloženim rešenjima.

Članom 24. menja se član 91. Zakona tako da je predviđeno da Narodna banka Srbije izriče mere i novčane kazne banci koja ne postupa u skladu sa odredbama Zakona i propisa koji su doneti na osnovu njega u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka. Na ovaj način se vrši usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka pošto je tim zakonom propisano da će Narodna banka Srbije preduzeti mere i/ili izreći novčane kazne ako utvrdi da je banka postupala suprotno, između ostalog, odredbama drugih zakona po kojima je Narodna banka Srbije nadležna za vršenje nadzora nad poslovanjem banaka, kao i propisa Narodne banke Srbije. Time se doprinosi i većoj finansijskoj disciplini banaka u primeni zakonskih odredaba s obzirom na efikasnost nadzora koji Narodna banka Srbije vrši nad bankama.

Članom 25. vrši se pravnoredakcijsko usklađivanje imajući u vidu izmene u članu 91. Zakona. Prekršajne odredbe iz ovog člana više ne obuhvataju banke prema kojima se za propuste koji se tiču dostavljanja podataka u skladu s propisom iz člana 68. Zakona, saobrazno predloženim izmenama člana 91, mogu preduzeti supervizorske mere i izreći novčane kazne u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

Članom 26. predviđeno je da Uprava za nadzor prestaje s radom na dan stupanja na snagu ovog zakona, a osnovne organizacione jedinice koje su u sastavu Uprave za nadzor nastavljaju s radom kao osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije. To su Sektor za kontrolu poslovanja banaka, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Centar za superviziju informacionih sistema i Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Članom 27. utvrđen je kontinuitet mandata guvernera, viceguvernera i članova Saveta guvernera Narodne banke Srbije koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljali te funkcije. Pored toga, predviđeno je da će direktor Uprave za nadzor koji je obavljao tu funkciju do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviti da obavlja funkciju člana Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, kao vršilac dužnosti viceguvernera, s pravima i dužnostima viceguvernera, kako bi se obezbedilo nesmetano obavljanje funkcija i rad organa Narodne banke Srbije do izbora novog viceguvernera.

Članom 28. utvrđena je obaveza Narodne banke Srbije da, s obzirom na obim predloženih izmena i dopuna, uskladi Statut Narodne banke Srbije i druge unutrašnje opšte akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 29. predviđen je dan stupanja na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" kako bi se blagovremeno obezbedio kontinuitet u radu organa Narodne banke Srbije i obavljanju njenih funkcija.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 4.

Narodna banka Srbije obavlja sledeće funkcije:

1) utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku;

2) upravlja deviznim rezervama;

3) utvrđuje i sprovodi, u okviru svoje nadležnosti, aktivnosti i mere radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema;

4) izdaje novčanice i kovani novac i upravlja tokovima gotovine;

5) uređuje, kontroliše i unapređuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa zakonom;

6) izdaje i oduzima bankama dozvole za rad, vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

7) izdaje i oduzima dozvole za obavljanje delatnosti osiguranja, vrši kontrolu ove delatnosti, odnosno nadzor nad njenim obavljanjem, izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje pojedinih poslova iz delatnosti osiguranja i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;

8) izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, vrši nadzor nad obavljanjem ovih poslova i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;

9) izdaje i oduzima društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima dozvole za rad i dozvole za upravljanje tim fondovima, vrši nadzor nad ovom delatnošću i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi;

10) izdaje i oduzima platnim institucijama dozvole za pružanje platnih usluga, a institucijama elektronskog novca dozvole za izdavanje elektronskog novca, vrši nadzor nad pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca, a obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge;

11) obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca u skladu sa zakonom;

12) utvrđuje ispunjenost uslova za pokretanje postupaka restrukturiranja banaka, odnosno članova bankarske grupe i sprovodi ove postupke, odlučuje o instrumentima i merama koje će se preduzeti u restrukturiranju i obavlja druge poslove u vezi s restrukturiranjem banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

13) izdaje i oduzima operatorima platnog sistema dozvole za rad ovog sistema, vrši nadzor nad njihovim poslovanjem i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge;

13A) IZDAJE I ODUZIMA OVLAŠĆENjA ZA OBAVLjANjE MENjAČKIH POSLOVA, VRŠI KONTROLU MENjAČKOG I DEVIZNOG POSLOVANjA I OBAVLjA DRUGE POSLOVE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANjE;

14) obavlja zakonom, odnosno ugovorom utvrđene poslove za Republiku Srbiju ne ugrožavajući pritom samostalnost i nezavisnost iz člana 2. ovog zakona;

15) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Član 8a

U okviru Narodne banke Srbije, u skladu sa ovim zakonom i Statutom, za obavljanje funkcija iz člana 4. tač. 6) do 11) ovog zakona obrazuje se Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama (u daljem tekstu: Uprava za nadzor).

Finansijskim institucijama u smislu ovog zakona smatraju se lica koja obavljaju delatnosti iz člana 4. tač. 6) do 11) ovog zakona.

Položaj, organizacija i način rada Uprave za nadzor bliže se uređuju Statutom.

Član 12.

Organi Narodne banke Srbije su:

1)         Izvršni odbor Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Izvršni odbor);

2)         guverner Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: guverner);

3)         Savet guvernera Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Savet).

Izvršni odbor, guverner i direktor Uprave za nadzor odgovorni su za ostvarivanje ciljeva Narodne banke Srbije u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.

IZVRŠNI ODBOR I GUVERNER ODGOVORNI SU ZA OSTVARIVANjE CILjEVA NARODNE BANKE SRBIJE U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM.

Član 13.

Izvršni odbor čine guverner, direktor Uprave za nadzor i viceguverneri Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: viceguverneri).

IZVRŠNI ODBOR ČINE GUVERNER I VICEGUVERNERI NARODNE BANKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: VICEGUVERNERI).

Član 14.

Izvršni odbor utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a posebno utvrđuje:

1) program monetarne politike Narodne banke Srbije;

2) način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije i način obračuna, naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu;

2) NAČIN OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANjA KAMATE NA PLASMANE I DRUGA POTRAŽIVANjA NARODNE BANKE SRBIJE, KAO I NA SREDSTVA NA KOJA NARODNA BANKA SRBIJE PLAĆA KAMATU;

3) uslove i način izdavanja hartija od vrednosti Narodne banke Srbije;

4) uslove pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu i obavlja diskontne poslove;

5) politiku odobravanja kratkoročnih kredita;

6) politiku kursa dinara;

7) osnovice za obračunavanje obavezne rezerve i stope obavezne rezerve, kao i način, uslove i rokove izdvajanja i korišćenja sredstava obavezne rezerve banaka;

8) politiku upravljanja deviznim rezervama, kao i smernice za upravljanje tim rezervama;

9) druge instrumente i mere monetarne i devizne politike;

10) mere za održavanje likvidnosti banaka;

11) mere i aktivnosti, u okviru nadležnosti Narodne banke Srbije, radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema.

Propisi Narodne banke Srbije iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike, KAO I NAČIN UTVRĐIVANjA KAMATNIH STOPA NARODNE BANKE SRBIJE.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 22.05.2018.