Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: U skladu sa Zakonom objavljeni javni konkursi za direktore u dva javna preduzeća


Vlada Republike Srbije raspisala je javni konkurs za izbor direktora Nuklearnih objekata Srbije i Javnog preduzeća za skloništa Beograd.

Uslovi za imenovanje su da kandidat ima visoko obrazovanje na osnovnim studijama (240 ESPB), da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslom javnog preduzeća, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, da nije član organa političke stranke, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 dana od dana objave javnog konkursa.

Kako je navedeno u pozivu, posao direktora je da predstavlja i zastupa preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

Izvor: Vebsajt eKapija, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija