Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014) u članu 1. nakon reči"Radio-televizija Srbije" briše se veznik "i", a nakon reči Radio televizija Vojvodine dodaju se reči: "i Javne medijske kuće "Radio-televizija Uža Srbija".

Član 2.

U članu 2. stavu 2. Posle reči "republički" stavlja se zapeta i briše veznik "i" a posle reči "pokrajinski" dodaju se reči "I REGIONALNI".

U članu 2. nakon stava 4. dodaje se novi stav koji glasi:

"Regionalni javni medijski servis je Javna medijska ustanova "Radio televizija Uža Srbija" (u daljem tekstu: RTUS) sa sedištem u Nišu"

U stavu 5. koji postaje stav 6. nakon reči "RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: " i RTUS".

Član 3.

U članu 12. nakon reči "RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: " i RTUS".

Član 4.

U članu 13 posle stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

"RTUS pruža medijske usluge na najmanje dva televizijska i najmanje tri radijska programa na području uže Srbije."

U dosadašnjem stavu 4 koji postaje stav 5. nakon reči "RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: " i RTUS".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 5.

U članu 17. posle stava 5. dodaje se novi stav koji glasi:

"Za članove Upravnog odbora RTUS-a Savet Regulatora imenuje lica koja žive i rade na području uže Srbije".

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9, 10 i 11 postaju st. 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Član 6.

U članu 19. stavu 2. RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: " i RTUS".

Član 7.

U članu 29 dodaje se stav 3 koji glasi:           

"Članove Programskog saveta RTUS-a bira Upravni odbor RTUS-a, na predlog organa jedinica lokalne samouprave na području uže Srbije nadležnog za oblast javnog informisanja ili kulture."

Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 4, 5, 6, 7 i 8.

Član 8.

U članu 33. stav 2 posle reči: "Vojvodine" dodaju se reči: "odnosno lokalne samouprave na području uže Srbije."

Član 9.

U članu 37. stav 3. nakon reči: "RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: "i RTUS".

Član 10.

U članu 41. st 2. i 7. nakon reči:"RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: "i RTUS".

U stavu 8. nakon reči: "RTS" dodaju se reči: "i RTUS".

Posle stava 9, dodaje se stav 10. koji glasi:

"Sredstva naplaćena na području uže Srbije raspoređuju se tako da 70% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTUS a 30% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTS."

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 11. nakon reči: "RTS" dodaje se zapeta, briše se veznik "i", a nakon reči: "RTV" dodaju se reči: "i RTUS".

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

Član 11.

Nakon člana 57 dodaje novi član 57a koji glasi:

"Član 57a

RTUS se osniva u roku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana početka primene odredaba iz čl. 37-42. ovog zakona, javna medijska ustanova "Radio Televizija Uža Srbija" finansira se iz budžeta Republike Srbije.

Budžetska sredstva za rad javne medijske ustanove "Radio Televizija Uža Srbija" opredeljuju se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja."

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I           USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblastima kulture i zaštite kulturnih dobara, sporta, javnog informisanja, razvoj Republike Srbije, politike i mere za podsticanje ravnomernog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu s Ustavom.

II          RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Postojećim zakonskim rešenjem uređen je rad javnih medijskih servisa i to Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" njihova delatnost i načela na kojima se zasniva obavljanje delatnosti, javni interes koji ostvaruju, javnost rada, način izbora organa i njihova nadležnost, donošenje akata, kao i obezbeđivanje sredstva za rad i način njihovog finansiranja. Evropski standardi i međunarodni dokumenti, kao i relevantne odredbe Ustava Republike Srbije nalažu i podsticanje regionalnih medijskih servisa. Naime, javni interes u oblasti javnog informisanja ne može se se ostvariti isključivo formiranjem javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou, jer se ovakvim asimetričnim određenjem javnog interesa onemogućava formiranje javnih servisa na regionalnom nivou. Javni interes u ovoj oblasti može se u potpunosti ostvariti samo ako se kao cilj zakonskog regulisanja odredi i kroz podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i formiranjem, pored javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou i na regionalnom nivou, u skladu sa zakonom. Formiranjem javnog servisa na regionalnom nivou obezbeđuje i sprovođenje načela ravnopravnosti građana u pogledu njihovog prava da budu informisani o pitanjima koja su od značaja za razvoj područja Republike Srbije koja su izvan teritorije Grada Beograda i teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo na obaveštenost, kao jedno od osnovnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom, podrazumeva da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja. Postojeća regulativa ne prepoznaje regionalni razvoj putem ravnomernog informisanja, te je neophodno novelirati Zakon o javnim medijskim servisima na taj način što bi se zakonom uredio i rad javnog medijske ustanove,, Radio-televizija Uža Srbija", definisao ovaj servis, njegov pravni status, sedište i način pružanja medijskih usluga. Takođe, shodno odredbama zakona koje se odnose na organe upravljanja, zakonom o izmenama i dopunama potrebno je normirati sastav i način izbora Upravnog odbora ovog medijskog servisa, kao i način izbora Programskog saveta RTUS, svojinski status sredstava za rad Javnog servisa RTUS, način utvrđivanja visine takse, način raspodele sredstava, kao i vremenski okvir za formiranje RTUS i način finansiranja u prelaznom periodu.

III         OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona, pored postojećih javnih medijskih servisa, uvodi se Javna medijska ustanova "RADIO-TELEVIZIJA UŽA SRBIJA".

Članom 2. utvrđuje se da je regionalni javni servis RTUS i određuje njegovo sedište.

Članom 3. određeno je da RUTS ima status pravnog lica.

Članom 4. propisuje se da RTUS pruža medijske usluge na najmanje dva televizijska i najmanje tri radijska programa na području uže Srbije

Član 5. Predloga zakona reguliše imenovanje članova Upravnog odbora RTUS-a.

Član 6. predstavlja usaglašavanje sa prethodnim članovima Predloga zakona.

Članom 7. propisuje se postupak izbora članova Programskog saveta RTUS-a.

Članom 8. Određuje se da su sredstva koja koristi RTUS u svojini lokalnih samouprava na teritoriji uže Srbije.

Članom 9. Propisuje se da Upravni obori RTS, RTV i RTUS zajednički donose odluku o utvrđivanju visine takse, kao načina finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa.

Član 10. Predloga zakona propisuje raspored sredstava naplaćenih na području uže Srbije, tako da 70% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTUS a 30% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTS.

Članom 11. Određuje se rok za osnivanje RTUS-a i to šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona te da se do dana početka primene odredaba iz čl. 37-42. ovog zakona, javna medijska ustanova "Radio Televizija Uža Srbija" finansira iz budžeta Republike Srbije a da se budžetska sredstva za rad javne medijske ustanove "Radio Televizija Uža Srbija" opredeljuje na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja.

Članom 12. Predloga zakona propisan je rok za stupanje na snagu zakona.

IV         ANALIZA EFEKATA PROPISA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima obezbediće se u skladu sa evropskim standardima i međunarodnim dokumentima u oblasti elektronskih medija, rad javnih medijskih servisa i to ne samo nacionalnog i pokrajinskog već i regionalne Javne medijske ustanove "RADIO-TELEVIZIJA UŽA SRBIJA", njena delatnost i načela na kojima se zasniva obavljanje delatnosti, javni interes koji ostvaruju, javnost rada, način izbora organa i njihova nadležnost, kao i obezbeđivanje sredstva za rad i način njihovog finansiranja. Javni interes u oblasti javnog informisanja ostvariće se i na regionalnom nivou. Javni interes u ovoj oblasti može se u potpunosti ostvariti samo ako se kao cilj zakonskog regulisanja odredi i kroz podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i formiranjem, pored javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou i na regionalnom nivou, u skladu sa zakonom. Formiranje javnog servisa na regionalnom nivou obezbeđuje i sprovođenje načela ravnopravnosti građana u pogledu njihovog prava da budu informisani o pitanjima koja su od značaja za razvoj područja Republike Srbije koja su izvan teritorije Grada Beograda i teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

V          FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Do dana početka primene odredaba iz čl. 37-42. ovog zakona, javna medijska ustanova "Radio Televizija Uža Srbija" finansiraće se iz budžeta Republike Srbije.

Budžetska sredstva za rad javne medijske ustanove "Radio Televizija Uža Srbija" opredeljuju se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 22.4.2015.