Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI UPLATNI RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA OD KAPITALA, UKLJUČUJUĆI I PRIHODE OD IZDAVANJA U ZAKUP SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI, KAO I PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI


Odredbama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013) propisani su novi uplatni računi za uplatu javnih prihoda od kapitala, uključujući i prihode od izdavanja u zakup sopstvenih nepokretnosti, kao i prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i koji se primenjuju počev od 1.1.2014. godine.

S tim u vezi dajemo obaveštenje o uplatnim računima javnih prihoda i poreskim prijavama koje su obveznici (pravna lica i preduzetnici ako su isti isplatioci prihoda, odnosno fizička lica za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku) dužni da podnesu nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave, i to:

Uplatni računi i poreske prijave koje podnose pravna lica i preduzetnici ako su isti isplatioci prihoda fizičkom licu

1. Porez na prihode od kapitala koji se obračunavaju i obustavljaju po odbitku iskazuju se na obrascu OPJ 3 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala (prihodi od kamata, dividendi i učešća u dobiti, izdavanja sopstvenih nepokretnosti u zakup, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda), za navedene prihode koji su ostvareni u periodu počev od 1.1.2014. godine, uplata se vrši na račun broj 840-711149843-27 - Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/porez na prihod od kapitala po drugom osnovu.

2. Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari koji se obračunavaju i plaćaju po odbitku iskazuje se na obrascu OPJ-4 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, a za prihode koji su ostvareni počev od 1.1. 2014. godine, a uplata se vrši na uplatni račun 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave.

Uplatni računi i poreske prijave koje podnose fizička lica za ostvarene prihode za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku

1. Porez na prihode od izdavanja sopstvene nepokretnosti koje ostvaruje fizičko lice za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku, uključujući i druge prihode od kapitala (prihodi po osnovu kamate, dividende i učešća u dobiti) iskazuje se na obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je ostvaren počev od 1.1.2014. godine, uplata se vrši na račun broj 840-711149843-27 - Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/porez na prihod od kapitala po drugom osnovu.

2. Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari koje ostvaruje fizičko lice za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku iskazuje se na obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je ostvaren počev od 1.01.2014. godine, uplata se vrši na račun broj 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave.

3. Napominjemo da se porez na prihode od nepokretnosti za prihode koje je ostvarilo fizičko lice zaključno sa 31.12.2013. godine, za koje je fizičko lice podnosilo poreske prijave, obaveza se utvrđuje rešenjem poreskog organa u kome je naveden račun za uplatu (račun broj 840-711143843-82 - Porez na prihode od nepokretnosti).

4. Takođe, napominjemo da se porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, koje je ostvarilo fizičko lice zaključno sa 31.12.2013. godine, za koje je fizičko lice podnosilo poreske prijave, obaveza se utvrđuje rešenjem poreskog organa u kome je naveden račun za uplatu (račun broj 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave). 

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 24.1.2014.