Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Zahtev za reprogram poreskog duga građani podnose od 1. aprila do 4. jula 2016. godine. Olakšice se odnose na porez na dohodak građana, porez na prenos apsolutnih prava, porez na poklon i nasleđe, porez na izdavanje nekretnina u zakup kao i onaj za iznajmljivanje pokretnih stvari veće vrednosti, porez na imovinu


Nisu samo preduzetnici i privrednici dobili šansu da pod povoljnijim uslovima izmire stare dugove. Građani koji su poreski dužnici moći će od 1. aprila do 4. jula 2016. godine da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu.

Te novine predviđene su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), a Pravilnikom o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016 - Pravilnik) je precizirano je da se zahtev za reprogram duga može podneti samo jednom.

Maksimalni rok za otplatu poreskog duga koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine, jeste 60 meseci. Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi. Kakve su to olakšice i šta konkretno zaduženi i prezaduženi dobijaju?

Građani-dužnici su i do sada imali šanse da stare obaveze izmire na rate, i to u roku od 24 meseca. Novim Pravilnikom uvedena je klizna skala pa se dugovi do 50.000 dinara mogu otplatiti u 30 rata, a preko te sume, do 100.000 dinara, na 40. Od sto pa do dvesta hiljada sume moguća je otplata na 50 rata. Oni koji duguju više od 200.000 dinara obaveze mogu izmire u najdužem roku 60 rata, odnosno meseci.

Svi dužnici koji izmire ta dugovanja pre roka mogu računati na otpis kamata. Svoje obaveze dužnici garantuju hipotekom, a prag za to je povećan. Nekada je hipoteka bila potrebna za sume od 100.000 dinara, a sada je povećana na 200.000 dinara.

Tu su i kamatne olakšice. Obveznici koji redovno izmiruju oabveze mogu računati na otpis kamata svake godine, odnosno obračunavaće se na godišnjem nivou.

A koja su to dugovanja koja se mogu otplatiti na pomenuti način uz umanjenje kamatnih troškova?

Olakšice se odnose na porez na dohodak građana, porez na prenos apsolutnih prava (plaća se pri kupovini stana i drugih nekretnina), porez na poklon i nasleđe, porez na izdavanje nekretnina u zakup kao i onaj za iznajmljivanje pokretnih stvari veće vrednosti. Tu je i porez na imovinu. Potonji je u nadležnosti opština, ali...

Pravilnik je donet u okviru Zakona, a mi smo obavezni da to primenjujemo – objašnjava poreska inspektorka u poreskoj administraciji u Zrenjaninu Slavica Radišić. – Zato se olakšice odnose i na porez na imovinu. Sve što je Pravilnikom predviđeno, mi ćemo primeniti i u rokovima koji su njime predviđeni.

Pitanje koje se nameće je i koliko će država prihodovati od pomenute mere?

Izvesno je da će sada biti više onih koji su spremni da stare obaveze izmire na vreme i uz olkašice – kaže poreski stručnjak Đerđ Pap. – Međutim, takvi potezi često loše deluju na poresku disciplinu. Obveznici ležernije shvataju svoje obaveze i ne žure da ih ispune u roku, nadajući se da će im država opet omogućiti reprograme i druge okalšice.

Pravilnikom su predviđene i sankcije u slučaju nepoštovanja sporazuma. Bez mogućnosti reprograma duga tako mogu ostati građani koji ne budu u predviđenim rokovima plaćali svoje obaveze.

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016)

Iz Člana 4

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 22.03.2016.
Naslov: Redakcija