Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMISANJU I MEDIJIMA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMISANJU I MEDIJIMA

Član 1.

U Zakonu o informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/2014) u članu 2. stav 1. nakon reči: "informisanja" briše se reč: "i", i dodaju reči: "podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i".

Član 2.

U članu 16. stav 1. tačka 1. nakon reči: "nacionalnom" briše se veznik "i" dodaje se zapeta i reči: "regionalnom i".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I           USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblastima kulture i zaštite kulturnih dobara, sporta, javnog informisanja, razvoj Republike Srbije, politike i mere za podsticanje ravnomernog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu s Ustavom.

II          RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Postojećim zakonskim rešenjem predviđeno je da se pravilima o javnom informisanju obezbeđuje i štiti sistem informacija, pre svega iznošenje, primanje i razmena informacija, ideja i mišljenja putem medija. Kao cilj ovih normi određeno je unapređenje vrednosti demokratskog društva, sprečavanje sukoba i očuvanje mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja kao i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti. Nesumnjivo je da su ovo vrednosti koje čine temelj savremenih propisa u demokratskim društvima u oblasti informisanja i medija. Neophodno je, međutim, da se ciljevi zakonskog regulisanja prošire u smislu podsticanja regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja.

Javni interes u oblasti javnog informisanja ne može se se ostvariti isključivo formiranjem javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou, jer se ovakvim asimetričnim određenjem javnog interesa onemogućava formiranje javnih servisa na regionalnom nivou. Javni interes u ovoj oblasti može se u potpunosti ostvariti samo ako se kao cilj zakonskog regulisanja odredi i kroz podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i formiranjem, pored javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou i na regionalnom nivou, u skladu sa zakonom. Formiranje javnog servisa na regionalnom nivou obezbeđuje i sprovođenje načela ravnopravnosti građana u pogledu njihovog prava da budu informisani o pitanjima koja su od značaja za razvoj područja Republike Srbije koja su izvan teritorije Grada Beograda i teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo na obaveštenost, kao jedno od osnovnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom, podrazumeva da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja. Postojeća regulativa ne prepoznaje regionalni razvoj putem ravnomernog informisanja, te je neophodno novelirati Zakon o informisanju i medijima, kao sistemski zakon u oblasti javnog informisanja, i to kroz izmene i dopune normi o ciljevima zakonskog regulisanja i ostarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

III         OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona propisan je cilj zakonskog regulisanja na taj način da pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti.

Članom 2. Predloga zakona propisano je da Republika Srbija ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja isključivo: formiranjem javnih servisa na nacionalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou, u skladu sa zakonom.

Članom 3. Predloga zakona propisan je rok za stupanje na snagu zakona.

IV         ANALIZA EFEKATA PROPISA

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima obezbediće se unapređenje vrednosti demokratskog društva, sprečavanje sukoba i očuvanje mira, istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja kao i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti, kao i podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja.

Javni interes u ovoj oblasti ostvariće se kroz podsticanje regionalnog razvoja putem ravnomernog informisanja i formiranjem, pored javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou i na regionalnom nivou, u skladu sa zakonom. Formiranjem javnog servisa na regionalnom nivou obezbediće se i sprovođenje načela ravnopravnosti građana u pogledu njihovog prava da budu informisani o pitanjima koja su od značaja za razvoj područja Republike Srbije koja su izvan teritorije Grada Beograda i teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Izmenama i dopunama zakona stvoriće se uslovi mehanizmi za ostvarenje ustavnog prava građana na obaveštenost, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom, te istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavanje građana o pitanjima od javnog značaja.

V          FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 22.4.2015.