Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014


Novi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 20/2014 od 21.2.2014. godine i stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 22.2.2014. godine.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice koji su nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kome su iskazani, način primene kamate ''van dohvata ruke'' i sprečavanje utanjene kapitalizacije, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva, način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva i srazmerno stečene imovine statusnom promenom i način vođenja knjigovodstvene evidencije za korisnike poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica  ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 - dalje: Zakon), način ostvarivanja prava na poreski kredit kod međukompanijskih isplata dividendi, način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu prihoda od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividendi ostvarenih iz druge države, kao i način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu.

Poreski bilans, na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 201_. godine, uključujući i obrasce koji čine sastavni deo ovog pravilnika, podnosi poreski obveznik iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona, koji glase: "Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (dalje: poreski obveznik) je privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.''

Poreski bilans podnosi i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika).

Detaljan komentar novog Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavićemo u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor.

Izvor: Redakcija, 23.2.2014.