Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV ZA POLAGANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA


Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje javnobeležničkog ispita Ministarstvu pravde i državne uprave.

PISMENI DEO ISPITA:  8. februar 2014. godine sa početkom u 10,00 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

USMENI DEO ISPITA: O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštavaju se oni kandidati koji polože pismeni deo ispita. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:  zaključno sa 30. januarOM 2014. godine. 

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita kao i obrazac prijave ispita može SE preuzeti na vebsajtu Ministarstva pravde i državne uprave.

Ispit za javne beležnike

Polaganje javnobeležničkog ispita održave se u skladu sa odredbama Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 85/2012 i 19/2013) i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu ("Službeni glasnik RS", broj 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 i 31/2013); u daljem tekstu: Pravilnik.

Na osnovu odredaba člana 143. Zakona o javnom beležništvu, javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima.

Ispitne oblasti i pravni izvori i drugi izvori za polaganje javnobeležničkog ispita su sadržani u Programu za polaganje javnobeležničkog ispita koji čini sastavni deo Pravilnika.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije)

2) potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima, sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,

3) overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 39.000,00 dinara.
Za kandidate koji nisu položili ispit prilikom prvog prijavljivanja ispita, a koji ispunjavaju uslov propisan članom 14. Pravilnika, naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita se uplaćuje na tekući račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj 66 10300AU00360742 321, svrha uplate: Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde i državne uprave, Nemanjina 22-26, Beograd.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama za podnošenje prijave plaća se taksa u iznosu od 280,00 dinara, a za odluku po prijavi za ispit plaća se taksa u iznosu od 480,00 dinara. Ukupan iznos takse od 760,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje javnobeležničkog ispita i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Prijava za javnobeležnički ispit".

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je:

Gordana Ćelić Ljubibratić
telefon: 011/3622-350
El. Pošta: gordana.celic@mpravde.gov.rs

Izvor: http://www.mpravde.gov.rs/