Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


MOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - OBRAZAC PPDG-1S

OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA: • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj o akciznim markicama za I kvartal 2014. godine dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15. aprila 2014. godine •

ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA "SAMOOPOREZIVANJE KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, PODNOŠENJE PPP PD SA PRIMERIMA I AKTUELNA PITANJA U VEZI SA OBRAČUNOM ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - sa aspekta podnošenja pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (Obrazac PPP-PD)

PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2013. GODINU: • Rok za podnošenje prijave - obrazaca M-4 i M-4K do 30. aprila 2014. godine •

PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE: • Mart 2014. godine •

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA I KVARTAL 2014. GODINE: • Rok za dostavljanje do 20. aprila 2014. godine •

UKLJUČIVANJE INOSTRANOG POSLOVANJA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MATIČNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2013. GODINU

PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PROMETA USLUGA ŠTAMPANJA U SLUČAJU KADA SE TE USLUGE PRUŽAJU SUKCESIVNO NA OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG NA PERIOD DUŽI OD GODINU DANA

Izvor: Paragraf Lex