Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME


NACRT ZAKONA O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član1.

Ovim zakonom se uređuje proizvodnja naoružanja i vojne opreme u miru i uslovima ratnog i vanrednog stanja kao delatnost od opšteg interesa, strano ulaganje u proizvodnju naoružanja i vojne opreme, izdavanje dozvole i ovlašćenja nadležnih organa, planiranje mera bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, propisuju uslovi i postupci kojima se formira grupacija Odbrambena industrija Srbije, postupci privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme, prava i obaveze proizvođača, ocenjivanje usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima, promet i transport naoružanja i vojne opreme u zemlji i druga pitanja od značaja za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju i promet sportskog i lovačkog oružja i municije, privrednih eksploziva, protivgradnih raketa i sredstava za vatromete.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je kontrola i unapređenje oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeniu ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) naoružanje i vojna oprema su: ubojna, borbena i tehnička sredstva utvrđena Nacionalnom kontrolom listom naoružanja i vojne opreme, postrojenja, oprema i druge stvari posebno izrađene ili prilagođene za vojnu namenu;

2) proizvodnja naoružanja i vojne opreme je: delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju koja obuhvata: istraživanje i razvoj naoružanja i vojne opreme; razvoj i osvajanje odbrambenih tehnologija; izradu, ispitivanje, remont i usavršavanje naoružanja i vojne opreme; demilitarizaciju i utilizaciju naoružanja i vojne opreme, izgradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i izradu tehničke dokumentacije;

3) proizvođač naoružanja i vojne opreme je: pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, upisano u registar privrednih društava ovlašćenih za obavljanje poslova proizvodnje naoružanja i vojne opreme (u daljem tekstu: Registar proizvođača);

4) usluge u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme su: prateće specifične aktivnosti (intelektualne, umetničke, stručne, zanatske i druge) koje za potrebe proizvodnje, prometa i transporta naoružanja i vojne opreme pružaju pravna ili fizička lica sa sedištem ili prebivalištem u Republici Srbiji;

5) kapaciteti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme su: objekti, laboratorije i prostor namenjen za proizvodnju, čuvanje i skladištenje naoružanja i vojne opreme, ispitna i remontna postrojenja, specijalni alati i oprema privrednih subjekata za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na koje se primenjuju posebna pravila postupanja i raspolaganja u miru, ratnom i vanrednom stanju;

6) remont naoružanja i vojne opreme je: delatnost koja obuhvata preventivno i korektivno održavanje različitog nivoa i obima zahvata i njihove kombinacije;

7) usavršavanje naoružanja i vojne opreme je: delatnost kojom se unapređuju karakteristike naoružanja i vojne opreme, a obuhvata modernizaciju, modifikaciju i adaptaciju;

8) demilitarizacija je: delatnost kojom se naoružanje i vojna oprema onesposobljava za svrhu kojoj je bilo izvorno namenjeno, a obuhvata delaboraciju naoružanja i vojne opreme, transport, skladištenje, prebrojavanje, prethodno presovanje i uništavanje naoružanja i vojne opreme i njegovih komponenti.

9) utilizacija je: delatnost kojim se naoružanje i vojna oprema iz primarnog oblika delaboracijom i specijalnim tehnološkim postupkom prevodi u drugi oblik naoružanja i vojne opreme.

10) bezbednost proizvodnje naoružanja i vojne opreme je: sistem bezbednosno-zaštitnih mera i postupaka kojima se ispunjavaju organizacioni i tehnički uslovi za čuvanje tajnih podataka i sprečava: uništenje ili oštećenje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, ugrožavanje bezbednosti ljudskih resursa, uništenje, oštećenje ili otuđenje naoružanja i vojne opreme i odavanje tajnih podataka o proizvodnji naoružanja i vojne opreme;

11) zaštita u proizvodnji naoružanja i vojne opreme je: sistem mera i postupaka kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu, zaštita životne sredine, zaštita od požara i eksplozija, zaštita intelektualne svojine, procena rizika u proizvodnji naoružanja i vojne opreme i drugi zakonom propisani uslovi;

12) obezbeđenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme je: sistem mera i postupaka kojima se obezbeđuju materijalni, kadrovski i drugi uslovi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

13) ratne materijalne rezerve za proizvodnju naoružanja i vojne opreme su: alati, sirovine, repromaterijal, proizvodne mašine, delovi, sklopovi i podsklopovi potrebni za organizovanje proizvodnje naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju;

14) tehnička dokumentacija je: dokumentacija za izgradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i dokumentacija za ispitivanje naoružanja i vojne opreme;

15) tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme je: konstrukciona i tehnološka dokumentacija, dokumentacija za softver, konstrukciona dokumentacija za specijalne alate, tehnološke procedure i instrukcije, tehnički uslovi za kontrolu i prijem sredstava ili propisi o kvalitetu proizvoda, dokumentacija za upotrebu i održavanje sredstava, tehnički uslovi za modifikaciju, remontna dokumentacija, tablice gađanja, standardi, dokumentacija za kodifikaciju, metrologiju, i druga dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

16) promet naoružanja i vojne opreme u zemlji je: kupovina, prodaja i kupovina radi prodaje naoružanja i vojne opreme i posloviu vezisa kupovinom, prodajom ikupovinomradiprodaje naoružanja i vojne opreme.

17) transport naoružanja i vojne opreme je: kopneni, vodeni i vazdušni prevoz uključujući i kombinovani prevoz naoružanja i vojne opreme na teritoriji Republike Srbije.

Vrste naoružanja i vojne opreme

Član 4.

Naoružanje i vojna oprema, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) vatreno oružje za vojnu namenu zaključno sa kalibrom 15 mm (pištolji, revolveri, automati, puške, puškomitraljezi, mitraljezi);

2) vatreno oružje za vojnu namenu kalibra iznad 15 mm (bacači granata, minobacači, lanseri raketa i lansirne cevi, topovi, haubice i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

3) delove, sklopove i opremu za naoružanje i vojnu opremu iz tačke 1) i 2) ovog člana (cevi, zatvarači, mehanizmi za okidanje, sanduci cevi, mehanizmi za pokretanja cevi, uređaji za uvođenje municije u cev, lafeti ili platforme za ugradnju oružja, osmatračke i nišanske sprave, elementi sistema za upravljanje vatrom i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

4) municiju, bombe, mine, torpeda, rakete i projektile posebno konstruisane za vojnu namenu, delove i sklopove za ova sredstva;

5) barute, eksplozive, pirotehnički materijal i uređaje, raketna goriva i druge inicijalne elemente koji se ugrađuju u sredstva iz tačke 4) ovog člana ili se samostalno koriste u vojne namene;

6) borbena vozila (tenkovi, oklopni transporteri, borbena vozila pešadije i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

7) vazduhoplove za vojnu namenu (avioni, helikopteri, bespilotne i druge letelice);

8) plovila za vojnu namenu (čamci, brodovi, podmornice i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

9) sredstva telekomunikacije i kriptozaštite posebno konstruisana za vojnu namenu;

10) elektronsku opremu i njene komponente posebno konstruisane za vojnu namenu (sredstva za elektronska i protivelektronska dejstva, radari i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

11) sredstva za zaštitu od dejstva nuklearnih, hemijskih i bioloških sredstava, sredstva za detekciju, dozimetriju i identifikaciju za vojnu namenu;

12) opremu za balističku zaštitu (oklopne ploče, šlemovi, pancirna odeća, balističke ploče za pancirnu odeću i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

13) hladno oružje za vojnu namenu (sablje, bajoneti, samostreli, lukovi i strele, borbeni noževi i druga sredstva posebno konstruisana za vojnu namenu);

14) specijalizovanu opremu za vojnu obuku ili simulaciju vojnih scenarija;

15) tehničku dokumentaciju;

16) softver specijalno projektovan za vojnu namenu;

17) pogonska i druga sredstva specijalno projektovana za eksploataciju i održavanje naoružanja i vojne opreme iz tač. 1), 2), 4), 6), 7) i 8);

18) druga sredstva i njihove komponente posebno konstruisane za vojnu namenu koja su obuhvaćena Nacionalnom kontrolnom listom naoružanja i vojne opreme, a nisu navedena u tački 1) do 17) ovog člana, osim sredstava i njihovih komponenti koja su regulisana drugim zakonom;

19) kapacitete i sredstva za proizvodnju naoružanja i vojne opreme iz tač. 1) do 18) ovog člana;

20) sredstva za vojnu namenu koja se koriste za upotrebu, rukovanje, čuvanje, skladištenje i održavanje naoružanja i vojne opreme iz tač. 1) do 18) ovog člana.

II PROIZVODNJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U MIRU

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme

Član 5.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme u miru se zasniva na dugoročnom planu razvoja sistema odbrane i planovima opremanja Vojske Srbije i drugih snaga odbrane.

Član 6.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo odbrane), ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i službi bezbednosti vrši se na osnovu ugovora koje ta ministarstva i službe bezbednosti zaključuju sa proizvođačima, bez posredovanja trećih lica.

Član 7.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme za potrebe drugih državnih organa i organizacija, privrednih društava i drugih pravnih lica radi obavljanja njihove delatnosti vrši se na osnovu ugovora koje ti pravni subjekti zaključe sa proizvođačima.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme za izvoz

Član 8.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme za izvoz obavlja se na osnovu planova proizvodnje za potrebe izvoza i ugovora zaključenog između proizvođača naoružanja i vojne opreme i stranog kupca.

Ugovor o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za izvoz, osim stranog kupca iz stava 1. ovog člana sa proizvođačem, može zaključiti i pravno lice upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme.

Član 9.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme koji koristi tehničku dokumentaciju u svojini Republike Srbije dužan je da izvrši naknadu po osnovu ekonomskog iskorišćavanja (rojaliti) za naoružanje i vojnu opremu proizvedenu za potrebe izvoza.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Ugovorom između proizvođača naoružanja i vojne opreme i ovlašćenog organa nosioca prava svojine na tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje visine naknade je složenost i nivo tehnološke razvijenosti naoružanja i vojne opreme.

Strano ulaganje u proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Član 10.

Stranom ulagaču može se odobriti ulaganje i ostvarivanje ekonomskih interesa u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 11.

Privredno društvo u kome je strani ulagač većinski vlasnik može da bude upisano u Registar proizvođača ukoliko ispunjava sve uslove propisane odredbama ovog zakona.

Član 12.

Strani ulagač iz člana 10. dužan je da podnese zahtev Ministarstvu odbrane radi pribavljanja saglasnosti za ulaganje kapitala.

Strani ulagač može ulagati kapital radi osnivanja privrednog društva za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kupovine ili proširenja postojećih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana strani ulagač dostavlja elaborat koji se odnosi na vrstu i obim ulaganja, proizvodni program, primenu novih tehnologija, nabavku potrebne opreme, prava intelektualne svojine i program kojim se garantuje da će primenjeni tehnološki proces proizvodnje ispunjavati zahteve u pogledu zaštite životne sredine.

U slučaju stranih ulaganja u postojeće kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Vlada određuje način izbora i uslove koje mora da ispunjava strateški investitor, kao i model strateškog partnerstva.

Prednost kod stranih ulaganja imaju strani ulagači koji se već bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i ispunjavaju uslove strateškog investitora tehnološki sposobnog da izvrši revitalizaciju ili modernizaciju postojećih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme ili izgradnju i opremanje novih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Član 13.

Ministarstvo odbrane u postupku odlučivanja po zahtevu iz člana 12. pribavlja mišljenja resornih ministarstava i posebnih organizacija u pogledu uticaja stranog ulaganja na nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, ekonomiju, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane donosi odluku po zahtevu stranog ulagača iz člana 12. stav 1. u roku od120 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno.

Član 14.

Zakonski zastupnik proizvođača naoružanja i vojne opreme mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Registar proizvođača

Član 15.

Proizvodnjom naoružanja i vojne opreme u miru mogu se baviti privredna društva kojima je izdata dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i koja su upisana u Registar proizvođača.

Proizvodnjom naoružanja i vojne opreme u miru mogu se baviti i jedinice i ustanove Ministarstva odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i posebnih organizacijau skladu saunutrašnjima aktima tih organa i organizacija.

Način upisa i vođenja Registra proizvođača posebnim aktom propisuje ministar odbrane.

III IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Član 16.

Dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme je dokument koju izdaje Ministarstvo odbrane sa rokom važenja do 5 godina.

Dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme može se produžiti nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 17.

Dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme može dobiti privredno društvo koje ispunjava uslove u pogledu kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehničke, tehnološke i kadrovske osposobljenosti, sposobnosti za obezbeđenje kvaliteta naoružanja i vojne opreme, bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Kriterijumi za ocenu ispunjenostiuslova za izdavanje dozvole

Član 18.

Ministar odbrane posebnim aktom uređuje kriterijume za ocenu ispunjenosti uslova za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Zahtev za izdavanje dozvole

Član 19.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme privredno društvo je dužno da priloži:

1) osnivački akt;

2) statut;

3) izvod iz registra privrednih subjekata;

4) dokaz o državljanstvu i mestu prebivališta zakonskog zastupnika;

5) dokaz da zakonski zastupnik nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, odnosno da mu nije izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv imovine, protiv privrede, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv bezbednosti računarskih podataka, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv pravosuđa, protiv pravnog saobraćaja, protiv službene dužnosti, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i protiv Vojske Srbije, protiv prava po osnovu rada, protiv prava intelektualne svojine, protiv životne sredine;

6) izjava o prihvatanju nadzora nad proizvodnjom naoružanja i vojne opreme;

7) pregled naoružanja i vojne opreme proizvodenih po prethodno izdatim dozvolama za proizvodnju i izjava o svojini nad tehničkom dokumentacijom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

8) predlog proizvodnog programa za period od 5 godina;

9) finansijske pokazatelje o poslovanju privrednog društva u periodu prethodne tri godine;

10) elaborato unutrašnjoj organizaciji, broju i strukturi zaposlenih;

11) elaborat o kapacitetima za proizvodnju i tehničkoj i tehnološkoj osposobljenosti;

12) dokument o sposobnosti za obezbeđenje kvaliteta naoružanja i vojne opreme;

13) dokument o sposobnosti za sprovođenje mera industrijske bezbednosti;

14) dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse.

Zakonski zastupnik privrednog društva potpisuje i overava pečatom privrednog društva izjave iz tačke 6) i7) stava 1. ovog člana.

Privredno društvo koje je osnovano u periodu kraćem od tri godine prilaže finansijske pokazatelje o poslovanju iz tačke 9) stava 1. ovog člana za period u kome je bilo dužno da ih izrađuje po zakonu.

Član 20.

Privredno društvo koje je podnelo zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u oblasti demilitarizacije naoružanja i vojne opreme dužno je da priloži i elaborat o ispunjenosti uslova za demilitarizaciju naoružanja i vojne opreme.

Odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole

Član 21.

Ministarstvo odbrane donosi rešenje o izdavanju dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme podnosiocu zahteva koji je uz zahtev priložio potrebne dokaze iz člana 19. i kod koga je utvrđeno da su ispunjeni svi uslovu iz člana 17. ovog zakona.

Ministarstvo odbrane je dužno da u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana donese rešenje o izdavanju dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Član 22.

U slučaju da podnosilac zahteva ne pribavi potrebne dokaze iz člana 19. i ne ispuni neki od uslova iz člana 17. ovog zakona, a u ostavljenom roku od 90 dana ne otkloniutvrđene nedostatke, Ministarstvo odbrane donosi rešenje o odbijanju zahteva.

Ponovni zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme privredno društvo iz stava 1. ovog člana može podneti najranije šest meseci od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva.

Član 23.

Ministarstvo odbrane u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme može zatražiti mišljenje drugih državnih organa.

Ukoliko se na instaliranim kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme proizvodi sportsko i lovačko oružje i municija, privredni eksplozivi, protivgradne rakete i sredstva za vatromete, nadležni organ Ministarstvo odbrane u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme angažuje ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 24.

Ministarstvo odbrane donosi rešenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme ukoliko se utvrdi:

1) da je izdata na osnovu neistinitih podataka;

2) da je došlo do promena kod proizvođača naoružanja i vojne opreme kojima se krše odredbe ovog zakona, drugih zakona i propisa koje mogu negativno da utiču na bezbednosne i odbrambene interese Republike Srbije;

3) da proizvođač naoružanja i vojne opreme sprečava vršenje nadzora;

4) da proizvođač naoružanja i vojne opreme nije, u za to utvrđenom roku, otklonio nepravilnosti ili nezakonitosti uočene od strane organa nadležnog za nadzor.

Za slučajeve navedene u stavu 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Član 25.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, kojem je u skladu sa članom 24. ovog zakona oduzeta dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, može podneti zahtev za ponovno izdavanje dozvole po isteku roka od jedne godine od datuma donošenja rešenja o oduzimanju dozvole.

Shodna primena propisa

Član 26.

Na postupak izdavanja dozvola shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Evidencija o izdatim ioduzetim dozvolama i odbijenim zahtevima

Član 27.

Evidencija o izdatim i oduzetim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i odbijenim zahtevima za izdavanje dozvole vodi se u Ministarstvu odbrane.

Obrazac dozvole i način vođenja evidencija

Član 28.

Ministar odbrane posebnim aktom propisuje način izdavanja i izgled obrasca dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i način vođenja evidencije o izdatim i oduzetim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme iodbijenim zahtevima.

IV. BEZBEDNOST, OBEZBEĐENJE I ZAŠTITA U PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Bezbednost proizvodnje naoružanja i vojne opreme

Član 29.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme je dužan da ima i sprovodi Plan bezbednosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Plan bezbednosti iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) procenu ugroženosti kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

2) mere bezbednosti i zaštite i način njihovog sprovođenja;

3) mere i postupke koji se preduzimaju u slučaju vanrednog događaja nastalog prilikom proizvodnje, prometa i transporta naoružanja i vojne opreme.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme pribavlja saglasnost Ministarstva odbrane na Plan bezbednosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Bezbednosna provera lica koja se primaju ili su u radnom odnosu

Član 30.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme vrši prijem lica u radni odnos na osnovu opštih uslova o zasnivanju radnog odnosa i posebnih uslova u pogledu bezbednosti ljudi i imovine.

Radna mesta na kojima se obavljaju poslovi i zadaci sa posebnim uslovima iz stava 1. ovog člana se utvrđuju opštim aktom proizvođača naoružanja i vojne opreme i zahtevaju vršenje bezbednosne provere u skladu sa propisom kojim se uređuje pristup tajnim podacima.

Član 31.

Lice koje se prima ili je u radnom odnosu kod proizvođača naoružanja i vojne opreme na radnom mestu na kome se obavljaju poslovi i zadaci iz člana 30. stav 2. podleže:

4) odgovarajućoj bezbednosnoj proveri ukoliko ima mogućnost pristupa tajnim podacima;

5) osnovnoj bezbednosnoj proveri u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, ukoliko obavlja poslove i zadatke koji podrazumevaju rad sa ubojnim sredstvima i opasnim materijama.

Bezbednosna provera lica iz stava 1. ovog člana obuhvata i lica kod kooperanta ili vršioca usluga ukoliko izvršenje njihovih ugovornih obaveza podrazumeva pristup tajnim podacima.

Podaci o kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Član 32.

Ministarstvo odbrane vodi Evidenciju kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na osnovu podataka iz tačke 11) stav 1. član19. ovog zakona.

Evidencija iz stava 1. ovog člana predstavlja tajni podatak koji se čuva i koristi u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Tajnim podacima u vezi sa proizvodnjom naoružanja i vojne opreme smatraju se i podaci o:

1) planovima proizvodnje naoružanja i vojne opreme i o njihovoj realizaciji;

2) uvozu i izvozu koji nisu obuhvaćeni obavezama izveštavanja u skladu sa međunarodnim sporazumima;

3) tehničkoj dokumentaciji;

4) vojno-ekonomskoj, naučno-tehničkoj idrugoj saradnji sa stranim partnerima;

5) formiranju, korišćenju, obnavljanju i prostornom razmeštaju ratnih materijalnih rezervi.

Zaštita u proizvodnji naoružanja i vojne opreme

Član 33.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme dužan je da ima Elaborat o zaštiti u proizvodnji naoružanja i vojne opreme i da sprovodi mere i postupke zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) Pravilnik o bezbednosti i zdravljuna radu;

2) Akto proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;

3) Program zaštite životne sredine;

4) Plan zaštite od požara i saglasnost nadležnog ministarstva u skladu sa zakonom;

5) Plan zaštite i spasavanja;

6) Pravilnik o zaštiti intelektualne svojine.

Obezbeđenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme

Član 34.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme dužan je da ima Elaborat o obezbeđenju proizvodnje naoružanja i vojne opreme i da sprovodi mere i postupke obezbeđenja proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 35.

Elaborat o obezbeđenju proizvodnje naoružanja i vojne opreme sadrži naročito:

1) Plan izgradnje proizvodnih, ispitnih i remontnih postrojenja;

2) Plan pribavljanja mašina, opreme, specijalnih alata, tehnologije i tehničke dokumentacije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme za potrebe mira, ratnog i vanrednog stanja;

3) Plan izgradnje magacina za skladištenje proizvedenog naoružanja i vojne opreme, repromaterijala, sirovina, eksplozivnih i zapaljivih materija;

4) Plan obezbeđenja sirovina i repromaterijala za potrebe mira, ratnog i vanrednog stanja.

Član 36.

U realizaciji programa opremanja od posebnog interesa za sistem odbrane Ministarstvo odbrane može pribavljati:

1) mašine i specijalnu opremu za potrebe proizvođača naoružanja i vojne opreme;

2) tehnologije, tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalne alate u postupku osvajanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 37.

Mašine i specijalna oprema, tehnologije, tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalni alati iz člana 36. ovog zakona svojina su Republike Srbije i imaju status naoružanja i vojne opreme date na korišćenje sa ili bez nadoknade.

Ministar odbrane propisuje način evidentiranja naoružanja i vojne opreme iz stava 1. ovog člana aktom kojim se uređuje oblast materijalanog poslovanja i raspolaganja sredstava u Ministarstvu odbrane.

V. ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

Pripadnost grupaciji

Član 38.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, čiji je većinski osnovni kapital državni, pripada grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" (u daljem tekstu: Grupacija) pod uslovima definisanim ovim zakonom.

Strano ulaganje kod proizvođača iz stava 1. ovog člana može biti do 49% vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15% učešća u kapitalu.

Formiranje i upravljanje grupacijom

Član 39.

Vlada posebnim aktom propisuje uslove i postupak formiranja, pripadnost, način upravljanja i druga pitanja od značaja za rad ifunkcionisanje Grupacije.

Razvoj kapaciteta za proizvodnju

Član 40.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane donosi Program razvoja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme koji pripadaju proizvođačima naoružanja i vojne opreme iz člana 38. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se na period od 5 godina.

U pripremi predloga Programa Ministarstvo odbrane pribavlja saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove privrede i ministarstva nadležnog za poslove nauke i tehnološkog razvoja.

Bezbednosna i kontraobaveštajna zaštita

Član 41.

U bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, koju proizvođači iz člana 38. realizuju za potrebe Ministarstva odbrane, pored drugih nadležnih organa učestvuje i Vojnobezbednosna agencija u skladu sa zakonima koji uređuju njen položaj u sistemu bezbednosti Republike Srbije.

VI. PRIVATIZACIJA PROIZVOĐAČA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Postupak privatizacije

Član 42.

Postupak privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme iz Grupacije ne može se sprovesti bezprethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Postupak privatizacije ostalih proizvođača naoružanja i vojne opreme ne može se sprovesti bez prethodnog mišljenja Ministarstva odbrane.

Ispunjavanjem uslova u smislu stava 1. i 2. ovog člana postupak privatizacije se može sprovoditiu skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Društveni kapital

Član 43.

U privrednim društvima koja posluju društvenim kapitalom i pripadaju Grupaciji, Republika Srbija može u skladu sa posebnim aktom Vlade preuzeti vlasnička prava na društvenomkapitalu.

Preuzimanje vlasničkih prava na društvenom kapitalu vrši se uz naknadu društvu. Način preuzimanja i visina naknade se utvrđuje posebnim aktom Vlade.

Vrednost društvenog kapitala utvrđuje se ne osnovu fer tržišne vrednosti.

Privredno društvo iz stava 1. ovog člana dužno je da sredstva dobijena iz naknade upotrebi za unapređenje svojih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme po programu iz člana 40. stav 1. ovog zakona.

Za privredna društva za koja Republika Srbija nije preuzela vlasnička prava na društvenom kapitalu u smislu stava 1. ovog člana u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i ostala privredna društva koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme primenjuju se odredbe člana 42. ovog zakona.

VII. PRAVA I OBAVEZE PROIZVOĐAČA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Ugovor o kooperaciji

Član 44.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme može na osnovu zaključenog ugovora o kooperaciji preneti deo svojih obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na kooperante i vršioce usluga u zemlji i inostranstvu.

Za vreme trajanja ugovora o kooperaciji proizvođač naoružanja i vojne opreme iz stava 1. ovog člana ima obavezu da kontroliše izvršenje prenetih obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme kod kooperanta ivršioca usluga.

Ministarstvo odbrane ima pravo i obavezu da kontroliše primenu ovog zakona kodkooperanata i vršioca usluga.

Obaveze proizvođača naoružanja i vojne opreme

Član 45.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da čuva naoružanje i vojnu opremu i tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, da spreči nestanak ili oštećenje naoružanja i vojne opreme i odavanje tajnih podataka.

Obaveze iz stava 1. ovog člana odnose se i na kooperanta i vršioca usluga.

U slučaju nestanka ili oštećenja naoružanja i vojne opreme, dela tehničke dokumentacije ili odavanja tajnih podataka, proizvođač naoružanja i vojne opreme, kooperant i vršilac usluga u obavezi je da odmah obavesti Ministarstvo odbrane i druge nadležne državne organe.

Član 46.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da održava kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u trajnoj proizvodnoj sposobnosti, a izuzetno u rokovima utvrđenim ugovorom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i delova, sklopova i opreme za održavanje naoružanja ivojne opreme.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme koji izgubi proizvodnu sposobnost, iz razloga koji se nisu mogli predvideti, u obavezi je da o tome bez odlaganja obavesti Ministarstvo odbrane.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo odbrane može da odobri preorijentaciju proizvodnje na druge programe, da donese rešenje o prestanku proizvodnje na tim kapacitetima ili, izuzetno, ako je to u odbrambenom interesu sistema, da ugovori delimično finansiranje troškova održavanja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Promena namene kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Član 47.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme može izvršiti promenu namene proizvodnih i tehnoloških celina u kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, statusne promene i promene pravne forme, po prethodno dobijenom odobrenju Ministarstva odbrane.

Član 48.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme koji pripada Grupaciji ne može da pokrene postupak promene vlasničke strukture bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Član 49.

Predmet prinudnog izvršenje ne mogu biti instalirani kapaciteti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, proizvedeno naoružanje i vojna oprema, poluproizvodimi, sklopovi, delovi, reprodukcioni materijal, sirovine, novčana sredstva obezbeđena za te namene i druge stvari za proizvodnju naoružanja i vojne opreme bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Član 50.

Mašine i specijalna oprema, tehnologije, tehnička dokumentacije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalni alati iz člana 36. ovog zakona, ne mogu se otuđiti ili uništiti bez saglasnosti Ministarstva odbrane, ne može se nad njima steći pravo svojine održajem niti se može zasnovati drugo sredstvo stvarnog obezbeđenja.

Član 51.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da čuva overenu konstrukcionu i remontnu dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme ako je:

1) u svojini Republike Srbije.

2) u svojini proizvođača naoružanja i vojne opreme, a proizvedeno naoružanje i vojna oprema se koristi za potrebe Ministarstva odbrane.

Ministarstvo odbrane propisuje način i postupak overe konstrukcione i remontne dokumentacije iz stava 1 ovog člana.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme ne može vršiti izmenu i dopunu konstrukcione i remontne dokumentacija u svojini Republike Srbije i njeno ustupanje trećim licima bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Član 52.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da, pisanim putem, obavesti Ministarstvo odbrane o svim bitnim promenama podataka koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme iz člana 20. ovog zakona bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene.

Tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Član 53.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme obavlja proizvodnju naoružanja i vojne opreme prema tehničkoj dokumentaciji za proizvodnju konkretnog naoružanja i vojne opreme, standardima odbrane i drugim važećim standardima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za potrebe izvoza može se proizvoditi naoružanje i vojna oprema i prema tehničkoj dokumentaciji stranogkupca.

Evidencija naoružanja i vojne opreme

Član 54.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da vodi i trajno čuva evidenciju proizvedenog naoružanja i vojne opreme koja sadrži podatke o: vrsti,

količini, serijskim brojevima, oznakama serija i drugim podacima od značaja za identifikaciju; kupcima i datumima isporuka.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme nad kojim je sproveden postupak stečaja ili likvidacije dužan je da evidenciju iz stava 1. ovog člana preda Ministarstvu odbrane.

Na zahtev nadležnog državnog organa, proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da omogući pristup podacima iz stava 1. ovog člana uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva odbrane.

VIII. OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA I TEHNIČKIM PROPISIMA

Ocenjivanje usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima

Član 55.

Ocenjivanje usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima obuhvata usaglašenost sistema menadžmenta, procesa iproizvedenog naoružanja i vojne opreme.

Usaglašenost sistema menadžmenta i procesa

Član 56.

Ocenjivanje usaglašenosti sistema menadžmenta i procesa sa standardima i tehničkim propisima sprovodi organ Ministarstva odbrane nadležan za obezbeđenje kvaliteta ili organ akreditovanod strane Akreditacionog tela Srbije.

Potvrda o kontroli usaglašenosti

Član 57.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da pribavi Potvrdu o kontroli usaglašenosti naoružanja i vojne opreme proizvedenog za potrebe Ministarstva odbrane i kupaca u zemlji.

Kontrolu usaglašenosti proizvedenog naoružanja i vojne opreme i izdavanje Potvrde o kontroli usaglašenosti sprovodi organ Ministarstva odbrane nadležan za obezbeđenje kvaliteta.

Dokaz o usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta

Član 58.

Za naoružanje i vojnu opremu iz člana 53. stav 1. ovog zakona koje je osvojeno sopstvenim razvojem, a proizvodi se za potrebe Ministarstva odbrane i kupaca u zemlji, proizvođač naoružanja i vojne opreme u obavezi je da pored potvrde iz člana 57. pribavi i dokazo usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta naoružanja i vojne opreme.

Dokaz o usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta naoružanja i vojne opreme daje organ Ministarstva odbrane nadležan za ispitivanje naoružanja i vojne opreme.

Akt o utvrđivanju usaglašenosti

Član 59.

Ministar odbrane posebnim aktom propisuje način utvrđivanja usaglašenosti sistema menadžmenta, procesa i proizvedenog naoružanja i vojne opreme.

IX. PROIZVODNJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U RATNOM I VANREDNOM STANJU

Privredna društva koja se mogu baviti proizvodnjom u ratnom ivanrednom stanju

Član 60.

U slučaju ratnog i vanrednog stanja proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, pored proizvođača naoružanja i vojne opreme, mogu se baviti i druga privredna društva koje na predlog Ministarstva odbrane odredi Vlada.

Ratne materijalne rezerve

Član 61.

Za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju obezbeđuju se potrebne ratne materijalne rezerve u skladu sa zakonom.

Sredstva za finansiranje ratnih materijalnih rezervi obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Član 62.

Vlada, na predlog Ministarstva odbrane, donosi propise kojima se uređuje formiranje, prostorni razmeštaj, korišćenje i obnavljanje ratnih materijalnih rezervi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Ustupanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Član 63.

Za vreme trajanja ratnog i vanrednog stanja, Ministarstvo odbrane može doneti odluku da se kapaciteti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, sirovine, reprodukcioni materijal i druga sredstva za rad proizvođača naoružanja i vojne opreme, daju drugom privrednom društvu radi organizovanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju.

X. PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U ZEMLJI

Vršenje prometa naoružanja i vojne opreme

Član 64.

Promet naoružanja i vojne opreme u zemlji vrše: organi i organizacije Republike Srbije; proizvođači naoružanja i vojne opreme, kooperanti i vršioci usluga; pravna lica registrovana za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme; privredni subjekti i fizička lica koja se u skladu sa zakonom bave prometom oružja i municije na osnovu odobrenja izdatog od ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 65.

Promet naoružanja i vojne opreme u zemlji vrši se:

1) za potrebe odbrane i bezbednosti;

2) za potrebe proizvodnje naoružanja i vojne opreme;

3) kupovinomradi prodaje u inostranstvu;

4) kupovinomradi prodaje u zemlji;

5) za potrebe pružanja usluga privatnog i fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Član 66.

Promet naoružanja i vojne opreme u zemlji obuhvata:

1) promet naoružanja i vojne opreme proizvedenog u skladu sa odredbama člana 6. do 8. ovog zakona;

2) promet naoružanja i vojne opreme na korišćenju kod organa i organizacija Republike Srbije.

3) promet naoružanja i vojne opreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija.

Promet naoružanja ivojne opreme na korišćenju kod organa i organizacija Republike Srbije

Član 67.

Naoružanje i vojna oprema u svojini Republike Srbije, a na korišćenju u Ministarstvu odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i drugim organima iorganizacijama Republike Srbije može se prodatiu zemlji i inostranstvu.

Član 68.

Prodaja u zemlji naoružanja i vojne opreme iz člana 67. vrši se: proizvođaču tog naoružanja i vojne opreme i pravnim licima ovlašćenim za držanje i korišćenje oružja za službene potrebe i vršenje svoje delatnosti.

Izuzetno, proizvođaču naoružanja i vojne opreme može se prodati naoružanje i vojna oprema na korišćenju koje ne pripada proizvodnom programu proizvođača ukoliko je namenjeno razvoju ili ispitivanju drugih sredstava iz proizvodnog programa.

Član 69.

Kupovinu naoružanja i vojne opreme iz člana 67. ovog zakona radi prodaje u inostranstvu može vršiti pravno lice upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja ivojne opreme.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana može preuzeti kupljeno naoružanje i vojnu opremu radi prodaje u inostranstvu pod uslovom da je prethodno pribavilo dozvolu za izvoz i dozvolu za transport naoružanja i vojne opreme.

Član 70.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu naoružanja i vojne opreme.

XI. TRANSPORT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Član 71.

Transport naoružanja i vojne opreme se obavlja na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Član 72.

Pri transportu naoružanja i vojne opreme preduzimaju se potrebne mere obezbeđenja.

Član 73.

Vlada posebnim aktomuređuje oblast transporta naoružanja i vojne opreme.

XII. NADZOR

Član 74.

Nadzor nad primenjivanjem odredaba ovog zakona i na osnovu njega donetih propisa o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme kod proizvođača naoružanja i vojne opreme i kooperanta vrši Ministarstvo odbrane.

U slučaju potrebe, Ministarstvo odbrane u vršenju nadzora sarađuje i sa drugim ministarstvima, organima i posebnim organizacijama nadležnim u odgovarajućoj oblasti.

Nadzorom se utvrđuje da li se proizvodnja naoružanja i vojne opreme, bezbednost, obezbeđenje i zaštita u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, upravljanje ratnim materijalnim rezervama, promet i transport naoružanja i vojne opreme obavlja u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona.

Član 75.

Zakonski zastupnik proizvođača i kooperanta proizvođača naoružanja i vojne opreme dužan je da ovlašćenom licu Ministarstva odbrane omogući vršenje nadzora.

Član 76.

Ministarstvo odbrane vrši nadzor i u slučajevima kada postoji sumnja da proizvođač naoružanja i vojne opreme proizvodi naoružanje i vojnu opremu u oblasti za koju mu nije izdata dozvola.

Član 77.

Prilikom vršenja nadzora sačinjava se izveštaj komisije o utvrđenom stanju sa predlogom mera za otklanjanje nepravilnosti ili nezakonitosti.

Izveštaj iz stava 1. dostavlja se proizvođaču ili kooperantu proizvođača naoružanja i vojne opreme u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora.

Proizvođač ili kooperant proizvođača naoružanja i vojne opreme nad kojim je izvršen nadzor u obavezi je da sačini Plan otklanjanja nepravilnosti ili nezakonitosti i dostavi ga Ministarstvu odbrane na odobrenje u roku od 30 dana od dana izvršenog nadzora.

Proizvođaču ili kooperantu proizvođača naoružanja i vojne opreme koji nije u utvrđenom roku iz odobrenog Plana otklonio nepravilnosti ili nezakonitosti oduzima se dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 78.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, kazniće se novčanom kaznom u visini od 250.000 do 500.000 dinara za privredni prestup, ako daje neistinite izjave ili dostavi isprave koje nisu verodostojne u postupku izdavanja dozvole, u skladu sa članom 19. ovog zakona;

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i zakonski zastupnik proizvođača naoružanja i vojne opreme novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 50.000 dinara.

Član 79.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, kazniće se novčanom kaznom u visini od 500.000 do 750.000 dinara za privredni prestup, ako:

1) bez prethodog odobrenja Ministarstva odbrane izvrši promenu namene, proizvodnih i tehnoloških celina u kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, statusne i promene pravne forme (član 48.);

2) ne obavesti Ministarstvo odbrane najkasnije u roku od 15 dana, pisanim putem, o svim bitnim promenama podataka koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u skladu sa članom 52. ovog zakona;

3) ne vodi evidenciju proizvedenog naoružanja i vojne opreme koja sadrži podatke o: vrsti, količini, serijskim brojevima, oznakama serija i drugim podacima od značaja za identifikaciju; kupcima i datumima isporuka i ne čuva je u roku propisanomu skladu sa članom 54. stav 1. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice proizvođača naoružanja i vojne opreme novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 75.000 dinara.

Član 80.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, kazniće se novčanom kaznom u visini od 250.000 do 1.000.000 dinara za privredni prestup, ako ne sprovodi mere bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme u skladu sa članom 29, 33. i 34. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice proizvođača naoružanja i vojne opreme novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

Član 81.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme, kazniće se novčanom kaznom u visini od 500.000 do 1.500.000 dinara za privredni prestup, ako:

1) otuđi ili uništi mašine i specijalnu opremu pribavljenu za potrebe proizvođača naoružanja i vojne opreme; tehnologiju, tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalne alate izrađene u postupku osvajanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme ili nad njima zasnuje sredstvo stvarnog obezbeđenja (član 50.);

2) ne čuva overenu konstrukcionu i remontnu dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme (član51. stav 1);

3) vrši izmenu i dopunu konstrukcione i remontne dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u svojini Republike Srbije i ustupa je trećim licima koja nisu kooperanti, bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane (član51. stav 3);

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice proizvođača naoružanja i vojne opreme novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

Član 82.

U slučaju ponovljenog privrednog prestupa iz člana 78. do 81. proizvođaču, zakonskom zastupniku i odgovornom licu proizvođača naoružanja i vojne opreme može se, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme u trajanju od šest meseci do tri godine, računajući od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog organa.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.

Privredno društvo koje se bavi proizvodnjom naoružanja i vojne opreme dužno je da uskladi svoja opšta akta u skladu sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privrednom društvu iz stava 1. ovog člana, koje u propisanom roku ne uskladi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona, danom isteka roka od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi.

Član 84.

Vlada i drugi organi državne uprave će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonska akta za njegovo sprovođenje.

Član 85.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje da važi Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list SRJ", br. 41/96 i "Službeni glasnik RS", br. 85/2005).

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 19. i 21. stav 1. i 3. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03, "Službeni list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Službeni glasnik RS", br. 107/2014 - dr. zakon).

Član 86.

Propisi doneti za izvršenje Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list SRJ", br. 41/96 i "Službeni glasnik RS", br. 85/2005) nastavljaju da se primanjuju ukoliko nisu suprotni odredbama ovog zakona do donošenja odgovarajućih propisa za izvršenje ovog zakona.

Član 87.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

OB R A Z L O Ž E NJ E

I.USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4, 6. i 9. Ustava Republike Srbije, kojima je između ostalog, predviđeno, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana, sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i proizvodnju, promet i prevoz oružja, otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list SRJ", br. 41/96, "Sl. list SCG", br. 7/2005 - dr. zakon i "Sl. glasnik RS", br. 85/2005 - dr. zakon), donet je 1996. godine kada je i počela njegova primena. Predmetni Zakon je uređivao proizvodnju, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme kao delatnost od opšteg interesa, planiranje mera bezbednosti, planiranje proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, kontrolu kvaliteta proizvodnje naoružanja i vojne opreme i druga pitanja od značaja za proizvodnju, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona u ovoj oblasti su uspostavljanje stabilnog kontrolnog mehanizma u proizvodnji i prometu NVO, stvaranje pretpostavki za unapređenje oblasti proizvodnje i prometa NVO, potpunije definisanje pojmova koji pripadaju kategoriji naoružanje i vojna oprema i njihovo usklađivanje sa propisima EU, definisanje uslova i postupaka kojima se formira grupacija Odbrambena industrija Srbije, definisanje nivoa stranih ulaganja, privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme, kao i načina rešavanja društvenog kapitala.

Predloženim Nacrtom zakona unaprediće se normativne pretpostavke za ispunjenje osnovnog cilja - kontrola u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta. Donošenje novog zakona će doprineti jačanju mehanizama kontrole u segmentu planiranja mera bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, prava i obaveza proizvođača, usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima, izdavanja dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, obezbeđenju šireg obima ovlašćenja nadležnih organa i stvaranje ambijenta za strana ulaganja i stvoriće uslove za unapređenje oblasti proizvodnje sa aspekta razvojnih i investicionih ulaganja.

Tekst Nacrta zakona je podeljen u četrnaest delova:

Prvi deo sadrži uvodne odredbe;

Drugi deo sadrži odredbe o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u miru;

Treći deo sadrži odredbe o izdavanju dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

Četvrti deo sadrži odredbe o bezbednosti, obezbeđenju i zaštiti u proizvodnji naoružanja i vojne opreme;

Peti deo sadrži odredbe o odbrambenoj industriji Srbije;

Šesti deo sadrži odredbe o privatizaciji proizvođača naoružanja i vojne opreme;

Sedmi deo sadrži odredbe o pravima i obavezama proizvođača naoružanja i vojne opreme;

Osmi deo sadrži odredbe o ocenjivanju usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima;

Deveti deo sadrži odredbe o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju;

Deseti deo sadrži odredbe o prometu naoružanja i vojne opreme u zemlji;

Jedanesti deo sadrži odredbe o transportu naoružanja i vojne opreme;

Dvanaesti deo sadrži odredbe o nadzoru;

Trinaesti deo sadrži kaznene odredbe;

Četrnaesti deo sadrži prelazne i završne odredbe.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Nacrt zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme je usklađen sa odgovarajućim međunarodnim pravnim dokumentima i regulativom Evropske unije. Ne postoje propisi Evropske unije koji direktno uređuju materiju koja je predmet ovog zakona.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENJA

Članom 1. uređuje se predmet zakona, odnosno definiše primena zakona u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme u zemlji. Ovim članom se naglašava da se odredbe Nacrta zakona ne odnose na proizvodnju i promet sportskog i lovačkog oružja i municije, privrednih eksploziva, protivgradnih raketa i sredstava za vatromete što je obaveza ministra nadležnog za unutrašnje poslove da posebnim zakonom uredi tu oblast.

Član 2. definiše cilj koji donošenjem zakona treba da bude realizovan, a to je jača i efikasnija kontrola i unapređenje oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i integriteta.

Član 3. sadrži definicije kojima se određuju značenja pojedinih pojmova koji su upotrebljeni u tekstu Nacrta zakona. Odredbe ovog člana treba da olakšaju primenu i razumevanje zakona i eliminišu potrebu njegovog naknadnog tumačenja.

Pod pojmom Naoružanje i vojna oprema obuhvaćena su ubojna, borbena i tehnička sredstva koja su utvrđena Nacionalnom kontrolnom listom naoružanja i vojne opreme, kao i postrojenja, oprema i druge stvari posebno izrađene ili prilagođene za vojnu namenu. Ova definicija je data u širem kontekstu zbog činjenice da prometu naoružanja i vojne opreme (detaljnija klasifikacija izvršena kroz Nacionalnu kontrolnu listu) prethodi proizvodnja NVO sa svim svojim fazama, uključujući izgradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i izradu tehničke dokumentacije.

U odnosu na raniji zakon, definicijom Proizvodnja naoružanja i vojne opreme je preciznije dat obuhvat, pa se uvode pored ranije prisutnih pojmova i: osvajanje tehnologija; ispitivanje i usavršavanje naoružanja i vojne opreme; demilitarizacija i utilizacija naoružanja i vojne opreme i izrada tehničke dokumentacije. Ovo je značajno zbog preciznijeg definisanja oblasti u kojoj se proizvođaču izdaje dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Proizvođač naoružanja i vojne opreme mora biti pravno lice upisano u registar privrednih društava dok usluge u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme mogu vršiti i pravna i fizička lica.

Nacrtom zakona je data preciznija podela tri različita sistema koji postoje kod proizvođača naoružanja i vojne opreme: bezbednost proizvodnje naoružanja i vojne opreme, zaštita u proizvodnji naoružanja i vojne opreme i obezbeđenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Uodnosu na raniji zakon uvedena je definicija pojma Tehnička dokumentacija koja obuhvata tri različite kategorije dokumentacije: dokumentacija za izgradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i dokumentacija za ispitivanje naoružanja i vojne opreme.

Udefiniciji pojma Promet naoružanja i vojne opreme u zemlji pored kupovina i prodaja, uvodi se i novi pojam kupovina radi prodaje naoružanja i vojne opreme.

Član 4. propisuje vrste sredstava koje su obuhvaćene pojmom Naoružanje i vojna oprema. Intencija ovog člana jeste preciznije i sveobuhvatnije razvrstavanje naoružanja i vojne opreme što će značajno olakšati određivanje kategorija naoružanja i vojne opreme za koje se proizvođaču izdaje dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Novina u ovom članu je razvrstavanje vatrenog oružja za vojnu namenu na dve kategorije, zaključno sa kalibrom 15 mm i preko tog kalibra jer su u praksi prisutni projekti istraživanja i razvoja vatrenog oružja tog kalibra.

Takođe, u naoružanje i vojnu namenu su svrstani pogonska i druga sredstva specijalno projektovana za eksploataciju i održavanje pojedinih kategorija naoružanja i vojne opreme, kapaciteti i sredstva za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i sredstva za vojnu namenu koja se koriste za upotrebu, rukovanje, čuvanje, skladištenje i održavanje naoružanja i vojne opreme što je novina u odnosu na prethodni Zakon.

Član 5. utvrđuje dokumenta strateškog planiranja na kojima se zasniva proizvodnja NVO u miru za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane. U postupku izdavanja dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme jedan od kriterijuma koji će imati poseban značaj pri oceni ispunjenosti uslova za bavljenje proizvodnjom naoružanja i vojne opreme odnosi se na obim i stepen usklađenosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme sa dokumentima strateškog planiranja.

Član 6. propisuje da ministarstva nadležna za odbranu i unutrašnje poslove i službe bezbednosti zaključuju ugovore o proizvodnji naoružanja i vojne opreme sa proizvođačima bez posredovanja trećih lica.

Član 7. propisuje da se proizvodnja naoružanja i vojne opreme za potrebe drugih državnih organa i organizacija, privrednih društava i drugih pravnih lica radi obavljanja njihove delatnosti vrši na osnovu ugovora koje ti pravni subjekti zaključe sa proizvođačima.

Član 8. definiše da su planovi proizvodnje za potrebe izvoza i ugovor zaključen između proizvođača naoružanja i vojne opreme i stranog kupca osnov za obavljanje proizvodnje naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza. Takođe, zakon predviđa da, osim proizvođača, ugovor o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza, može zaključiti i pravno lice upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme.

Član 9. propisana je obaveza proizvođača naoružanja i vojne opreme, koji koristi tehničku dokumentaciju u svojini Republike Srbije, da izvrši naknadu po osnovu ekonomskog iskorišćavanja (rojaliti) za naoružanje i vojnu opremu proizvodenu za potrebe izvoza, a visina naknade se utvrđuje ugovorom između proizvođača i ovlašćenog organa nosioca prava svojine (ustanova Ministarstva odbrane koja polaže pravo intelektualne svojine nad tehničkom dokumentacijom). Osnovni kriterijum za utvrđivanje visine naknade je složenost i nivo tehnološke razvijenosti naoružanja i vojne opreme.

Član 10. omogućava strano ulaganje i ostvarivanje ekonomskih interesa u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Članom 11. uvodi se novina kojom je omogućeno stranom ulagaču, kao većinskom vlasniku, da se upiše u Registar proizvođača naoružanja i vojne opreme pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Raniji Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme nije uređivao segment koji se odnosi na strano ulaganje već je to pitanje regulisano Zakonom o stranim

ulaganjima ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. List SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) koji stranog ulagača iz člana 19. uslovljava da ne može steći pravo većinskog učešća u upravljanju privrednim društvom.

Odredbama ovog člana Nacrta zakona omogućeno je stranom ulagaču da postane većinski vlasnik kapitala u privrednom društvu upisanom u Registar proizvođača naoružanja i vojne opreme, čime se otklanja smetnja u pogledu učešća stranog kapitala u upravljanju društvom. Izuzetak je napravljen kod proizvođača naoružanja i vojne opreme koji pripadaju grupaciji Odbrambena industrija Srbije što je detaljnije obrazloženo u petom delu koji sadrži odredbe o odbrambenoj industriji Srbije. Društvo dokazuje strukturu vlasništva izvodom o registraciji privrednog subjekta koji se pribavlja od Agencije za privredne registre (obavezna za sva društva) i jedinstvenom listom akcionara koja se dobija iz Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, za akcionarska društva.

Članom 12. propisana je obaveza stranom ulagaču da podnese zahtev Ministarstvu odbrane radi pribavljanja saglasnosti za ulaganje kapitala u kome se iskazuje interes za neki od vidova ulaganja: osnivanja privrednog društva za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kupovina kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme od drugog proizvođača ili proširenja postojećih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Strani ulagač uz zahtev za pribavljanje saglasnosti za strano ulaganje, dostavlja elaborat kojim se definiše vrsta i obim ulaganja, proizvodni program, koje nove tehnologija bi se primenjivale, nabavka potrebne opreme, prava intelektualne svojine i detaljnije razrađuje program proizvodnje kojim se garantuje da će primenjeni tehnološki proces proizvodnje ispunjavati zahteve u pogledu zaštite životne sredine. Ukoliko se radi o stranom ulaganju u postojeće kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Vlada posebnom odlukom određuje način izbora i uslove koje mora da ispunjava strateški investitor, kao i model strateškog partnerstva. Prilikom definisanja uslova, prednost kod stranih ulaganja imaju oni strani ulagači koji se već bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i poseduju neophodne tehnološke sposobnosti kao strateški investitiri.

Član 13. propisuje da Vlada na predlog Ministarstva odbrane donosi odluku po zahtevu starnog ulagača u roku od 120 dana od dana prijema zahteva. Ministarstvo odbrane, u postupku odlučivanja po zahtevu stranog ulagača, pribavlja mišljenja resornih ministarstava i posebnih organizacija u pogledu uticaja stranog ulaganja na nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, ekonomiju, unutrašnje i spoljne poslove Republike Srbije, priprema usaglašen predlog i dostavlja Vladi na odlučivanje.

Član 14. propisuje obavezu da zakonski zastupnik proizvođača naoružanja i vojne opreme mora biti državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Ovaj član omogućava da država koristi institucionalne mehanizme u zaštiti svojih interesa.

Član 15. utvrđuje da se proizvodnjom naoružanja i vojne opreme mogu baviti samo privredna društva kojima je izdata dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

i koja su upisana u Registar proizvođača naoružanja i vojne opreme. Upis u Registar vrši nadležni organ Ministarstva odbrane po službenoj dužnosti nakon donošenja rešenja ministra odbrane kojim se izdaje dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u određenoj oblasti. Namera je da se proizvodnjom naoružanja i vojne opreme bave ona privredna društva koja poseduju proizvodne kapacitete i koja su kadrovski, materijalno i tehnološki osposobljena za proizvodnju naoružanja i vojne opreme NVO. Odredbama ovog člana treba da se spreči proizvodnja naoružanja i vojne opreme bez dozvole za šta su predviđene i odgovarajuće kaznene odredbe.

Članom 16. definiše se rok važenja dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme do 5 godina i isti se može produžiti u ponovljenoj proceduri. Dosadašnji Zakon nije predviđao ograničavanje perioda na koji se izdaje dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, ali je praksa nalagala potrebu definisanja vremenskog perioda važenja dozvole i, u vezi s tim, periodičnog sticanja uvida u proizvodne kapaciteta proizvođača prema dinamici koja se utvrđuje na osnovu stanja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i postugnutih poslovnih rezultata.

Član 17. propisuje da dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme može dobiti privredno društvo koje ispunjava uslove u pogledu kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehničke, tehnološke i kadrovske osposobljenosti, sposobnosti za obezbeđenje kvaliteta naoružanja i vojne opreme, bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ispunjenost uslova se dokazuje dokumentacijom koju privredno društvo dostavlja uz zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, kao i uvidom komisije Ministarstva odbrane u stanje proizvodnih kapaciteta društva i primenu mera opisanih u dostavljenoj dokumentaciji.

Član 18. propisuje obavezu donošenja posebnog akta ministra odbrane kojim se uređuju kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Ovim aktom definisaće se kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, njihove ponderisane vrednosti, broj bodova koji se može osvojiti u skladu sa tim kriterijumima i raspon bodova koji opredeljuje dužinu perioda na koji se izdaje dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Kriterijumi će obuhvatiti usklađenost proizvodnog programa sa planovima opremanja Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, pravo vlasništva nad kapacitetima za proizvodnju, obim i tehnološki nivo kapaciteta za proizvodnju, broj i kvalifikacija kadrova, ispunjavanje obaveza prema državnim organima, finansijske pokazatelje poslovanja, sposobnost za ispunjenje zahteva za kvalitet, bezbednost proizvodnje naoružanja i vojne opreme, zaštitu u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, obezbeđenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme i druge faktore od značaja za oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 19. propisuje obavezu privrednog društva da uz zahtev priloži potrebnu dokumentaciju. Sva dokumentacija koju izdaje društvo mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika i overena pečatom privrednog društva. Dokumentacija koju

izdaju ovlašćeni državni organi mora biti overena i dostavljena u vidu kopije uz mogućnost sticanja uvida u originalna akta na zahtev komisije.

Privredna društva su dužna da dostave osnivački akt i statut društva u trenutku osnivanja (samo za akcionarska društva shodno važećem Zakonu o privrednim društvima), te kasnije izmene ovih akata. Prethodnim zakonom je tražen izvod iz sudskog registra koji je postojao u vreme pisanja zakona, dok Nacrt novog zakona predviđa Izvod iz registra privrednih subjekata koji daje Agencija za privredne registre što je usklađeno sa aktuelnom pravnom regulativom.

Za razliku od prethodnog zakona ovaj Nacrt sadrži dodatne obaveze zakonskog zastupnika koje se odnose na predlog proizvodnog programa za period od 5 godina i dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse. Predlogom proizvodnog programa od pet godina, društvo iskazuje viziju i spremnost za dugoročno održivo poslovanje i planiranje razvojnih i investicionih projekata.

Novina je da se od zakonskog zastupnika traži Izjava o prihvatanju nadzora nad proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, kojom se daju ovlašćenja nadležnoj komisiji da izvrši uvid u dokumentaciju i kapacitete za proizvodnju privrednog društva u postupku izdavanja dozvole i u bilo koje drugo vreme shodno ukazanoj potrebi.

Takođe, novina je obaveza privrednog društva da uz zahtev dostavi i pregled naoružanja i vojne opreme proizvodene po prethodno izdatim dozvolama za proizvodnju (ili u prethodnom periodu za privredna društva iz grupacije Odbrambena industrija Srbije kojima nije izdavana dozvola za proizvodnju) i izjavu o svojini nad tehničkom dokumentacijom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u cilju sprovođenja postupka naknade po osnovu ekonomskog iskorišćavanja (rojaliti) za koje proizvođač naoružanja i vojne opreme koristi tehničku dokumentaciju u svojini Republike Srbije.

Nacrtom novog zakona definisana je obaveza privrednog društva da uz zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme dostavi i dokumenat o sposobnosti za sprovođenje mera industrijske bezbednosti što nije bilo prisutno u prethodnom zakonu. Ovim dokumentom se prezentuje sposobnost privrednog društva u pogledu ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova za zaštitu tajnosti podataka.

Član 20. propisuje obavezu privrednog društva koje je podnelo zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u oblasti demilitarizacije naoružanja i vojne opreme da, pored dokumentacije predviđene u članu 19. Zakona, priloži i elaborat o ispunjenosti uslova za demilitarizaciju naoružanja i vojne opreme.

Član 21. reguliše donošenje rešenje o izdavanju dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva, podnosiocu zahteva koji je uz zahtev priložio potrebnu dokumentaciju i kod koga je utvrđeno da su ispunjeni svi

uslovu u pogledu kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehničke, tehnološke i kadrovske osposobljenosti, sposobnosti za obezbeđenje kvaliteta naoružanja i vojne opreme, bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Svako rešenje se sastoji od preambule, izreke i obrazloženja. U preambuli se navodi naziv privrednog društva, zakonski zastupnik, zahtev i oblast za koju se traži dozvola. U izreci se precizira oblast za koju se izdaje dozvola i vremenski period na koji se izdaje. U obrazloženju se navode osnovni podaci o društvu, dokumentacija na osnovu koje se donosi rešenje, sastav komisije koja je izvršila uvid, stav Vojnobezbednosne agencije, kratko obrazloženje zašto se izdaje dozvola, prava i obaveze društva i klauzula da je rešenje konačno.

Član 22. predviđa mogućnost donošenja rešenja o odbijanju zahteva u slučaju da podnosilac zahteva ne pribavi potrebne dokaze i ne ispuni neki od uslova u pogledu kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, tehničke, tehnološke i kadrovske osposobljenosti, sposobnosti za obezbeđenje kvaliteta naoružanja i vojne opreme, bezbednosti, obezbeđenja i zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, a u ostavljenom roku od 90 dana ne otkloni utvrđene nedostake. Ponovni zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme privredno društvo može podneti najranije šest meseci od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva

U slučajevima kada prvobitno dostavljena dokumentacija nije ispravna ili je nekompletna, komisija određena za sprovođenje postupka izdavanja dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme pokreće dalju proceduru nakon kompletiranja ili korekcije dostavljene dokumentacije. Ukoliko privredno društvo ne izvrši potrebna kompletiranja ili korekcije dostavljene dokumentacije ili ne ispuni neki od uslova u ostavljenom roku od 90 dana, zahtev mu se odbija.

Član 23. definiše mogućnost traženja mišljenja drugih državnih organa u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Ukoliko se na instaliranim kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme proizvodi sportsko i lovačko oružje i municija, privredni eksplozivi, protivgradne rakete i sredstva za vatromete, nadležni organ Ministarstvo odbrane u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme može angažovati ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 24. reguliše uslove pod kojima se oduzima dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, uz naglasak da Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Član 25. definiše najkraći rok od jedne godine od datuma donošenja rešenja o oduzimanju dozvole, u kome proizvođač naoružanja i vojne opreme kojem je oduzeta dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, ne može podneti zahtev za ponovno izdavanje dozvole.

Član 26. utvrđuje da se u postupku izdavanja dozvole primenjuje opšti upravni postupak na sve ono što ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 27. propisuje formiranje evidencije o izdatim i oduzetim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i odbijenim zahtevima za izdavanje dozvole koja se vodi u Ministarstvu odbrane.

Član 28. definiše donošenje podzakonskog akta od strane ministra odbrane kojim se propisuje način izdavanja i izgled obrasca dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i način vođenja evidencije o izdatim i oduzetim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i odbijenim zahtevima. Dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme je novina u odnosu na prethodni zakon i izdaje se onom privrednom društvu koje je u toku godine dobilo Rešenje o izdavanju dozvole po sprovedenoj proceduru utvrđenoj ovim zakonom. Predviđa se mogućnost dodele dozvola na prigodnoj svečanosti krajem tekuće godine svim privrednim društvima koja su u toku te godine dobila rešenje o izdavanju dozvole.

Član 29. definiše obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da ima i sprovodi Plan bezbednosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme na koji se pribavlja saglasnost Ministarstva odbrane. Plan bezbednosti sadrži sledeće ključne elemente:

1)procenu ugroženosti kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

2)mere bezbednosti i zaštite i način njihovog sprovođenja;

3)mere i postupke koji se preduzimaju u slučaju vanrednog događaja nastalog prilikom proizvodnje, prometa i transporta naoružanja i vojne opreme.

U okviru mera bezbednosti i zaštite i načina njihovog sprovođenja razrađuje se deo koji se odnosi na industrijsku bezbednost sa aspekta ispunjenja organizacionih i tehničkih uslova za zaštitu tajnosti podataka.

Član 30. uređuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da prijem lica u radni odnos vrši na osnovu opštih uslova o zasnivanju radnog odnosa i posebnih uslova u pogledu bezbednosti ljudi i imovine. U vezi s tim, radna mesta na kojima se obavljaju poslovi i zadaci sa posebnim uslovima u pogledu bezbednosti ljudi i imovine utvrđuju se opštim aktom proizvođača naoružanja i vojne opreme i zahtevaju vršenje bezbednosne provere na osnovu propisa kojima se uređuje pristup tajnim podacima.

Član 31. utvrđuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da se za lice koje se prima ili je već u radnom odnosu kod proizvođača, na radnom mestu na kome se obavljaju poslovi i zadaci sa posebnim uslovima, vrši bezbednosna provera po sledećem:

4)odgovarajuća bezbednosna provera ukoliko lice ima mogućnost pristupa tajnim podacima;

5)osnovna bezbednosna provera, u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, ukoliko lice obavlja poslove i zadatke koji podrazumevaju rad sa ubojnim sredstvima i opasnim materijama.

Bezbednosna provera obuhvata i lica kod kooperanta ili vršioca usluga ukoliko izvršenje njihovih ugovornih obaveza podrazumeva pristup tajnim podacima.

Član 32. utvrđuje obavezu Ministarstva odbrane da vodi Evidenciju kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na osnovu podataka iz Elaborata o kapacitetima za proizvodnju i tehničkoj i tehnološkoj osposobljenosti koji se dostavlja uz zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Navedena evidencija predstavlja tajni podatak koji se čuva i koristi u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka. Takođe, ovaj član definiše koji podaci u vezi sa proizvodnjom naoružanja i vojne opreme se smatraju tajnim podacima.

Član 33. utvrđuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da ima Elaborat o zaštiti u proizvodnji naoružanja i vojne opreme i da sprovodi mere i postupke zaštite u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovim članom je definisan pregled dokumenata koji ulaze u sastav Elaborata o zaštiti u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Komisija Ministarstva odbrane u postupku nadzora kontroliše posedovanje sertifikata ili potvrde ovlašćenog državnog organa o usaglašenosti sa propisima koji regulišu način izrade i sadržaj dokumenata koji ulaze u sastav Elaborata o zaštiti u proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Član 34. utvrđuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da ima Elaborat o obezbeđenju proizvodnje naoružanja i vojne opreme i da sprovodi mere i postupke obezbeđenja proizvodnje naoružanja i vojne opreme izrade.

Član 35. propisuje šta je potrebno da Elaborat o obezbeđenju proizvodnje naoružanja i vojne opreme naročito sadrži.

Član 36. predviđa mogućnost da Ministarstvo odbrane, u realizaciji programa opremanja od posebnog interesa za sistem odbrane, može pribavljati za potrebe proizvođača naoružanja i vojne opreme: mašine i specijalnu opremu; tehnologije, tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalne alate u postupku osvajanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Pregled navedenih potreba je sastavni deo Plana pribavljanja mašina, opreme, specijalnih alata, tehnologije i tehničke dokumentacije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme za potrebe mira, ratnog i vanrednog stanja u okviru Elaborata o obezbeđenju proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 37. definiše da su pribavljene mašine i specijalna oprema, tehnologije, tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalni alati svojina Republike Srbije i da imaju status naoružanja i vojne opreme date na korišćenje sa ili bez nadoknade. Aktom kojim se uređuje oblast materijalanog poslovanja i raspolaganja sredstvima u Ministarstvu odbrane propisuje se način evidentiranja mašina i specijalne opreme, tehnologije, tehničke dokumentacije za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalnih alata datih na korišćenje proizvođaču naoružanja i vojne opreme.

Član 38. propisuje da grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" pripada proizvođač naoružanja i vojne opreme, čiji je većinski osnovni kapital državni pod uslovima definisanim u Nacrtu zakona.

Takođe, Nacrt zakona definiše da strano ulaganje kod proizvođača naoružanja i vojne opreme koji pripadaju grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" može biti do 49% vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15% učešća u kapitalu. Ovo je izuzetak u odnosu na ostale proizvođače naoružanja i vojne opreme kod kojih starni ulagač može imati većinsko vlasništvo.

Član 39. reguliše da će Vlada posebnim aktom propisati uslove i postupak formiranja, pripadnost, način upravljanja i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje grupacije "Odbrambena industrija Srbije".

Član 40. definiše da Vlada, na predlog Ministarstva odbrane, donosi Program razvoja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme koji pripadaju proizvođačima iz grupacije "Odbrambena industrija Srbije" u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Na predlog Programa Ministarstvo odbrane pribavlja saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, privrede i nauke i tehnološkog razvoja. Cilj Programa je definisanje i razvoj bazičnih i specifičnih vojnih tehnologija kojima se podiže tehnološki novo proizvođača i stvaraju uslovi za zadovoljenje potreba sistema odbrane i povećanje izvoznog potencijala.

Član 41. reguliše učešće Vojnobezbednosne agencije, pored drugih nadležnih organa, u bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti proizvodnje naoružanja i vojne opreme kod proizvođača koji pripadaju grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" u skladu sa zakonima koji uređuju položaj te agencije u sistemu bezbednosti Republike Srbije.

Član 42. reguliše da se bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane ne može sprovesti postupak privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme koji pripadaju grupaciji "Odbrambena industrija Srbije", a bez prethodnog mišljenja Ministarstva odbrane ne može sprovesti postupak privatizacije ostalih proizvođača naoružanja i vojne opreme. Obezbeđenjem saglasnosti, odnosno mišljenja Ministarstva odbrane utvrđena je mogućnost da se postupak privatizacije sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Član 43. utvrđuje mogućnost da Republika Srbija preuzme vlasnička prava na društvenom kapitalu u privrednom društvu koje posluje društvenim kapitalom i pripada grupaciji "Odbrambena industrija Srbije", u skladu sa posebnim aktom Vlade.

Isti član reguliše da se preuzimanje vlasničkih prava na društvenom kapitalu vrši uz naknadu društvu, pri čemu se posebnim aktom Vlade utvrđuje način preuzimanja i visina naknade. Proizvođač naoružanja i vojne opreme koji pripada grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" ima obavezu da sredstva dobijena iz naknade

upotrebi za unapređenje svojih kapaciteta po Programu razvoja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme koji donosi Vlada u skladu sa ovim Zakonom.

Ukoliko Republika Srbija nije preuzela vlasnička prava na društvenom kapitalu u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona postupak privatizacije društvenog kapitala kod privrednog društva registrovanog za proizvodnju naoružanja i vojne opreme sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Član 44. predviđa mogućnost prenosa obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme sa proizvođača naoružanja i vojne opreme na kooperante i vršioce usluga u zemlji i inostranstvu na osnovu zaključenog ugovora o kooperaciji. Za vreme trajanja ugovora o kooperaciji proizvođač naoružanja i vojne opreme ima obavezu da kontroliše izvršenje prenetih obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme kod kooperanta i vršioca usluga, a Ministarstvo odbrane ima pravo i obavezu da kontroliše primenu ovog zakona kod kooperanata i vršioca usluga.

Član 45. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme, kooperanta i vršioca usluga, da čuva naoružanje i vojnu opremu i tehničku dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, da spreči nestanak ili oštećenje naoružanja i vojne opreme i odavanje tajnih podataka i da u slučaju nestanka ili oštećenja naoružanja i vojne opreme, dela tehničke dokumentacije ili odavanja tajnih podataka, odmah obavesti Ministarstvo odbrane i druge nadležne državne organe.

Član 46. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da održava kapacitete za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u trajnoj proizvodnoj sposobnosti, a izuzetno u rokovima utvrđenim ugovorom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i delova, sklopova i opreme za održavanje naoružanja i vojne opreme. Takođe, propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme koji izgubi proizvodnu sposobnost, iz razloga koji se nisu mogli predvideti, da bez odlaganja obavesti Ministarstvo odbrane i predviđa mogućnost da Ministarstvo odbrane odobri preorijentaciju proizvodnje na druge programe, da donese rešenje o prestanku proizvodnje na tim kapacitetima ili, izuzetno, ako je to u odbrambenom interesu, da ugovori delimično finansiranje troškova održavanja kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Član 47. definiše mogućnost izvršenja promene namene proizvodnih i tehnoloških celina u kapacitetima za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, statusne promene i promene pravne forme kod proizvođača naoružanja i vojne opreme koji su prethodno dobili odobrenje od Ministarstva odbrane.

Član 48. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme koji pripada grupaciji "Odbrambena industrija Srbije" da pre pokretanja postupka promene vlasničke strukture pribavi saglasnost Ministarstva odbrane.

Član 49. utvrđuje da predmet prinudnog izvršenje ne mogu biti instalirani kapaciteti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, proizvedeno naoružanje i vojna oprema, poluproizvodi, sklopovi, delovi, reprodukcioni materijal, sirovine, novčana sredstva obezbeđena za te namene i druge stvari za proizvodnju naoružanja i vojne opreme bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Član 50. utvrđuje da se mašine i specijalna oprema, tehnologije, tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i specijalni alati pribavljeni od strane Ministarstva odbrane, ne mogu otuđiti ili uništiti bez saglasnosti Ministarstva odbrane, ne može se nad njima steći pravo svojine održajem niti se može zasnovati drugo sredstvo stvarnog obezbeđenja.

Član 51. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da čuva overenu konstrukcionu i remontnu dokumentaciju za proizvodnju naoružanja i vojne opreme ako je u svojini Republike Srbije ili ako je u svojini proizvođača naoružanja i vojne opreme, a proizvedeno naoružanje i vojna oprema se koristi za potrebe Ministarstva odbrane. Ovim članom je utvrđena obaveza Ministarstva odbrane da propiše način i postupak overe navedene konstrukcione i remontne dokumentacije. Propisano je, takođe, da proizvođač naoružanja i vojne opreme ne može vršiti izmenu i dopunu konstrukcione i remontne dokumentacija u svojini Republike Srbije i njeno ustupanje trećim licima bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Član 52. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da, pisanim putem, obavesti Ministarstvo odbrane o svim bitnim promenama podataka koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene.

Član 53. definiše obavezu obavljanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme prema tehničkoj dokumentaciji za proizvodnju konkretnog naoružanja i vojne opreme, prema standardima odbrane i drugim važećim standardima. Takođe, data je mogućnost proizvodnje naoružanje i vojne opreme i za potrebe izvoza prema tehničkoj dokumentaciji stranog kupca.

Član 54. definiše obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da vodi i trajno čuva evidenciju proizvedenog naoružanja i vojne opreme koja sadrži podatke o: vrsti, količini, serijskim brojevima, oznakama serija i drugim podacima od značaja za identifikaciju; kupcima i datumima isporuka.

Ovim članom je definisana obaveza proizvođača naoružanja i vojne opreme nad kojim je sproveden postupak stečaja ili likvidacije da evidenciju proizvedenog naoružanja i vojne opreme preda Ministarstvu odbrane, kao i da na zahtev nadležnog državnog organa, omogući pristup podacima iz evidencije proizvedenog naoružanja i vojne opreme uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva odbrane.

Čl. 55.-56. definiše da ocenjivanje usaglašenosti sa standardima i tehničkim propisima obuhvata usaglašenost sistema menadžmenta, procesa i proizvedenog naoružanja i vojne opreme pri čemu ocenjivanje usaglašenosti sistema menadžmenta i procesa sa standardima i tehničkim propisima sprovodi organ Ministarstva odbrane nadležan za obezbeđenje kvaliteta ili organ akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije.

Član 57. utvrđuju obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da pribavi potvrdu o kontroli usaglašenosti naoružanja i vojne opreme proizvedenog za potrebe Ministarstva odbrane i kupaca u zemlji, pri čemu kontrolu usaglašenosti proizvedenog naoružanja i vojne opreme i izdavanje Potvrde o kontroli usaglašenosti sprovodi organ Ministarstva odbrane nadležan za obezbeđenje kvaliteta.

Član 58. propisuje obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da za naoružanje i vojnu opremu koje je osvojeno sopstvenim razvojem, a proizvodi se za potrebe Ministarstva odbrane i kupaca u zemlji, pored Potvrde o kontroli usaglašenosti pribavi i dokaz o usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta naoružanja i vojne opreme koji daje organ Ministarstva odbrane nadležan za ispitivanje naoružanja i vojne opreme.

Član 59. utvrđuje obavezu da ministar odbrane posebnim aktom propiše način utvrđivanja usaglašenosti sistema menadžmenta, procesa i proizvedenog naoružanja i vojne opreme.

Član 60. predviđa mogućnost da se proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, u slučaju ratnog i vanrednog stanja, pored proizvođača naoružanja i vojne opreme, mogu baviti i druga privredna društva koje odredi Vlada na predlog Ministarstva odbrane.

Član 61. definiše obezbeđenje potrebnih ratnih materijalnih rezervi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju u skladu sa odredbama zakona kojim se ova oblast uređuje, pri čemu se sredstva za finansiranje ratnih materijalnih rezervi obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Član 62. definiše obavezu da Vlada na predlog Ministarstva odbrane donese potrebne propise kojima se uređuje formiranje, prostorni razmeštaj, korišćenje i obnavljanje ratnih materijalnih rezervi za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Član 63. predviđa mogućnost da, za vreme trajanja ratnog i vanrednog stanja, Ministarstvo odbrane donese odluku na osnovu koje se kapaciteti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, sirovine, reprodukcioni materijal i druga sredstva za rad proizvođača naoružanja i vojne opreme, daju drugom privrednom društvu radi organizovanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme u ratnom i vanrednom stanju.

Član 64. propisuje da promet naoružanja i vojne opreme u zemlji mogu da vrše: organi i organizacije Republike Srbije; proizvođači naoružanja i vojne opreme, kooperanti i vršioci usluga; pravna lica registrovana za obavljanje poslova uvoza i

izvoza naoružanja i vojne opreme; privredni subjekti i fizička lica koja se u skladu sa zakonom bave prometom oružja i municije na osnovu odobrenja izdatog od ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 65. definiše da se promet naoružanja i vojne opreme u zemlji vrši za potrebe: odbrane i bezbednosti; proizvodnje naoružanja i vojne opreme; kupovine radi prodaje u inostranstvu; kupovine radi prodaje u zemlji i pružanja usluga privatnog i fizičko-tehničkog obezbeđenja.

Član 66. definiše da promet naoružanja i vojne opreme u zemlji obuhvata promet naoružanja i vojne opreme koje je proizvedeno za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane, drugih državnih organa i organizacija, privrednih društava i drugih pravnih lica radi obavljanja njihove delatnosti i za potrebe izvoza; koje je na korišćenju kod organa i organizacija Republike Srbije i koje je obuhvaćeno zakonom kojim se uređuje oružje i municija.

Čl. 67.-69. definišu mogućnost prodaje u zemlji i inostranstvu naoružanja i vojne opreme u svojini Republike Srbije, a na korišćenju u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i drugim organima i organizacijama Republike Srbije.

U vezi s tim, prodaja navedenog naoružanja i vojne opreme u zemlji može se vršiti proizvođaču tog naoružanja i vojne opreme i pravnim licima ovlašćenim za držanje i korišćenje oružja za službene potrebe i vršenje svoje delatnosti. Pedviđeno je, takođe da se prodaja u zemlji, naoružanja i vojne opreme na korišćenju, može vršiti u izuzetnim slučajevima i proizvođaču naoružanja i vojne opreme ukoliko je namenjeno razvoju ili ispitivanju drugih sredstava iz proizvodnog programa.

Definisano je da pravno lice upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme može vršiti kupovinu navedenog naoružanja i vojne opreme radi prodaje u inostranstvu, a preuzimanje kupljenog naoružanja i vojne opreme može vršiti pod uslovom da je prethodno pribavilo dozvolu za izvoz i dozvolu za transport naoružanja i vojne opreme.

Čl. 70. definiše obavezu proizvođača naoružanja i vojne opreme da vodi evidenciju o ostvarenom prometu naoružanja i vojne opreme.

Čl. 71.-73. propisuje nadležnost za odobrenje i preduzimanje potrebnih mera obezbeđenja trensporta naoružanja i vojne opreme. Takođe, utvrđena je obaveza da Vlada posebnim aktom uredi oblast transporta naoružanja i vojne opreme.

Čl. 74.-76. propisuju nadležnost za vršenje nadzora u sprovođenju ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, međuresorsku saradnju u vršenju ovog nadzora kod proizvođača naoružanja i vojne opreme i kooperanta i obaveze zakonskog zastupnika proizvođača i kooperanta proizvođača naoružanja i vojne opreme.

Takođe, utvrđuju obavezu Ministarstva odbrane da vrši nadzor i u slučajevima kada postoji sumnja da proizvođač naoružanja i vojne opreme proizvodi naoružanje i vojnu opremu u oblasti za koju mu nije izdata dozvola.

Član 77. propisuje obavezu Ministarstva odbrane da se prilikom vršenja nadzora sačinjava izveštaj komisije o utvrđenom stanju sa predlogom mera za otklanjanje nepravilnosti ili nezakonitosti koji se dostavlja proizvođaču ili kooperantu proizvođača naoružanja i vojne opreme u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora

Takođe, ovim članom je propisana obaveza proizvođača ili kooperanta proizvođača naoružanja i vojne opreme nad kojim je izvršen nadzor da sačinjava Plan otklanjanja nepravilnosti ili nezakonitosti i dostavlja ga Ministarstvu odbrane na odobrenje u roku od 30 dana od dana izvršenog nadzora. Proizvođaču ili kooperantu proizvođača naoružanja i vojne opreme koji u utvrđenom roku iz odobrenog Plana ne otkloni nepravilnosti ili nezakonitosti oduzima se dozvola za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Čl. 78.-81. propisane su kaznene odredbe za privredne prestupe koje učini proizvođač naoružanja i vojne opreme, zakonski zastupnik i odgovorno lice proizvođača naoružanja i vojne opreme.

Član 82. predviđa pravo da se proizvođaču, zakonskom zastupniku i odgovornom licu proizvođača naoružanja i vojne opreme, u slučaju ponovljenog privrednog prestupa za koji su propisane kaznene odredbe, može, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme u trajanju od šest meseci do tri godine, računajući od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog organa.

Čl. 83.-87. uređuju prelazne i završne odredbe i stupanje na snagu ovog zakona.

V.OCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 23.03.2015.