Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Grad Beograd dostavio kopiju evidencije o poklonima za 2016. godinu sa 45 dana zakašnjenja, zbog čega je Agencija pokrenula postupak protiv odgovornog lica zaduženog za dostavljanje kataloga poklona


Grad Beograd dostavio je kopiju evidencije o poklonima dana 15. maja 2017. godine, sa 45 dana zakašnjenja, zbog čega je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv odgovornog lica zaduženog za dostavljanje kataloga poklona.

Postupak je pokrenut zbog povrede člana 41. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Evidencija o poklonima Grada Beograda naknadno je obrađena i objavljena na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije (http://www.acas.rs/pretraga-registra/).

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)

Obaveza obaveštavanja i vođenje evidencije o poklonu

Član 41

Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju.

Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba iz stava 1. ovog člana obavezni su da o poklonima iz stava 1. ovog člana vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta tekuće godine.

Agencija obaveštava državni ili drugi organ, organizaciju ili javnu službu iz stava 1. ovog člana o utvrđenim povredama zakona.

Agencija objavljuje katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu i obaveštenja iz stava 2. ovog člana, do 1. juna tekuće godine.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 19.05.2017.
Naslov: Redakcija